Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

"ШИНЭ МОНГОЛ" БҮРЭН ДУНД СУРГУУЛЬ

No description
by

Onch Eh-oronch

on 13 April 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of "ШИНЭ МОНГОЛ" БҮРЭН ДУНД СУРГУУЛЬ

"ШИНЭ МОНГОЛ"
БҮРЭН ДУНД СУРГУУЛЬ

Материаллаг орчин,
чанартай сургалт

Т Е Х Н О Л О Г И Й Н
К А Б И Н Е Т Ы Н Т Ө С Ө Л

УГЗЗАНэгдэл
БАГШ С. ЭНХЗУЛ1. Төслийн нэр:

2. Төслийн гүйцэтгэгчийн овог, нэр, албан тушаал, мэргэжил, боловсролын болон эрдмийн зэрэг, цол:

3. Төслийн хугацаа (эхлэх, дуусах он, сар):

4. Төсөл гүйцэтгэх үндэслэл, шаардлага:

5. Төслийн эцсийн үр дүн:

6. Төслийн үр дүнгийн шинэлэг буюу дэвшилттэй тал:

7. Төслийн үр дүнг шилжүүлэх, борлуулах, ашиглах боломж, төслийн өртгийг нөхөх урьдчилсан тооцоо, хугацаа (бусдад худалдах, лицензийн гэрээгээр ашиглуулах, төслийг санаачлагч өөртөө үлдээх гэх мэт):

8. Төслийн өртөг зардлын товчоолсон тооцоо, түүний задаргаа, холбогдох бусад материал

9. Дүгнэлт1. Төслийн нэр: Материаллаг орчин-Чанартай сургалт

Технологийн хичээлийн кабинет нь сурагчдыг бүтээлч санаачлагатай бие даан аливаа асуудлаа шийддэг цогц чадамж бүхий иргэдийг төлөвшүүлэхэд чиглэгдэх ба сургалтын орчин сайжирсанаар суралцагчдын хийж бүтээх сурах, суралцах хүсэл эрмэлзлэл нэмэгдэж технологийн хичээл илүү үр дүнд явагдана гэж үзсэн учир Материаллаг орчин-Чанартай сургалт гэсэн нэрийг сонгосон.


3. Төслийн хугацаа (эхлэх, дуусах он, сар):

Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн Шинэ монгол дунд сургуульд 2013-2014 оны хичээлийн жил буюу 2013 оны 12-р сарын 10 өдрөөс 2014 оны 06-р сарын 10 өдөр хүртэл нийт 7сарын хугацаанд хийж гүйцэтгэнэ.

Кабинетийн схем
Кабинет нь сургалтын чанартай хүртээмжтэй орчин үнэлгээний стандартыг хангахуйцаар удирдан зохион байгуулахад шаардагдах сургалтын хэрэглэгдэхүүнд тоног төхөөрөмж материаллаг багаж хэрэглэснээр багш сурагчдын хамтаар ажиллах суралцах таатай нөхцлийг бүрдүүлсэн байна.
Зохион бүтээх, хүнсний технологийн кабинетэд тавигдах шаардлага:
1. Сурах зүйн шаардлага
1.1. Кабинет нь суралцагчдыг хөгжлийн орчин байна

1.2. Суралцагчид шаардлагдах мэдээллийн санг бүрдүүлсэн байна

1.3. Суралцагчид хамтран ажиллах туршилт ажиглалтын тооцоо
судалгаа нээлт хийх мэдлэг бүтээх орчинг бүрдүүлсэн байна.

2. Физиологийн эрүүл ахуйн шаардлага
2.1. Гэрэлтүүлэг, агааржуулалт нь эрүүл ахуйн шаардлага хангасан

2.2. Ширээ сандал сургалтын тоног төхөөрөмж хэрэглэгдэхүүнүүд нь сурагчдын нас биеийн онцлогт тохирсон байна.

2.3. Кабинетын хананд байрлуулсан үзүүлэх материалууд мэдээллийн самбарууд нь үзэгдэхүйц том үсгээр бичигдсэн, харааны түвшинд байна.

3. Хөдөлмөр хамгаалах аюулгүйн шаардлага
3.1. Эд зүйл, сургалтын хэрэглэгдэхүүн өндрөөс унах, гал түймэр гарах, цахилгааны эх үүсвэр зэргээс үүсэх аюулаас сэргийлэгдэж байна.

3.2. Кабинетэд осол аюулгүй ажиллах журмыг гаргаж сурагчидад таниулсан байна

3.3. Сургалтын хэрэглэгдэхүүнүүдийг эрүүл мэндэд хортой хохирол учруулахгүй материалаар хийсэн байна.

4. Гоо зүй шаардлага
4.1. Кабинетын хана, тааз, шал болон хананд байрлуулсан эд хогшил үзүүлэх материалуудын өнгийн зохицол гоо зүйн шаардлагад нийцсэн байна.

4.2. Сургалтын хэрэглэгдэхүүн хийц, хэлбэр, дүрс, байршил, үзэмж гоо сайхны мэдрэмж төрүүлэхүйц байна.

5. Эдийн засгийн шаардлага

Зохион бүтээх, хүнсний технологийн кабинет
Сургалтын хэрэглэгдэхүүний болон дадлага ажлын шаардлага хангасан гар багажуудыг хүрэлцэх тоогоор бүрдүүлэх /стандартын дагуу/
Сургалтанд хэрэглэгдэх материал

Тусгай шаардлага
Зохион бүтээх технологийн кабинет
Хүнсний технологийн кабинет
Судалгаа
Төсөлд хамрагдах кабинетын зураг:
8. Төслийн өртөг зардлын товчоолсон тооцоо, түүний задаргаа, холбогдох бусад материал: Төсөлд шаардагдах санхүүгийн хэрэгцээ
A. Төслийн хураангуй.
Зохион бүтээх технологийн кабинет
Хүнсний технологийн кабинет
Дүгнэлт
Төслийн бүтэц

МАТЕРИАЛЛАГ БААЗ СУУРИН ДЭЭР ХОСОЛСОН ЧАДАМЖТАЙ ИРГЭН БОЛГОН ТӨЛӨВШҮҮЛЭХЭД ОРШИНО

4. Төсөл гүйцэтгэх үндэслэл, шаардлага:

Өндөр хөгжилтэй орнуудын дунд болон ахлах сургуулийн технологийн кабинет нь хүүхдийн бие даан сурах арга барилд төлөвшүүлэх, сургалт явуулах хичээлийн кабинет нь нэг сурагчид ноогдох ажлын байрны талбайн том хүний ажлын байрны талбайгаас 20-45% илүү байх ёстой гэж үздэг.
/Нэг сурагчид ноогдох талбайн норматив нь 4м2/
Манай сургууль нь Баянзүрх дүүргийн 25-р хорооны нутаг дэвсгэрт дунд, ахлах сургуулийн сургалтын үйл ажилллагаа 2000 оноос явуулж эхэлсэн. Энэ жил 1200 хүүхэд суралцаж байгаа ба эдгээр сурагчдаас 10 бүлгийн 150 сурагч буюу 11 % нь технологийн хичээл үзэж байна. Технологийн хичээлийн гол давуу тал нь дадлага хичээл дээр тулгуурладаг. Одоо материаллаг бааз дутмаг байгаагаас онолын хичээл түлхүү орж байна.Энэ алдааг засахын тулд тухайн төслийг манай сургууль дэмжин ажиллаж байна.


• Төслийг хэрэгжүүлснээр сурагчид илүү сонирхолтой, идэвхитэйгээр технологийн хичээлд хамрагдах

• Сурагчдын бие даан ажиллах чадварыг нэмэгдүүлэх

• Зөвхөн хичээлийн хөтөлбөрөөс гадна илүү чөлөөтэйгөөр сурах боломжоор хангагдах

• Хүүхдийн авьяасыг хөгжүүлэх, ирээдүйн мэргэжлээ сонгон, эзэмших мөн өөртөө болон гэр бүлдээ үйлчлэх чадамжтай иргэн төлөвшүүлэх

• Технологийн кабинетын материаллаг бааз бэхжиж, чанартай сургалт явуулах эх үндэс бүрдэнэ

• Ажиллах боловсон хүчин нь тогтвор суурьшилтай ажиллаж, ажилд чанарын өөрчлөлт гарна

5. Төслийн эцсийн үр дүн:

Кабинетын 77м2 талбайг ашиглан зохион бүтээх технологи, хүнсний технологи гэсэн 2 чиглэлээр хичээллэх зорилгоор кабинетид хэрэгтэй тоног төхөөрөмжийг дүрэм стандартын дагуу байрлуулсан нь манай төслийн 1 дэхь дэвшилттэй тал юм. Тоног төхөөрөмж, материаллаг эд хогшил нь орчин үед нийцсэн шинэлэг, хүүхэд ажиллахад аюулгүй байдлыг хангасан байхыг түлхүү анхааран сонголт хийсэн нь уг төслийн 2 дахь том дэвшил болсон.

6. Төслийн үр дүнгийн шинэлэг буюу дэвшилттэй тал:

Төслийн санхүүжилтыг нөхөн олох мөн цаашид хичээлд хэрэглэгдэх материаллаг баазаа хангахын тулд сурагчид эзэмшсэн мэдлэгээ ашиглан бүтээл, бүтээгдэхүүн хийж заран хуримтлал үүсгэнэ.Үүнийг манай сургууль дэмжин бүтээгдэхүүн зарах 7 хоногийн нэг өдрийг гаргаж өгсөн.

7. Төслийн үр дүнг шилжүүлэх, борлуулах, ашиглах боломж, төслийн өртгийг нөхөх урьдчилсан тооцоо, хугацаа (бусдад худалдах, лицензийн гэрээгээр ашиглуулах, төслийг санаачлагч өөртөө үлдээх гэх мэт):
Зохион бүтээх технологийн хичээл
Жишээ нь: Үсний даруулга хийж зарах.Үнэ 1ширхэг нь 3000 төгрөг
Бүтээлийн зураг
Төсөв
1 ширхэг үсний даруулга хийхэд материалын үнэ нь 1800 төгрөг болж. Үүнийг 3000 төгрөгөөр зарахад цэвэр ашиг нь 1200 төгрөг болно.
Дүгнэж үзэхэд
Хүнсний технологийн хичээл

Жишээ нь: Cupcake хийж зарах. Үнэ 1ширхэг нь 500 төгрөг

Бүтээгдэхүүний зураг
Төсөв
12 ширхэг Cupcake хийхэд хэрэгтэй зүйлс:
Дээр дурдсан материалын үнээс хөдөлмөрийн хөлсөө оруулж тухай бүтээгдэхүүнээ үнэлсэн байгаа. Дээрх тооцооноос үзэхэд 12 ширхэг Cupcake хийхэд материалын үнэ нь 2980 төгрөг болж байна. Үүнийг зарахад 6000 төгрөг болсон. Тухайн бүтээгдэхүүнээс 3020 төгрөгний ашиг гарна.Өдөрт 50 ширхэгийг зарна.Үүнээс үзэхэд өдрийн ашиг 12500 төгрөг, сард 50000 төгрөгний цэвэр ашигтай байна Энэ зөвхөн Cupcake хийж зарах ашиг юм.
Дүгнэлт
Энэ төслийг хэрэгжүүлэхэд европын болон азийн орнуудын зохион бүтээх технологи болон хүнсний технологийн кабинетын зохион байгуулалт, үйл ажиллагааг судалсан. Судалгааны үндсэн дээр хүүхдийн хөдөлмөрийг хөнгөвчилсэн орчин үеийн техник, тоног төхөөрөмжсөн байдаг юм байна.Үүнээс санаа авч төслөө монгол хүүхдийн онцлог, мөн ерөнхий боловсролын стандартыг баримталсны үндсэн дээр өөрийн сургуулийн нөөц бололцоог ашиглан тухайн төслийг хэрэгжүүлж эхэлсэн. Уг төслийг хэрэгжүүлснээр гаргах гол үр дүн нь сурагчдад хосолсон чадамж эзэмшүүлэхэд оршино.
Технологийн хичээлийн онцлог:
1. Технологийн хичээлийн дийлэнх цаг дээр дадлагын ажил хийхээр зохицуулагдсан байдаг, өөрөөр хэлбэл онол ярих биш, эд юмс зохион бүтээж, эдлэл хийж суралцдаг хичээл юм.
2. Хийж суралцдаг хичээл болохоор сурагч бүрт хүрэлцэхүйц хэмжээний материал багаж хэрэгсэлтэй байх ёстой.
3. Сурагчдаар хийлгэх бүтээл нь багш сурагчдын ажлын хөнгөвчлөх гар ба цахилгаан багаж хэрэгсэлтэй болгох өнөө цагт нэн шаардлагтай байна.
Full transcript