Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Vývoj teorie řízení

No description
by

Blanka Rezková

on 13 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Vývoj teorie řízení

Zápočtová práce
Vývoj teorie řízeníBlanka Rezková
Petra Doleželová
2. A, VOŠ Naším hlavním záměrem, týkajícím se této prezentace, je Vás, jako začínající zaměstnance Krajského úřadu, seznámit s nejdůležitějšími mezníky vývoje teorie řízení.
Abyste se správně mohli pohybovat ve svém oboru, je velmi důležité mít obecný přehled jak o historii řízení, tak o důležitých osobnostech managementu.
V této prezentaci Vás také informujeme o současném vývoji řízení, jehož znalost je pro Vás také krajně důležitá. Teorie řízení Vznik a vývoj teorie managementu souvisí s rozvojem podnikání a s rozvojem průmyslové výroby. V okamžiku, kdy se lidé rozhodli dosáhnout nějaké cíle prostřednictvím skupinové práce, vznikla potřeba jejich koordinování a řízení.

Teorie jsou praktickým prostředkem ponaučení a přenosu poznatků z jedné nebo mnoha situací do situace jiné, konkrétní. Jsou prostředkem hledání nejvhodnějšího řešení.

Vysoká četnost  teorií managementu vyžaduje, zejména z didaktických důvodů, seskupit je do určitých skupin. Nejčastější členění teorií řízení 1.Mechanistický přístup / do 20. let /
2.Škola lidských vztahů / 20.a 30. léta /
3.Humanistický přístup / 40. a 50. léta / 4.Moderní názory / 60. – 70. léta /
5.Postmoderní názor / 80. – 90.léta / 1.Mechanistický přístup První stádium sahá do 20. let minulého století. Byla to doba obrovského technického a ekonomického pokroku. Za vzor pro mechanistický přístup lze považovat přesné fungování strojů a jeho částí.Podle tohoto přístupu má organizace fungovat jako stroj podle jasných parametrů.
Mechanistický přístup očekával, že pokud budou přesně vymezeny role, pravomoci a odpovědnosti jednotlivých pracovníků bude potom organizace pracovat bez problémů. Vytvořily se tři hlavní proudy řízení v rámci tohoto přístupu: Mechanistický
přístup Vědecké řízení Teorie byrokracie Klasické řízení 1.1 Vědecké řízení hlavním představitelem byl Frederick Taylor
-jeho metoda je známá jako časové a pohybové studie
spoluautorem metody je Gilbreth
metoda zahrnuje zefektivnění činnosti dělníků ve výrobě
zavedením došlo téměř vždy k enormnímu zvýšení produktivity práce
na druhé straně však byla jednotvárná a mechanizovaná práce pro mnoho lidí nepříjemná a vyčerpávající a vedla k nespokojenosti zaměstnanců
bylo zavedeno ve firmě Ford
Taylor je díky svým studiím považován za otce pásové výroby Frederick Taylor Taylor zavedl princip normování práce. Je považován za otce pásové výroby. Rozdělil úkoly na menší a v nich potom hledal způsob, jak daný úkol nejlépe a nejefektivněji provést 1.2 Klasické řízení zásada jediného vedoucího
vzestupné řetězení
komunikace od nejvyššího nadřízeného po řadové pracovníky
rozpětí kontroly
počet podřízených nesmí způsobit problémy v koordinaci činností
štáb a linie
štáb působí poradensky, ale nenarušuje autoritu liniových vedoucích
autorita a odpovědnost
právo přikazovat a nést následky musí být v rovnováze
disciplína
respektování schválených pravidel a zvyklostí
slušnost
laskavost a spravedlivost, spravedlivá odměna zvyšuje morálku
stabilita personálu
usnadňuje rozvoj schopností pracovníků Představitelé klasického řízení 1.3 Teorie byrokracie Byrokracie je hierarchická organizace, navržená logicky ke koordinaci práce jednotlivců, k realizaci mnoha administrativních úkolů a organizačních cílů. Její rozvoj je dán technickou nadřazeností nad ostatní formy organizace. Aplikace jejích pravidel však potlačuje osobní individualitu, iniciativu a tvořivost, brání spolupráci mezi útvary.

Byrokracie je podle Maxe Webera tzv. ideální typ, vzor, kterému se lze přiblížit zavedením prvků racionálního řízení 2. Škola lidských vztahů Podle teorie lidských vztahů jsou interpersonální vztahy nejdůležitějším motivačním faktorem.
Důsledkem jsou požadavky na chování vedoucích k podřízeným.
Manažerská mřížka, jež se používá na hodnocení stylu řízení/vedení Elton Mayo E. Mayo (1880-1949) je otcem teorie lidských vztahů. V tzv. Hawthorských studiích sepsal smysl sociálního a pracovního prostředí (hluk, teplota, osvětlení atd.), který zvyšuje produktivitu práce. Ve studované skupině bylo také zjištěno několik závěrů.
Produktivita práce se nesnížila, pokud bylo opět pracovní prostředí zhoršeno.
Zvýšení mzdy mělo za efekt zvýšení produktivity práce.
Ke zvýšení produktivity práce došlo také,když ve skupině nevznikly žádné změny. 3. Humanistický přístup Základem je přesun zájmu na rozvoj člověka
Za hlavní stimul je považováno uspokojení osobního rozvoje jednotlivce
Humanistické teorie řízení zdůrazňují individuální rozvoj jako základní potřebu člověka

Jsou však i mnozí, kteří jsou motivováni pouze existenčními nebo sociálními potřebami .
Ideálem pak pro ně může být pohodlný život, pravidelná mzda dosažená polovičním úsilím a nenáročné trávení volného času. Douglas McGregor -autor teorie X, Y
„Teorie X“ - vychází z negativního náhledu na pracovníky. Předpokládá, že zaměstnanci nemají zájem o firmu, pracují z donucení, nemají ambice, jsou líní.
„Teorie Y“- předpokládá, že zaměstnanci rádi přijímají odpovědnost, dovedou se sami řídit, mají potřebu se seberealizovat, ztotožňují se s cíli organizace. 4. Moderní názory Na podnik neexistuje jednotný názor. Řada autorů vytvořilo různé přístupy, které mají společný základ, kterým je snaha nalézt univerzální princip. Umožní objasnit veškeré podnikové dění, a víra, že působení organizací lze vysvětlit racionálně.
Někdy se objevuje i požadavek KISS Příklady moderních přístupů Teorie Z
Nejzávažnějším prvkem je spojení týmového rozhodování s individuální odpovědností.To vytváří možnost účasti pracovníků a zároveň je nezbavuje osobní odpovědnosti za týmové rozhodnutí. Obecná teorie systémů
Chápe organizaci jako skupinu vzájemně propojených prvků, které mají společný cíl.
Zdůrazňuje celistvé, komplexní chápání uvažovaných jevů, tj. ve všech jejich podstatných vnitřních i vnějších souvislostech
- představitel: Ludvig von Bertalanffy
Teorie kontingence
Tvrdé plánování, jasně definované pracovní úkoly, autokratické řízení a přísná kontrola – může někdy vést k vysoké produktivitě i uspokojování pracovníků.
-představitelé: Burns a Stalker 5. Postmoderní přístupy Moderní přístup naráží na problémy nečekaných změn v současném světě. Překvapivé selhávání zákonitostí, nemožnost spolehlivě zachytit chaotický běh událostí. Moderní přístup byl založen na podobnostech v jednotlivých organizacích.
Organizace jsou však různorodé a velmi odlišně. Snahou postmoderních názorů bylo vytvořit teorii, která bude jednoduchá a přizpůsobená k řešení všech problémů.
Postmoderní názor akceptuje rozdíly jednotlivých organizací a snaží se je implementovat do své podstaty. Příklady postmoderních přístupů Teorie chaosu – Tom Peters
V současnosti se mění prostředí firmy spíše chaoticky. Nelze nic předvídat, mění se i konkurence. Firma může usilovat o přežití 2 způsoby:
1. dělat to co dosud a doufat že přežije
2. systematicky sledovat změny okolí a na své změny se připravit, vycházet z předpovědi že v chaosu se nejlépe něco mění.

Racionalita rozum a moc
Modernismus vyvinul absolutní víru v rozum a ztotožnil ji s pokrokem. Celý svět a také organizace je chápána jako systém, který je zcela kontrolován a řízen člověkem.
Nástrojem tohoto rozumového „ imperialismu“ je jazyk, slovo. Psaní, formalizace a administrativa jsou různými formami použití jazyka při organizování a kontrole. Současný vývoj managementu Současný vývojový směr v managementu využívá znalosti ze všech přístupů a myšlenkových proudů. Nejvíce navazuje na systémové přístupy a na přístupy pragmatické a empirické. V minulosti změny v okolí podniku postupovaly pomalu, tak bylo možné se jim při řízení podnikových činností pomalu přizpůsobovat.
V dnešní době nové skutečnosti vyvolávají tlak na neustálé změny a manažeři na ně musejí reagovat. Frekvence jednotlivých změn je velice rychlá a nevypočitatelná. Proto tato doba vyžaduje nový typ řízení. Zásady nového typu řízení Provádění jen těch činností, které podnik dobře zná
Upřednostňování činností, ve kterých vznikají hodnoty podniku
Rozvíjení tvořivost
Výsledky práce se zvyšují jedině prostřednictvím lidí
Jednoduché organizační uspořádání podniku (flexibilita)
Vytvořit soustavu strategických cílů a postupů k jejich dosažení
Být co nejblíže k zákazníkovi Zásadní přístupy k managementu se nyní nejčastěji rozlišují podle regionálního hlediska na: Evropský přístup – evropské podniky se snaží vytvořit podniky bez hranic schopné pružně a rychle reagovat na rozmanité požadavky nově se vytvářejícího trhu
Americký přístup - americké podniky se soustřeďují na dosahování vysoké jakosti produkce při zachování přijatelných cen.
Japonský přístup – japonské podniky se zaměřují na možnosti urychleného vyvíjení a produkování nových výrobků přesně podle přání zákazníků. U japonského managementu je důležitá pracovitost, disciplinovanost, trpělivost, schopnost využívat a dále rozvíjet cizí inovační náměty. U současných manažerů se velmi prosazuje sebevzdělání prostřednictvím literatury Mezi nejznámější knihy patří:
Řízení lidských zdrojů- Zuzana Dvořáková Manažerské příběhy-František Honík Odpovědný management v podnikání a veřejné správě
-Zdeněk Dytrt Time management- Kolektiv autorů Závěr Management je poměrně mladý obor, avšak neustále a velkým tempem se dále rozvíjí.Znalost vývojových etap řízení nám může pomoci poučit se z minulosti a více porozumět fungování managementu. Usnadní nám do něj proniknout a využít již získaných vědomostí k novým, odvážným a třeba i riskantním krokům. A jak jednou řekl Theodore Roosevelt:„ Nejlepší vedoucí je ten, kdo má talent vybrat ty správné lidi a dostatek důvěry dát jim příležitost, aby ukázali, co umí.“

Dokažte mi, že jsem opravdu vybral ty správné lidi. Snažte se, využijte každou získanou informaci, nevzdávejte se a můžeme spolu dosáhnout nevídaných výsledků a pokroků. Děkuji za pozornost
Full transcript