Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Примена на радиоактивно зрачење

No description

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Примена на радиоактивно зрачење

Примена на радиоактивно зрачење
спонтан распаѓање на атомски јадра на некои хемиски елементи (со масени броеви поголеми од 208) кои притоа испуштаат радиоактивни α и β-честици,и γ-зраци
зрачењето предизвикува јонизација на средината каде што поминува;
предизвикува луминисценција (кај луминисцентни супстанции);
дејствува на фотоплоча; лесно проникнува низ тенки метални плочки, има голема продорност;
покажува биолошко и хемиско дејство
природната радиоактивност е откриена од Анри Бекерел во 1896 год
радиоактивното зрачење не е еднородно, туку се состои од три вида зраци, α,β и γ
α-зраците се позитивни, β-зраците се негативни,а γ-зраците се неутрални.
1. Природна радиоактивност
1.1. Закон за радиоактивен распад
2. Алфа и бета-честици, и гама-зрачење
2.1. Алфа – распаѓање
Нестабилност кон α-распаѓање покажуваат сите тешки атомски јадра на елементи со поголем реден број од онос на оловото (Z>82)
Механизмот на α-распаѓањето може да се прикаже на следниов начин:
Oбјаснувањето на механизмот на α-распаѓањето следува од квантномеханичката теорија, т.е. од механизмот на тунел ефектот
Сл. Механизам на тунел ефект
α-честицата е идентична на јадро на Хелиум со 2 протона и 2 неутрона
2.2. Бета – распаѓање
Експериментално е утврдено дека емитираните β-честици имаат континуиран спектар

При β-распаѓањето заедно со емисијата на електронот, од атомското јадро се исфрла уште една електричнонеутрална честица, која се нарекува
неутрино

Колку што енергијата на β-честиците е поголема, толку енергијата на неутриното е помала.
Механизмот на β-распаѓањето може да се подели во 3 категории:

β- распаѓање
електронски зафат
Сл. Зависност на енергијата не неутриното од енергијата на β-честицата
β+ распаѓање
2.3. Гама – зрачење
При γ-зрачењето јадрото останува исто, само што поминува во состојба со помала енергија
γ-зрачењето претставува електромагнетно зрачење кое атомското јадро го испушта кога се наоѓа во возбудена состојба

Низ воздух може да помине огромни растојанија без да биде апсорбирано, а низ метални слоеви со дебелина од десетина сантиметри

Процесот на γ-зрачење може шематски да се прикаже со следнава релација:


3. Примена на радиоактивно зрачење
3.1. Археологија
Радиоактивно датирање со изотропи на олово

Графикот на односот на застапеноста на 206Pb/204Pb во зависност од 207Pb/204Pb може да биде прецизен показател на староста на оловните руди.
Датирање со радиоактивен јаглерод
Радиоактивниот 14С се добива во нашата атмосфера при бомбардирање на 14N со неутрони добиени од космичките зраци.
3.2. Криминалистика
Анализа со
неутронска активација
се користи и за барање на одредени елементи кои се показатели на криминал

Специјалистите се способни да утврдат растојанија на испукување до 2m и дали некоја дупка или засек во некој материјал се предизвикани од куршум

Научниците се способни и да детектираат отровни елементи во косата со анализа со неутронска активација
-за да се добие слика на мозок, најпрво во организмот на пациентот се уфрла FDG (флуородезоксигликоза) - основен енергетски извор на клетките
- Во молекулот на FDG, флуорот се заменува со радиоактивен флуор 18F кој има период на полураспаѓање од 110 минути. 18F од FDG е β^+-радиоактивен и притоа се емитира позитрон
Сл. 6 ПЕТ скен на човечки мозок
Сл. 5 типична просторија за добивање на ПЕТ скен
Ви благодариме на вниманието!
Изработиле:
Јана Магдеска
Драгана Манасова
Сл. Крива за оловни руди од различни наоѓалишта
Сл. Останати органски материјали за вршење на датирање со јаглерод
-атомските јадра од елементот Х1 се радиоактивни и со тек на време се распаѓаат, со што се добиваат атомските јадра од стабилниот елемент Х2;
N - број на радиоактивни јадра од елемент Х1
λ - радиоактивна const. - веројатноста со која дадено јадро се распаѓа во единица време
t=0 од X1 N=No
t од Х1 N
Сл. 1 Графичка зависност на бројот на нераспаднати атомски јадра од даден елемент, од времето
1.2 Период на полураспаѓање
Т1/2 - време за кое бројот на нераспаднати јадра во радиоактивниот извор се намалува за половина
Радиоактивно распаѓање - случаен процес - не може да се претпостави во кој момент колку јадра ќе се распаднат
τ - средно време на живот τ
1.3 Активност на радиоактивен извор
Бројот на распаѓања на радиоактивните атомски јадра од еден изотоп во единица време претставува
активност на радиоактивниот извор
.
SI единица за активноста на радиоактивниот извор е бекерел (Bq). Еден бекерел активност има радиоактивен извор во кој за една секунда се случува еден распад.
Специфична активност Аm - величината која е поврзана со активноста на радиоактивниот извор и неговата маса се нарекува.
Примена на радиоактивни изотопи во медицината и биологијата
Вештачки радиоактивни изотопи:
исти хемиски својства како и нивните стабилни изотопи;
од биолошка гледна точка малку се разликуваат;
стапуваат во исти хемиски реакции;
својство да емитираат одредено јонизирачко зрачење, со помош на детектори или радиохемиска анализа може да се откријат меѓу милионите и билионите стабилни атоми;
немаат штетно дејство врз нормалните физиолошки процеси;
Радиоактивен фосфор 32-P
- по неколку часа - во заби и коски; бубрези црн дроб, крвна плазма по 10 минути;
Радиоактивно железо 59-Fe
- време на живот на еритроцити;
3-H
- делба на хромозоми;
58-Co
- задржување на витамин Б12 кај анемични;
51-Cr(влегува во состав на црвените крвни зрнца)
- лоцирање на внатрешно крварење;
3.4. Медицина
3.4.1.
Позитронска Емисиона Томографија –ПЕТ

Позитронските извори со мал период на полураспаѓање се многу погодни за дијагностика.
Емитуваниот позитрон ја губи скоро целата своја кинетичка енергија по поминување на само неколку милиметри низ ткивото. Тогаш позитронот многу лесно стапува во интеракција со електрон, при што настанува анихилација на честиците.
3.4.4 Третирање на храна со јонизирачко зрачење
зрачење со енергија која е доволна за да се отцепи електрон од атомот на материјата низ која поминува (јонизација)
Гама зрачење, со употреба на радионуклиди како што се Со-60 и Сѕ-137;
промени кај микроорганизмите кои резултаираат со различни генетски промени;
Микроорганизмите умираат или остануваат неспособни за рамножување;
споро размножување -> целосно инхибирање на размножувањето;
Јонизираните молекули реагираат со соседните јонизирани и нејонизирани молекули (најмногу изразено во ДНК);
Во ДНК - промени и деструкции, кои предизвикуваат смрт на микроорганизмите.
Енергијата на јонизирачкото зрачење се користи како метод за зачувување на храната од расипување.
Присуството на патогени микроорганизми и нивните токсини во храната можат да доведат до појава на заразни болести, па дури и смрт кај човекот.
Во зависност од типот на храната и дозата на зрачење, енергијата на зрачењето може да има различни влијание.
Храната третирана со радиоактивно зрачење не е радиоактивна;
Кај производите изложени на дејство на гама зрачење од 60Co не се индуцира радиоактивност.
со зрачење со енергии под 10 MeV не доаѓа до индуцирана радиоактивност во каков било материјал.
Од здравствен аспект значајно е да се утврди дека во третираните производи со јонизирачко зрачење нема токсични производи.
Врз основа на овие препораки и спроведените испитувања дозволено е третирање на производите со дози до 10 kGy.
Радиоактивноста е едно од најголемите откритија на 19тиот и 20тиот век и до ден денес се инвестира и истражува за што сè може да се искористи.
Во последните 60тина години светот има само еден одговор на радиоактивноста – страв.
Самиот поим многумина сè уште го поврзуваат со радиоактивни оружја и нуклеарни централи, не свесни за широката примена во секојдневниот живот.
Oбјаснувањето на процесот позади употребата и навидум опасната појава може само да води кон нови откритија.
Full transcript