Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Rella 2 Prep

No description
by

Anna Rustén-Bergenwall

on 15 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Rella 2 Prep

1054
Arianismen
Gnosticismen
Kopter
Monofysiska kyrkorna
Ortodoxa kyrkan
Jehovas vittnen
Jesu Krist Kyka av Sista Dagars Heliga
"Mormonerna"
Romersk katolska kyrkan
Katolska kyrkan
1517
Anglikanska kyrkan
Metodismen
Frälsningsarmén
Lutherska kyrkorna
De reformerta kyrkorna
Baptister
Adventister
Pingströrelsen
48
Apostlamötet
Separerar kristendomen från judendomen genom att man fastslår att Jesus innebär ett nytt förbund.
Alltså gäller inte lagen, som det gamla förbundet byggde på, för de kristna
Inom religiösa:
Omsorgen (kärleksbudet)
Missionsbefallningen
Jämlikheten
Begravning av de döda
Högmoral
Monoteism
Spridning
Orsaker
Utom religiösa:
Geografiska
Medelhavet
Vägnätet
Postgången
Politiska
Pax Romana (den romerska freden)
En maktsfär
Kulturella
En kultursfär med grekiska och latin
som dominerande språk
Nero 64, Roms brand, troligen dog Petrus och Paulus i Neros förföljelser
Decius 250, ville stärka romarriket genom att återinföra gamla religionen
Diocletianus 303, ville utrota kristendomen en gång för alla
Förföljelser
Det verkar som om kristendomen snarare stärkts av förföljelserna än försvagats, de kristna beundrades för sitt mod inför döden.
Orsaker:
Fattiga samlas
Nattvarden
“Älska din nästa”
Berättelser om under
uppror
kannibalism
orgier
trolldom
Följder:
Snabb spridning i städerna, främst bland kvinnor och fattiga
Reformationen
Statskyrkans uppkomst
Konstantin 313, ediktet i Milano,→ kristendomen tillåten religion
Motiv: Tro eller politik eller båda?
Följderna av samarbetet med kejsaren:
1) Privilegier
2) Söndagen vilodag
3) kyrkans egna domstolar
4) begränsad frihet
följdernas följder:
förmånligt att vara kristen → flera kristna “kulturkristna”
Theodosius gör på 390-talet kristendomen till den enda tillåtna religionen
Tjänsterna institutionaliseras:
Biskop, presbyter, diakon
Gudstjänsten
var: i synagogor, naturen, hem, katakomber
när: söndag, dagen för Jesu uppståndelse
vad: läsning och förklaring av texter, vittnesbörd, böner och sånger, NATTVARD
Högtiderna
på 300-t
Påsk
, senare tillkommer fasta (i 40d före), Kristi himmelsfärd (40d senare) o pingst (10d senare)
Jul,
infördes på solgudens dag, på 500-t infördes advents firande
Kristendomen i urkyrkan
313
Kloster
Förebilder:
Askesen som ideal under antiken
“Lämna allt och följ mig”
Jesus fasta i öknen
Pachomius, Egypten 300-talet
det första klostret, samfundsliv
lydnad
Basileios från Cesarea, Turkiet 300-talet
Östromerska klosterregeln
fattigdom, kyskhet, lydnad
socialtarbete
Benedict av Nursia, Italien 500-talet
I närheten av kyrkor och städer
utbildning, studier, arbete
Ora et labora, be och arbeta
Novistid
Kyrkofäderna Augustinus (Johannes Chrysostomus och Origenes)

Lärotvisterna Treenigheten, kristologin, filioque tillägget
Kyrkomötena
Koncilium (kyrkomöte) är en sammankomst inom de kristna kyrkorna där man gemensamt vill avgöra lärofrågor.
Sju koncilier kallas ekumeniska och erkänns av både den ortodoxa kyrkan och den Katolska Kyrkan samt många protestantiska kyrkor. De sammankallades av kejsarna och hölls 325-787
Splittringen

Politiska:


Kulturella:Religiösa:
celibatet
filioque
nattvardsbrödet
titlar
teminologi
språket
konsten
arkitekturen
Makttvist mellan påven och patriarken
Östromerska kejsaren ville behålla sin makt
Orsaker
Händelseförlopp
Hotet från Islam - Påven föreslår allians mot islam, under påvens ledning - Patriarken motvillig - Påvens ultimatum: “Erkänn mig som kyrkans högsta ledare, eller bli bannlyst” - Bannullan 1054 - Patriarken: “Jag bannlyser dig, för celibatet och filioque-tillägget”
Delningen skulle vara tillfällig, men fjärde korståget (plundringståget) till Konstantinopel 1204 avslutade för alla försonings tankar.
Urkyrkan
Jesus till Petrus:
“Och jag säger dig att du är Petrus, Klippan, och på den klippan skall jag bygga min kyrka, och dödsrikets portar skall aldrig få makt över den. 19Jag skall ge dig nycklarna till himmelriket. Allt du binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt du löser på jorden skall vara löst i himlen."
Matt. 16:18 →
Enligt traditionen blir Petrus biskop i Rom där han också dör
Påven Leo den store 400-t: Biskopen i Rom är Petrus efterföljare →
Innocentius III 1200-t: Påven är Jesu ställföreträdare →
Första Vatikankonciliet år 1870: Påven är ofelbar då han uttalar sig
“ex cathedra”.
Påvedömets utveckling
Motreformationen

konsiliet i Trento 1545 -1563
sammankallades av påven Paulus III och kejsar Karl V, mötet varade i 18 år
- skulle återförena katoliker och protestanter
- protestanterna vägrade delta
ny identitet för den katolska kyrkan.
egna bekännelseskrifter
den tridentska trosbekännelsen
den romerska katekesen
Inkvisitionen grundas igen 1542 för att bekämpa kätteri
Alla som motsatte sig katolska kyrkans läror var kätterska
Bibeln OCH den apostoliska traditionen
Frälsning genom nåd -
då människan aktivt accepterar denna nåd, nåden kompletteras med tro och goda gärningar.
Sju sakrament, vid nattvarden tilldelas lekmän endast bröd och förvandlingsläran befästes
Latinet, celibatet, skärselden och helgondyrkan hålls kvar
Mötets reformer:
avlatshandeln avskaffades
prästerna skulle få teologisk utbildning,
även folkbildning ansågs viktigt
Index – lista över förbjudna böcker, som reaktion på problemen som boktryckarkonsten förde med sig
protestanterna = kättare
Reformationen börjar med Luthers 95 teser 1517
Materialprincipen
Frälsning genom Guds nåd, ”genom tro allena, genom nåd allena, för Kristi skull allena”
Formalprincipen
Endast bibeln är trons rättesnöre, alla har rätt att utforska bibeln.
Luthers reformatoriska principer:
bort:
Förtjänstläran, mässoffret, avlaten, relikerna, latinet, helgonkulten, transsubstantiationsläran, själamässorna
Nytt:
Folkspråk, psalmer, predikan, nattvardsvin åt lekmän, TVÅ SAKRAMENT
Prästembetet:
Predikan, undervisning, förvalta sakramenten, inget celibat
läran om de två regementena, statsmakten och kyrkan folkkyrka / statskyrka
Det allmänna prästerskapet:
genom dopet får alla rätt att utforska Bibeln, utföra nöddop och förkunna syndernas förlåtelse
Reformationens följder
Reformationen i Schweiz
Radikal reformation (Max Weber, kapitalismen)
Den reformerta kyrkan, kalvinismen, presbyterianer

Gudstjänsten
asketism, nattvarden symbolisk

Läran
Ingen gemensam bekännelse → flera grupperingar
Lagcentrerad bibeltolkning även GT
Sträng moral
Kyrkotukt, puritansk moral, de frälsta känns igen på sin dygd
Predestinationen

Organisation
pastorer, lärare, diakoner, presbyterer
Kyrka och stat
teokrati, protestantiskt Rom

Utbredning
Statskyrka: Schweitz, Holland och Skottland
Presbyterianer
Ulrich Zwingli (1484-1531)
Reformatör för de tysktalande områdena
Nattvarden symbolisk, avvek från Luthers linje 1523 efter en diskussion i Marburg
Asketism: Allt som inte nämns i Bibeln ska ut


Jean Calvin (1509-1564)
Lagreligiositet
Dubbel predestinationslära
Kyrkotukt
Geneve det protestantiska Rom → teokrati
Schweiz reformatörer
Reformationen i England
Edvard VI
intryck av kalvinismen 1547-1553
Maria den blodiga
motreformation 1553-1558
Elisabet I
ny ordning för den engelska statskyrkan, denna elisabetanska kyrkoordning är grund för dagens Church of England. 1558–1603
Henrik VIII försvarade katolska kyrkan mot Luther och fick av påven Leo X hederstiteln ”Trons försvarare”.
Påven vägrade godkänna kungens skilsmässa, alltså gjorde han sig själv till engelska kyrkans överhuvud
Henrik VIII
1532 ärkebiskop av Canterbury
1549 Book of Common Prayer
Lät översätta Bibeln, nattvardsvin till alla
Thomas Cranmer
De protestantiska kyrkorna
http://www.southparkstudios.fi/full-episodes/s07e12-all-about-mormons
Kristendomen idag
Kulturkristendom
Individualism
Andra världskriget
Ryssland
Teologi
Förnyelse av den katolska kyrkan
Befrielseteologi
Svart teologi
Feministisk teologi
Framgångsteologi
Ekumenik
Religionsdialog
Mission
Moderna företeelser
Fundamentalism
Karisma
Stillhet
Religionsfrihet
Med kulturkristendom avses att man håller en religions seder och traditioner men inte tror på själva läran
I USA har religionen ingen officiell ställning trots det spelar den en väldigt stor roll både politiskt och i den enskilda individens liv
I det kommunistiska sovjet var religionen i en trängd position (kommunismen bygger på marxismen,
Marx: Religion är opium för folket)
Under Stalins tid avrättades över 40 000 präster, kyrkans situation underlättades under II världskriget, men försvårades igen under Chrustjovs tid
Efter Sovjerunionens fall fick Rysslands ortodoxa kyrka tillbaka rätten att verka. Kyrkan är den institution i Ryssland som man litar på mest.
Det andra världskriget innebär ett pinsamt kapitel för de kristna kyrkorna. De tyska kyrkorna förhöll sig tyst accepterande till den tyska nazistregimen, för feg för att öppet göra motstånd mot Hitler. Det fåtal som öppet trotsade regimen fick ofta betala med sitt liv. Inte heller påven fördömde direkt Hitlers och Mussolinis styre.
Det andra Vatikankonciliet 1962 reformerade den katolska kyrkan. Man beslöt att mässan kunde förrättas på folkspråk och att lekmän kunde få vin vid nattvarden. Man beslöt även att kyrkan skulle arbeta för social rättvisa
Befrielseteologi tar fasta på jämlikhetsidealet i Jesu undervisning, Man anser att kyrkan måste arbeta för en förbättring av de förtycktas situation i samhället
"Gud vill att han barn ska köra Mersu". Den som tror tillräckligt får Guds välsignelse, som medför framgång. Sjukdom och andra motgångar är tecken på att man inte tror till räckligt eller att man blivit besatt av onda andar.
"Gud känner den svarte mannens lidande".
Enligt svart teologi är Gud svart, de svarta skapades till Guds avbild och är därför lika mycket värd som de vita.
Full transcript