Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Chương 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng Sản Việt Nam

No description
by

Thanh Trần

on 10 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Chương 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng Sản Việt Nam

Notes
Chương 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng Sản Việt Nam
Nội dung sơ lược
I. Quan niệm của Hồ Chí Minh về vai trò và bản chất của Đảng Cộng Sản Việt Nam
1. Sự ra đời của Đảng Cộng Sản VN
2. Vai trò của Đảng Cộng Sản VN
3. Bản chất của Đảng Cộng Sản VN
4. Quan niệm về Đảng Cộng Sản VN cầm quyền

II. Tư tưởng HCM về xây dựng Đảng Cộng Sản VN trong sạch, vững mạnh
1. Xây dựng Đảng - quy luật tồn tại và phát triển của Đảng
2. Nội dung công tác xây dựng Đảng Cộng Sản VN
I.1.Sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam
I.2.Vai trò của Đảng Cộng Sản VN
1. Hồ Chí Minh khẳng định sự cần thiết phải có Đảng lãnh đạo
I.3.Bản chất của Đảng Cộng Sản VN
Quan điểm nhất quán của Hồ Chí Minh về bản chất giai cấp của Đảng là:
Đảng ta mang bản chất giai cấp công nhân
I.4.Quan niệm về Đảng Cộng Sản VN cầm quyền
1. Đảng lãnh đạo nhân dân giành chính quyền, trở thành Đảng cầm quyền của dân, do dân và vì dân.
Hồ Chí Minh đã khẳng định rõ : chủ nghĩa Mác –Lênin là lực lượng tư tưởng hùng mạnh chỉ đạo Đảng cộng sản VN, làm cho Đảng trở thành hình thức tổ chức cao nhất của quần chúng lao động, hiện thân của trí tuệ, danh dự và lương tâm của dân tộc Việt Nam.
ĐCS là nhân tố quyết định hàng đầu đưa Cách mạng VN đi đến thắng lợi
HCM khẳng định : "Lực lượng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động là rất to lớn, là vô cùng vô tận. Nhưng lực lượng ấy cần có Đảng lãnh đạo mới chắc chắn thắng lợi".
Quan điểm của HCM về sự ra đời của ĐCS VN
Đảng Cộng sản Việt Nam là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước
"Trước hết phải có Đảng cách mạng để trong thì vận động và tổ chức dân chúng, ngoài thì liên hệ với dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp mọi nơi. Đảng có vững cách mạng mới thành công cũng như người cầm lái có vững thì thuyền mới chạy"
2. Đảng Cộng Sản là nhân tố quyết định thắng lợi của Cách mạng
Hồ Chí Minh đã nói: "Lực lượng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động rất to lớn, là vô tận nhưng lực lượng đấy cần có Đảng lãnh đạo mới chắc chắn chiến thắng''
Khi chưa có chính quyền, Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền. Khi đã có chính quyền, Đảng lãnh đạo chính quyền trở thành Đảng cầm quyền
Từ luận điểm phải kết hợp chủ nghĩ Mac-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước để hình thành Đảng Cộng Sản Việt Nam, Hồ Chí Minh đã đi đến kết luận:
“Đảng Cộng Sản VN là Đảng của giai cấp công nhân VN, đồng thời là Đảng của dân tộc VN”
1. Theo Hồ Chí Minh, Đảng cộng sản VN lấy chủ nghĩa Mac-Lenin làm cốt, nhưng phải lưu ý, khi tiếp nhận và vận dụng chủ nghĩa Mac Lê Nin không nên giáo điều theo câu chữ mà phải cách tân, sáng tạo cho phù hợp.
2. Mục tiêu đường lối của Đảng thực sự vì mục tiêu độc lập, dân chủ và chủ nghĩa xã hội, vì sự nghiệp giải phóng dân tộc,giải phóng xã hội, giải phóng con người.
3. Đảng Cộng sản Việt Nam phải được xây dựng trên nguyên tắc Đảng kiểu mới của giai cấp công nhân
Đảng cầm quyền là Đảng tiếp tục lãnh đạo cách mạng, lãnh đạo nhà nước thực hiện mục tiêu của cách mạng: giữ vững độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
Điểm xuất phát để xây dựng Đảng cầm quyền là Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Mục đích, lý tưởng: Đảng ta không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của tổ quốc
Đảng cầm quyền vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ trung thành của nhân dân
II.1. Xây dựng Đảng - quy luật tồn tại và phát triển của Đảng
Đây chính là quy luật hình thành và phát triển Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời là sự bổ sung sáng tạo vào kho tàng lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin.
2. Quan niệm của Hồ Chí Minh:
Bản thân Đảng phải tự chỉnh đốn, vươn lên & đổi mới để làm tròn trọng trách đối với dân tộc, thích ứng với từng giai đoạn của cách mạng.
Mỗi Đảng viên phải tự rèn luyện, tu dưỡng để làm gương cho quần chúng, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Theo Hồ Chí Minh, xây dựng & chỉnh đốn Đảng mang tính quy luật và là nhu cầu tồn tại, phát triển của bản thân Đảng.
Tính
tất yếu & khách quan
được thể hiện:
II.2. Nội dung công tác xây dựng ĐCS VN
a. Xây dựng Đảng về tư tưởng, lí luận.
b. Xây dựng Đảng về chính trị.
c. Xây dựng Đảng về tổ chức, bộ máy, công tác cán bộ.
d. Xây dựng Đảng về đạo đức.
a. Xây dựng Đảng về tư tưởng, lí luận
Chủ nghĩa Mác-Lênin làm “cốt”, trở thành nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Đảng cộng sản Việt Nam.
b. Xây dựng Đảng về chính trị
- Theo Hồ Chí Minh, đường lối chính trị là một vấn đề cốt tử trong sự tồn tại và phát triển của Đảng.
Xây dựng đường lối chính trị
Nâng cao bản lĩnh chính trị
Xây dựng và thực hiện nghị quyết
Củng cố lập trường chính trị…
- Xây dựng Đảng về chính trị gồm các nội dung:
c. Xây dựng Đảng về tổ chức, bộ máy, công tác cán bộ
- Hệ thống tổ chức của Đảng phải chặt chẽ, có tính kỉ luật cao. HCM rất coi trọng vai trò của chi bộ trong hệ thống tổ chức.
- Các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng:
Tập trung dân chủ
Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách
Tự phê bình và phê bình
Kỉ luật nghiêm minh, tự giác
Đoàn kết thống nhất trong Đảng
- Cán bộ, công tác cán bộ của Đảng là dây chuyền của bộ máy, là mắt khâu trung gian nối liền giữa đảng, nhà nước với nhân dân
d. Xây dựng Đảng về đạo đức
- Đạo đức tạo nên uy tín, sức mạnh của Đảng, giúp Đảng đủ tư cách lãnh đạo, hướng dẫn quần chúng nhân dân.
- HCM đã đặt trong tương quan giữa mới và cũ, chỉ ra: đạo đức của Đảng ta là đạo đức mới, đạo đức cách mạng.
- Theo Hồ Chí Minh, đạo đức cách mạng:
Là ra sức học tập Chủ nghĩa Mác-Lênin
Gắn bó chặt chẽ với giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc.
Kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa đế quốc.
Người nói: “Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người làm cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”.
KẾT LUẬN CHƯƠNG IV
Những luận điểm cơ bản của HCM về Đảng Cộng Sản Việt Nam (6)
1. Đảng Cộng Sản VN là nhân tố quyết định hàng đầu đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi
2. Đảng Cộng Sản VN là sản phẩm của sự kết hợp Chủ nghĩ Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước
3. Đảng Cộng Sản VN là Đảng của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động, và của cả dân tộc VN
4. Đảng Cộng Sản VN lấy Chủ nghĩa Mác-Lênin làm "cốt"
5. Đảng Cộng Sản Việt Nam xây dựng theo nguyên tắc Đảng kiểu mới của giai cấp vô sản
6. Tăng cường và củng cố mối quan hệ bền chặt giữa Đảng và dân.
Nhóm 3 - Lớp D12QT3
Thanks for watching!
Full transcript