Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Төв аймгийн Баян сумын нутаг дахь “ Баян

No description
by

enhjargal ganbaatar

on 1 December 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Төв аймгийн Баян сумын нутаг дахь “ Баян

1. ТӨСЛИЙН ТЕХНИК ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНДЭСЛЭЛ
1.1. Төслийн зорилго
1.2. Төсөл хэрэгжүүлэх эрх зүйн орчин
1.2.1. Аж ахуй нэгжийн эрх
1.2.2. Орд ашиглах тусгай зөвшөөрөл
1.2.3. Ордын нөөцийн баталгаажуулалт
1.3. Төслийн цар хүрээ
1.4. Төсөл судалгааны ажлын аргачлал
Төв аймгийн Баян сумын нутаг дахь“ Баян-Өндөр”-ийн алтны үндсэн ордыг ил аргаар ашиглах техник эдийн засгийн үндэслэл

1. ТӨСЛИЙН ТЕХНИК ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНДЭСЛЭЛ.
1.1. Төслийн зорилго
1.2. Төсөл хэрэгжүүлэх эрх зүйн орчин
1.2.1. Аж ахуй нэгжийн эрх
1.2.2. Орд ашиглах тусгай зөвшөөрөл
1.2.3. Ордын нөөцийн баталгаажуулалт
1.3. Төслийн цар хүрээ
1.4. Төсөл судалгааны ажлын аргачлал
2. ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ СУБЪЕКТ БА ОРДЫН БАЙРШИЛ
2.1. Төсөл хэрэгжүүлэх субъектын байршил
2.2. Ордын байршил
2.3. Физи кгазарзүй
2.4. Байгаль, цагуурын нөхцөл
2.5. Дэд бүтэц, хүн ам зүйн байдал
3. ОРДЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
3.1. Геологийн судалгааны товч тойм
3.2. Районы геологийн тогтоц
3.3. Гүний чулуулаг
3.4. Металлоген ба тектоник
3.5. Давхарга зүй
3.6. Гидрогеологийн нөхцөл
3.7. Ордын хүдэр, чулуулгийн физик-механикийн шинж чанар
3.8. Ашигт малтмал
3.9. Судалгааны ажил
3.10. Топо-геодезийн ажил
3.11. Баганат өрөмдлөгийн ажил
3.12. Уулын ажил
3.13. Хүдрийн найрлага, технологийн шинж чанар
3.13.1. Технологийн шинж чанар
3.14. Ордын нөөцийн тооцооны үр дүн
3.14.1. Загварчлал, нөөцийн тооцоо хийсэн аргачлал
3.14.2. Жишгийн үзүүлэлт
3.14.3. Блок модель
3.14.4. Агуулгын тархалт, нөөцийн зэрэглэл
3.14.5. Загварчлал, нөөцийн тооцооны үр дүн
4. УУРХАЙН АЖЛЫН ГОРИМ, ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ХҮЧИН ЧАДАЛ
4.1. Уурхайн ажлын горим
4.2. Уурхайн технологийн процесс ба тоног төхөөрөмжийн ажлын горим
4.3. Баяжуулах хэсгийн ажлын горим
4.4. Үйлдвэрийн хүчин чадал
5. ИЛ УУРХАЙН ХЭМЖЭЭСҮҮД
5.1. Ил уурхайн хязгаар
5.1.1. Хөрс хуулалтын хязгаарын коэффициент
5.1.2. Ил уурхайн талбай
5.1.3. Ил уурхайн гүн
5.1.4. Ил уурхайн хажуугийн өнцөг
5.1.5. Ил уурхайн эзэлхүүн
5.1.6. Ил уурхайн зохиомжлол ил уурхайн хүрээ хязгаарын оновчлол
5.1.7. Ил уурхайн оновчлолын параметрүүд
5.1.8. Ил уурхайн хажуугийн зохиомжлолын хэмжээсүүд
5.1.9. Оновчлолын тооцооны үр дүнгүүд
5.2. Ил уурхайн хүрээн дэх хүдрийн балансын нөөц
5.2.1. Хүдрийн хаягдал, бохирдол
5.2.2. Хүдрийн үйлдвэрлэлийн ба ашиглалтын нөөц
5.3. Ил уурхайн зохиомжлол, хүдрийн нөөц бодолтонд SURPAC программ ашигласан тухай тайлбар
6. ИЛ УУРХАЙН НЭЭЛТ, АШИГЛАЛТЫН ТЕХНОЛОГИ
6.1. Ил уурхайн талбайн нээлт
6.1.1. Ил уурхайн ачаа тээврийн нөхцөл, нээгч траншейнуудын зориулалт
6.1.2. Нээгч траншейн хэмжээсүүд
6.1.3. Уурхай байгуулалтын ажил
6.2. Ил уурхайн ашиглалтын технологи
6.2.1. Ашиглалтын элемент үзүүлэлт
6.2.2. Уулын ажлын гүнзгийрэлтийн чиглэл, ажлын бүсүүд
7. ИЛУУРХАЙНҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙНПРОЦЕСС, МЕХАНИКЖУУЛАЛТ
7.1. Өрөмдлөг тэсэлгээний процесс
7.2. Ухаж ачих процесс
7.3. Ил уурхайн тээвэр
7.4. Хаягдал тээвэр
7.5. Овоолго, агуулахын процесс
7.5.1. Хүдэр агуулахын процесс
7.6. Туслах тоног төхөөрөмж ба процесс
7.6.1. Замын ашиглалт, үйлчилгээний процесс
7.6.2. Хүдрийн хяналт шинжилгээ
8. ХҮДРИЙГ БАЯЖУУЛАХ ТЕХНОЛОГИ
8.1. Хүдрийн баяжигдах шинж чанарын судалгаа
8.2. Хүдэр ба агуулагч чулуулгийн минераграфи-петрографийн онцлог
8.3. Алт-сульфидын исэлдсэн хүдрийн бодисын найрлагын судалгаанаас хийх дүгнэлт
8.4. Баяжуулахтехнологийнтуршилт
8.4.1. Нунтаглалтын туршилт
8.4.2. Гравитацийн туршилт
8.4.3. Цианын уусгалтын туршилт
8.4.4. Хлорын уусгалтын туршилт
8.5. Баяжуулах үйлдвэрийн ерөнхий бүдүүвч
8.6. Ордын алт-сульфидын исэлдсэн хүдрийн бодисын найрлагын судалгааны үр дүн
8.7. Баяжуулах үйлдвэрийн хүчин чадал
8.8. Цианиä натриаруусгажидэвхижүүлсэннүүрсээрялганавахарга
8.9. Баяжуулахүйлдвэрийнтоногтөхөөрөмжийнсонголт, тооцоо
8.10. Баяжуулахүйлдвэрийнхүчинчадал
8.11. Алтгаргалт
8.12. Ажиллаххүчнийтооцоо
8.13. Баяжуулах үйлдвэрийн лабратор
9. УС ХАНГАМЖ
9.1. Уурхайн ашиглалтын үеийн усан хангамж
9.2. Уурхайн ашиглалтын үеийн гидрогеологийн нөхцөл
9.3. Уурхайг гадаргын уснаас хамгаалах ажил
10. ДУЛААН ХАНГАМЖ
10.1. Халаалтын систем
10.2. Агааржуулалт
10.3. Тоосжилттой тэмцэх арга хэмжээ
10.4. Бойлерийн байгууламж
10.5. Дулаан түгээлт
11. ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖ
11.1. Эрчим хүчний эх үүсвэр
11.2. Цахилгаан хангамжийн систем
11.3. Цахилгаан гэрэлтүүлэг
12. ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА , ЭРҮҮЛ АХУЙ
12.1. Уурхайн аюулгүй ажиллагааны нийтлэг шаардлага
12.2. Ажлын байрны аюулгүй ажиллагааны журам
12.3. Галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх шаардлага
12.4. Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагааны шаардлага
12.5. Өрөмдлөг тэсэлгээний ажлын аюулгүй ажиллагаа
12.6. Ажиллагсдын эрүүл ахуй
12.6.1. Хооллох газрын эрүүл ахуй
12.6.2. Хувцас солих өрөөний эрүүл ахуйн шаардлага
12.6.3. Бие засах газрын ариун цэврийн шаардлага
12.6.4. Уурхайн усны асуудал
12.7. Баяжуулаххэсгийнаюулгүйажиллагаа
12.7.1.Баяжуулаххэсгийнажлынбайрныжурам
12.8. Аваарустгахтөлөвлөгөө
12.8.1. Аваар устгах төлөвлөгөөнд тусгагдах асуудлууд
12.8.2. Уурхайн аваарын дохиолол ба түүнийг хэрэглэх журам
13. УУРХАЙН ОРЧНЫ ЭКОЛОГИ, НӨХӨН СЭРГЭЭЛТ, ХААЛТЫН БОДЛОГО
13.1. Эвдрэлд орох талбайн хэмжээ
13.2. Уурхайн ашиглалтын экологийн үр дагавар
13.3. Эвдэрсэн газрын нөхөн сэргээлтийн бодлого
13.3.1. Ил уурхайн талбайн холбогдол бүхий нөхөн сэргээлтийн бодлого
13.3.2. Үйлдвэрийн талбайн холбогдол бүхий нөхөн сэргээлтийн бодлого
13.3.3. Тосгонд холбогдох нөхөн сэргээлтийн бодлого
13.3.4. Овоолгуудын нөхөн сэргээлтийн бодлого
13.3.5. Замуудын эзлэсэн талбайн нөхөн сэргээлтийн бодлого
13.4. Техникийн нөхөн сэргээлт
13.4.1. Шимт хөрс хуулах ажил
13.4.2. Засах тэгшлэх, хэлбэржүүлэх ажил
13.4.3. Уурхайн хажууг засах хэлбэршүүлэх ажил
13.4.4. Талбай чөлөөлөх цэвэрлэх ажил
13.5. Биологийн нөхөн сэргээлт
13.6. Нөхөн сэргээлтийн ажлын календарь төлөвлөлт, хаалтын бодлого
13.7. Уурхайн хаалтын бодлого
14. ДЭД БҮТЭЦ
14.1. Үйлдвэрийн архитектурын бүтцийн тодорхойлолт
14.2. Оффисын болон ажилчдад зориулсан барилга байгууламжууд
14.3.Үйлдвэрийн хэсгүүдийн бүрдэл ба тэдгээрийн байршил
14.4. Үйлдвэрийн барилга байгууламж
14.5. Уурхайн оффис, ажиллагсдын байр хоол амралтын газар
14.6. Холбооны байгууламж
14.7. Усан хангамж
14.8. Бохир ус боловсруулах байгууламж
14.9. Хаягдлын аж ахуй
14.10. Түлшний агуулах
14.11. Тэсрэх материалын агуулах
14.12. Засвар механикийн барилга байгууламж
14.13. Авто зам
15.УДИРДЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, АЖИЛЛАГСДЫН БҮТЭЦ БҮРЭЛДЭХҮҮН, ХҮНИЙ НӨӨЦ
15.1. Удирдлага зохионбайгуулалт
15.2. Уурхайн ашиглалтын инженер техникийн болон захиргааны ажилтнууд
16. ТӨСӨВ ЭДИЙН ЗАСАГ
16.1. Ашиглалтын зардал ба үрашгийнтооцоо
16.2. Ажиллагсадын орон тоо, цалингийн сан
16.3. Уурхайн аюулгүй ажиллагаа хөдөлмөр хамгаалалын зардал
16.4. Уурхайн шатах тослох материалын зардал
16.5. Уурхайн дахин хуваарилагдах зардал
16.6. Уурхайн ашиглалтын хугацаан дахь хөрс хуулалтын зардлын задаргаа
16.7. Уурхайн ашиглалтын хугацаан дахь хүдэр олборлолтын зардлын задаргаа
16.9. Боловсруулах үйлдвэрийн зардал
16.10. Уурхайн ашиглалтын хугацаан дахь захиргааны зардлын задаргаа
16.11. Эдийн засгийн үр ашгийн шинжилгээ
16.12. Төслийн мэдрэмжийн /эрсдэлийн/ шинжилгээ
ДҮГНЭЛТ
ДҮГНЭЛТ
1. Төслийн техник эдийн засгийн үндэслэл
2. Төсөл хэрэгжүүлэх субект ба ордын байршил
3. Ордын тодорхойлолт
4. Уурхайн ажлын горим, жилийн хүчин чадал
5. Ил уурхайн хэмжээсүүд
6. Ил уурхайн нээлт, ашиглалтын технологи
7. Ил уурхайн үйлдвэрлэлийн процесс, механикжуулалт
8. Хүдрийг баяжуулах технологи
9. Ус хангамж
10. Дулаан хангамж
11. Цахилгаан хангамж
12. Үйлдвэрлэлийн хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй
13. Уурхайн орчны экологи, нөхөн сэргээлт, хаалтын бодлолго
14. Дэд бүтэц
15. Удирдлага зохион байгуулалт, ажиллагсадын бүтэц бүрэдэхүүн, хүний нөөц
16. Төсөв, эдийн засаг
ТЭЗҮ-ийн агуулга
2. ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ СУБЪЕКТ БА ОРДЫН БАЙРШИЛ
2.1. Төсөл хэрэгжүүлэх субъектын байршил
2.2. Ордын байршил
2.3. Физик газарзүй
2.4. Байгаль, цагуурын нөхцөл
2.5. Дэд бүтэц, хүн ам зүйн байдал
Ашигт малтмалын хэрэг эрхлэх газрын даргын 2008 оны 01 сарын 09- ний 06 тоот тушаалаар батлагдсан
Уул уурхайн төслийн ТЭЗҮ-д тавигдах үндсэн шаардлагууд

ба

ТЭЗҮ хүлээн авах тухай заавр
ыг мөрдлөг болгосон.
Уурхайн ба баяжуулах үйлдвэрийн төслийн үндэслэл, тооцоо, шийдвэрт хэрэглэдэг
аналитик, график, графо-аналитик, харьцуулалт, загварчлал, оновчлол, программчлал, компьютерийн зураглал, программчилсан тооцооны аргууд
ыг хэрэглэв.
МУ-д мөрдөж буй холбогдох
хуулиуд, аюулгүй ажиллагааны дүрмүүдийн заалтууд
ыг төсөлд тусгав.
Олон улсын уул уурхайн практикт мөрдлөг болгодог
төсөл зохиомжийн норм, норматив
ыг төслийн тооцоонд тусгав.
3.1. Геологийн судалгааны товч тойм
3.2. Районы геологийн тогтоц
3.3. Гүний чулуулаг
3.4. Металлоген ба тектоник
3.5. Давхарга зүй
3.6. Гидрогеологийн нөхцөл
3.7. Ордын хүдэр, чулуулгийн физик- механикийн шинж чанар
3.8. Ашигт малтмал
3.9. Судалгааны ажил
3.10. Топо-геодезийн ажил
3.11. Баганат өрөмдлөгийн ажил
3.12. Уулын ажил
3.13. Хүдрийн найрлага, технологийн шинж чанар
3.13.1. Технологийн шинж чанар
3.14. Ордын нөөцийн тооцооны үр дүн
3.14.1. Загварчлал, нөөцийн тооцоо хийсэн аргачлал
3.14.2. Жишгийн үзүүлэлт
3.14.3. Блок модель
3.14.4. Агуулгын тархалт, нөөцийн зэрэглэл
3.14.5. Загварчлал, нөөцийн тооцооны үр дүн

3. ОРДЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
МИКРОМАЙН 11.0 программаар ордын загварчлал, нөөцийн тооцоо хийхэд доорх ажлуудыг шат дараатай гүйцэтгэж үр дүнгүүдийг гаргасан. Үүнд:
• Өгөгдлийг бэлтгэх, програмруу импортлох
• Өгөгдлийн харьцуулсан шалгалт
• Өгөгдлийн статистик анализ
• Захын агуулгууд
• Интерпретаци
• Гадаргуугийн болон хагарлын загварчлал
• Исэлдлийн бүсийн загварчлал
• Хүдрийн биетийн загварчлал
• Геостатистик анализ
• Дээжийн ялгалт
• Дээжийн композит
• Гоц өндөр агуулгын хязгаарлалт
• Блок модель
• Агуулгын тархалт, нөөцийн зэрэглэл

Э.Бямбацогт
Г.Энхжаргал
П.Жамсран
М.Тилекберди
н.Ганхүү

“Баян-Өндөр”–алтны үндсэн ордын жишгийн үзүүлэлтүүдийг дараах байдлаар үндэслэв.

- Хүдрийн биетийн хамгийн бага зузаан –
4.0 м
- Нөөц бодох хилийг тогтоох захын агуулга –
1.0 г/т
- Нөөцийн хэсэгшил дэх үйлдвэрлэлийн хамгийн бага агуулга –
1.11г/т
- Нөөцийн хэсэгшилд зөвшөөрөгдөх хоосон чулуулгийн хамгийн их зузаан –
4.0 м

Захын агуулга: Захын агуулгыг сонгохын тулд хүдрийг 0.3, 0.6, 1.0 г/т агуулгаар хязгаарласан нөөцийг микромайн программ хангамж ашиглан тооцон гаргасан бөгөөд хувилбар тус бүрд эдийн засгийн тооцоог хийсэн.

Эдийн засгийн тооцоонд алтны унцын үнийг сүүлийн 5 жилийн дунджаар (1046,64$) болон 1100$, 1200$ байхаар тооцов.

“Баян-Өндөр”-ийн алтны үндсэн орд нь геологийн тогтоц, хүдэржилт, түүний нийлмэл байдлын зэргээрээ

II
бүлэгт хамаарагдана.

Иймээс тус ордын нөөцийг

бодитой (B)
,
боломжтой (С)

зэрэглэлүүдээр ангилан тооцсон.
Исэлдсэн хүдрийн эзлэхүүн жинг 2.465 г/см3,
анхдагч хүдрийн эзлэхүүн жинг 2.69 г/см3
–ээр тооцсон.
4. УУРХАЙН АЖЛЫН ГОРИМ, ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ХҮЧИН ЧАДАЛ
4.1. Уурхайн ажлын горим
4.2. Уурхайн технологийн процесс ба тоног төхөөрөмжийн ажлын горим
4.3. Баяжуулах хэсгийн ажлын горим
4.4. Үйлдвэрийн хүчин чадал
5. ИЛ УУРХАЙН ХЭМЖЭЭСҮҮД
5.1. Ил уурхайн хязгаар
5.1.1. Хөрс хуулалтын хязгаарын коэффициент
5.1.2. Ил уурхайн талбай
5.1.3. Ил уурхайн гүн
5.1.4. Ил уурхайн хажуугийн өнцөг
5.1.5. Ил уурхайн эзэлхүүн
5.1.6. Ил уурхайн зохиомжлол ил уурхайн хүрээ хязгаарын оновчлол
5.1.7. Ил уурхайн оновчлолын параметрүүд
5.1.8. Ил уурхайн хажуугийн зохиомжлолын хэмжээсүүд
5.1.9. Оновчлолын тооцооны үр дүнгүүд
5.2. Ил уурхайн хүрээн дэх хүдрийн балансын нөөц
5.2.1. Хүдрийн хаягдал, бохирдол
5.2.2. Хүдрийн үйлдвэрлэлийн ба ашиглалтын нөөц
5.3. Ил уурхайн зохиомжлол, хүдрийн нөөц бодолтонд SURPAC программ ашигласан тухай тайлбар
Хөрс хуулалтын хязгаарын коэффициентийг тооцохдоо алтны үнийг 50 мян.төг/т, олборлолтын өртөг 10 мян.төг/т, хөрс хуулалтын өртөг 5 мян.төг/м3 байх үед тооцвол

7. ИЛ УУРХАЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ПРОЦЕСС, МЕХАНИКЖУУЛАЛТ
7.1. Өрөмдлөг тэсэлгээний процесс
7.2. Ухаж ачих процесс
7.3. Ил уурхайн тээвэр
7.4. Хаягдал тээвэр
7.5. Овоолго, агуулахын процесс
7.5.1. Хүдэр агуулахын процесс
7.6. Туслах тоног төхөөрөмж ба процесс
7.6.1. Замын ашиглалт, үйлчилгээний процесс
7.6.2. Хүдрийн хяналт шинжилгээ
Хаягдал
: Хүдрийн ил уурхайн төсөл зохиомжид мөрдлөг болгодог нормоор хүдрийн хаягдлын хэмжээг дараах томъёогоор тодорхойлов:
Х =
х

KКдө

Кх

х –
Хүдрийн биетийн хэлбэр ба уналын өнцгөөс хамаарах хаягдлын хэмжээ,
2.1
%
К –
Хүдрийн биетийн зузаанаас хамаарах коэффициент,
1.8
КΔ –
Хүдрийн биет дэх хоосон чулуулаг ба кондицийн бус хүдрийн үе, судлын тооноос хамаарах коэффициент,
1.35
Кдө –
Олборлолтын доголын өндрөөс хамаарах коэффициент,
0.75
Кх –
Бохирдол ба хаягдлын харьцааг тооцох коэффициент

1.15

Х =
2.1 * 1.8 * 1.35 * 0.75 * 1.15 =
4.4%

Налуу болон босоо уналтай морфологийн хувьд энгийн ба тогтвор сайтай хүдрийн биетийг олборлоход уурхайн үйлдвэрлэлийн жилийн хүчин чадлыг жилийн гүнзгийрэлтийн хэмжээнээс нь хамааруулан дараах байдлаар тодорхойлно:
Уурхайн жилийн хүчин чадлын хэмжээг цэвэрлэгээний ажлын фронтын ахилтын хурдаас нь хамааруулан дараах байдлаар тодорхойлно:
Уурхайн жилийн дундаж гүнзгийрэлтээс хамаарах жилийн хүчин чадлын хэмжээ нь урьдчилсан тооцоогоор
1.0 сая.тн
хүдэр болж байна.
Цэвэрлэгээний ажлын фронтын ахилтын хурднаас хамаарах жилийн хүчин чадлын хэмжээ нь урьдчилсан тооцоогоор
1.0сая.тн
хүдэр болж байна.
Эндээс үндэслэн уурхайн жилийн хүчин чадлын оновчтой хэмжээг уурхайн жилийн дундаж гүнзгийрэлт, цэвэрлэгээний ажлын фронтын ахилтын хурднаас нь хамааруулан тооцож үзэхэд уурхайн жилийн хүчин чадал урьдчилсан тооцоогоор
1.0 сая.тн
болж байна.
Бохирдол
: Хүдрийн бохирдол ашиглалтын явцад хоосон чулуулаг болон кондицийн бус хүдэр хүдэрт холигдсоноос үүснэ:
Б =
б

KКдө

Кб
б
– Хүдрийн биетийн хэлбэр ба уналын өнцгөөс хамаарах бохирдлын хэмжээ,
2.1
%
К
– Хүдрийн биетийн зузаанаас хамаарах коэффициент,
1.8
КΔ
– Хүдрийн биет дэх хоосон чулуулаг ба кондицийн бус хүдрийн үе, судлын тооноос хамаарах коэффициент,
1.35
Кдө – Олборлолтын доголын өндрөөс хамаарах коэффициент,
0.75
Кб –
Хүдрийн хаягдал ба бохирдлын оновчтой харьцааг тооцох коэффициент,
1.6

Б =
2.1 * 1.8 * 1.35 * 0.75 * 1.6
= 6.1%
6.1. Ил уурхайн талбайн нээлт
6.1.1. Ил уурхайн ачаа тээврийн нөхцөл, нээгч траншейнуудын зориулалт
6.1.2. Нээгч траншейн хэмжээсүүд
6.1.3. Уурхай байгуулалтын ажил

6.2. Ил уурхайн ашиглалтын технологи
6.2.1. Ашиглалтын элемент үзүүлэлт
6.2.2. Уулын ажлын гүнзгийрэлтийн чиглэл, ажлын бүсүүд
6. ИЛ УУРХАЙН НЭЭЛТ, АШИГЛАЛТЫН ТЕХНОЛОГИ
Баян-Өндөрийн уурхайн ордыг ашиглах ил уурхайд уул техникийн нөхцлөөр
тээвэртэй ашиглалтын систем
хэрэглэх боломжтой. Бусад бүх ашиглалтын технологи тохиромжгүй болох нь ордын оршиц, тогтцын нөхцөл, чулуулгийн шинж чанар, ил уурхайн үндсэн хэмжээсүүдээр нотлогдож байна. Уурхайн ашиглалтын технологийн агуулга бүрдлийг хүснэгтээр үзүүлэв.

Хайгуулын талбайн нэр:
Цагаан чулуут
Төсөл хэрэгжүүлэх ордын нэр:

Баян-Өндөр
Ордын байршил:
Төв аймаг, Баян сум
Ашигт малтмалын төрөл:

Алтны үндсэн орд
Төсөл захиалагч:

"РЕО" ххк
Төсөл боловсоруулсан:

"Цахиурт стоун" ххк


16.1. Ашиглалтын зардал ба үр ашгийн тооцоо
16.2. Ажиллагсадын орон тоо, цалингийн сан
16.3. Уурхайн аюулгүй ажиллагаа хөдөлмөр хамгаалалын зардал
16.4. Уурхайн шатах тослох материалын зардал
16.5. Уурхайн дахин хуваарилагдах зардал
16.6. Уурхайн ашиглалтын хугацаан дахь хөрс хуулалтын зардлын задаргаа
16.7. Уурхайн ашиглалтын хугацаан дахь хүдэр олборлолтын зардлын задаргаа
16.9. Боловсруулах үйлдвэрийн зардал
16.10. Уурхайн ашиглалтын хугацаан дахь захиргааны зардлын задаргаа
16.11. Эдийн засгийн үр ашгийн шинжилгээ
16.12. Төслийн мэдрэмжийн /эрсдэлийн/ шинжилгээ
16. ТӨСӨВ ЭДИЙН ЗАСАГ
Ашиглах хугацаа: 8жил
Олборлох хүдэр: 7,6сая тн
Гаргах алт: 18973кг
Борлуулалт: 1,033,615 сая.төг
Ашиг: 600,624сая.төг
Ажлын байр: ~300
Татвар: 161,093 сая.төг
Төслийн эдийн засгийн гол үзүүлэлтүүд
Өнөөгийн цэвэр ашигийн өөрчлөлт /NPV/
Дотоод өгөөжийн нормын өөрчлөлт /IRR/
8.1. Хүдрийн баяжигдах шинж чанарын судалгаа
8.2. Хүдэр ба агуулагч чулуулгийн минераграфи-петрографийн онцлог
8.3. Алт-сульфидын исэлдсэн хүдрийн бодисын найрлагын судалгаанаас хийх дүгнэлт
8.4. Баяжуулахтехнологийнтуршилт
8.4.1. Нунтаглалтын туршилт
8.4.2. Гравитацийн туршилт
8.4.3. Цианын уусгалтын туршилт
8.4.4. Хлорын уусгалтын туршилт
8.5. Баяжуулах үйлдвэрийн ерөнхий бүдүүвч
8.6. Ордын алт-сульфидын исэлдсэн хүдрийн бодисын найрлагын судалгааны үр дүн
8.7. Цианит натриар уусгаж идэвхижүүлсэн нүүрсээр ялганав ахарга
8.8. Баяжуулах үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн сонголт, тооцоо
8.9. Баяжуулах үйлдвэрийн хүчин чадал
8.10. Алт гаргалт
8.11. Ажиллах хүчний тооцоо
8.12. Баяжуулах үйлдвэрийн лабратор
8. ХҮДРИЙГ БАЯЖУУЛАХ ТЕХНОЛОГИ
Хайгуулын өгөгдлийг Excel, AutoCad, GIS-ийн форматуудаар үүсгэж МИКРОМАЙН 11.0 программ хангамж руу оруулан, нөөцийн тооцооны боловсруулалтын ажлуудыг гүйцэтгэсэн болно
Au-0.3 г/т, Au-0.6г/т, Au-1.0г/т-ийн захын агуулгаар хийсэн хүдрийн биетийн загварчлалын үр дүнгээр хүдрийн биетүүдийн эзлэхүүн болон хэмжээ, дундаж агуулга, металлын хэмжээг тооцов

Au-1.0г/т-ийн захын агуулгаар авсан хүдрийн биетүүдэд геостатистикийн аргаар нөөцийн тооцоог тооцов

Загварчлал, нөөцийн тооцоо хийсэн аргачлал
Жишгийн үзүүлэлт
Хүдрийн биетийн блокмодель /план/
Агуулгын тархалт, нөөцийн зэрэглэл
Уурхайн ажлын горим
Төслийн зорилго

“Баян-Өндөр”-ийн алтны үндсэн ордыг
ил аргаар ашиглан олборлолт явуулж
,
эцсийн бүтээгдэхүүнийг монголбанк болон гадаад зах зээлд нийлүүлэх
Баяжуулах хэсгийн ажлын горим
Хөрс хуулалтын хязгаарын коэффициент
Ажиллагсадын орон тоо, цалингийн сан
Уурхайн аюулгүй ажиллагаа хөдөлмөр хамгаалалын зардал
Уурхайн дахин хуваарилагдах зардал
Уурхайн ашиглалтын хугацаан дахь хөрс хуулалтын зардлын задаргаа
Уурхайн ашиглалтын хугацаан дахь хүдэр олборлолтын зардлын задаргаа
Боловсруулах үйлдвэрийн зардал
Уурхайн ашиглалтын хугацаан дахь захиргааны зардлын задаргаа
Эдийн засгийн үр ашгийн шинжилгээ
Төслийн мэдрэмжийн /эрсдэлийн/ шинжилгээ
8.10. Баяжуулах үйлдвэрийн хүчин чадал
Алт гаргалт
Full transcript