Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Туристік ұым

No description
by

Aknur Suindikova

on 10 February 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Туристік ұым

Туристік ұйым
1. Ұйым. Ұйымның белгілері, түрлері, заңдары
2. Туризм басқару нысаны ретінде
3. Туристік аймақтар, ұйымдар және кәсіпорындар
4. Менеджменттің дамуының негізгі кезеңдері
5. Ұйымның сыртқы және ішкі ортасы
Жоспар:
Ұйым - белгілі бір ниеттер мен мақсаттарды орындау үшін кұрылған және ережелердің ресми құрылымымен, биліктік қатынастармен, еңбек бөлінісімен, шектеулі қабылдаумен сипатталатын ұжым түрі. Термин қазіргі қоғамның әлеуметтік өмірінің барлық аспектілеріне енетін ірі көлемді немесе «күрделі» ұйымдарға қатысты қолданылады.өзара байланысты ерекше максаттарға жетуге және жоғары формалданған құрылымдардың қалыптастырылуына бағытталған әлеуметтік топ. Бұл - іскерлік кәсіпорындар, мектептер, ауруханалар, шіркеулер, түрмелер, армия, саяси партиялар, кәсіподактар, т.б
Туристік ұйым - қызметінің негізгі түрі туристік қызмет болып табылатын заңды тұлға.
Туристтік ұйымдарды келесі белгілер бойынша жіктеуге болады:

— Ұлттық-аймақтық белгі бойынша: халықаралық, аумақтық және ұлттық ұйымдар. Олардың қызметі бүкіл әлемдік, аумақтық және ұлттық сипатқа ие.

— Қоғамдық-мемлекеттік бойынша: өкіметтік, қоғамдық, жеке меншіктік.

— Қызмет түрі бойынша: реттеуші, жабдықтаушылар, нарық агенттері, өңдеушілер, кеңес берушілер, жобалық ұйымдар, оқытушы ұйымдар, баспашылар, кәсіптік ассоциациялар, саудалық және тұтынушылық ұйымдар.

— Қызмет сферасы бойынша: көліктік (авиациялық, автобустық, темір жол, автомобиль және круиздік), туристтік агенттер, туроператорлар, жергілікті (локальді) кәсіби одақтар.
Қазақстандағы алғашқы туристік ұйымдар 20 ғасырдың 20 – 30-жылдары пайда болды
Туристік ұйым қолданатын туризмнің нормативтік-құқықтық базасының негізгі қүжаттарының тізімі:
-«Тұтынушылардың құқықтарын қорғау турапы» ҚР Заңы;- -«Стандарттау» туралы, «Өнім мен кызметтердің сертфикациясы туралы» Заңдар;
-«Халықаралық туристік қызметті лицензиялау туралы» ҚР Үкіметінің Қаулысы;
- «ҚР-да қонақүйлерде қызмет көрсету ережелері туралы» ҚР Үкіметінің Қаулысы;
-Қазақстан Республикасында туризмді дамытудың 2007-2011 жылдарға алған бағдарламасы;
-СТ ҚР 1142-2002 «Туристік-экскурсиялық қызмет көрсету. Терминдер мен анықтамалар».
-СТ ҚР 1195-2004 «Туристік-экскурсиялық қызмет көрсету. Туристер мен экскурсанттардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі талаптар»;
-СТ ҚР 1198-2004 «Туристік-экскурсиялық қызмет көрсету. Туристік маршрутқа қойылатын талаптар»;
-Әлем жэне туризм туралы Маниль деклараңиясы (1980);- Акапулько құжаты (1982);
-Туризм жөніндегі хартия жэне туристің мінез-құлқы Кодексі (Со- фия, 1985);- Туризм жөніндегіГаага деклараңиясы (1989)
Туризм басқару нысаны ретінде
Туризм - жеке түлғалардың үзақтығы жиырма төрт сағаттан бір жылға дейін немесе жиырма төрт сағаттан аз, бірақ уақытша болатын елінде ақша төленетін қызметіне байланыссыз мақсатта өткізетін саяхаты.
Туристік қызметтің субъектілеріне:
1) туристік операторлар (туроператорлар);
2) туристік агенттер (турагентгер);
3) гидтер (гид-аудармашылар),туризм нұсқаушылары, экскурсия жетекшілері;
4) туристер жэне олардың бірлестіктері;
5) экскурсанттар;
6) туристік қызмет саласындағы басқа да бірлестіктер;
7) туристік қызмет саласындағы қоғамдық қарым-қатынасты реттеуші мемлекеттік органдар жатады.
Туристік ұйымдарды мынадай белгілері бойынша жіктеуге болады:
- ¥лттық аумақтық: халықаралық, аймақтық және ұлттық ұйымдар. Олардың қызметі дүниежүзілік, аймақтық жэне ұлттық сипатта болады.Қогамдық-мемлекетгік: басқарушылық, қогамдық, жеке меншіктік.- Қызмет ету түріне байланысты: жабдықтаушылар, нарық агентгері, қайта орындаушылар, кеңес берушілер, жобалық ұйымдар, шыгарушылар, кэсіпкерлік қауымдастықтар, сауда жэне тұтынушы ұйымдар.- Қызмет ету саласы бойынша: транспорттық (әуе, автобус, темір жол, автокөліктік жэне круиздік), туристік агенттер, туроператорлар, жергілікті кэсіподақтар
Менеджмент - кәсіби түрде жүзеге асырылатын, нарық жағдайында менеджменттің экономикалық механизмінің қағидалары, қызметтері, эдістері арқылы материалдық жэне еңбек ресурстарын ұтымды түрде қолдану негізінде белгілі бір мақсаттарға жетуге бағытталған қызметтің өзіндік түрі
Бүкіләлемдік Туристік ¥йым туристік қызметті халықаралық деңгейде жүргізеді. Бүл үйым 1968 жылы кұрылды. Бүкіләлемдік Туристік ¥йымның басты мақсаттары туризмді дамыту үшін халықаралық туризмге көмектесу, достық жэне мэдени байланыстарды нығайту, адамдардың халықаралық тұрғыда емін-еркін жүріп түруына әсер ететін кез келген мэселелерді шешу, туризмнің барлықтүрі бойынша техникалық ақпаратгардың таралуы, туризм бойынша гылыми-зертгеу жұмыстары, туристік қызметтің ұлттық және мемлекеттік деңгейде болуы, Біріккен ¥лттар ¥йымы жэне тағы сол сияқгы халықаралық ұйымдармен қарым-қатынас жасау болып табылады
Менеджменттегі маңызды ұғым ұйым болып табылады. Кез келген ұйым белгілі бір ортада, қоғамда өмір сүреді жэне қызмет атқарады. ¥йымның өз іс-эрекетін жүзеге асыруы ортамен байланысты.

Мақсаттар - бұл адамның немесе үйымның қол жеткізуге тырысатын нәтижесі. ¥йымды басқаруда мақсаттар өңделеді жэне орындаушыларға жүктеледі. Мақсаттар ең үтымды фактор болып саналады. Кез келген ұйымда бірнеше мақсат болады.
Тапсырмалар - белгілі бір уақытта қандай да бір әдіспен орындалуы тиіс жұмыстың бөлігі немесе жұмыс сериясы, орындауға тапсырылған жұмыс.
Технология — нәтиже беру үшін адам ресурстарын, ақпарат немесе мэліметгерді қайта құру.
Сыртқы ортаға мынадай сипаттамалар тән:
1. Ортаның күрделілігі: ол бірнеше факторларға ие, ал ұйым бұған жауап қайтаруы керек;
2. Ортаның қозғалысы: орта өзгерістері жүретін жылдамдық;
3. Сыртқы ортаның белгісіздігі: егер ақпарат аз немесе нақгы болмаса, орта белгісіздік жағдайда болады, бұл ұйымның жұмысын қиындатады.
Кәсіпорын басшысы сыртқы ортаны өзгерте алмайды. Ол бұл факторларды зерттеп, соған бейімделуі керек. Соған сэйкес сыртқы ортаның ұйымға оң эсер ететін жақтарын қолданып, керісінше, теріс эсер ететін қауіптерден сақтануы керек
Full transcript