Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

III. Károly uralkodása

No description
by

Gabor Antos

on 19 December 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of III. Károly uralkodása

- a szatmári béke biztosította a rendi monarchia működését (miközben a Habsburgok a többi tartományukban
abszolutizmust
vezettek be)
-1712-15-ös országgyűlésen: lemondtak az önálló magyar hadsereg felállításáról (tehát birodalmi hadsereg lesz), cserébe
megerősítették a nemesi adómentességet
az o.gy két legfontosabb joga az adó- és újonclétszám megszavazása maradt
-
Erdélyt és a Határőrvidéket külön kormányozták
- Az 1728-29-es o.gy-en a rendek nem szavaznak meg újabb adókat rendeleti kormányzás bevezetése
- 1731-ben III. Károly rendeletben korlátozta a protestánsok jogait (Carolina resolutio): korlátozta a vallásgyakorlatot és a hivatali pályákra lépőknek katolikus szövegű esküt kellett tenniük
A Habsburg Birodalom a XVIII. század első felében
- Az Udvar modernizálta a magyar közigazgatást, amely már nem felelt meg a kor követelményeinek
- a már létező
kormányszékek
et modernizálták:
Magyar Kancellária
feladatai: döntések előkészítése, döntés után továbbítás a vármegyékhez végrehajtásra, székelye Bécsben volt
Magyar Kamara
feladatai: gazdasági ügyek, székelye Pozsonyban volt
- új kormányszervet állítottak fel a
Helytartótanács
ot, amely a végrehajtást felügyelte, a vármegyék és a Kancellária között helyezkedett el, kp: Pozsony
- a katonai ügyek továbbra is az
Udvari Haditanács
alá tartoztak, ez a szerv irányította a Határőrvidéket is
- korábban vándor ítélőmesterek ítélkeztek
- bírósági reform: létrejöttek az
állandóan és egy helyben működő bíróságok
biztosítva van a fellebbezés
- a fellebbezés útja: megyei törvényszék kerületi tábla(bíróság, 4db volt belőle) Királyi Tábla Hétszemélyes Tábla

- összegezve: a közigazgatás és a bíráskodás szakszerűbbé és kiszámíthatóbbá vált. A kormányzat ezek hatására nagyobb befolyásra tett szert. Mivel a kormánynak nem voltak alsó szintű
végrehajtás
i szervei, ezért az
döntően a vármegyéken múlt.
3. A közigazgatási reform
2. A Pragmatica Sanctio (1723)
"Ő legszentségesebb császári és királyi felsége férfiágának magvaszakadtával az öröklési jogon való utódlást e Magyarországban és koronájában, s az Isten segedelmével már visszaszerzett és visszaszerzendő ehhez tartozó részekben, országokban és tartományokban, felséges osztrák házának nőágára is és pedig első helyen a fentisztelt most uralkodó legszentségesebb császári és királyi felségnek (...) Németországban s azon kívül fekvő és Magyarországgal, meg az ehhez kapcsolt részekkel, országokkal és tartományokkal, az előrebocsátott jog és rend szerint, feloszthatatlanul s elválaszthatatlanul, kölcsönösen és együttesen örökösödésileg birtoklandó más országaiban s tartományaiban is megállapitott elsőszülöttségi rendhez képest, uralkodás és kormányzás végett átruházzák" (Az 1723-as törvényekből)
2. A Pragmatica Sanctio (1723)
- törvényesíti a
leányági öröklődés
t
- biztosíja, hogy Magyaroszág és az egyéb tartományok csak
együtt örökíthetők
töröktől való félelem
- továbbra is biztosítják az
ország birodalmon belüli különállását
- a szabad királyválasztás csak a Habsburg-ház teljes kihalása után lép életbe
4. Az országgyűlés (diéta) felépítése és működése
- az első országgyűlések az Árpád-kor végén voltak:
ezek rendeszertelenül űléseztek, egykamarás volt és
minden nemes részt vehetett rajta
- a XVIII. századra ez is modernizálódik:
- kétkamarás szerkezet (alsótábla, felsőtábla),
- felsőtáblán: főpapok, főnemesek (személyes meghívóval). Elnöke a nádor
- alsótábla: törvényhatóságok követei: vármegyénként 2-2, szabad királyi városok 1-1. Elnöke a személynök.
- a király hívja össze és rekeszti be az űléseket. Helyszín: Pozsony. Űlések 3 évente.
GOAL!
III. Károly uralkodása
1711-40
5. A vármegyék
- a közigazgatás közép- és alsófokú szerve, ezek nélkül a
kormány nem tudta volna végrehajtni a döntéseit
cserébe jelentős önállósággal rendelkezik
- vezetője a főispán, akit az uralkodó nevez ki
- a vármegyei hivatal vezetője az alispán (ált. jogot végzett)
- legfontosabb szerve a
közgyűlés
(vármegyegyűlés) volt:
megválasztotta a megyei tisztségviselőket
megválasztotta az o.gy.-i követeket + követutasítást adott nekik
- helyi rendeleteket alkothatott
1. Az ország helyzete a Rákóczi-szabadságharc után
Hogyan változott meg Ma.o súlya a birodalmon belül?
Milyen közigazgatási egységekből állt Ma.o?
Miről rendelkezett a törvény? Mit kértek cserébe a rendek? Miért?
Milyen új hivatalok jelentek meg? Miben rejlett a vármegyék szerepe a kormányzattal szemben?
Az országgyűlés felépítése
Ismertesd az ábra alapján az országgyűlés felépítését! Hogyan született a törvény?
"Először. Az említett jeles Rákóczi Ferenc életének […] kegyelmet adunk, ha ő a kegyelmet elfogadja, de a hűségeskü letételét el akarja halasztani - három hetet engedélyezünk...
Másodszor. Valamennyi […] Rákóczi-követőnek megbocsátó kegyelmet adunk...
Harmadszor. A vallás ügyében érvényben hagyjuk az ország elfogadott törvényeit...
Kilencedszer. Magyarország és Erdély jogait, kiváltságait és szabadságjogait szentül és sérthetetlenül megtartjuk...
Tizedszer. Sértetlenül megmarad a lehetőség..., hogy az elkövetkező országgyűlésen az egyéb sérelmeket előadhassák..." (A szatmári békéből, 1711)
Elevenítsük fel, hogy milyen pontokat tartalmazott a szatmári béke!
Full transcript