Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

WrightNight @ Flevo 2012

N.T. Wright lezing 2012
by

Johan ter Beek

on 18 January 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of WrightNight @ Flevo 2012

Historical Jesus
Wie is N.T. Wright?
TWITTER
andriesgknevel:
De theologie is de koningin der wetenschappen. Is het daarom dat ik zo geniet van boeken van de belangrijkste theoloog op aarde: Tom Wright?
1
Jezus in zijn
Joodse context
- Post Christelijk tijdperk
- Crisis in wereld en in de kerk
Orthodoxe visie op Jezus
Zoektocht naar de historische Jezus
De Christus van de schriften
New Quest & Jesus Seminar
Third Quest for the Historical Jesus
II
Woorden van
Jezus

III
Symbolen
IV
Lijden, Sterven
& Opstanding

V
In de Praktijk?
Monotheisme
Uitverkiezing
Eschatologie
Monotheisme
... in schepping
versus henotheisme
versus pantheisme
versus deisme
versus gnosticisme
versus paganisme
God is aanwezig in de natuur en politieke zaken
1e probleem: Als God de schepper is...
waarom is er dan kwaad binnen zijn goede
schepping? Wat gaat God daar aan doen?
antwoord:
God kiest Israel uit om zijn volk te zijn, een licht voor de volken...
... Abraham erft de rol van Adam (zegen, vermenigvuldiging...)
... vloek van Adam wordt zegen Abraham
(na Kain & Abel, de Vloed & Toren van Babel)
... Het beloofde land = de hof van Eden
... Israel wordt een volk van priesters
Uitverkiezing:
Israel & de volken:
- Zegen en redding (bv. Ps 117, Ruth, Koningin Sheba)
- Vloek en oordeel (bv. Daniel 2,7)
2e probleem: Als God de wereld goed heeft gemaakt... en als God Israel heeft uitverkoren
om een licht te zijn voor de volken...
... waarom lijden wij dan onder de macht en
de afgoden van de volken? Waarom zijn wij in Ballingschap? Wat doet God om zijn volk te verlossen?
Eschatologie
1e probleem en oplossing:
Israel wordt opnieuw een licht voor de volken
Volk nog steeds in ballingschap
(ook na terugkeer in het land!)
Nog steeds slaven
De heerlijkheid des Heeren niet terug in de tempel
God zou terugkeren in Zion.
Maar dat is nog niet gebeurd
Oplossing:
Om het volk te bevrijden en te herstellen moest het probleem van de zonde worden opgelost
Jes.40:1
Jer. 31:31
Ezech.36:24
Ballingschap is het gevolg van zonde
Ballingschap voorbij als zonden zijn vergeven
Offer
Opstanding
Offers herinneren aan exodus
Offers kijken vooruit naar grote bevrijding
De Ballingschap zelf is een "offer"
(Jes. 53)
Apocalyptisch taalgebruik:
- geen einde van de wereld
- wel metaforisch: theologische betekenis geven aan historie
- crisis in land, volk, tempel, etc.
"einde van de wereld"
opstanding = herstel volk
vergeving = Israel wordt opnieuw geroepen
Dan komt er iemand die het gaat hebben over vergeving van zonden, herstel en een vernieuwing van Israel... het koninkrijk van God is nabij...
Woorden van Jezus of van de gemeente?
Woorden van toen of tijdloos/voor vandaag?
Aankondiging
Formatie
Oordeel & Rechtvaardiging
Aankondiging
- Een woord (zoals) Koninkrijk
heeft slechts betekenis binnen
een verhaal
- Dit verhaal was bekend
- Jezus gaat het verhaal hervertellen
2) Is nabij
3) Oordeel staat voor de deur
4) Maar er is redding voor
degenen die Jezus volgen
1) Uitnodiging
2) Verwelkomen
3) Uitdaging
4) Aansporing
1) Oordeel
2) Rechtvaardiging
1) Het Koninkrijk van God
KvG = De God van Israel wordt Koning
= Israel komt terug uit haar ballingschap
= God komt terug naar Zion
= Het Kwaad wordt verslagen
God gaat ingrijpen in de dagen van Jezus
God gaat ingrijpen in de geschiedenis van zijn volk
Er komt een oordeel over Israel
als Israel haar eigen agenda's blijft volgen
Dit oordeel komt binnen afzienbare tijd
(niet in onze toekomst, maar in Jezus directe toekomst,
ons verleden)
Er is redding voor Israel indien ze zich bekeerd en Jezus gaat volgen.
Door Jezus is er redding uit het aanstaande oordeel en breekt de nieuw eeuw, de nieuwe schepping aan.
"Bekeer je en geloof in Mij"
Bekering is geen vaag religieus begrip...
Geen beweging van atheist of twijfelaar tot gelovige...
Ook geen beweging van moreel slecht naar moreel goed...
... maar dat wat Israel moet doen wanneer haar ballingschap tot een eind komt!
Geloof in mij gaat om de Koninkrijks agenda:
Jezus versus Farizeen
Jezus versus Zeloten
Jezus versus Saduceen
Zie ook Josephus:
"Bekeer je en geloof in mij..."
Verwelkomen van zondaren en vergeving van zonden
= andere manier van zeggen: de ballingschap (van Israel) is ten einde.
Voorbeeld:
gelijkenis van de verloren zoon (lucas 15)
de rijke man en de arme lazarus
De roeping om te leven als
het volk van het nieuwe verbond
Voorbeeld:
De Bergrede...
... zaligsprekingen
... maar ik zeg u:
... het "Onze Vader"
... licht van de wereld
... huis op de rots
In de praktijk:
Jezus gaat van dorp tot dorp en roept mensen om als kleine "groep" of "cel" het nieuwe Israel te zijn.
De roep om Jezus helper
en medewerker te worden.
Voorbeelden:
- Laat alles achter
- Laat de doden hun doden begraven
- Petrus loopt over het water
- Neem je kruis op en volg mij
Jezus vertelt in Profetien
en met Apocalyptische beelden
over het Goddelijke oordeel
over Israel en Jeruzalem.
Ja, maar:
- Dat is anti-joods
- Dat gaat over onze toekomst
- Dat gaat over de eeuwige straf of hel
- Luc. 19:39-44
- Mc. 13
- Mt. 25
"...vanaf nu zult u de Mensenzoon zien zitten aan de rechterhand van de Machtige en hem zien komen op de wolken van de hemel." Mt. 26:64
"Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt, en stenigt, wie tot u gezonden zijn, hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder haar vleugels vergadert, en gij hebt niet gewild." Mt.23:37
"...want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen." Mc 10:45
... maar Jezus gelooft ook dat Hij dat oordeel kan dragen...
Theologische betekenis:
Het oordeel is Gods "Nee" tegen afvalligheid en arrogantie van de machten. Symbool = de dood.
De rechtvaardiging is Gods "Ja" tegen Jezus, zijn leven en agenda. Dit is dan tevens Gods "Ja" tegen het herstelde volk van God. Symbool = opstanding uit de dood.
Sabbat
Voedsel
Volk & Familie
Tempel
Waarom zijn symbolen belangrijk?
The New Perspective on Paul
1) Wie heeft het Christendom uitgevonden?
A) Jezus. Hij bracht een heel nieuw soort religie. Heel anders dan het Jodendom.
B) Paulus. Hij veranderde de boodschap van de joodse Jezus in een nieuwe religie voor alle volken.
11) Visie van Augustinus & Luther
(Old Perspective on Paul)
Augustinus vs. Pelagius
Luther vs. Erasmus & Rome
111) Ed Sanders: Judaisme eerste eeuw
zag zichzelf als genade-religie
Dus geen werkgerechtigheid
(misschien wel wetticisme...)
1v) Hoe lezen we dan Paulus &
Jezus omgang met de symbolen?
1) Jezus in "de nieuwe David" en als mensenzoon "Heer over de Sabbat"
11) Jezus geneest op de Sabbat
Vb Luc. 6:1-5
Vb. Luc. 6:6-11
Vb. Luc. 13:10-17
De Sabbat is de dag van bevrijding
bij uitstek. Jezus brengt de ware rust.
1) Voedsel was een "Identity-marker"
voor zuiverheid.
11) Jezus doet cryptische uitspraken
over voedsel
111) Binnenste-buiten vs.
Buitenste-binnen
Vb. Mc. 7:14-15
1) Ras-zuiverheid als
"Identity-marker"
11) Jezus schept een nieuwe
familie rond zichzelf
Vb. Luc. 11:27-28 Zalig is wie mijn woord hoort
Luc. 9:59-60 Laat de doden hun doden begraven
Luc. 18:29-30 Familie verlaten & eeuwig leven
Tempel:
- De presentie van YHWH
- Het offer-systeem
- De politiek betekenis
1) In Jezus is God "present"
11) Jezus vergeeft zonden
Vb. Huis op de Rots
Ik breek de tempel af en bouw hem op
Vb. Jezus herdefinitie van de Pesachmaaltijd
111) Jezus brengt een oordeel
over Joodse politieke idealen
Vb. Jezus acties in de tempel
Jezus brengt oordeel over de Tempel,
maar wil dit zelf dragen. Zijn tempel-actie
leidt tot zijn arresties en dood...
"Verticale" vraag:
Is Jezus God?
"Horizontale" vraag:
Is Jezus de Messias?
Dood en Opstanding
van Jezus
Interpretatie en
Implementatie
Welke God?
Vb. Schepping > Wijsheid > Jezus
Gen.1 Spr.8 Joh.1
De bijbel als narratief, een verhaal
Het verhaal heeft een climax
Vb. Baboesjka
Jezus belichaamt Israel,
de tempel.
Jezus is de climax van Gods verhaal
Oordeel en redding, door Hem.
Jaar 70 vernietiging
Jeruzalem & tempel.
Redding Jezus' volgelingen.
Gods werk in Israel gaat door
in het volk dat bestaat uit alle
volken van de aarde: de gemeente
karikatuur:
Jezus sterft voor mij,
mijn zonden,
zodat ik gered ben
Vervormingen:
- individualistisch
- nadruk op zieleheil
- uitvinding dreigende hel
- evangelisatie-programma's
Schepping
in Crisis
Mens als beeld/ikoon
van God
Machten
Uitverkoren volk
als alternatieve
mensheid
Jezus, Verlosser
& Heer
[ Theologie N.T. Wright ]
Boodschap van de profeten:
De volken (uit Adam) komen naar Israel.
Als Israel terugkeert is dit "nieuwe schepping"
Volk in Crisis
Verlossing van volk
Nehemia 9:36
Maleachi 3:1
Ezechiel 43:4-5
"Wie was de stichter van het
Christendom? Jezus of Paulus?"
Of is er een alternatief?
En wist Jezus dat zelf?
Voorbeelden:
- Rechtvaardige wetten (Dt.4:5-8)
- Ruth
- Koningin Sheba
... in voorziening
... in verbond
Formatie
Koop de boeken...
&
Full transcript