Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

OKULDA DEMOKRASİ

No description
by

Murat Sargın

on 10 May 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of OKULDA DEMOKRASİ

Sabır gösterip dinlediğiniz için teşekkürler. İÇİNDEKİLER Okulda Demokrasi
Nasıl Öğretilir?  Demokrasi, tüm üye veya vatandaşların, organizasyon veya devlet politikasını şekillendirmede eşit hakka sahip olduğu bir yönetim biçimidir.

Okullardaki demokrasi uygulamaları ise okulda görevli herkesin ve eğitim öğretime gelen öğrencilerin okulla ve eğitimle ilgili her şeyi konuşup tartışabilmesi ve bu doğrultuda hareket edilmesidir. Demokratik bir eğitim ve okul yöneticisinin, birlikte çalıştığı öğretmenlerin haklarına , yasa ve kurallara saygılı, uzlaşmacı ve hoşgörülü bir kişiliğe; bilimsel esaslara göre çalışan, açık görüşlü, eleştirel ve sorgulayıcı bir zihniyete; sevgi, saygı, güven gibi değerlerden oluşan bir sosyal ilişkiler anlayışına sahip; sorumluluk bilinci içerisinde hareket eden, katılımcı bir birey olması gerekmektedir. DENETİMDE ÇATIŞMA Örgüt iklimi ile ilgili bir çok tanım yapılmıştır. Bu tanımlar arasında en çok kabul göreni Litwin&Stringer yapmış olduğu tanımdır:

Örgüte kimliğini kazandıran, iş çevresi içinde yaşayan ve çalışan insanlar tarafından doğrudan ya da dolaylı olarak algılanan ve onların motivasyonu ile davranışlarını etkileyeceği varsayılan ölçülebilir tüm özellikler kümesidir. DEMOKRASİ NEDİR?
OKULLARDA DEMOKRASİ NASIL ÖĞRETİLİR?
DEMOKRATİK YÖNETİM
DEMOKRATİK ÖĞRETMEN
DEMOKRATİK OKUL
ÖRNEK UYGULAMALAR Demokratik eğitim talebi, Türk Eğitim Sistemi’nde ilk kez, 1949 yılında toplanan 4. “Millî Eğitim Şurası”nda karşılık bulur.
1973 yılında yürürlüğe giren “Millî Eğitim Temel Kanunu”nda ise demokrasi eğitimi, Türk Millî Eğitimin Temel İlkeleri arasında sıralanır.
Daha sonra 1981 yılında toplanan “10. Millî Eğitim Şurası”nda ise okul kademelerinin amaç ve görevleri arasında demokrasi eğitimine dair bir dizi amaçlara yer verilmiştir.
Son olarak 2004 yılında çıkarılan “MEB Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Yönergesi” ile sistemdeki en somut şeklini almıştır.

Demokratik eğitimin önemli bir kilometre taşı olan bu uygulama, eğitimin ve okulların demokratikleşmesinde en az dersler kadar önemli bir adım olmuştur. Özetle Türk eğitim sistemi, demokratik eğitimi temel bir felsefe olarak benimsemiştir. Etkili okula ait bazı özellikler ülkemizde 1739 sayılı Türk Milli Eğitimi Temel Kanunu’nda da ilkeler halinde dile getirilmiştir. Bu ilkelerden biri Demokratiklik ilkesidir.
Buna ek olarak ilk ve ortaöğretim okullarında hayat bilgisi, sosyal bilgiler, tarih, sosyoloji, demokrasi ve insan hakları gibi dersler yoluyla doğrudan ya da öğretim programlarında çeşitli alt başlıklar halinde yeri geldikçe demokrasi kavramının öne çıkarıldığı görülmektedir (Özpolat, 2004). Demokrasi ile ilgili bir öğretim, okul müfredatına çeşitli şekillerde dahil edilebilir:
1. Ayrı bir ders olarak yurttaşlık eğitimi
2. Geleneksel okul dersleri
3 .Tüm müfredatı kesen beceriler Demokratik beceri ve özellikleri tevik eden öğrenim türleri arasında unlar sayılabilir :
•Aktif – yaparak öğrenmeyi vurgular;
•Etkileimli – tartıma ve münazara yöntemlerini kullanır;
•Hayatla ilgili – gençler ve toplumun karı karıya olduğu gerçek sorunlara odaklanır;
•Eletirel – gençleri kafa yormaya tevik eder;
•İbirliğine dayalı – grup çalımasını ve ibirliğine dayalı öğrenme yöntemlerini kullanır;
•Katılımcı – gençlere kendi öğrenimleri konusunda söz hakkı verir. (Huddleston & Kerr, 2006) Öğrenciler okul yaşamının hangi yönlerine katılabilir?

1.Kurallar, davranış kuralları, ödüller ve yaptırımlar;
2.Okul binaları ve arazisinin yapısı ve durumu;
3.Öğrencilerin refahı, sosyal tesisler ve ders dışı etkinlikler;
4.Okula ulaşım;
5.Okul politikaları, örneğin farklılıklar, ev ödevleri, sınıf gruplamaları, sınavla ilgili konularda
6.Öğretim yöntemleri ve müfredat;
7.Okulun iyileştirilmesi ve kendini değerlendirme. Yılman (2006), yöneticilerin günlük insan ilişkilerinde bir davranış biçimi olarak sergilemeleri gereken demokratik tutumlarını
Özgürlük,
Saygı,
Sorumluluk,
Güven,
Bilinçlenme,
Hak,
Eleştirme,
Hoşgörü,
Açıklık,
Katılımcılık,
Akılcılık,
Yapıcılık,Adalet,
Eşitlik,
İletişim şeklinde sıralamaktadır. Öğrencilere demokratik kişilik özelliklerinin kazandırabilmesi bakımından bir okulda yapılması gerekenleri şöyle sıralayabiliriz:
•Okulda bulunan herkese, en geniş anlamda eşit fırsatlar sunulmalıdır.
•Okulda görev yapan bütün herkesin işbirliği ve dayanışma içerisinde çalışması teşvik edilmelidir.
•Karşılıklı saygı, hoşgörü ve açık görüşlülük teşvik edilmelidir.
•Okulda demokratik bir ortam oluşturmaya yönelik uygulamaların arttırılması için gereli önlemler alınmalıdır.
•Öğrencilerin okul içerisindeki uygulamalara katılımları sağlanmalıdır.
•Derslere öğrencilerin aktif bir şekilde katılmalarını sağlayacak öğretim stratejileri ve yöntemleri dengeli bir şekilde kullanılmalıdır. Çatışmanın Aşamaları: ÇATIŞMA ÇÖZÜM
STRATEJİLERİ Kaçınma Stratejisi
Uzlaşma Stratejisi
Uyma Stratejisi
Zorlama Stratejisi
İşbirliği Stratejisi Çatışmaya taraf olan birey; kendi birkaç isteğinden vazgeçerken, diğer tarafın bazı isteklerini de kabul eder.
Burada amaç bireylerin vazgeçebilecekleri ve vazgeçemeyecekleri isteklerin neler olduğuna ilişkin iyi bir araştırma yapmak ve her iki tarafında memnun edecek en iyi çözümü bulmaktır. İÇ DENETİMDE
SOSYAL AĞLAR İç denetçiler;
Öncelikle kurumunun iş süreçlerini ve bu süreçlerin karşı karşıya olduğu riskleri belirler,
Bu risklere yönelik gerekli tedbirlerin alınmasını önerir.
İstenmeyen olaylar henüz ortaya çıkmadan önce bunları önlemeye yönelik öneriler geliştirir. OKULLARDA DEMOKRASİ İLKNUR SARGIN DEMOKRASİ NEDİR? Demokrasi bir bilgiler bütününden ibaret değildir; toplumda bakaları ile birlikte yaama ve ilikilenme tarzıdır. Bu nedenle, örgün eğitim yeterli değildir.
Demokrasiyi uygulamalı olarak ilk elden deneyim kazanma olanağına sahip olmak da şarttır. Dolayısıyla okullar, demokratik yurttaşlığı öğretirken müfredat programlarının ötesine geçmeli, demokrasinin deneyimlenmesi için ne gibi olanaklar sağlayabileceklerine bakmalıdır. Eğitim ile demokrasi arasında, birbirinin ön şartı olma ölçüsüne varacak derecede bir ilişki bulunmaktadır.
Bir taraftan eğitim; demokrasinin var olması, benimsenmesi, birey, toplum ve devlet bazında yaşaması için önemli bir önkoşulken; diğer tarafta demokrasi, eğitimden beklenen kalitenin arttırılması ve yetişen bireylerin kendilerine ve tüm insanlığa faydalı olabilmeleri için yine önemli bir ön koşul olma işlevini yüklenmektedir (Yeşil, 2002).. Demokratik bir eğitim ve okul yöneticisi,
Örgütü amacına ulaştırabilmek için çevresinde bulunan insanları kendisine yardım eden kişiler olarak görür.
Amaca ulaşabilmek için birlikte çalıştığı kişilere değer verir, onların hatalarını bulma çabasından kaçınır.
Birlikte çalıştığı kişilere sık sık sorular sorar; yapılan işlerin eleştirilmesine olanak sağlayacak bir ortam yaratır ve her şeyin en iyisini biliyormuş gibi bir tutumdan da sakınır.
Verdiği kararların, örgütü oluşturan kimselerin ortak kararı olmasına önem verir. Baskalarını örnek alarak öğrenme, en temel ve belirgin öğrenme biçimlerinden biridir. Bu nedenle, öğretmenlerin öğrencilerine demokratik yurttaslık becerileri ve eğilimleri konusunda
model olabilmesi önemlidir. Öğretmenlerin herkesin sınıf topluluğunun esit üyesi olarak kabul edildiğini hissetmesini ve görüslerini serbestçe ve alaya alınmadan ifade etmesi sağlayan, tehdit edici olmayan, destekleyici öğrenme ortamları yaratabilmesi gerekir. Öğretmen, sınıf içi ve dısında sahip olduğu roller nedeniyle etkili bir demokrasi eğitiminin gerçekletirilmesinde adeta bir lider konumundadır. Sınıf içerisinde öğretmenin, öğrencilerine öncelikle “birbirlerinin haklarına ve farklı düsüncelere saygılı olma” yönündeki kisilik özelliğini kazandırması gerekmektedir. Öğretmenin insan haklarına saygılı bir tutumla demokratik bir sınıf ortamı olusturarak derslerini islemesi ise öğrencilerin demokratik kisilik özelliği gelistirmelerinde önemli bir rol oynayacaktır. Çatışma, birey ve örgüt için sayısız yararlar sağlamasına karşın, etkili bir şekilde yönetilmediğinde kaynakların verimsiz kullanılması, tarafların stres düzeyinin yükselmesi ve enerjilerinin yanlış yönde kullanılması gibi bir çok olumsuzluğa neden olabilir. Yanlış yönetilen ya da göz ardı edilen çatışma demek; kalitesizlik, verimsizlik, insan kaynaklarının israfı, iş kaybı ve firmaların iflası demektir( Karip, Emin; Çatışma Yönetimi, Pegem Yayıncılık, Ankara, 2000.) Uzlaşmada, çatışan taraflar çoğu problemi masaya yatırmadan ve açıkça tartışmadan uzlaştırıcı yöntemler ile çözme eğilimine giderler. Bumin 'e göre bazı uzlaşma taktikleri şunlardır.

Taraflar arasında işbirliğinin arzu edildiğini açıklama,
Karşı tarafı tebrik etme ve başarı dileme,
Karşı tarafı suçlayıcı ifadelerden kaçınma,
Her iki tarafın ortak menfaatlerini vurgulama,
Değer ve normlardaki farklıkları söz konusu etmeme. İç denetim sistemi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda yeni bir müessese olarak düzenlenmiş olup,
değer katma çabası,
güvence vermesi,
danışmanlık hizmeti ve
etik kodları ile
klasik teftiş sisteminin uzağında olan bir denetim motifidir. Amaçları, kapsamı, ilkeleri ve uluslar arası geçerliliğe sahip standartları olan bir denetim sistemidir. İç denetim, kurumun risk yönetimini, iç kontrol ve faaliyetleri anlamında bulundukları durumun fotoğrafını çeken, eksiklikleri tespit eden, bunları birim ve üst yöneticiyle paylasan, kurumun daha iyi yönetilmesini tevik eden ve katkı sağlayan bir denetim yaklasımıdır. Kurumun hedefine ulaşmasını engelleyebilecek riskleri değerlendirerek yönetimin bilgisine sunar.
Ayrıca denetimler sırasında tespit edilen hata ve eksikliklerin sebebini araşstırır.
Hata ve eksikliklerin sebeplerinin ortadan kaldırılmasına yönelik öneriler geliştirir.
Raporlarda olumsuzluklar kadar olumlu hususlara da yer verilir. Kurum genelinde hayata geçirilmesi faydalı olacak iyi uygulamalar özellikle raporlanır. Bu özellikleri tasıyan bir iç denetim faaliyeti kuruma mutlaka değer katacaktır. İç denetim görevlerinin yürütülmesi sırasında iç denetçi ile denetlenen arasında olusan sosyal ağlardan biri denetime baslamadan önce yapılan ön çalısma asamasında gerçekletirilen açılı toplantısıdır. Bu asamada, planlanan iç denetim faaliyetinin yürütüleceği birim yöneticisi ve ihtiyaç duyulan personelin de istirak edeceği bir açılıs toplantısı yapar. Açılıs toplantısında, iç denetçi, ilgili birim yöneticisi ve diğer personel ile denetimin amacı, kapsamı, denetimde kullanılacak yöntemler, tahmini denetim süresi, denetime yardımcı olacak personel, denetim sırasında çalısanlardan beklentiler, idarenin denetimden beklentileri, denetim sonuçlarının raporlanması konularını görüsür. Diğer bir iletisimi ise denetleme isi bittikten sonra yapılan kapanıs toplantısıdır.Yapılan denetim faaliyetleri, görev sonuçları ile taslak raporda yer alacak tespit ve tavsiyeler denetlenen birim yöneticilerinin katılımı ile gerçekletirilecek kapanıs toplantısında ele alınır. Demokratik Yönetim Demokrasi katılımı gerektirir. Demokratik yöneticiler; öncelikle insan haklarına saygılı, insana dönük çalışmayı kendilerine görev edinmiş, çağdaş düşünebilen, okulun tüm zorluk ve olanaklarını paylaşabilen kişiler olmalıdırlar. Demokratik Öğretmen Okul ortamında baskıcı, tek tip ve otoriter bir anlayışa maruz kalan öğrencilerin kişiliği olumsuz yönde etkilenebilmeleri, onların içine kapanık, sönük bir kişilik, başarısız bir öğrenci ve pasif bir birey olarak topluma dahil olmaları söz konusudur. Toplumu oluşturan her bir birey ise demokrasinin inşasında temel aktör konumundadır. Bu da demokratik yönetimler açısından ayrıca önem taşımaktadır. Başka bir ifadeyle demokrasinin sağlığı ve devamı için öğrencilerin okul yıllarında tercihte bulunma, kararlara katılma gibi bireysel katılımla ilgili bilgi ve becerilerini geliştirmeleri gerekmektedir.
Full transcript