Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Правата на децата како човекови права

Општество 5 одд
by

Ч2 13

on 13 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Правата на децата како човекови права

Односите помегу лугето во едно општество се уредуваат со одредени права.
Луѓето меѓу себе се разликуваат по:
бојата на кожата,
родот,
религиската и етничката припадност,
јазикот на кој зборуваат,
богатството,
образованието и друго.
Разликите не смеат
да бидат причина
за да не се дружиме.
Секоја индивидуа
има своја вредност.
Вредностите на сите луѓе треба да се
почитуваат. Сите луѓе треба да бидат рамноправни меѓу себе
Не треба да постои
дискриминација поради
бојата на кожата,
родот, религиската или
етничката припадност.
Еднаквоста (рамноправноста )
се гледа во еднаквите
права за сите луѓе.
Но еднаквоста не може да се
одвои од слободата.
Слободата значи еднакво право
за секого пред законот.

Човековите права се
универзални
и им припаѓаат на
сите луѓе во светот.


Универзалната декларација
за правата на човекот е
усвоена на
Генералното собрание на
Обединетите нации во Париз,
на 10 декември 1948 година.
Право на работа и
заштита од
невработеност
Право на
образование
Избирачко
право
Право на
живот
Право на
државјанство
Слобода на:
вероисповед
мислење и
изразување
За најзначајни човекови права се сметаат следниве:
Децата имаат свои права и одговорности, а тие се утврдени со Конвенцијата за правата на детето која едногласно е усвоена од Генералното собрание на
Обединетите нации во 1989 година.
Права на децата
Децата имаат право
на образование!
Секое дете има право
да живее и да се развива
слободно, без насилство.
Секое дете има право
да зборува
на својот јазик и да
си има своја култура.
Децата имаат право
да живеат во
мир и слобода.

Никој нема право
да ги
навредува децата.

Детето има право
на
приватност.

Обврски на децата
Редовно
одење
на училиште.
Почитување на
своите
родители.
Грижи се
за
своето здравје.
Почитувај го туѓото мислење
чувај ја и не ја загадувај
животната средина.
Не ги дискриминирај
луѓето околу тебе.
Училиштето
треба да биде место каде што децата ке учат за своите права и каде што се очекува нивните права да бидат заштитени.

Конвенцијата за правата на детето на Обединетите нации .....е договор за човековите права во којшто се утврдени граѓанските, политичките, економските, социјалните, здравствените и културните права на децата. Конвенцијата генерално го дефинира детето како секое човечко суштество кое не навршило осумнаесет години од животoт
UNICEF е организација
при
Обединетите нации
која се
грижи за чување
заштита и
напредок на детскиот живот
Biljana Curlevska Manevska


2012/2013

Правата на децата
Full transcript