Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

13 taaldoelen

No description
by

Lissa Van Puymbroeck

on 4 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 13 taaldoelen

8. Voorlezen
Ik wilde expressief voorlezen, aangepast aan het niveau en de leefwereld van de leerlingen. Ik wilde daarbij hun volledige aandacht betrekken door in te spelen op hun gedrag en hun mimiek. Ik trachtte dit te bereiken door het gebruik van verschillende toonhoogtes en door mij sterk in te leven in de verschillende personages van het verhaal. Ik las interactief voor met als doel mijn publiek niet alleen te informeren maar ook te amuseren. Ik merkte niet alleen op dat de leerlingen zich beter konden inleven in het verhaal maar ook dat ze zich veel beter konden concentreren. Ik wil het in de toekomst uitproberen om een verhaal toe te passen als vorm van ontspanning wanneer de leerlingen zich zichtbaar niet meer kunnen concentreren. Maar ik moet er wel rekening mee houden dat dit enkel van toepassing is bij de eerste en de tweede graad.
6. Een schriftelijke evaluatie geven
3. Mondeling opdrachten geven
13. Innoveren en professionaliseren
Deze taak is een goed voorbeeld van dit taaldoel. Ik wilde kritisch reflecteren over mijn eigen competenties zodat ik kan innoveren en professionaliseren. Ik dacht eerst goed na over de opeenvolgende stappen van het reflectiemodel 'De cirkel van Korthagen' zodat ik een duidelijk beeld kreeg over mijn sterktes en zwaktes. Ik schreef mijn bevindingen op en ik keek na of ze typerend waren voor mijn persoonlijkheid. Ik merkte al gauw op dat het erg confronterend kan zijn om over de competenties te reflecteren. Het geeft je een duidelijk beeld van jouw groeiproces als leerkracht in de lagere school. Ik wil het reflectiemodel 'De cirkel van Korthagen' blijven toepassen (cfr. lesvoorbereidingen) omdat het een goede leidraad vormt voor een doorgronde reflectie.
11. Schrijven
Gedurende de opleiding heb ik heel wat soorten teksten (cfr. verslagen, brieven, lesvoorbereidingen, ...) geschreven. Ik wilde begrijpelijke en correcte teksten bereiken afgestemd op tekstsoort, doel en publiek. Ik dacht goed na over de inhoud en de vormgeving zodat de tekst aantrekkelijk werd voor de lezer. Ik merkte op dat sommige teksten niet het verwachte effect teweegbrachten zodat ik nadien nog enkele aanpassingen moest uitvoeren. Ik neem me nu voor om te leren uit mijn fouten opdat het de volgende keer weer wat beter gaat. Ik kan voor mezelf besluiten dat ik doorheen de opleiding al sterk ben gegroeid in het schrijven en dat dit in de toekomst alleen maar in de positieve zin zal evolueren.
Lissa Van Puymbroeck
3 BALO

1. Gesprekken voeren met leerlingen
2. Beoordelen en toegankelijk maken van teksten
3. Mondeling opdrachten geven
4. Schriftelijk vragen en opdrachten formuleren
5. Een uiteenzetting met schriftelijke ondersteuning
6. Een schriftelijke evaluatie geven
7. Vertellen
8. Voorlezen
9. Gesprekken voeren
10. Een presentatie houden met schriftelijke ondersteuning
11. Schrijven
12. Lezen
13. Innoveren en professionaliseren
1. Gesprekken voeren met leerlingen
Ik heb doorheen de voorbije stages verscheidene gesprekken gevoerd met mijn leerlingen. Ik wilde dit zowel binnen als buiten mijn lessen bereiken door me als hun vertrouwenspersoon op te stellen. Ze konden niet alleen voor hun didactische vragen bij mij terecht maar ook voor hun persoonlijke vragen. Ik begon elke stage met een uitgebreide kennismaking opdat ik een beter beeld had over hun interesses en hun leefwereld. Ik speelde hier meermaals op in door deze interesses in mijn lessen te integreren. Er werd een veilige leef- en leeromgeving gecreëerd waardoor de stap naar een persoonlijk gesprek steeds kleiner werd. Spoedig kwamen er leerlingen met hun zorgen naar me toe. Ik bood hen een luisterend oor en mijn hulp aan. Er wordt een vertrouwen opgebouwd tussen leerkracht en leerlingen waardoor ook de betrokkenheid in de les wordt verhoogd. Ik wil ook dit vertrouwen in mijn toekomstige klas bereiken.
2. Beoordelen en toegankelijk maken van teksten
Ik heb doorheen de voorbije stages dit taaldoel nog maar weinig tot niet kunnen uitproberen. Ik ging er bij gekregen teksten van uit dat ze voldoende toegankelijk waren. Ik ben tijdens deze reflectie dus tot de ontdekking gekomen dat ik teksten vanzelfsprekend toegankelijk ga vinden. Ik wil in de toekomst het tegendeel bereiken door gekregen teksten te beoordelen op moeilijkheidsgraad. Ik zoek synoniemen voor moeilijke woorden opdat de leerlingen de tekst volledig begrijpen.
Ik wilde er bij mondelinge opdrachten vooral op letten dat het duidelijk was wat er van mijn leerlingen werd verwacht. Ik merkte op dat de opdracht vlotter verliep als ik deze in verschillende activiteiten opsplitste. Ik liet bovendien enkele leerlingen de verschillende stappen herhalen waardoor ik een duidelijk beeld had over wie al dan niet de opdracht had begrepen. Als ik opmerkte dat iemand de opdracht niet begreep, splitste ik de opdracht op en liet ik deze activiteit per activiteit oplossen. Ik kwam tot de ontdekking dat leerlingen zich beter konden concentreren op de opdracht waardoor hun leerprestaties positief werden beïnvloed. Ik wil in de toekomst deze stapsgewijze methode aanhouden door de vele positieve resultaten. Het vormt dan ook niet enkel een controle voor de leerlingen maar ook voor jezelf.
4. Schriftelijk vragen en opdrachten formuleren
Ik wilde vooral in mijn stage van het eerste leerjaar een nieuwe aanpak van schriftelijk formuleren uitproberen. Omdat het eerste leerjaar in deze aanvankelijke fase nog niet kon lezen, ben ik op mijn oefenbladeren met symbolen en pictogrammen te werk gegaan. Ik merkte op dat de leerlingen meteen wisten wat er van hen werd verwacht doordat ik steeds gebruik maakte van dezelfde symbolen en pictogrammen. In mijn overige stages ging ik opdrachten op een korte en bondige manier formuleren of ik ging te werk met een stappenplan. Ik wil in de toekomst ook in de hogere jaren het gebruik van symbolen en pictogrammen uitproberen. De symbolen en pictogrammen worden zo eenvoudig geautomatiseerd waardoor de leerlingen zonder veel uitleg zelf met hun opdrachten aan de slag kunnen.
5. Een uiteenzetting met schriftelijke ondersteuning
Ik wilde steeds een bordschema bereiken met daarop de essentie van de les. Ik kreeg al gauw de opmerking dat mijn bordschema te weinig kleur en te weinig structuur had. Ik nam dit op als een leerpunt voor de volgende stages door bij elke lesvoorbereiding eerst goed na te denken over de opbouw en het kleurgebruik van het bordschema. De komende jaren moest ik aan de slag met een smartboard met het nadeel dat ik mijn schriftelijke uiteenzetting niet meer kon inoefenen. Ik maakte sindsdien meer gebruik van een powerpoint ter ondersteuning van de les. Ik wil in de toekomst aan dit taaldoel blijven werken, hoewel dit afhankelijk zal zijn van het aanwezige materiaal.
Ik wilde met mijn evaluatie een reactie uitlokken bij de leerlingen. Ik wilde hen bewust maken van hun positieve en negatieve punten bij zowel hun proces als hun product. Ik maakte gebruik van stickers ter ondersteuning van de schriftelijke evaluatie, zo streefde elke leerling naar een foutloos parcours. Ik dacht bij elke evaluatie na over de impact van mijn schriftelijke evaluatie op de leerling. Ik kwam tot de ontdekking dat positieve evaluaties vlotter verliepen dan negatieve. Ik wil hier in de toekomst dan ook op letten door zowel met positieve als negatieve evaluaties doordacht te werk te gaan. Ik wil daarbij wel steeds gebruik maken van de stickers omdat het elke leerling aanzet tot zijn uiterste inzet en concentratie.
7. Vertellen
Ik wilde expressief vertellen, aangepast aan het niveau en de leefwereld van de leerlingen. Ik wilde daarbij hun volledige aandacht betrekken door in te spelen op hun gedrag en hun mimiek. Ik ging dit in het eerste leerjaar uitproberen door met veel intonatie te spreken maar ik kreeg hier al gauw de opmerking dat mijn spreektaal te langzaam was. Het was alsof ik elke zin in stukken ging hakken waardoor de luisteraars het gevoel kregen dat ik alles vooraf meermaals had ingeoefend. Ik neem dit mee als leerpunt naar de komende stage omdat vertellen een belangrijke coöperatieve werkvorm is waar je als leerkracht direct contact hebt met je leerlingen.
9. Gesprekken voeren
Ik heb gedurende mijn opleiding verschillende gesprekken gevoerd met directies en collega's van mijn stagescholen. Deze gesprekken hadden als doel praktische afspraken te maken voor de komende stages. In mijn laatste jaar kwam daar verandering in. Ik mocht nu ook gesprekken aangaan met de ouders van leerlingen. Ik stelde mezelf kort voor door middel van een brief. Ze wisten zo dat ze steeds bij mij terecht konden voor vragen en opmerkingen. Ik merkte op dat er in het begin weinig ouders hun toevlucht zochten bij mij maar naarmate de stage vorderde, kwamen er steeds meer ouders naar me toe. Ik wil me in de toekomst steeds openstellen voor vragen van ouders maar ik wil ook zelf toenadering zoeken zodat ze het gevoel krijgen dat ze mij steeds kunnen aanzien als hun vertrouwenspersoon.

10. Een presentatie houden met schriftelijke ondersteuning
Ik merk op dat ik tot nu toe nog geen ervaring heb met het maken van een presentatie voor ouders of collega's. Ik zou dit nog in het laatste jaar van de opleiding willen uitproberen. Ik neem dit taaldoel dus mee naar mijn komende stages. Ik wil dan doordacht nadenken over de aangeboden informatie en over de vormgeving zodat mijn presentatie het publiek niet verveeld. Ik wil een duidelijke en heldere presentatie geven, aangepast aan het doel en het niveau van het publiek. Ik wil inspelen op de reacties van het publiek en zo nodig mijn presentatie bijsturen. De ouders en collega's moeten het gevoel krijgen dat ze iets bijleren zodat het doel van mijn presentatie wordt bereikt.
12. Lezen
Binnen deze opleiding ben ik al veel in contact gekomen met dit taaldoel. Ik wilde er op letten dat ik teksten (cfr. handleidingen, achtergrondinformatie, ...) kritisch ging bekijken zodat ik ze niet als vanzelfsprekend ging aannemen. Ik ging vaak op zoek naar verschillende soorten teksten op verschillende kanalen (cfr. de bibliotheek of het internet) en ik ging ze met elkaar vergelijken waarop ik ze kon beoordelen op bruikbaarheid. Ik merkte op dat dit noodzakelijk was omdat niet alle informatie die men terugvindt vertrouwbaar is. Ik wil er dus ook in de toekomst op letten dat niet elke tekst bruikbaar is en dat het noodzakelijk is om elke tekst te doorgronden. Ik wil hierbij steeds rekening houden met het leesdoel en de tekstsoort.
BEWIJZEN
BEWIJZEN
BEWIJZEN
BEWIJZEN
BEWIJZEN
BEWIJZEN
BEWIJZEN
BEWIJZEN
BEWIJZEN
BEWIJZEN
BEWIJZEN
BEWIJZEN
BEWIJZEN
13 taaldoelen
Bij dit taaldoel heb ik jammer genoeg geen bewijzen gevonden. Dit komt doordat ik aan dit taadoel nog niet heb kunnen werken.
Full transcript