Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Az abszolutizmusok összehasonlítása

No description
by

Péter Bali Farkas

on 19 September 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Az abszolutizmusok összehasonlítása

XVI-XVII. század Abszolutizmusok VII. Henrik (1485-1509)

VIII. Henrik (1509-1547)

I. Erzsébet (1558-1603) Az Angol abszolutizmus Jellemzői: a hatalomgyakorlás egyik formája
központosított királyi hatalom
az uralkodó igyekszik kiszorítani a rendeket az irányításból
az abszolút monarchia a feudalizmus legfejlettebb formája támasza: Katolicizmus
rendek kiszorítása
merkantilizmus->Colbert
parlament, országgyűlés figyelmen kívül hagyása
erős zsoldoshadsereg Abszolutista uralkodók a Tudorok Angliájában: a hatalom központosítása
Titkos Tanács létrehozása
zsoldoshadsereg egyeduralom
az anglikán egyház megalapítása
-> elszakadás Rómától az angol abszulutizmus csúcsa
kalóz ,,vállalkozók'' támogatása (Drake)
tengeri kereskedelem, flotta erősítése
,,Nagy Armada" fölötti győzelem 1588
Anglia -> NAGYHATALOM Az absz. hatalom támasza Angliában:
tőkés gazdaság
anglikán egyhház Az anglikán egyház: elszakadás Rómától!
a mindenkori uralkodó lett az egyházfő
változatlan felépítés:
papi hierarchia
canterbury-i érsek
kolostorok feloszlatása
egyházi vagyon szekularizációja
alapelveit a parlament dolgozta ki
a Tudor absz. támasza
az ország vezetőit eskü kötötte hozzá Gazdasági fellendülés beáramló nemesfém árnövekedés az iparba és a mezőgazdaságba fektetett pénz juhtenyésztéshez megfelelő éghajlat gyapjútermelés textilipar virágzása összefüggő terület létrehozás
szabad felhasználású birtok
a földbirtokosok kiadták a földjeiket:
yeomenek (parsztbérlők)
bérmunkások
vállalkozó nemesi réteg: gentryk Bekerítés: gyapjúkonjunktúra gentryk szétosztották a nyers gyapjút megmunkálásra
begyűjtötték
haszonnal értékesítették Tőkefelhalmozódás MANUFAKTÚRAIPAR létrejötte:
tömeggyártás
megosztott munkafolyamatok
bérmunkások alkalmazása Franciaországban, a XVI. század elejére sikerült erős központi hatalmat létrehozni. A Francia abszolutizmus I. Valois Ferenc hódító törekvései meggyengítették a királyi hatalmat francia kálvinisták, a hugenották megerősödhettek reformáció az országban a városi szegénység körében és délen terjedt el leginkább Bourbon család vezette erős ellenállás Vallásháború:
katolikus <-> hugenotta
következtében kihal a Volois család IV. (Bourbon) Henriké lesz a trón
a hatalom érdekében katolizál
1598: nantes-i ediktum:
vallásbéke, türelmi rendelet
katolikus felsőbbség, (korlátozott) hugenotta vallásgyakorlás Gazdaság: a gazdaság alapja: a parasztok adói -> a király érdeke szerint nem üldözik el őket a földekről

nem alakul ki vállalkozói nemesi réteg-> a föld nem válik tőkés tulajdonná

az iparban nincs tőkés átalakulás

az abszolutizáló király a luxusipar, a manufaktúrák támogatásával tesz szert jövedelemre XIII. Lajos: központosítás fokozása
ebben támasza: államminisztere, Richelieu bíboros
1614-től nincs rendi gyűlés Sajátos hivatalrendszer:
a hivatalokat megvásárolták
a hivatalrendszer így jövedelmet hozott az államnak
taláros nemesség: a legfelsőb hivatalnokok életfogyti nemességet kaptak IV. Henrik (1589-1610)

XIII. Lajos (1610-1643)

XIV. Lajos (1643-1715) A francia abszolutizmus nagy uralkodói: miniszterein és államtitkárain keresztül tudta gyakorolni teljhatalmát
a vidéki rendi gyűléseken a királyi küldöttek, az intendánsok érvényesítették akaratát Hatalmát megerősítendő, a párizsi tömegtől messze, Versailles-ban ragyogó udvart hozott létre, itt vette körül magát a hatalmat gyakorló réteg krémjével.
Ezer szállal láncolta magához a főnemességet, adományokkal, kitüntetésekkel.
Minden dicsőség forrása -> ,,Napkirály"
Visszavonta a nantes-i ediktumot:
protestánsok rekatolizációja
kivándorlás gazdasági veszteség Franciao.-nak
Németalföld, Poroszország fellendítése az erős központi hatalom feltétele a magas bevétel
Lajos minisztere Colbert:
alacsony vámokkal segítette az exportot
magas vámokkal védte a hazai piacot
alacsony behozatali áron biztosította a nyersanyagotimportot, s azt magas kiviteli vámmal benttartotta az országban
hibája, hogy csupán addig sikeres, míg a környező országok el nem kezdik alkalmazni a védvámrendszert A megnövekedett jövedelmekre támaszkodva Lajos reguláris hadsereget vezetett be.
folyamatosan toborzott közkatonák
hivatásos tisztek
alacsony zsold
hosszú idejű szolgálat
állandó készültség ->bármikor, bármire bevethető
magas fokú képzés A kor mintahatalma: jó kapcsolat az Oszmán Birodalommal, lehetőség a Levantei kereskedelembe való becsatlakozásra
erős, központi hatalom, mintaabszolutizmus
terjeszkedések, ellentét a Habsburgokkal
a Habs.-ok a tengeri hatalmakkal szövetkezve tartották vissza Franciao.-t Gyarmatosítás:
Kanada
a Mississippi völgye (Louisiana)
a XVII. századtól India A Spanyol abszolutizmus 1479: Spanyolország létrejötte
(Kasztília+Aragónia) a Habsburgok ügyes házassági politikájának eredményeként Károly fejére kreült a spanyol korona
zsoldoshadsereg, erős flotta
visszaszorította a rendeket
feltétlen királyi hatalom
bekapcsolódott a gyarmatosításba Spanyolország legnagyobb abszolutista uralkodói: I. (V.) Károly (1516-1556)

II. Fülöp (1556-1598) özönlött az arany az országba
áremelkedés -> importnövekedés -> gazdasági hanyatlás
gyapjúexport -> textilimport tömeges kivándorlás a gyarmatokra Az óriási méretű katonaság fenntartásához nem volt elegendő a gyarmatok aranya, Károly óriási adókat vetett ki a hiány pótlására. Ez tovább rontott a gazdaság helyzetén. A Habsburg világbirodalom élén: Károlyt 1519-ben a Német-r. Bir, császárává is megválasztották ->félelmetes hatalom, konfliktusok Európa-szerte
elsőként a Habs. által körbezárt I. (Valois) Ferenc támadt
Itáliában, győzedelmeskedett a sp. zsoldoshad a fr. lovagság felett
Franciao. a cognaci ligával és az Oszmán Birodalommal szövetkezett Károly ellen 1526: cognaci liga lértejötte
Franciao., Velence, Milánó, Firenze, a pápai állam
a Habsburg terjeszkedés ellen Károly nem tudta megvalósítani az egységes, katolikus Európát, ezért lemondott a trónról.
1556-ban a Habsburg ág kettészakad:
a spanyol trónt Károly fia, II. Fülöp szerzi meg
a Német-r. Birodalom öccse, Ferdinánd jussa Fülöp a tanácsokon keresztül gyakorolta abszolut hatalmát
a kisebb-nagyobb területi tanácsokat az államtanács ellenőrizte, a király elnkökletével
fejlett hivatalrendszer
Európa legerősebb katonaállama
1571-ben, Lepantonál megállítja a török előretörést Fülöp hadserege ugyanúgy óriási pénzeket emésztett fel, így ő is adóemeléshez folyamodott. A gazdaság tovább romlott.
A sp. abszolutizmus végleg hanyatlásnak indult. V. Károly lemondásával a Habs.-ház ketté szakadt (spanyol- és osztrák ág) A Habsburgok abszolutizáló törekvései Abszolutizmusról csak a rendiséget a hatalom gyakorlásából kiszorító uralkodó esetében beszélhetünk, így
Oroszországban rendiség híján kizárólag despotizmus, autokrácia vagy egy ezekhez közeli irányítási forma volt lehetséges. Az Orosz ,,abszolutizmus'' Az osztrák Habsburgok meghatározó abszolutista uralkodói: I. Ferdinánd (1526-1564)

I. Lipót (1657-1705) Ferdinánd korára birodalmában korántsem uralkodott egység
a rendiség igen erős ellenpólust képezett, ugyanakkor a királyi hatalom mélypontján volt F. központosító intézkedésekkel igyekezett birodalma egységesítésén létrehozta az:
Udvari Haditanácsot
Udari Kancelláriát
Udvari Kamarát
támogatta a katolicizmust és az ellenreformációt, mert a köponti hatalom támaszát látta bennük A kor ,,világháborúja", a 30 éves háború: kezdeti szakaszát vallásháborúnak is nevezhetjük, a kat. és a prot. felekezetek közötti konfliktus levezetésére
azonban leginkább hatalmi ellentétekre vezethető vissza.
a Habsb.-ok szemben álltak:
a bir. protestáns rendjeivel
a Német-r. Cs. protestáns fejedelmeivl
a szomszédos országokkal (Franciao., Dánia, Svédország)
zsoldosok vívták (raboltak-fosztogattak)
elsősorban Németországban A háború során:
Csehország örökös tartománnyá vált
Wallenstein vezetésével visszaverték a dánokat
a svédek kezdeti sikereinek véget vetett királyuk eleste
végül Franciao. is belépett a bir. széthullásának reményében (Richelieu vezetésével)
kényszerű béke: 1648 vesztfáliai béke
Fra. és Svédország is területekhez juthatott
biztosította a birodalom széttagoltságát a birodalomban a hatalom ezentúl csupán névleges
Ausztriában és Csehországban kiépülhetett az abszolutizmus XIV. Lajos folyamatos támadásai és nemzetközi politikája ellenére sikerült kiűzni a törököt Magyarországról.
A fr.-k már nem számíthattak a török segítségére, a Habsbugok megerősödtek 1700. : Kihal a Habsburgok spanyol ága XIV. L. az európai fr. hegemónia felé vezető első lépésnek tekinti országát Spanyolországgal egyesíteni.
A fr. terjeszkedéstől tartó Anglia és Hollandia is a Habsburgok mellé áll. kitör a Spanyol Örökösödési Háború (1701-1714)
újabb véres harcok dúlják egész Európát.
a Habsburgokat gyengítendő XIV. L. támogatja a Rákóczi-féle függetlenségi háborút Magyarországon
a fr.-k döntő vereséget szenvednek 1709-ben
1713-ban XIV. L. unokája lett a spanyol király, azon feltétellel, hogy nem egyesíti a két országot
1714-ben a Habsburgok békét kötöttek a fr.-kal, megkapták spanyol Németalföldet, Milánót és Nápolyt Az orosz ,,abszolutizmus'' nagyjai, annak elősegítői: a 14-15. században a Moszkvai fejedelemség végre felszabadította a tatár iga alatt sínylődő orosz népeket
a korábban kis fejedelemség, egyesítve a kelet-európai oroszságot, a kontinens legnagyobb egybefüggő államává nőtte ki magát III. Iván (1462-1505)

IV. (Rettegett) Iván (1533-1584)

Mihail Romanov -> Romanov Dinasztia (1613-1917)

I. (Nagy) Péter (1689-1725) III. Iván nagy szerepet játszott a területek egyesítéseben.
a megszerzett területeket szétosztotta szolgálati birtokként
szolgálat fejében
nem örökíthető
Iván hatalma tovább nőtt a földbirtokért cserébe szolgálatot vállaló szolgálónemes (pomescsik) nagy mértékben függött a cártól
a közép- vagy főnemes (bojár) ha nem szolgálta a cárt, elveszíthette földjét
a cár kb. 20ezer fős, személyéhez hű serege tovább nehezítette a rendiség kialakulását Az egyeduralom IV. (Rettegett) Iván idején élte zenitjét
elfoglalta a Volga környékét
benyomult Szibériába
Nyugaton kicsiny, ám fontos területeket vett el tőle Báthori István király, valamint a svédek nőttön növő hatalma üldözési mániássá tette
testőrséget szervezett magának az általa nagy hatalommal felruházott nemesekből (opricsnyikok)
halála után csupán fejetlenség, nyomor és zűrzavar maradt
Lengyelország jelentős mértékben be tudott hatolni az országba 1613-ban egy fiatal bojár Mihail Romanov lett a cár A Romanov Dinasztia uralkodásával elkezdődött a tényleges egységesedés.
A szibériai hódítások elértek az Csendes óceánig Nagy Péter célja Oroszország igazi európai nagyhatalommá tétele volt:
rangrejtve tanult ki számos mesterséget nyugat-európai utazásai során (össz. 11 kézműves szakmához értett)
hadiflotta építtetése, Tengerészeti Akadémia
fegyver- és posztókészítő manufaktúrák alapítása
utak, csatornák, kikötők
külföldi mesterek behívása
főhivatalok létrehozása, egyszerűsített, korszerűsített közigazgatás
megpróbálta ,,nyugatiasítani'' a lakosságot (kaftán, szakáll betiltása) Poroszországgal és Lengyelországgal szövetségre lépve akarta megtörni az északi svéd hegemóniát
Péter, Poltavánál 1709-ben döntő győzelmet arat XII. Károly svéd király fölött a cár győzelmét követően megalapíthatta az új fővárost Szentpétervárt (1703)
ezzel feltéve az i-re a pontot, mesterműve zárköve, Pétervár jól példázza az általa nagyhatalommá tett ,,modern'' Oroszország hatalmát és nagyságát
Full transcript