Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ämnesdidaktik - Några forskare, några frågor, några begrepp

Delmoment i kursen Ämnesdidaktik och teoretiskt utvecklingsarbete
by

Linda Söderlind

on 16 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ämnesdidaktik - Några forskare, några frågor, några begrepp

Surprises!
Sigmund Ongstad, Norge
ÄMNESDIDAKTIK
Några forskare
Några begrepp
Några frågor

Our Teaching History - 1875 vs 1985

1875 - Examinationsfokus = ämneskunskaper
(subject matter)

1985 - Examinationsfokus = pedagogiska
färdigheter (capacity to teach)
Pedagogical Content Knowledge
PCK
“He who can, does. He who cannot, teaches.”
George Bernard Shaw (1903)

“Those who can, do. Those who understand, teach.”
Lee Shulman (1986)
Diskutera:
Hur ser du på dessa citat? Diskutera fritt!
Hur ser du på undervisning? Vari ligger kärnan?
Hur skulle ett citat à la 2013 skulle kunna se ut?
Vad hände egentligen med
ämneskunskaperna?
Lee S. Shulman
Begrepp:
THE MISSING PARADIGM
“What we miss are questions
about the content of the lessons
taught, the questions asked,
and the explanations offered."
“Where do teacher explanations come from?”

“How do teachers decide what to teach, how to represent it, how to question students about it and how do deal with misunderstanding?

How does the successful college student transform his expertise in the subject matter into a from that high school students can comprehend?”

“What are the sources of analogies, metaphors, examples, demonstrations and rephrasing?”
Shulman ställer de frågor han finner relevanta nedan.
Diskutera möjliga svar på frågorna & fundera även över:
Lärare: Hur skapar vi en medvetenhet kring "kittet"?
Lärarstudent: Hur kan du öva på denna kunskap under utbildningen?
Shulmans Missing Paradigm
Introduction:


Content knowledge
General Pedagogical Knowledge
Curricular knowledge

Hur uppfattar du dessa kategorier, försök vara specifik och ge exempel?

Vad innefattas i dem? Är någon av dem viktigare än den andra?

Vilka av dessa undervisas/undervisades mest kring i din lärarutbildning?

Saknas det någon kategori?
Anpassning för olika elever, nivåer, lätt/svårt, förutfattade meningar

Ämneskunskap för undervisning - didaktik, “teachability”

Vanliga områden inom ämnet samt bästa formerna för att föra fram det innehållet. Exempel, förklaringar samt att göra detta förståeligt för andra (comprehensible)

Finns ingen “bästa form” alltså behövs ett stort förråd av olika sätt för att klara av det. Förrådet kommer från forskning och från “Wisdom of Practise”.
Shulman
definierar
det så här...
PCK

“Of those categories pedagocial content knowledge is of special interest because it identifies the distinctive body of knowledge for teaching.”

“It represents the blending of content and pedagogy into an understanding of how praticular topics, problems or issues are organized, represented and adapted to the diverse interests and abilities of learners and presented for instruction.”
Diskutera:
Hur ser din PCK ut? Är någon del lättare/svårare? Saknas någon del fortfarande?
Hur kan du göra för att utvecklas?
Nu lämnar vi Shulman
och går till...
Ämnesdidaktik - Kan inte definieras
ÄD är i ständig utveckling
Begrepp - Omstilling (omformning) - centralt i lärarkompetensen
Ämnet som process
Ämnet som produkt
Ämnesunskaperna är “råvaror” och ska omformas till ämnesundervisning - skickliga lärare behärskar detta
Att diskutera:
Känner du igen dig i Ongstads definition och begrepp?

Kan ämnesdidaktiken definieras eller ska den ses som en föränderlig del av lärarkompetensen?

Hur har din ämnesdidaktik förändrats sedan starten? I så fall, varför, vad påverkade förändringen?

Hur ser du på process och produkt i din undervisning? Hur ser/såg din utbildning ut?
Var låg fokus?
Nu är det Svein
Sjöbergs tur...
Svein Sjöberg
Ämnesdidaktikens grundfrågor:
Varför? (legitimitetsfrågan)
Vad? (urvalsfrågan)
Hur? (metodfrågan)
För vem? (mottagaren)

“Det räcker inte med generell pedagogisk kunskap, lika lite som det räcker att bara behärska ämnet”.

Ämnesdidaktiken är som en bro mellan ämne och pedagogik....

Det kan i förenklad form se ut så här...
PEDAGOGIKEN
ÄMNETS DIDAKTIK
ÄMNET
Fler defintitioner av Sjöberg

Ämnesdidaktiken ska...
… ska förena kunskap om utbildning och ämne
… handlar om alla de överväganden som är knutna till den innehållsmässiga sidan
av undervisningen i olika ämnen
… hjälper läraren att göra motiverade val
… ger perspektiv så att läraren håller sig kritisk mot färdiga beslut
… kan göra handlingsutrymmet något större
Diskutera:
Hur ser du på Sjöbergs begrepp och definitioner?
Håller du med om brometaforen eller har du en annan syn?
Innebär ämnesdidaktiken “alla de överväganden...” du gör? Mer/mindre/annat?
Now it's time
for Uljens!
Michael Uljens
Den didaktiska forskningens uppgift =

Skapa ett gemensamt språk, “med vars hjälp både lärare, elever, föräldrar, skoladministratörer och forskare kan tala om undervisning på ett för den pedagogiska verksamheten rättvisande sätt” = SKOLDIDAKTIK

Den skoldidaktiska teorins centrala moment:
Planering
Handlande
Evaluering

I dessa innefattas följande...
Undervisningens mål
Val av innehåll
Representationsform
Metod och arbetssätt
Situerad didaktisk erfarenhet
Uljens "undervisningsvetenskap"
Relation mellan skoldidaktik och relaterade begrepp
Diskutera:
Vad tycker du om denna modell? Saknas det något?
Behöver vi ett mer gemensamt språk för att kunna prata om undervsning?Diskutera:
Hur fungerar det med ämnesdidaktiska diskussioner och kompetensutveckling på din skola/VFU-plats?
Hur mycket av aktuell forskning inom
ämnesdidaktik stöter du på?
Vad vill du förändra och hur?
Tre nivåer för ämnesdidaktiken
1. Den enskilde lärarens redskap
2. Lärargruppers redskap
3. Ämnesdidaktisk forskning
Bengt Schüllerqvist
Slutligen dax
för
Schüllerqvist

Ämnesdidaktiken måste stärkas
Ämnesdidaktiken integrerar allmänt UO med de olika ämnesstudierna
Lärarutbildning utan ämnesdidaktik = ej helhet
ÄD arbetsprocessen gör ämneskunskaperna yrkesrelevanta
Den lärarstuderande ska få reflekta över praxiserfarenheter = teori och praktik binds samman
Åsikter kring lärarutbilding
Ämnesdiaktikens roll i lärarutbildningen
Kika på Schüllerqvists figur (strax) - Den visar relationerna mellan de obligatoriska delarna i lärarutbildningen

Hur tolkar du den?
Är det så det borde vara?
Eller är det redan så?
Kommentera!
ÄK - ämneskunskap, ÄDK - ämnesdidaktisk kunskap,
ALK - allmän lärarkunskap, PE - praxiserfarenhet,
F - forskning
Vilken modell, som presenterats, passar bäst in på det sätt som du ser ämnesdidaktik? Motivera!

Behöver du en egen modell?
Till sist...
Ämnesdiaktikens roll i lärarutbildningen
Referenser:
Ongstad Sigmund: ”Fagdidaktikk som forskningsfelt”, i Kunnskapstatus for
forskningsprogrammet KUPP. Kunskapsutvikling i profesjonsutdanning og
profesjonsutövning. Norges forskningsråd. 2004.

Osbeck, Christina & Schüllerqvist, Bengt. Ämnesdidaktiska insikter och strategier. Berättelser från gymnasielärare i samhällskunskap, geografi, historia och religionskunskap. Karlstad University Press. 2009.

Schüllerqvist, Bengt. Föreläsning Karlstad Universitet. 2013-03-05

Schüllerqvist, Bengt. Ämnesdidaktik i lärarutbildningsreformen - och vid Göteborgs universitet. En utredning åt Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning vid Göteborgs universitet. 2003.

Shulman, Lee S. Those Who Understand: Knowledge Growth in Teaching. Educational researcher, Vol.15, No 2, 4-14. American Educational Research Assiciation. 1986.

Sjöberg, Svein. Naturvetenskap som allmänbildning. Lund: Studentlitteratur, 1998. s 13-59.

Uljens Michael: Didaktik. Studentlitteratur 1997.
Produced by:
Linda Söderlind
2013
Shulmans kategorier av “teacher knowledge”
Innehåll
Presentation av några forskares begrepp och
definitioner inom ämnesdidaktik

Diskussion av och reflektion kring dessa
1. Lee S. Shulman, USA
2. Sigmund Ongstad, Norge
3. Svein Sjöberg, Norge
4. Michael Uljens, Finland
5. Bengt Schüllerqvist, Sverige
Referenser...
Musik:
Goblin Dance by Butterfly tea. CC. http://www.jamendo.com/en/track/904019/goblin-dance

Bilder:
Gaoliang Bridge of The Summer Palace by Hennessy. CC. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gaoliang_Bridge.JPG

Set pattern design flowers by Pixabay. CC. http://pixabay.com/get/2a9534a1c4f19d8eac2b/1370774517/set-37114.png

Floral Design Swirl Pattern by Vectorart. CC. http://www.getvector.info/floral-design-swirl-pattern-vector-free-vector-graphics-all-free/
Skapas rörelse mellan dessa = utvecklas ämnesdidaktiken


En lärare är inte bara en lärare, hen är också mattelärare, svensklärare och måste utvecklas i denna aspekt.
Ämnesdidaktisk progression =
Full transcript