Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа “Газрын төлбөрийн тухай” хууль болон шинэчилэн найруулсан

Хуулийн харьцуулалт
by

Chimge B

on 25 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа “Газрын төлбөрийн тухай” хууль болон шинэчилэн найруулсан

Хүчин тө 1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт . . fgjdfjdfj Энэ хуулийн зорилт нь иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад төрийн өмчийн газрыг эзэмшиж, ашигласны төлөө төлбөр ногдуулах, уг төлбөрийг төсөвт төлөхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино Газрын төлбөрийн тухай хууль тогтоомж нь Газрын тухай хууль, Татварын ерөнхий хууль, энэ хууль болон тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ. Найруулгын хувьд өөрчилсөн бөгөөд гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгж, гадаадын хуулийн этгээд нь газрын төлбөр төлөгч байхаар шинээр нэмж тусгасан. Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах гэрээний дагуу иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын эзэмшиж, ашиглаж байгаа, Газрын тухай хуулийн 1О дугаар зүйлд заасан газрын нэгдмэл сангийн үндсэн ангилалд хамаарах болон тусгай хэрэгцээний газарт төлбөр ногдуулна. suyhsuj Хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа “Газрын төлбөрийн тухай” хууль болон шинэчилэн найруулсан
“Газрын төлбөрийн тухай” хуулийн төслийн харьцуулалт 1.1.Энэ хуулийн зорилт нь төрийн өмчийн газрыг эзэмшиж, ашиглаж байгаа иргэн, хуулийн этгээдэд газрын төлбөр ногдуулах, хөнгөлөх, чөлөөлөх, уг төлбөрийг төсөвт төвлөрүүлэх, төлөвлөх, хяналт тавих, тайлагнахтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино. Хуулийн төсөлд газрын төлбөрийн орлогыг төлөвлөх, тайлагнахтай холбогдогдсон харилцааг шинээр нэмж тусгасан, мөн хөнгөлөх, чөлөөлөх, уг төлбөрийг төсөвт төвлөрүүлэх, төлөвлөх, хяналт тавих, тайлагнах гэх мэт үйл ажиллагааг хуулийн зорилтод нэмж найруулсан. 2 дугаар зүйл. Газрын төлбөрийн тухай хууль тогтоомж 2.1.Газрын төлбөрийн тухай хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль , Газрын тухай хууль , Газрын кадастрын тухай хууль, Татварын ерөнхий хууль , энэ хууль болон эдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ. Өөрчлөн найруулсан. З дугаар зүйл. Газрын төлбөр төлөгч Газрын тухай хуульд заасан нөхцөл, журмын дагуу гэрээ байгуулан газрыг эзэмшиж, ашиглаж байгаа Монгол Улсын иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага, газар ашиглаж байгаа гадаад улсын дипломат төлөөлөгчийн болон консулын газар, олон улсын байгууллагын төлөөлөгчийн газар, гадаад улсын хуулийн этгээд, гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн газрын төлбөр төлөгч байна. 3.1.Газрын тухай хууль, Газрын кадастрын тухай хуульд заасан нөхцөл, журмын дагуу гэрээ байгуулан төрийн өмчийн газрыг эзэмшиж, ашиглаж байгаа Монгол Улсын иргэн, хуулийн этгээд, гадаад улсын дипломат төлөөлөгчийн газар, олон улсын байгууллагын төлөөлөгчийн газар, гадаадын иргэн, харъяалалгүй хүн, гадаад улсын хуулийн этгээд, тэдгээрийн салбар, төлөөлөгчийн газар нь газрын төлбөр төлөгч байна. 1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт Энэ хуулийн зорилт нь иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад төрийн өмчийн газрыг эзэмшиж, ашигласны төлөө төлбөр ногдуулах, уг төлбөрийг төсөвт төлөхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино Хуулийн төсөлд газрын төлбөрийн орлогыг төлөвлөх, тайлагнахтай холбогдогдсон харилцааг шинээр нэмж тусгасан, мөн хөнгөлөх, чөлөөлөх, уг төлбөрийг төсөвт төвлөрүүлэх, төлөвлөх, хяналт тавих, тайлагнах гэх мэт үйл ажиллагааг хуулийн зорилтод нэмж найруулсан. 1.1.Энэ хуулийн зорилт нь төрийн өмчийн газрыг эзэмшиж, ашиглаж байгаа иргэн, хуулийн этгээдэд газрын төлбөр ногдуулах, хөнгөлөх, чөлөөлөх, уг төлбөрийг төсөвт төвлөрүүлэх, төлөвлөх, хяналт тавих, тайлагнахтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино. Газрын төлбөрийн тухай хууль тогтоомж нь Газрын тухай хууль, Татварын ерөнхий хууль, энэ хууль болон тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ. 2 дугаар зүйл. Газрын төлбөрийн тухай хууль тогтоомж 2.1.Газрын төлбөрийн тухай хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль , Газрын тухай хууль , Газрын кадастрын тухай хууль, Татварын ерөнхий хууль , энэ хууль болон эдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ. Өөрчлөн найруулсан. . . . . . . . . . . . . 4 дүгээр зүйл. Газрын төлбөр ногдуулах 4.1.Энэ хуулийн 3.1-д заасан газрын төлбөр төлөгч иргэн, хуулийн этгээдэд газрын төлбөр ногдуулна. Найруулгыг өөрчилсөн.
Full transcript