Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Persoonlijkheidsorganisatie

No description
by

bart vandeneede

on 16 September 2010

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Persoonlijkheidsorganisatie

Persoonlijkheidsorganisatie Afgrenzing mate van vervorming
van de ander problematische afgrenzing
zelf-ander eigenschappen, bedoelingen, gevoelens
toeschrijven aan de ander vanuit eigen
dynamiek; dus vervorming v/h object,
en zich daarnaar gedragen
(eigenlijk geen echte objectrelatie) wel onderscheid zelf-ander, maar
eenzijdige beklemtoning van eigenschappen van zelf of ander vanuit eigen dynamiek
--> specifieke, daarbijhorende duale verhouding (cfr verder) geen objectconstantie
--> beeld v/d ander verandert
vanzelf, zonder input v/d ander vb. angst om zelf te verdwijnen
bij een sterke mening van iemand anders, Impairment serious mild ander als ander geheelobjectrelaties objectconstantie --> emotionele band met en genuanceerde
voorstelling van de ander kunnen vasthouden
in diens afwezigheid deelobjectrelaties objectconstantie object meer constant, maar in
ruwe categorieën die kunnen
omslaan verwarring,
vervorming integratie realiteitstoets vertekende perceptie v/d
realiteit vb. sadistische glimlach waarnemen
bij neutrale gelaatsuitdrukking positie van zelf
t.o.v. ander meestal intacte perceptie, maar
problemen in interpretatie;
wat men ervan moet denken duaal, thematisch vb. afstand -nabijheid autonomie - afhankelijkheid individu zijn - tot de groep behoren splitsing van goede en slechte
aspecten van zelf en ander;
(bij onduidelijke grens zelf-ander) mate van stress/druk nodig vooraleer splitsing optreedt vooral bezig met anderen in functie van zelf
vb. er mogen zijn voor hen,
niet in de steek gelaten worden,
bewonderen / bewonderd worden,
verzorgen / verzorgd worden splitsing van goede en slechte
aspecten van zelf en ander;
(bij duidelijkere grens zelf-ander) "superego"-
ontwikkeling geweten: archaïsch, achtervolgend "wat had moeten zijn" ik-ideaal: harde, verinnerlijkte norm
waaraan te voldoen was geweten: milder, neurotisch compromis ik-ideaal: gezonde ambitie "plezier van wat nog zou kunnen" ER zijn vb. sadistische, egodestructieve kritiek of schaamte vb. idealisatie/devaluatie wie bepaalt ? integratie van 'goede en slechte' aspecten van zelf en ander = tegelijk goed en slecht je mag er zijn zoals je bent intacte perceptie en goed
gementaliseerde verwerking;
m.a.w. dat interpretatie één mogelijk
perspectief is triangulair; gedifferentieerd, wederzijds differentiatie naar verschillende anderen
die onderling ook relaties hebben alleen zijn en intiem zijn verdragen hoe staan we tegenover elkaar en mentaliseren Borderline-organisatie Neurotische organisatie 'bewerkingen" nodig om
stabiliteit van zelf
te behouden / herwinnen voortdurende nood om de ander via controle
tot rigide gevoels- en interactiepatronen
te brengen, als poging om hen zo constanter te houden, en vandaaruit zelfervaring ook duidelijker/stabieler te houden/maken ("defensies?") vb. andere twijfelend, bang, kwaad maken en houden;
en zo een duale relatie gecontroleerd maken/ in stand houden vb. 'checken/uitdagen' van stevigheid, oprechtheid
van de ander hechtingsaanspraken ontregelen onmiddellijk vanuit onveilige hechting
--> nood aan voortdurend checken/uitdagen/ondermijnen van de echtheid/zorg van de ander om zelf stabiel te houden "projectieve identificatie" projectieve identificatie enkel onder zeer zware affectieve druk zicht erop mogelijk
controle v/d ander meer imaginair vanuit hoe ik mezelf kan zien, begrijp ik min of meer vanwaaruit ik de ander op deze manier zie vb. mijn ex was een borderline vb. vrouwen zijn verleidsters (verdringing, projectie, ontkenning,..) Pathologie in mentale processen Pathologie rond mentale inhouden - nadruk op voortdurend dynamisch evenwicht,
geen vaste positie (<----> 'structuur Kernberg)
- positie op alle verschillende themata geeft beeld van ernst van huidige verstoring, maar kan fluctueren
- loskoppeling van as-I problematiek, en dus ook geen voorspellende waarde
- maar iedereen heeft een persoonlijkheid en de sterkte van iemands persoonlijkheidsorganisatie bepaalt mee hoe iemand in het leven staat en hoe eventuele pathologie zich toont cfr principe dat 'soorten' persoonlijkheidspathologieën zich op verscheidene organisaties kunnen voordoen en er afhankelijk daarvan anders uitzien Persoonlijkheidsorganisatie - in die zin gebruiken we persoonlijkheidsorganisatie als
een maat voor ernst van persoonlijkheidspathologie, cfr voorstel DSM-V
- we beschouwen persoonlijkheidsorganisatie o.a. vanuit het perspectief van 'zelf en ander', wat in overeenstemming is met de DSM-V aanbeveling
- het gemaakte werkschema tracht diverse theoretische modellen bij elkaar te plaatsen die allen iets zeggen over ernst Impairment / levels of personality functioning Extreme impairment Serious impairment Moderate impairment Mild impairment No impairment 4 3 2 1 0 Low level borderline O High level borderline O Neurotische O Kernberg DSM-V-voorstel "Psychotische
organisatie??" Levels of personality functioning "Personality psychopathology fundamentally emanates from disturbances in thinking about self and others. Because there are greater en lesser degrees of disturbance of the self and interpersonal domains, individual patients should be assessed using the following continuum comprised of levels of self and interpersonal functioning: Identiteitsintegratie : regulatie, coherentie in gevoel van tijd en persoonlijke geschiedenis; aanvoelen van duidelijke grenzen tussen zelf en ander, zelfreflectief vermogen Zelfconcept : zelfwaardegevoel, 'agency', complexiteit, differentiatie en integratie
van de zelf-voorstelling(en) Cognitieve en affectieve empathie; mentaliserend vermogen Verdragen van intimiteit/nabijheid; wederkerigheid Concept van anderen : complexiteit en integratie van mentale representaties van anderen Langdurig niet slechts uiting van andere stoornis niet toe te schrijven aan fysiologisch effect van middelen of medische conditie buiten culturele norm cfr mentaliseren Veronderstelde aard
van pathologie Ernst van de persoonlijkheidspathologie /
"Levels of personality functioning
Psychodynamische concepten extreme moderate emotionele druk waaronder er nog kan gementaliseerd worden (kunnen denken over innerlijke ervaring) directe reactie op de fysieke realiteit,
zonder enig besef van mentaal perspectief; visies, meningen, gedachten bestaan niet teleologisch enkel de fysieke realiteit spreekt;
het is zoals het eruit ziet kunnen verstaan in mentale termen van gedrag van zichzelf en andern in termen van veronderstelde intenties --> intentioneel zoals ik het voel, zo is het Psychic equivalent mode Pretend mode/alsof modus pseudomentalisatie cfr vals zelf, dissociatie gedachten, overtuigingen,...
zijn 1 mentaal perspectief dus 'slechts' een gedachte, maar het zegt wel iets over de realiteit, staat er niet los van connectie met realiteit en gevoelswereld
--> denken over gevoelens, en voeling hebben met waarover men denkt het 'overkomt', zit niet in de bestuurdersstoel stevigheid en differentiatie van
mentale representatie mate van stabiliteit en differentiatie in mentale representaties van affectieve arousal hoeveel emotionele druk verdraagt men vooraleer terug te vallen naar rigide schema's, of overspoeling permanent rigide schema's van zelf en anderen, in ruwe categorieën,
ook bij afwezigheid van arousal --> veralgemeende mentalisatieproblemen mentaliserend vermogen te snel onder druk bij emotionele aanspraken stevige en gedifferentieerde mentale representaties
'dit is precies wat ik voel en het is een gevoel
--> geeft gevoel van coherentie in zelf goede affectregulatie aard van de problematiek DEFECT
problemen in mentale processen:
mentale voorstelling en regulatie CONFLICT
tussen goed gerepresenteerde mentale inhouden (twijfel, schuld, schaamte,...) therapie constructie, structurering,
regulatie deconstructie
(basisassumpties, schemata, analyse) identiteitsintegratie in tijd in continuiteit enkel hier en nu discreet verschillende zelftoestanden
'ik benvandaag in niets hoe ik gisteren was' gevoel vaak te wisselen in wat voor iemand men is en waar men naartoe gaat;
bvb afhankelijk van context zelf-reflectie helemaal in de pathologie;
acting out, directe behoeftebevrediging denken is concreet, feitelijk
reflectie vervormd of afwezig narratief rond continuïteit van het eigen bestaan persoonlijk narratief rond
individuele geschiedenis zelfobserverend vermogen meta-niveau:
zicht hebben op je visie over jezelf zelfwaardegevoel overdreven afhankelijk van evaluatie door anderen (goedkeuring, bewondering) relatief consistent en positief;
gebaseerd op eigen aanvoelen voortdurend aanwezige inschatting van effect van eigen gedrag op andern geen, slechts need-fulfillment en avoidance agency; effect op anderen RIGIDITEIT ------------ FLEXIBILITEIT VERVORMING -------------- TOETSING LOSSE DELEN (OF) ------------------- INTEGRATIE (EN) REFLECTIVE FUNCTIONING 1. psychodynamische concepten blijken bruikbaar voor operationalisatie van ernstdimensie in persoonlijkheidsfunctioneren 2. stabiliteit ? structuur versus organisatie 3. niet voorspellend, vb verwarring 'psychose' - 'de psychoticus'
vandaar voorstel tot neutralere termen
Full transcript