Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Archetypy świata dziecięcego

No description
by

Natalia Szram

on 18 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Archetypy świata dziecięcego

Problem główny
Rama teoretyczna
Wstępne kategorie badawcze
Jakie archetypy świata dziecka ujawniają narracje dziecięce?

Problemy szczegółowe
Organizacja badań
Grupa badawcza
Dzieci w klasach I-III (Gdańsk), SP nr 81
Środowisko wielkomiejskie,
Środowisko elitarne (pod względem materialnym i społecznym)
Różnorodność kulturowa, w większości rodzina pochodzi z różnych stron Polski (napływowa)

Dzieci w klasach I-III (Racibórz), SP nr 13 i 18
zróżnicowana pod kątem materialnym i społecznym
Jednorodne kulturowo (ślązacy)

Archetypy świata dziecięcego
świat wyobraźni w narracjach dzieci
Natalia Józefacka-Szram
Autorka nawiązuje do Teorii Ugruntowanej, opracowanej przez Anselma Straussa i Barneya Glasera w 1967 r.

Metody nie wiążą się z określoną epistemiologią, ani z perspektywą teoretyczną

Etap konstruowania kategorii i proces badawczy mają charakter
elastyczny, interaktywny i otwarty

Analiza danych
– nadaje kształt treści konceptualnej i wyznacza kierunek badań

RAMA TEORETYCZNA

Źródło idei

„pojęcia uczulające”
i
Kody teoretyczne
-->
oba pojęcia tworzą
ramę teoretyczną

Pojęcia uczulające
- tłumaczą punkt wyjścia badacza

Kody teoretyczne
– wyznaczają mejsce określonych badań w odpowiednich dziedzinach nauki

Rama teoretyczna
– pozwala na skonstruowanie wstępnych kategorii badawczych, które umożliwiają analizę danych
W niniejszej pracy pojęciami uczulającymi są: archetypy, wyobraźnia, narracje, światy

RAMA TEORETYCZNA

PIERWSZY KROK ANALITYCZNY – kodowanie jakościowe danych:
Oznacza to nadawanie segmentom danych etykiety, która kategoryzuje, podsumowuje i wyjaśnia

KOLEJNE POZIOMY ANALIZ – pomaga pisanie not badawczych:
Prowadzą do zgłębienia ukrytych, niewypowiedzianych i skondensowanych znaczeń poprzez rozwinięcie pojawiających się kodów i kategorii

RAMA TEORETYCZNA

NASTĘPNY POZIOM ANALIZY – pobieranie próbek w celu rozwinięcia własności jednej bądź kilku kategorii

Badacz „
nasyca
” kategorie danymi, sortuje i integruje w wyłaniającą się teorię

Kategorie stają się „nasycone”, wtedy gdy gromadzenie danych nie ujawnia nowych właściwości głównych kategorii teoretycznych


RAMA TEORETYCZNA

NASTĘPNY POZIOM ANALIZY – pobieranie próbek w celu rozwinięcia własności jednej bądź kilku kategorii
Badacz „nasyca” kategorie danymi, sortuje i integruje w wyłaniającą się teorię
Kategorie stają się „nasycone”, wtedy gdy gromadzenie danych nie ujawnia nowych właściwości głównych kategorii teoretycznych


RAMA TEORETYCZNA

KOLEJNE ANALIZY, sortowanie i kodowanie danych oraz umiejscowienie ich w kontekstach społecznych i sytuacyjnych
-->
konstruowanie nowych teorii

Po zgormadzeniu danych i informacji nt. możliwych kontekstów analizy może ujawnić się potrzeba wyodrębnienia
rodzin kodów
oraz
ogniw między kodami

Rodziny kodowania
zawierają jednostki strukturalne, wskazujące na własności kategorii analityczncych (np. grupowe, rodzinne, globalne, terytorialne, kontesktu społecznego, tożsamości)

RAMA TEORETYCZNA

Definiowanie kategorii badawczych
--> pozwala na zogniskowanie uwagi wokół problemu badawczego

Pisanie not badawczych
--> pozwala na eksplorację problemu i wytyczanie kolejnych kroków badawczych, aż do odkrycia nowych idei

RAMA TEORETYCZNA

Kategorie badawcze oparte na metodologii:
Teoretycznoliterackiej
Gry Wyboru Możliwości
Encyklopedii Globalnej w tym:
Encyklopedii Fikcjonalnej
Językoznawczej
Językowy Obraz Świata
Badań nauk społecznych
Perspektywa socjologiczna – socjologiczna koncepcja światów społecznych


RAMA TEORETYCZNA

Rama teoretyczna
– koncepcja językowego obrazu świata, teoria światów możliwych oraz socjologiczne koncepcje światów społecznych

Przedmiot badań
– narracje dziecięce (będące jedną z form ekspresji wyobraźni, więc można w nich odszukać odniesienia do doświadczeń realnych i obrazów podświadomości)

RAMA TEORETYCZNA - podsumowanie

Przedmiot badań
– wiedza dzieci jako nadawców tekstu

CEL 1
– dotarcie do intersubiektywnej wiedzy o świecie współczesnych dzieci
ZAŁOŻENIE
– poprzez badanie struktur językowych w wypowiedziach narracyjnych można dotrzeć do treści struktur poznawczych

CEL 2–
dotarcie do znaczeń, które są wspólne dla uczestników danej kultury
ARCHETYP
– to co wspólne i intersubiektywne

RAMA TEORETYCZNA

Główny problem badawczy
Wspólne treści dla dzieci
Rozstrzygnięcie czy są specyficzne dla danej generacji
Sprawdzenie czy można wyodrębnić treści wspólnotowe- wskazujące na uwarunkowania społeczne i kulturowe

RAMA TEORETYCZNA

Kategoria Pola Odniesienia
(encyklopedie, światy społeczne)
Kategoria Encyklopedii Globalnej
(wiedza, źródła wiedzy, światy społeczne)
Kategoria Encyklopedii Fikcjonalnej
(przekazy kulturowe, folklor dziecięcy)
Kategoria Gry Wyboru Możliwości
(rozwiązań formalnych, gatunków literackich)
Kategoria Językowego Obrazu Świata
(wyrażenia kolektywne, dyskurs dziecięcy, relacje między dyskursami)

WSTĘPNE KATEGORIE BADAWCZE

Kategoria Encyklopedii Globalnej i Encyklopedii Fikcjonalnej

Są wykorzystane do rekonstrukcji intersubiektywnej wiedzy badanej zbiorowości oraz sposobów interpretacji świata
Umożliwiają zidentyfikowanie źródeł wiedzy dzieci jako nadawców tekstów

Encyklopedia Globalna
– konstruowana z wiedzy pochodzącej z różnych źródeł np. społecznych (rodzina, rówieśnicy), instytucjonalnych (przedszkole, szkoła)

Encyklopedia Fikcjonalna
– wiedza z rozmaitych rodzajów fikcji (gatunków literackich, kina, TV, folkloru dziecięcego)


WSTĘPNE KATEGORIE BADAWCZE

Gry Wyboru Możliwości

Swoiste strategie twórcze
Sposoby wykorzystywania wiedzy osobistej w procesie tworzenia tekstów
Wybór przez dziecko określonych strategii formalnych spośród znanych mu z różnych konwencji literackich i paraliterackich (film, reklama)

WSTĘPNE KATEGORIE BADAWCZE

Problemy badawcze
i organizacja badań
Z jakiego Inwentarza korzysta dziecko w swoich narracjach
--> (E. Globalna vs. E. Fikcjonalna)?
Jak dzieci konstruują tekst posługując się umiejętnościa „gry”?
Jakie znaczenie dzieci nadają konstruktom swoich wyobrażonych światów (wiedza, rozumienie, interpretacja świata)?
Jakie jest pole odniesienia znaczeń nadawanych przez dzieci do znaczeń „szkolnych” oraz innych źródeł wiedzy (przekazów kulturowych)?
Jakie sensy są wspólne dla współczesnej generacji dzieci w wieku wczesnoszkolnym?
--> (wyodrębnienie archetypów)

Jakie są źródła (społeczne, kulturowe) określonych wyrażeń dziecięcych?

Jakie są relacje dyskursu dziecięcego do dyskursów innych subkultur?
Organizacja badań
Teksty zostały przepisane
in extenso
Oznaczone symbolem:
„T” – tekst,
„G” lub „R” (Gdańsk, Racibórz)
Kolejnym numerem
Imieniem (nie wszystkie były podpisane)
Klasą (I, II, III)

Organizacja badań
I ETAP
Analiza każdego tekstu jako wypowiedzi jednostki
Kategoria Językowego Obrazu Świata (JOS)
Zastosowane
wyrażenia językowe
Ich uporządkowanie syntaktyczne ujawnia znaczenia, jakie dziecko nadaje swoim obrazom w wyobraźni
Podstawa interpretacji:
Znaczenia jednostkowe, w autorskiej niepowtarzalnej kreacji
Znaczenia wspólnotowe, na głębszym intuicyjnym poziomie

Organizacja badań
II ETAP
Wyodrębniono kategorie badawcze i do nich przyporządkowano elementy tekstów dziecięcych
Teksty zostały rozbite na cząstki odnoszące się do poszczególnych kategorii
Pod uwagę zostały wzięte powtarzalne aspekty tekstów, które ujawniają intersubiektywne znaczenia
Full transcript