Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Module 10: Pagmamahal sa Bayan

No description
by

H g

on 14 December 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Module 10: Pagmamahal sa Bayan

Module 10: Pagmamahal sa Bayan

Gleenice Guarin
Hannah Mae Avelino
Febe Anne Canillas
10-Einstein

PAUNANG PAGTATAYA
1. Ano ang kahulugan ng “pater” na pinagmulan ng salitang patriyotismo?
a. katatagan at kasipagan
b. kabayanihan
c. pinagkopyahan o pinagbasehan
d. pinagmulan o pinanggalingan
(para sa bilang 2, 3, 4)
Ano ang mangyayari sa grupo ng manlalaro kung hindi ramdam ang pagmamahal nito sa kanilang koponan? Maipananalo ba ng manlalaro ang kanilang grupo? Hindi ba lagi mong naririnig ang salitang “puso” sa tuwing kinakapanayam ang isang manlalarong nagbigay ng malaking puntos upang ipanalo ang kanilang koponan?
2. Anong pagpapahalaga ang ipinahahayag ng talata?
a. pagmamahal sa tao
b. pagmamahal sa koponan
c. pagmamahal sa bayan
d. pagmamahal sa kapuwa

PAUNANG PAGTATAYA

3. Ano ang pangunahing mensahe ng talata?

a. Kung may pagmamahal sa loob ng koponan, masaya, at mas madali para sa mga manlalaro na isakatuparan ang mithiing manalo.
b. Mahalaga ang pagbibigayan at sportsmanship ng mga manlalaro upang maiwasan ang tunggalian at sakitan.
c. Ang pagsisikap na sanayin ang angking kakayahan na kinakailangan sa laro ay mahalaga para makamit ang tagumpay.
d. Piliin ang tamang laro at libangan na lalong makatutulong sa paghubog ng malusog na pangangatawan at isipan.
4. Ano ang kaugnayan ng paksang laro na binasa sa pagmamahal sa bayan?
a. Ang manlalaro at mamamayan ay magkatulad na may malaking pananaguatan sa tagumpay ng koponan o bayan.

b. Ang pagmamahal sa koponan o bayan ang magbubuklod sa mga manlalaro o mamamayan para makamit ang tagumpay ng lahat.
c. Ang paglalaro ng mga kasapi ng koponan ay kumakatawan sa pagganap ng bawat mamamayan sa kanilang tubgkulin para sa bayan.
d. Ang tagumpay ng lahat ay nakasalalay sa mabuting pamumuno at paggabay ng coach ng koponan o ng pinuno ng pamahalaan.

PAUNANG PAGTATAYA
5. Alin ang hindi angkop na kilos ng nagmamahal sa bayan?
a. Pagiging tapat sa sarili, sa kapuwa, sa gawain, at sa lahat ng pagkakataon.
b. Pag-awit sa Pambansang Awit nang may paggalang at dignidad.
c. Pagsisikap makamit ang mga pangarap para guminhawa ang sariling pamilya.
d. Paggawa ng paraan upang makatulong sa mga suliranin ng bansa.
6. Saan nakikita ang tunay na kahulugan ng patriyotismo para sa isang Pilipino?
a. Sa bawat pagkilos ng bawat Pilipino natutugunan ang mga pangangailangan ng taong bayan.
b. Sa mga hangarin at pangarap ng bawat mamamayan tungo sa pag-unlad ng sarili at kapuwa-Pilipino.
c. Sa pagtutulungan ng bawat mamamayang Pilipino sa panahon ng sakuna at kalamidad.
d. Sa pagsulong ng adhikaing ipagmalaki ang ating kultura at isulong ang turismo ng bansa.

PAUNANG PAGTATAYA
7. Bakit mahalagang mahalin ng bawat Pilipino ang kanilang bayan?
a. Utang natin sa ating bayang sinilangan ang kalayaan at pagkakataong hubugin ang ating pagkatao.
b. Biyaya ng Diyos ang pagkalooban ang tao ng lipunang kinabibilingan at pamayanang matitirhan.
c. Dito tinatanggap at iniingatan ang tao ng kaniyang mga mahal sa buhay upang hubugin ang kaniyang mga kakayahan.
d. Nakilala siya ng mundo dahil sa talino at angking kagalingan na hinubog sa kaniyang bayang sinilangan.
8. Alin ang hindi kabilang sa mga pagpapahalagang dapat linangin upang tuwirang maisabuahay ang pagmamahal sa bayan?
a. Paggalang at pagmamahal
b. Katotohanan at pananampalataya

c. Katahimikan at kapayapaan
d. Katarungan at pagkakaisa


PAUNANG PAGTATAYA
9. Paano napalawak ng pagmamahal sa bayan an pakikipagkapuwa ?
a. Nagmumulat ng kamalayan sa mga tao sa mga isyu at problema ng bayan.
b. Gumagamit ang midya at teknolohiya sa pagpapalawak ng kawilihan at kaalaman.
c. Nagbibigay ng pagkakataon sa mga mamamayan na magkaisa, magtulungan, at magdamayan.
d. Nagtataguyod ng reporma ng pamahalaan para sa mas mabuting pamumuno.
10. Paano nakahahadlang ang pandaraya at pagkamakasarili sa pag-unlad ng isang bayan gayundin sa pagka-Pilipino natin?
a. Hindi ito nagpapahayag ng pagmamahal sa bayan.
b. Masamang matutuhan ng mga batang Pilipino.
c. Nawawala ang kapayapaan sa bayang sinilangan.
d. Nakaaapekto sa mabuting pakikipagkapuwa.


Gawain 1: Ako ba ito?
1. Naging madali ba ang paggawa sa gawain? Ipaliwanag.
Naging madali naman para sa akin ang paggawa sa gawain dahil alam ko naman kung alin sa mga katangiang nakatala sa taas ang taglay ko at ang hindi. Hindi mahihirapan dito ang isang taong kilala ang kaniyang sarili at ang mga bagay na kanyang pinahahalagahan.
2. Ano ang iyong naramdaman pagkatapos mong isagawa ang gawain? Ipaliwanag.
Natuwa ako sa naging resulta ng gawain dahil ipinapakita dito na may kasanayan sa pagsasabuhay ng kahalagahan sa pagmamahal sa bayan ngunit kailangan ko pang paunlarin ang aking mga gawi o mga pagpapahalaga upang mas lalong maipakita at maipamalas ang pagmamahal sa buhay.
3. Ano ang puwedeng maging papel ng isang indibidwal upang maipamalas ang pagmamahal sa bayan? Ipaliwanag.
Ang maging isang responsableng mamamayang may pagpapahalaga sa Diyos, kapuwa, kalikasan, at ang pagtataguyod sa kalayaan at kapayapaan. Isang indibidwal na sinisigurong natatamasa ng lahat ng mamamayan ang karapatang nararapat sa kanila. Ang pagmamahal sa bayan ay nakasaalang-alang sa mga taong may sapat na kaalaman ng pagsasabuhay ng pagpapahalaga sa bayan na handing ipagpatuloy ito.

Gawain 2: Pasyal at laro tayo!
Naging madali ba sa iyo ang sumusunod?
a. Naging madali naman ang pamamasya at naging masaya pa nga ito sa pinuntahan namin at sa laro na aming ginawa.
b. Medyo nahirapan ang aming grupo sa paggawa sa mga gawain at pagsagot sa mga tanong sa bawat lugar na napuntahan dahil hindi nagkaroon ng pagkakaisa.
Kung sa totoong buhay ay bibigyan ka ng pagkakataang mga lugar na ito, gagawin mo ba o hindi? Ipaliwanag.
Opo, ito ay isang malaking oportunidad na makapasyal sa ganitong mga lugar at makakalap ng mga bagong kaalaman tungkol dito.
Anong dadamin ang umial sa iyo pagkatapos ng gawain? Ipaliwanag.
Kasiyahan , dahil maami kaming natutuhan na mahalaga sa bayan.
Naramdaman mo ba ang halaga ng pagsasabuhay ng pagmamahal sa bayan sa katatapos na gawain? Pangatuwiran.
Opo, naamdaman namin ito. Kailangang isabuhay ng bawat isa ang pagmamahal sa bayan sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa mga lugar na naging bahagi ng kasaysayan.Gawain 3: Pag-aralan at Unawain
1. Nangyari ba sa totoong buhay ang mga sitwasyong nailahad? May pagkakaugnay ba ito sa buhay bilang mag-aaral, miyembro ng pamilya at mamamayan ng bansa sa kabuuan? Ipaliwanag.

Opo, ang ilan sa mga sitwasyong naihalad ay nangyari na sa totoong buhay. Karamihan ay may kaugnayan sa aming buhay bilang mag-aaral tulad ng pangongopya at paggugol ng oras sa pagpapalitan ng mensahe sa Facebook at Twitter kaysa sa pag-aaral at pagbabasa ng libro.

2. May pagkakatulad ba ang mga kilos na naipakia sa mga sitwasyon sa iyong pang araw-araw na gawain? Kung ikaw, ang nasa sitwasyon, ano ang iyong gagawin o magiging tugon? Ano ang epekto nito sa iyo sa kabuuan? Ipaliwanag.

May pagkakatulad ang mga sitwasyon sa pang araw-araw na gawain. Kung kami ang nasa sitwasyon, pipiliin namin ang desisyong para sa kabutihang panlahat. Dahil dito, naggampanan natin ang ating tungkilin bilang mamamayan ng ating bansa.

Gawain 3: Pag-aralan at Unawain
3. Sa mga sitwasyong nabanggit, paano gagamitin ang mapanuring pag-iisip bilang pagpapamalas ng pagmamahal sa bayan?

Mahalaga ang mapanuring pag-iisip upang magampanan ang ating tungkulin bilang mga mamamayan ng bansa. Naiibigay ng isang taong may mapanuring pag-iisip ang nararapat para sa iba, may kontol sa sarili, at napagpapasyahan ng mabuti ang bawat sitwasyon para sa kabutihang lahat.
4. Ano-anong angkop na kilos ang ginawa ng mga karakter na nagpapamalas ng pagmamahal sa bayan?

Tanging ang sitwasyon 3 lang ang nagpakita ng pagmamahal sa bayan. Dito, isinagawa ni Jean ang kanyang tungkulin ng buong tapat at dedekasyon bilang isang inhinyero ng kanilang municipalidad.

Gawain 3: Pag-aralan at Unawain
5. Kaya mo rin bang isabuhay ang mga ito? Ano-anong akbang ang iyong gagawin? Ipaliwanag.

Ang pagsasabuha ng pagmamahal sa bayan ay magiging madali kung isasapuso ito. Bilang mga mamamayang Pilipino, papahalagahan namin ang ating bansa. Tutuparin namin ang mga tungkulin at susundin ang mga alituntunin na nakasaad sa ating mga batas. Pangangalagaan namin ang karapatan ng kapwa Pilipino at isaalang-alang lagi ang kabutihang panlahat.

Gawain 4: Halika at Umawit tayo!
1. Ano-anong mensahe ang gustong iparating ng awitin?

Bilang isang mabuting Pilipino, naipapakita ang pagmamahal sa bayan.

2. Napapanahon ba ang mga mensaheng ito?

Opo, dahil ang kaamihan sa mga kabataan ngayon ay hindi na naipapakita ang pagmamahal sa Pilipinas. Mas tinatangkilik nila ang kultura ng mga banyaga. Ang kantang ito ni Noel Cabangon ay makakapaghikayat sa mga kabataan, bilang mga hinaharap na mga mamamayan, na bigyang pagpapahalaga ang ating bansa.

3. Mahirap bang isabuhay ang mensaheng gustong iparating ng awitin?

Hindi mahirap ang pagsasabuhay kung isasapuso mo ang iyong pagmamahal sa bansa bilang isang mabuting Pilipino.Gawain 4: Halika at Umawit tayo!
4. Makakatulong ba ang mensahe ng awitin sa pagsasabuhay ng pagmamahal sa bayan? Pangatwiranan ang sagot.

Opo, dahil nagpapahiwatig at napapaloob sa awiting ang mga paaraan ng pagsasabuhay ng pagmamahal sa ating bayan. Ang awitin ay isang mabuti at malikhaing paraan upang mas mahikayat ang iba na bigyang pagpapahalaga ang bansang Pilipinas.

Tayahin ang Iyong Pag-unawa

1. Ano-anong kaalaman ang nahinuha mo sa sanaysay na binasa? Isa-isahin at ipaliwanag ang mga ito.
• Sa aking binasa, maraming bagay akong natutunan tungkol sa pagmamahal sa bayan. Isa dito ay ang tunay na kahulugan nito. Ang pagmamahal sa bayan ay hindi naipapakita sa pagsusuot ng mga damit o paggamit lamang ng mga sasakyang may mga bandila; hindi rin kailangan na ibuwis ng isang tao ang kanyang sariling buhay upang masabi na siya ay makabayan‒bagkus, ang tunay na pagmamahal sa bayan ay ang pagsasabuhay ng pagkamamamayan at pagkilala sa papel na dapat gampanan ng bawat mamamayang bumubuo rito. Ibig sabihin, maaaring maging makabayan ang sinuman sa pamamagitan ng paggawa ng mga simple ngunit angkop na mga kilos para sa bansang kanyang kinabibilangan.
• Ang pagmamahal sa bayan ay tinatawag din bilang patriyotismo. Kadalasan itong maiuugnay sa salitang nasyonalismo, ngunit kailangan nating tandaan na hindi magkasingkahulugan ang mga ito sapagkat ang nasyonalismo ay tumutukoy sa ideolohiyang pagkamakabayan at damdaming bumibigkis sa isang tao at sa iba pang may magkakaparehong wika, kultura, at mga kaugalian o tradisyon, habang ang patriyotismo naman ay naisasabuhay sa pamamagitan ng marubdob na paggawa ng trabahong pinili o ibinigay, aktibong pakikilahok sa interes ng mayorya o kabutihang panlahat, at pagsawata sa mga kilos na di makatarungan at hindi moral.

Tayahin ang Iyong Pag-unawa
2. Bakit mahalaga na isabuhay ang mga pagpapahalagang itinataguyod ng bansa? Ipaliwanag.

Mahalaga ang pagmamahal sa bayan sapagkat ito ang nagbubuklod-buklod sa mga mamamayan para makamit ang tagumpay ng lahat at nagsisilbing daan upang makamit ang mga layunin na gustong maisakatuparan.
Kung isasabuhay natin ang pagmamahal sa bayan, walang mangyayaring patayan, walang magaganap na krimen at ang mga socio-economic problem na ito ang maiiwasan kung hindi man mapigilan dahil ang pagmamahal na ito ang magbubuklod sa mga tao sa lipunan.

3. Ano-anong kakayahang mayroon ka upang maisabuhay ang mga pagpapahalagang ito? Patunayan.

Bilang tao, biniyayaan tayo ng Panginoon ng isip at kilos-loob. Dahil sa ating isip, mayroon tayong kakayahang makaunawa at maghusga ng mga bagay-bagay. Ang ating kilos-loob naman ay likas na naaakit sa mabuti at lumalayo sa masama. Ngayon, upang maisabuhay ang mga pagpapahalagang ito, kailangan natin ang kakayahan ng ating isip na upang mauunawaan ang mga bagay at pangyayaring maiuugnay sa pagmamahal sa bayan at kung gaano kahalaga ang pagsasabuhay dito at ng ating kilos-loob.


Tayahin ang Iyong Pag-unawa
4. Makatutulong ba ang kaalamang iyong nabasa sa pagkakamit ng kabutihang panlahat? Ipaliwanag.

Opo. Nang mabasa ko ang pahayag, marami akong natutunan at napagtanto mula dito. Masasabi ko na makatutulong talaga ito sa pagkamit ng kabutihang panlahat kung mababasa ito ng mga kabataang tulad ko at ng iba pang kapwa upang sa gayon ay mas maintindihan nila ang tunay na kahulugan ng pagkamakabayan o pagmamahal sa bayan kagaya ng pagkaunawa ko dito at magamit nila ang kaalamang nakuha mula dito sa pagsasabuhay ng mga kilos at pagpapahalaga na makatulong sa pag-unlad ng ating bansa at sa ikabubuti ng lahat ng mamamayan.

Pag-uugnay ng batayang konsepto sa pagunlad ko bilang tao

1.Ano ang kabuluhan ng batayang konsepto sa aking pag-unlad bilang tao.

Ang mga konseptong ito ay nagtataglay ng mga kaalaman at kaisipan na kung uunawain nang mabuti at isasapuso ang tunay na kahulugen nito ay makakatulong sa pag-unlad niya bilang tao sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng mga pagkatutong ito.

2. Ano ang maaari kong gawin upang mailapat ang aking mga pagkatuto sa modyul na ito?

Isasabuhay ko ang lahat ng aking natutunan mula sa modyul na ito at gagamitin ko ito upang magsilbing gabay sa pang-araw-araw na pamumuhay.

Gawain 6: Pagninilay
Panginoon ko, maraming salamat po sa lahat ng mga biyayang walang sawang ibinibigay ninyo sa akin. Pipilitin ko pong gamitin ang mga biyayang natatanggap ko upang makatulong din po sa ibang kapwa ko nilalang na nangangailangan para sa pagtupad ng aking tungukulin bilang mamayang Pilipino.Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagbibigay ng pagkakataon upang malaman ko ang dahilan ng aking pag-iral. Ibinabalik ko po ang karangalan sa inyo sa aking pagkakalikha.
Maraming salamat po sa pagkakaroon ng masayang pamilya, mga mapagkakatiwalaang kaibigan at mga kakilala. Sila po ang dahilan ng aking kasiyahan. Sila po ang nagbibigay sa akin ng inspirasyon upang mabuhay at maging masaya sa araw-araw. Maraming salamat po sa patnubay na inyong ibinibigay sa aming lahat upang magampanan namin ang mga responsibilidad at tungkuling nakaatang sa aming balikat.

Maraming salamat din po sa kalakasan, katalinuhan at kapasyahan. Ito po ang ginagamit namin sa pagsugba sa mga alon at pagsubok ng buhay. Naway tulungan niyo po ako na maging instrumento upang matulungan ang kapwa ko, lalong lalo na ang mga nangangailangan.
Amen.


Full transcript