Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Podstawy prawne w zarządzaniu obiektami sportowymi

No description
by

on 18 December 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Podstawy prawne w zarządzaniu obiektami sportowymi

Sposoby
zatrudniania personelu
- umowa o pracę;
- kontrakt menedżerski (umowa o zarządzanie);
- umowa zlecenie;
- umowa o dzieło;
- wolontariat.
- ustawa o gospodarce nieruchomościami;
Masowa
impreza sportowa
ma na celu współzawodnictwo sportowe lub popularyzowanie kultury fizycznej, organizowana na:
a) stadionie lub w innym obiekcie niebędącym budynkiem, na którym
liczba udostępnionych przez organizatora miejsc
dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi
nie mniej niż 1000
, a w przypadku hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy masowej –
nie mniej niż 300
,
b) terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na którym
liczba udostępnionych przez organizatora miejsc
dla osób wynosi
nie mniej niż 1000.
Definicja zarządcy
- Zarządca nieruchomości jest osobą fizyczną posiadającą licencję zawodową […] (art. 184 pkt. 2 u.g.n.) -
deregulacja
Dzierżawa
Dzierżawa jest stosunkiem umownym wynikającym z umowy wzajemnej na podstawie której wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz albo prawo przynoszące pożytki do używania i pobierania ich przez czas oznaczony lub nieoznaczony. Rzecz, która nie przynosi pożytków może być przedmiotem najmu albo użyczenia, ale nie dzierżawy.
Źródła prawa
Główne cele
Przepisy wprowadzane przez organizacje i związki sportowe
Podstawy prawne w zarządzaniu obiektami sportowymi
- kodeks cywilny;
- prawo pracy;
- ustawa o sporcie;
- ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych;
- ustawa o finansach publicznych;
- zarządzanie wewnętrzne
(personel, utrzymanie, finansowanie, marketing, itp.)

- przepisy związków sportowych.
- zarządzanie zewnętrzne
(wynajem, organizacja imprez w tym sportowych, pozyskiwanie klientów)
- zysk;
- minimalna strata;
- dobra opinia;
- satysfakcja;
- nieustanne podnoszenie jakości usług;
- poszerzanie oferty;
- dostosowywanie usług do potrzeb klientów
Problem
Większość obiektów sportowych jest sfinansowana ze środków publicznych, a więc zamiast komercji mamy wykorzystanie obiektu w ramach "celu publicznego" (bezpłatnie)
- brak ustawowej definicji operatora obiektu sportowego, jednak można posłużyć się defnicją, że operator obiektu sportowego to przedsiębiorstwo zajmujące się zarządzaniem obiektami sportowymi;
Zarządzanie nieruchomością
Zarządzanie nieruchomością polega na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności mających na celu zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości, oraz zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości w tym bieżącego administrowania nieruchomością jak również czynności zmierzających do utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym, zgodnie z jej przeznaczeniem oraz do uzasadnionego inwestowania tą nieruchomością. Zarządca działa na podstawie umowy o zarządzanie nieruchomością .
P. Wancka, Nieruchomość. Leksykon pojęć i definicji, Oficyna a WoltersKluwer business, Warszawa 2007, s. 409
G. Bieniek, S. Rudnicki, Nieruchomości. Problematyka prawna, wyd. LexisNexis, Warszawa 2007, s. 688.
Umowa operatorska spółki PL.2012+ sp. z o. o. dot. Stadionu Narodowego
Zarządzanie Stadionem i nieruchomością zgodnie z przygotowanym i corocznie aktualizowanym biznesplanem, w celu maksymalnego wykorzystania potencjału Stadionu Narodowego w Warszawie i zapewnienia przychodów w wysokości odpowiedniej na pokrycie kosztów jego funkcjonowania w tym poddzierżawianie i najem jego poszczególnych części m.in. na cele konferencyjne, rozrywkowe, wynajem biur i inne, a także utrzymanie Stadionu Narodowego w najwyższej jakości.
Wykonywanie tzw. usługi w ogólnym interesie gospodarczym w tym:
- zapewnienie pełnej otwartości Stadionu Narodowego dla wszystkich grup społecznych,
- umożliwianie wykorzystania Stadionu na cele społeczne, kulturalne oraz w zakresie kultury fizycznej,
- Zarządzanie procesem budowy relacji z otoczeniem publicznym, biznesowym, społecznym i medialnym Stadionu Narodowego.

Umowa operatorska spółki PL.2012+ sp. z o. o. dot. Stadionu Narodowego
- organizowanie imprez masowych o charakterze sportowym, promującym aktywność fizyczną, zdrowie i turystykę, a także imprez kulturalnych i rozrywkowych, na które nieodpłatny wstęp będą miały osoby niepełnosprawne i młodzież do 15 roku życia.
- Promowanie Stadionu Narodowego i budowanie jego marki oraz komercjalizacja wszystkich praw marketingowych, reklamowych i innych z nim związanych.
Umowa operatorska spółki PL.2012+ sp. z o. o. dot. Stadionu Narodowego
1/3
2/3
3/3
Umowa o pracę (KP)
Kontrakt menedżerski
(kodeks cywilny)
– nienazwana umowa cywilnoprawna, której przedmiotem jest powierzenie sprawowania zarządu przedsiębiorstwem osobie fizycznej bądź innemu podmiotowi gospodarczemu, w celu osiągnięcia zysku.

Do składników treści kontraktu należą m.in.:
przedmiot umowy – najczęściej zarządzanie przedsiębiorstwem,
obowiązki i uprawnienia menadżera,
składniki wynagrodzenia menadżera,
dodatkowe świadczenia otrzymywane przez menadżera,
odpowiedzialność za wykonanie postawionych zadań,
kryteria oceny efektywności zarządzania,
sposoby rozwiązania kontraktu,
zakaz konkurencji,
tajemnica przedsiębiorstwa.
Czynność prawna polegająca na złożeniu zgodnych oświadczeń woli przez pracownika i pracodawcę, w których pracownik zobowiązuje się do osobistego świadczenia pracy na rzecz pracodawcy pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego określonym, a pracodawca do zapłaty umówionego wynagrodzenia. (Kodeks pracy, rozdział III)
Umowa zlecenia
Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie (art. 734, par 1. KC)
Pracodawca przy umowie zlecenia zobowiązany jest do odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne (umowy pow. 200zł/m-c brutto) czy przestrzegania przepisów BHP, to jednak ma on swobodę w zakresie regulacji czasu pracy czy rozwiązania samej umowy.
Umowa starannego działania
W umowie zlecenia ważny jest fakt wykonywania pracy na rzecz zleceniodawcy, która niekoniecznie będzie prowadzić do określonego rezultatu. Przysługujące zleceniobiorcy z tytułu umowy zlecenia wynagrodzenie przysługuje za "staranne działanie" nie zaś za rezultat wykonanej pracy.
Umowa o dzieło
Umowa cywilnoprawna. Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia (art. 627 KC)
Umowa o dzieło powinna być uwieńczona konkretnym i sprawdzalnym rezultatem,
wynagradzany jest sam rezultat a nie samo działanie
.
- czas trwania zawodów;
- powierzchnia areny sportowej;
- wymagania dot. infrastruktury w zależności od rangi zawodów (homologacja, liczba miejsc siedzących, oświetllenie, strefa wolna, pomieszczenia do rozgrzewki);


Mateusz Tomanek
mtomanek@umk.pl
Full transcript