Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Verbeteren watersysteem Huizen

werkt het best in Chrome browser!
by

Gemeente Huizen

on 5 June 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Verbeteren watersysteem Huizen

Knelpunten watersysteem
1. Vervuilde eendenvijver bij kinderboerderij
aard knelpunt: volksgezondheid en beleving

2. Realiseren waterspeelplaats

aard knelpunt volksgezondheid en beleving.

3. Singel Huizermaatweg
aard knelpunt: stankoverlast (H2S), kans op vissterfte en achterblijvende ecologie

4. Vergroten belevingswaarde water
in het kader van de planvorming Opwaardering Stadspark
VERBETEREN
WATERSYSTEEM
HUIZEN

ECOLOGISCHE SLEUTELFACTOREN (ESF)
EENDENVIJVER
1,10+ NAP
KWELVIJVERS
1,10+ NAP
algeneters:
werking verticaal helofytenfilter
maatregelen resultaat
MAATREGELEN
SANEREN OVERSTORT BOVENWEG
1. vijvers en singels, gegraven voor afvoer van regenwater uit stedelijk gebied richting Gooimeer

2. geïsoleerde ligging, geen voedende waterlopen

2. gevoed door kwel en regenwater

3. voornamelijk zanderige bodem, oligo/mesotroof karakter

4. doorspoeling mogelijk met eutroof water Gooimeer. Inlaatwater bevat blauwalgen

5. KRW: "Overige wateren" nog geen doelen vastgesteld
KENMERKEN WATERSYSTEEM
ISOHYPSEN GLG
nieuwe: 2016-2021
in voorbereiding
Planvorming 2012
Opwaardering Stadspark

ISOHYPSEN GHG
Stoplicht methodiek
1. Herstel ondergedoken waterplanten:
ESF 1 productiviteit water
ESF 2 lichtklimaat
ESF 3 productiviteit bodem
2. Herstel van gewenste soorten/habitat:
ESF 4 habitatgeschiktheid
ESF 5 verspreidingsmogelijkheden
ESF 6 verwijdering, onderhoud en beheer
3. Specifieke bedreigingen:
ESF 7 Organische vervuilingsbronnen
ESF 8 Toxiciteit, chemische vervuiling
4. Context:

ESF 9 afweging tussen doelen en functies watersysteem
HANDVATEN ECOLOGISCH HERSTEL
Utrechtse
Heuvelrug
HUIZEN!
"Zuiderzee"
Geohydrologisch profiel
WATERSPEELPLAATS
0,95 + NAP
wensbeeld
schrikbeeld!
Aanleiding
Adviezen
"kwelvijvers"
1,10 + NAP
0,95 + NAP
Eendenvijver
0,65 + NAP
Peilvak
0,30 + NAP
Peilvak
0,40 + NAP
stuw
Speelplaats
Singel Huizermaatweg
Peilvak
0,30 + NAP
overstort Sloep
BBL 't Want
overstort
Bovenweg
ESF score
MAATREGELEN
1. isoleren waterspeelplaat
verdachte bovenstroomse waterstromen omleiden, afvoer lokale kwel en regenwater in stand houden

2. peil verlaging met 0,20m

tot +0,75 NAP, onder het GLG om uitzakking van de vijver in zomer te voorkomen i.v.m. belastbaarheid

3. uitdiepen vijver met 0,20m
waterdiepte blijft circa 0,75m om belastbaarheid
gelijk te houden

4. bosschages verwijderen
schaduw en bladval voorkomen en zicht verbeteren

5. intensief beheer toepassen
vijver regelmatig schonen van onderwaterplanten en flab
voorkomt mogelijk de melkachtige verkleuring

6. waterkwaliteit monitoren
moet uitwijzen of aanvullende doorspoeling
(grondwaterbron)
of zuivering
(helofytenfilter)
benodigd is
ESF voor
Risico's:
1. volksgezondheid:
Bacteriologische belasting door uitwerpselen van honden, watervogels en bezoekers

2. algen en drijflagen:
Nutriëntenbelasting door uitwerpselen
ESF na
Aandachtspunten
1. Volksgezondheid
- geen officieel zwemwater
- geringe omvang beperkt de belastbaarheid
2. Functie wijziging
- recreatie gaat ten koste van de ecologische doelen (ESF9)
ESF score
Knelpunten opgelost!
1. Vervuilde eendenvijver bij kinderboerderij2. Realiseren waterspeelplaats

3. Singel Huizermaatweg4. Vergroten belevingswaarde water


ESF na
ESF score
- baggeren sliblaag
- zuiveren met helofytenfilter
- aanleggen NVO: natuurvriendelijke oever
- isoleren door omleiden met duiker
- peilverlaging + uitdieping
- intensief beheer
- monitoring waterkwaliteit
- saneren vervuilde waterbodem
- saneren overstort Bovenweg
- aanleggen NVO's
- aanleggen NVO's
- oeverplan opstellen voor NVO's
- beheer NVO's aanpassen
-
landmark
Randweg
ESF voor
SANEREN VERVUILDE WATERBODEM
bergbezinkleiding onder sportvelden
overstort op singel
BERGBEZINKLEIDING 480 m3


Conclusie:

bagger vervuilt met
zink
en
min. oliën
> Interventiewaardes Waterbodem
> Interventiewaarde Industrie
nooit toepasbaar / niet verspreidbaar
Waterbodemonderzoek 2012
t.b.v. onderhoudsbaggerwerk
AANLEGGEN NVO NATUURVRIENDELIJKE OEVER
"kwelvijvers"
1,10 + NAP
0,95 + NAP
Eendenvijver
0,65 + NAP
Peilvak
0,30 + NAP
Peilvak
0,40 + NAP
stuw
Speelplaats
Singel Huizermaatweg
Peilvak
0,30 + NAP
overstort Sloep
BBL 't Want
overstort
Bovenweg
kwel
inzijging
huidig beeld
Liesgras naast overstort
indicator voedselrijk water
peilvak:
0,30+

AANLEGGEN NVO's NATUURVRIENDELIJKE OEVERS
Aandachtspunten:
1. keuze beplanting afstemmen op de standplaats

2. beheer afstemmen op de vegetatie

3. dominante rietgroei dient bestreden te worden

Aanbeveling:
Opstellen
oeverplan
als onderdeel van
waterplan
drijflagen:
hoge P-belasting
doorgeschoten
oevervegetatie
Opwaardering Stadspark
bedreiging ecologie en belevingswaarde
vergroten belevingswaarde
Stadspark
stuw 't Merk
0,50+
spoelpomp
Oostermeent
overstort
Sloep
BBL
't Want
Huizerhoef
peilvak:
0,40+

peilvak:
0,30+

peilvak:
0,40+

peilvak:
0,30+

overstort
Bovenweg
SINGEL HUIZERMAATWEG
0,30 + NAP
kwelindicatoren:
Slanke waterkers
Waterviolier
NIETS AAN DOEN!
WEL POTENTIES KWEL BENUTTEN
voormalige
overstort
overstort Bovenweg
RWZI
stankoverlast,
H2S
en verkleuring
geen ondergedoken waterplanten
woekerend kroosdek
opwervelend slib en bladresten
lage zuurstofgehaltes
nooit toepasbare baggerspecie
Knelpunt singel Huizermaatweg
ESF voor
ESF resultaat
peilvak:
0,30+

peilvak:
0,40+

verdwenen?
kwel
uitlaat in sliblaag
gevolg opwervelend slib
Rioolstelsels
nieuwe situatie
Vergroten doorspoelcapaciteit
Waterkwantiteitsprobleem:
Zomers valt aanvoer van bovenstroomse kwel stil.
Verblijftijd = 81 dagen
Onderzochte oplossingen:
1. peilverlaging bovenstroomse kwelvijvers
tot 0,60+NAP
Verblijftijd = 64 dagen
4. hergebruik van retourwater van
bestaande grondwaterontrekking
Sportcentrum Rebel a 15m3/u
Verblijftijd = 52 dagen
2. vergroten kwelstroom benedenstrooms
door peilverlaging 0,20 + NAP
Verblijftijd = 79 dagen
3. inlaatwater peilvak Bijvanck door extra
waterberging d.m.v. flexibelpeil Bijvanck:
0,35/0,50+NAP
Verblijftijd = 76 dagen
stuwwallen Saalien
>150.000 jaar
dekzanden Weichselien
116.000 - 12.000 jaar
afzettingen Saalien:
keileem, zwerfstenen
holocene afzettingen: klei en veen
< 12.000 jaar
algensoep!
verhoogt kritische fosfaatbelasting
watervlooien
aanleg natuurvriendelijke oever
zuiveren met helofytenfilter
quaggamosselen
watersalamander
kleine
kuifeend
consumenten!
met hoge belevingswaarde!!!
zo ontstaat
een heel nieuwe ecologie
van troebel naar helder
verhogen
kritische fosfaat belasting
troebel
eutroof
afnemende
ecologische
kwaliteit
5. RWA afkoppelen 21ha openbare weg
Stad en Lande N/Z + Bovenweg
Verblijftijd = 64 dagen
6.
4 + 5 samen:

Verblijftijd = 44 dagen
helder
oligotroof
troebel
omslagpunt
troebel
omslagpunt
helder
POTENTIES BENUTTEN
''kwelvijvers"
1,10 +NAP
-0,20 / -0,40
NAP
36,40 +NAP
waterbalans
overstort niet saneren, lozingen verminderen als het gemengde riool afgekoppeld wordt (15-20 jaar)
rondom wortels
pathogenen verwijdering
substraatfilter voor
verwijdering fosfaat en nitraat
nalevering fosfaat uit bodem speelt vooral bij locatie 6 (veenbodem) =>
kwaliteitsbaggeren
niet nuttig?
Nalevering fosfaat uit bodem minder groot als fosfaatgehalte in waterlaag.

Waarom dan geen ondergedoken waterplanten? Terwijl lichtklimaat goed is?

Bodem toxisch: sulfides?
In poriënwater slib en bodem
[Fe]
laag en
[S]
hoog !

Aanbeveling:
Nader onderzoek uitvoeren naar sulfide ophoping tijdens zomerse halfjaar.
Op termijn, na afkoppeling wijk Bovenweg
BBL ombouwen tot regenwaterberging voor beperking water op straat Gooilandweg
snappen
jullie het wel?
Rainproof Huizen
stankoverlast,
H2S
en verkleuring
geen ondergedoken waterplanten
woekerend kroosdek
opwervelend slib en bladresten
lage zuurstofgehaltes
nooit toepasbare baggerspecie
Knelpunt singel Huizermaatweg
waterkringloop
:
geohydrologie Huizen!
stuwwallen, ijstijden, klimaat


natuur & milieu educatie
kinderboerderij
:biodiversiteit
waterbeestjes + plantjes
Hoe voedselarmer het milieu
hoe rijker de variatie in soorten.
volgorde duurzaam gebruik water:
1 vervuilingsbronnen terugdringen:

riolering / hondenpoep /
eendjesvoeren minder!
2 afvalstromen scheiden/hergebruiken:

afvalwater / regenwater:
hergebruik/bergen/afvoeren
3 zuiveren:
natuurlijke zuivering:
bacteriologisch RWZI, IBA +
helofytenfilter
ondertussen:
de situatie 2,5km bovenstrooms!
POTENTIES
BETTER BENUTTEN?
toekomstige situatie
:klimaatverandering
verdroging en wateroverlast!
Huizen weer aan zee?
"dooie bocht"
verblijftijd singels vermindert met 36%
door afkoppelen grondwaterontrekking Rebel Sport van 360 m3/dag!
ESF score
fosfaatreductie?
FeP
Conclusies:
1. verblijftijd blijft te lang > 21 dagen
procesgestuurd systeem, bronmaatregelen nodig om waterkwaliteit te verbeteren
huidig: toekomst:
2. waterbalans: kwel: 4% 3%

(zomers halfjaar)
RWA: 89% 99%
overstorten: 10% 0%
inlaatwater: 0% 0%
verdamping: - 3% - 2%

3. benedenstroomse kwel > verdamping
geen inlaatwater nodig voor peilbeheer

baggeren vervuilde sliblaag
spoelpomp
Oostermeent
lekker,
mosselen!
Aanbeveling:
1. Stoffenbalans opstellen om verdachte
bronnen en oplossingsrichtingen te bepalen:
Jaarlast RWA > overstorten?
Afkoppelen RWA: VGS, GS of infiltreren?
Inlaatwater wel nuttig voor waterkwaliteit?
2. Kritische nutriëntenbelasting bepalen met
PCditch: omslagpunt helder/troebel
kunst in de openbare ruimte
"
landmark
Randweg"
kwak,
kwak!
Full transcript