Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Folder ondergrond prezi

No description
by

Remco de Goederen

on 15 July 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Folder ondergrond prezi


Zandwinplas Eeserwold Steenwijk
Hier wordt zand gewonnen. De plas wordt ruim 40 meter diep. Naast de zandwinplas is een bedrijfsterrein gepland. Voor het bedrijfsterrein wordt koude gewonnen uit de plas.

Weerribben Wieden
Het nationaal park de Weerribben-Wieden
wordt gekenmerkt door de rietcultuur en laagveen. Schommeling in het waterpeilbeheer is van belang om een gevarieerde rietkraag in stand te houden. Maar voor andere functies is juist een stabiel waterpeil gunstig.

Archeologische opgravingen Myosotis Kampen
Hier is de oude fundering van het Catharina Gasthuis gevonden. Verder zijn er sporen gevonden van kostkoperswoningen, waterputten, afvalkuilen, beerputten en aardewerk uit de 14e en 15e eeuw. En er zijn botresten van vee opgegraven.

Geothermie Koekoekspolder
In de Koekoekspolder wordt gebruik gemaakt van aardwarmte.
Warm water met een temperatuur van circa 70° C wordt opgepompt van zo’n 1800 meter diepte. Deze warmte wordt gebruikt voor de verwarming van de kassen in het gebied. Gezien het belang dat wordt gehecht aan hernieuwbare energie heeft ook de provincie Overijssel hierin geïnvesteerd.

Stadshagen Zwolle
Stadshagen is de grote nieuwbouwwijk van Zwolle. Er wordt nog steeds gebouwd. Stadshagen ligt in de middeleeuwse polder Mastenbroek. Daarom wordt er voor het bouwen geheid. In Stadshagen wordt het afval verzameld in ondergrondse containers.

Gebiedsgericht grondwaterbeheer, warmtekoudeopslag en drinkwaterwinning Zwolle
Zoals in zoveel stedelijke gebieden is het grondwater onder het centrum van Zwolle is in de loop der tijd verontreinigd. Middels de gebiedsgerichte aanpak van Zwolle wordt het verontreinigde grondwater beheerd in samenhang met de andere in de ondergrond aanwezige functies en opgaven, zoals warmtekoudeopslag, drinkwaterwinning en waterberging.

Bodemsanering Olasfa Olst
In de bodem bij de voormalige asfaltfabriek Olasfa bevinden zich giftige, teerachtige stoffen. De locatie ligt aan de IJssel. De provincie heeft al veel verontreiniging verwijderd. Het doel van deze fase van sanering is om risico's voor vervuiling van het IJsselwater weg te nemen. Met behulp van stoom wordt de verontreiniging uit de bodem gehaald. De onttrokken bodemlucht wordt weer gebruikt om energie op te wekken en te gebruiken binnen het proces.


Echt Overijssel agrobiodiversiteit
’Echt Overijssel’ is gericht op het ontwikkelen van duurzame producten en diensten. De soortenrijkdom van planten en dieren op en rond landbouwgronden (agrobiodiversiteit) krijgt meer ruimte door soortenrijke akkerranden, een andere wijze van bewerken en minimaal gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Biodiversiteit komt de productie ten goede doordat het bodemleven de structuur en buffering van de bodem verbetert.

Sporthal op voormalige stortplaats Lemele
Op een stortplaats waarnaast al sportvelden liggen, hebben de sportieve inwoners van Lemele een sporthal gebouwd.

Combiplan Nijverdal
Hier worden de N35 en het spoor in een tunnel aangelegd. Het is de eerste gecombineerde weg-spoortunnel van Nederland. Het resultaat is een snellere doorstroming van auto- en treinverkeer. En de leefbaarheid en veiligheid in het dorp worden verbeterd.

Gaswinning Hardenberg
Onder de gemeente Hardenberg bevinden zich meerdere gasvelden. Hier wordt gas gewonnen door de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM).

Asbestsanering Het Gijmink Goor
De wijk Het Gijmink is verontreinigd met asbest. De provincie saneert in samenspraak met de woningbouwvereniging en de gemeente de bodem van de wijk. Veel werknemers van Eternit (asbestproducent) woonden de wijk en hebben in de loop der jaren het voor het bedrijf onbruikbare asbestpulp gratis toegepast als tuinpad, opvulmateriaal etc. Daarnaast zijn restanten van asbestcementproducten aangetroffen. Het asbest bevindt zich in de bodemlaag vanaf het maaiveld tot circa 2 meter diepte.

Biogasleiding stortplaats ’t Rikkerink Ambt Delden
Bij de ontwikkeling van de wijk Windmolenbroek is een warmtenet aangelegd.
De benodigde warmte voor circa 850 woningen en een aantal gebouwen wordt geleverd door een warmtecentrale. De warmtecentrale krijgt stortgas van afvalstortplaats ’t Rikkerink die eigendom is van afvalverwerker Twence. Zo wordt de woonwijk grotendeels ‘groen’ verwarmd.

Warmtenet Hengelo
Afvalverwerker Twence levert restwarmte aan de Warmtekrachtcentrale De Marssteden, die op haar beurt 7000 woningen en 200 bedrijven -waaronder de Universiteit- via ondergrondse buizen van warmte voorziet. Hierdoor wordt een aanzienlijke besparing op aardgas en daarmee op de uitstoot van CO2 bereikt.

Niet gesprongen explosieven Luchthaven Twente
In heel Nederland vindt je nog steeds munitie uit de Tweede Wereldoorlog.
Zo ook bij luchthaven Twente. Bij de herontwikkeling van de luchthaven wordt bij grondverzet rekening gehouden met de aanwezigheid van oude munitie.

Zoutwinning Twente
Akzo wint zout uit ondergrondse zoutkolommen. Dit zijn paddestoelvormige structuren in de bodem, die uit steenzout bestaan. Het zout wordt gewonnen door water te injecteren, waarin het oplost. De pekel die dan ontstaat wordt opgepompt en tot zout ingedampt.

Opslag in zoutcavernes
Door de zoutwinning ontstaan zoutcavernes, die kunnen fungeren als ‘opslagvaten’.
Op deze wijze kunnen ze worden gebruikt voor buffering en/ of opslag van energie. Dat kan gaan om fossiele brandstoffen, bijvoorbeeld opslag van gasolie. In de toekomst kan het ook gaan om buffering van energie afkomstig van duurzame bronnen (zon of wind).

Parkeergarage Van Heekplein Enschede

Onder het Van Heekplein, waaraan diverse winkels gelegen zijn,
is een parkeergarage gerealiseerd. Deze is twee lagen diep. De parkeergarage biedt plaats aan 1650 auto’s en 1100 fietsen. Door de parkeergelegenheid onder het plein te maken wordt de ruimtelijke kwaliteit bovengronds vergroot.

Wadi’s Enschede
Enschede heeft als oplossing voor wateroverlast wadi’s aangelegd. Dit is een bufferings- en infiltratievoorziening, waarin een overschot aan regenwater kan worden opgevangen. Hierna kan het infiltreren in de bodem, of vertraagd worden afgevoerd naar het oppervlaktewater.

Sanering Gronausestraat Losser
De stomerij die hier gevestigd is geweest heeft als erfenis een verontreiniging met oplosmiddelen in het bodem achtergelaten. In de regio bevindt zich in de ondergrond een rug van bentheimerzandsteen. Het zijn afzettingen uit de tijd dat hier nog een zee lag. De verontreiniging bevindt zich ook in dit gesteente. Deze ‘ondergrondse berg’ compliceert de sanering. De sanering door de provincie is er op gericht om de verontreiniging uit het grondwater te krijgen maar ook uit het gesteente.

Opslag formatiewater in lege gasvelden in Noord-Oost Twente
Bij gas- en oliewinning komt afvalwater mee naar boven, dat van nature in een gas- of oliereservoir aanwezig is. Lozing op het oppervlaktewater kan niet omdat het water erg zout is en er olie- en gasachtige stoffen inzitten. Een oplossing is om het formatiewater op te slaan in lege olie- en gasreservoirs. Deze gasvelden liggen tussen twee afsluitende lagen. De zoutlaag boven het gasveld, de kleilaag eronder. Afvalwater afkomstig van het Schoonebeek-olieveld wordt getransporteerd via een pijpleiding naar Overijssel en opgeslagen in lege gasvelden in Noord-Oost Twente.

Stuwwal Oldenzaal
Het typisch Twentse hoevenlandschap is nog te vinden op de Oldenzaalse stuwwal, die is ontstaan in de voorlaatste IJstijd. De Tankenberg is met zijn 85 meter de hoogste ’berg’ van de Oldenzaalse stuwwal. Deze stuwwal bestaat uit gestuwde Tertiaire afzettingen van pure klei. De provincie stuurt op het in stand houden van de variatie in het landschap.

Archeologische opgraving Nieuwe Markt Zwolle
Full transcript