Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

241 KTKL 0517

No description
by

Vin Vin

on 2 July 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 241 KTKL 0517

CÔNG TÁC KIỂM TRA VÀ THI HÀNH KỶ LUẬT
I. CÔNG TÁC KIỂM TRA
* Nguyên tắc
2. Nhiệm vụ
3. Các bước
* Hình thức kiểm tra
* Phương pháp
II. CÔNG TÁC KỶ LUẬT
1.
Mục đích, phương châm

2.
Đối tượng, hình thức kỷ luật

3.
Thẩm quyền thi hành kỷ luật

4.
Giải quyết khiếu nại về kỷ luật Hội

5.
Thủ tục thi hành kỷ luật.

* Mục tiêu của kiểm tra
Không
có sai phạm
=> kết luận khách quan
Sai
phạm
=> tiến hành những bước tiếp theo để xử lý
Nhân
tố mới, tích cực
=> biểu dương, khen thưởng, tuyên truyền nhân rộng
(Kiểm tra của Hội: không có hình thức phạt tiền, bắt giam, truy tố như của Nhà nước).
* QUY TRÌNH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ
a)
Nguyên tắc tính Đảng
b)
Nguyên tắc tính quần chúng
Tập
trung dân chủ
Dựa
vào quần chúng
c)
Tính công khai
d)
Tính lịch sử
Tiến
hành công khai, không dùng thủ đoạn nghiệp vụ hoặc gò ép, áp đặt
Xét
theo thời điểm xảy ra
Không
kết luận sai, gây oan ức.
Phải
kết luận rõ
Đoàn
kết thống nhất
Tin
tưởng vào tổ chức Hội.
2.1.
Nhiệm vụ của BCH
2.2.
Nhiệm vụ của BKT
Đề
ra phương hướng, nhiệm vụ. Ban hành các văn bản chỉ đạo
* Lãnh
đạo công tác KT
Phê
duyệt chương trình, kế hoạch kiểm tra cụ thể
* Tổ
chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra
* Kiểm
tra, giám sát việc chấp hành
* Nội
dung kiểm tra cơ sở Hội
* Nội
dung kiểm tra chi, tổ Hội
- Kiểm
tra việc chấp hành Điều lệ Hội
(8/24)
:
- Kiểm
tra việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết:
Bước
ban hành nghị quyết
Quán
triệt, học tập
Tổ
chức thực hiện
Sơ,
tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm.
Công
tác củng cố xây dựng tổ chức:
Kiểm
tra về tổ chức
Kiểm
tra sinh hoạt Hội
Kiểm
tra hoạt động của Hội.
Kiểm
tra tổ chức, sinh hoạt Hội. Sổ sách. Công văn đến, đi
Kiểm
tra thường xuyên
Kiểm
tra đột xuất
Kiểm
tra định kỳ
Tổng
hợp tình hình, kết quả
Dự
thảo kết luận
Thông
qua tập thể
Báo
cáo với Ban Thường vụ. Ban Thường vụ kết luận, quyết định cuối cùng
Viết
báo cáo
Họp
rút kinh nghiệm, đánh giá kết quả
Thông
báo kết quả, kết luận và hình thức xử lý
Báo
cáo Ban Kiểm tra cấp trên
Lưu
trữ tài liệu kiểm tra
Công
khai kết luận kiểm tra
- Kỷ luật:

Hình thức xử lý, trừng phạt cá nhân, tổ chức. Nhằm đảm bảo quy định, nhiệm vụ đề ra được thực hiện đúng.
1.1.
Mục đích
Giữ
gìn đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong nội bộ
Tăng
cường xây dựng Hội vững mạnh về mọi mặt
Tăng
cường vai trò của Hội
1.2.
Phương châm
Công
minh
Chính
xác
Kịp
thời.
2.1.
Đối tượng, hành vi vi phạm
Tổ
chức, Cá nhân:
Không
chấp hành Điều lệ, Nghị quyết
Vi
phạm về đạo đức, tư cách
Vi
phạm đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật.
2.2.
Hình thức kỷ luật
* Đối
với cá nhân
Khiển
trách
Cảnh
cáo
Cách
chức
Xoá
tên, thu hồi thẻ hội viên.
* Đối
với tổ chức Hội
Khiển
trách
Cảnh
cáo
Giải
tán.
* Hội
viên:
Kiểm
điểm ở chi hội hoặc tổ hội
Chi
hoặc tổ hội đề nghị. BCH cơ sở Hội ra quyết định
* Cán
bộ Hội:
Ủy
viên BCH: BCH đề nghị. Cấp nào ra quyết định công nhận thì cấp đó quyết định kỷ luật
?
Cán
bộ chuyên trách: theo Luật Cán bộ, công chức hoặc Luật Viên chức
*Tổ
chức Hội:
BCH,
BTV huyện trở xuống: Khiển trách, cảnh cáo do Hội cấp trên. Giải tán do cấp trên xem xét và cấp trên một cấp ra quyết định

quan tham mưu, giúp việc: Cấp nào thành lập thì cấp đó kỷ luật.
e)
Tính hiệu quả.
Không
đồng ý: khiếu nại lên cấp ra quyết định
Hội
viên: kiểm điểm trước chi hội, tự nhận hình thức. Ủy viên BCH: kiểm điểm trước BCH. Tổ chức Hội vi phạm: tự kiểm điểm
1. Khái niệm
a)

Công tác chuẩn bị
b)
Tiến hành kiểm tra
c)

Kết thúc cuộc kiểm tra
d)
Những công việc sau kiểm tra
* Văn bản:

Số 943-QĐ/HNDTW 2013 về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật.
Chỉ
đạo cấp Hội cấp dưới, ban chuyên môn, ban kiểm tra xây dựng, thực hiện phương hướng, nhiệm vụ công tác kiểm tra. Tổ chức sơ kết, tổng kế
t
Trực
tiếp chỉ đạo một số hoạt động kiểm tra, giám sát khi cần thiết.
Lãnh
đạo Ban Kiểm tra. Xây dựng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ
Phân

công các uỷ viên BCH, BTV triển khái thực hiện các đợt kiểm tra. Phối hợp các lực lượng trong các đợt kiểm tra
Kết
luận, đánh giá kết quả các đợt kiểm tra.
Khai
mạc: Công bố quyết định, nêu lịch làm việc
Nghe
đối tượng trình bày
Thu
thập tài liệu, chứng cứ, thông tin
Xem
xét, xử lý thông tin, kết luận ban đầu
Trao
đổi lại với đối tượng.
Kiểm
tra công tác vận động nông dân
Tổ
chức phong trào
Thực
hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội
Thực
hiện các nhiệm vụ công tác Hội
Kiểm
tra tài chính, chi tiêu.
Phân
loại, đánh giá chất lượng
Việc
thực hiện chính sách, pháp luật ở nông thôn
Giám
sát cán bộ, cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật
Giải
quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân
Tham
gia giải quyết những vi phạm về quyền lợi + bảo vệ lợi ích chính đáng.
Thành
lập tổ chức, hoạt động: đúng tính chất, chức năng, nhiệm vụ (Chương I)
Kết
nạp; quyền và nghĩa vụ hội viên (Chương II)
Tổ
chức đại hội, hoạt động của BTV, BCH (Chương III)
Thực
hiện công tác kiểm tra (Chương V), khen thưởng và kỷ luật (ChươngVI)
Kiểm
tra công tác tài chính (Chương VII).
Khiếu
nại tiếp: Hội cấp trên một cấp giải quyết.
Trước
khi quyết định, nghe trình bày
Công
bố quyết định kỷ luật: kịp thời, lập biên bản
Hồ
sơ kỷ luật: ghi chép và lưu trữ tại cấp ra quyết định kỷ luật.
Kiểm
tra trong khuôn khổ của Điều lệ, chỉ thị, nghị quyết
Kiểm
tra phục vụ nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Hội.
Đưa
quần chúng tham gia, phát huy tính tự giác.
Khi
kết luận phải trao đổi dân chủ, thông báo rộng rãi.
1)
Phân tích vị trí, ý nghĩa, nguyên tắc của công tác kiểm tra? Lấy ví dụ minh họa?

2)

Phân tích những nhiệm vụ kiểm tra của Ban chấp hành Hội Nông dân Việt Nam?
Liên hệ thực tế việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra của Ban chấp hành Hội Nông dân cơ sở?

3)

Trình bày các bước tổ chức một cuộc kiểm tra? Liên hệ thực tế việc thực hiện của Hội Nông dân địa phương?
Câu hỏi ôn tập
1.
Kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ
Được
bồi dưỡng về nghiệp vụ kiểm tra cơ bản, có trình độ lý luận, tư duy logic, am hiểu kinh tế, chính trị, lịch sử…
Kỹ

năng pháp lý, am hiểu pháp luật, biết khai thác, sử dụng pháp luật trong công tác

Kỹ
năng phân tích, tổng hợp, bao quát vấn đề; tìm tòi, giải quyết công việc từ những vấn đề cơ bản, gốc rễ
Chủ

động, linh hoạt trong công việc, tổ chức công việc, tác nghiệp độc lập, làm việc theo nhóm.
Là khả năng vận dụng kinh nghiệm, kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ kiểm tra vào thực tiễn kiểm tra
2.
Kỹ năng giao tiếp, ứng xử
(lắng nghe; thái độ quan tâm, nhiệt tình, cởi mở; tránh buồn bực, cáu giận, chỉ trích, lên lớp)
3.
Kỹ năng thu thập chứng cứ
(tự mình tìm hiểu; yêu cầu được cung cấp)
4.
Kỹ năng giải thích, thuyết phục
5.
Kỹ năng tra cứu tài liệu, văn bản
6.
Kỹ năng xác minh, đánh giá sự việc
(khách quan, vô tư)...
* Một số kỹ năng
Kiểm tra mang tính kỹ thuật nghiệp vụ:
Không phán quyết
Thanh tra:
quyền hành pháp
Kiểm sát:
quyền tư pháp
Giám sát:
quyền của nhân dân đối với bộ máy Nhà nước.
* Phân biệt:
= xem xét, phát hiện, ngăn chặn những gì trái với quy định
= theo dõi, kiểm tra xem việc thực hiện có đúng với những điều quyết định không
GS
quyền lực (yêu cầu xử lý)
GS
xã hội (kiến nghị xử lý).
* Khái niệm kiểm tra
Kiểm tra = Xem xét tình hình thực tế để nhận xét, đánh giá
2) Bảo vệ nông dân
Tiếp
công dân
Hoà
giải ở cơ sở
Khiếu
nại, tố cáo
Dân
chủ ở cơ sở
Trưng
cầu ý dân
Giám
sát, phản biện xã hội
Tham
gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền
Biểu
tình
Vận
động chính sách...
1) Nghiệp vụ kiểm tra
3) Xây dựng bộ máy
Kiểm
tra chấp hành Điều lệ, Nghị quyết
Kiểm

tra tài chính của Hội
Bồi
dưỡng nghiệp vụ
Báo
cáo
Tham
mưu
Phối
hợp.
HND HUYỆN
NHD XÃ A
NHD XÃ B
17 trđ
27 trđ
15 trđ
30 trđ
Xấu
Tốt
Xem xét:
Đối chiếu:
Đánh giá:
Kiểm
tra toàn diện
Kiểm
tra chuyên đề
Kiểm
tra của cấp trên
Tự
kểm tra
Kiểm
tra chéo.
Prezi
PowerPoint
THẨM QUYỀN
KHIẾU NẠI
THỦ TỤC
VIDEO
BÀI TẬP
VIDEO
BÀI TẬP
Full transcript