Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kanak-kanak dalam keluarga bermasalah mini proposal

assgnment KDKB
by

SYAIDATUL AZWA

on 12 December 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kanak-kanak dalam keluarga bermasalah mini proposal

2.1. PENGENALAN HIPOTESIS nol 1 : HIPOTESIS nol 2 : 3.1. Pengenalan 3.7. CARA PEMARKATAN BAb1 Pendahuluan BAB2 SOROTAN KAJIAN LEPAS BAB3 KAEDAH KAJIAN 3.5. TATACARA KAJIAN BAB4 JANGKAAN KEPUTUSAN
KAJIAN Kesan Penganiayaan Terhadap
Perkembangan Kognitif Kanak-Kanak Shafirul Anuar Bin Mohd Raffi : BP11110417
Syaidatul Sabila Azwa Mohd Ali : BP11110010
Nurul Ain Binti Kanik : BP11160571
Johan Bin Bolong :BP11110119 1.1 PENGENALAN 1.2. PERMASALAHAN KAJIAN 1.3. Tujuan Kajian 1.4 Kepentingan Kajian 1.5. Pendekatan Teori 1.6 Kerangka Teoritikal Penganiayaan PENDERAAN PENGABAIAN PERKEMBANGAN
KOGNITIF PEREMPUAN LELAKI 1.7. DEFINISI KONSEP & OPERASI DEFINISI KONSEP DEFINISI OPERASI 1.8. HIPOTESIS HIPOTESIS nol 1:

Tidak terdapat perbezaan yang signifikan
di antara latar belakang penganiayaan
dan perkembangan kognitif kanak-kanak. HIPOTESIS nol 2

Tidak Terdapat Perbezaan Yang Signifikan
Antara Jenis Penganiayaan Dengan
Perkembangan Kognitif Kanak-kanak HIPOTESIS nol 3

Tidak Terdapat Perbezaan Yang Signifikan
Antara Perkembangan Kognitif Dan Jantina Kanak-kanak Bahagian ini menunjukkan kajian-kajian yang hampir sama mahu pun berkaitan dengan kajian yang ingin dilaksanakan oleh pengkaji. 3.2.
R
E
K
A

B
E
N
T
U
K KAJIAN 3.3. LOKASI KAJIAN 3.4 SUBJEK KAJIAN 3.6. ALAT KAJIAN 3.8. ANALISIS DATA 4.2. JANGKAAN KEPUTUSAN HIPOTESIS nol 3 : TERIMA KASIH DAUN KELADI Teori Piaget Teori Ekologi Adakah penganiayaan memberi kesan terhadap perkembangan kognitif kanak-kanak?
Adakah tahap perkembangan kognitif kanak-kanak tersebut berbeza berdasarkan jenis penganiayaan yang dialaminya?
Apakah perkembangan kognitif tersebut berbeza sekiranya penganiyaan itu berlaku terhadap kanak-kanak lelaki ataupun perempuan?
Mengenalpasti perbezaan perkembangan kognitif terhadap kanak-kanak yang mengalami penganiayaan dan yang tidak mengalami penganiayaan.
Mengenalpasti perbezaan perkembangan kognitif kanak-kanak berdasarkan jenis penganiayaan yang dialami.
Mengkaji kesan penganiayaan terhadap perkembangan kognitif kanak-kanak sama ada lelaki ataupun perempuan.
Kepentingan terhadap kanak-kanak Mengetahui kesan penganiayaan terhadap kognitif kanak-kanak. Kepentingan Terhadap Ibu Bapa
Memberi pengetahuan dan kesedaran kepada ibu bapa tentang kesan penganiayaan terhadap kognitif kanak-kanak.
Menekankan kepentingan perkembangan kognitif yang positif terhadap kanak-kanak kepada ibu bapa Kepentingan Terhadap Masyarakat
Memberi panduan dan kesedaran kepada semua pihak agar dapat melaksanakan tanggungjawab dalam mengatasi permasalahan seperti penderaan dan pengabaian kanak-kanak. Mendidik kanak-kanak dengan cara yang betul dan berkesan serta dapat membantu mereka dalam meningkatkan keupayaan kognitif mereka terutama di tahap kecerdasan mereka. Banyak kajian yang mengkaji perkembangan kognitif kanak-kanak tetapi hanya segelintir yang memfokuskan kepada kanak-kanak yang terlibat dengan penganiayaan seperti penderaan dan pengabaian.
Bahagian ini menjelaskan tujuan dan kepentingan kajian yang ingin dilaksanakan. Penganiayaan 4 jenis penganiayaan Penderaan fizikal =
menurut Milot et al (2010) penderaan fizikal dicirikan sebagai kecederaan fizikal yang terhasil daripada tendangan, tumbukan,
pukulan, gigitan, pembakaran dan sebagainya yang merbahayakan kanak-kanak Penderaan seksual =
menurut Bahali et al (2010) penderaan seksual adalah mengusap alat sulit kanak-kanak, persetubuhan, rogol, mempamerkan dan eksplotasi komersial melalui pelacuran atau menghasilkan bahan-bahan pronografi. Penderaan emosi =
menurut van Hermelen et al (2010) penderaan emosi adalah melibatkan perlakuan penjaga atau orang lain yang menyebabkan atau boleh menyebabkan masalah yang serius terhadap tingkahlaku, kognitif dan emosi kanak-kanak Pengabaian =
Thompson (2010) mencirikan pengabaian sebagai kegagalan untuk menyediakan keperluan asas kanak-kanak Perkembangan Kognitif Perkembangan Kognitif ini adalah satu proses mental individu dalam merancang, menaakul, menilai, kesedaran dan berpersepsi. Kanak-Kanak Kanak-Kanak merupakan kanak-kanak lelaki atau perempuan yang masih muda dan berada dibawah umur 18 tahun. Memerlukan jagaan dan perlindungan mengikut Takrifan Akta Kanak-kanak 2001 Penganiayaan Terdapat dua jenis penganiayaan yang digunakan dalam mini kajian ini iaitu penderaan dan pengabaian yang mana mempunyai cara dan situasi yang berbeza. Perkembangan Kognitif Perkembangan Kognitif kanak-kanak mempunyai perkaitan dengan tahap kecerdasan. Tahap kecerdasan ini akan mempengaruhi kepada pencapaian akademik dan tingkahlaku kanak-kanak. Kanak-Kanak Responden yang dipilih adalah kanak-kanak yang berumur dalam lingkungan 7 hingga 12 tahun. Seramai 60 responden yang dibahagikan kepada 30 kanak–kanak lelaki dan 30 kanak-kanak perempuan Kajian Lepas: Menurut kajian Pears, Kim dan Fisher (2008), yang menjalankan kajian keatas 117 orang kanak-kanak yang dianiaya. Mendapati bahawa kanak-kanak yang mengalami penderaan seksual atau fizikal (atau keduanya) serta diabaikan dan mengalami penderaan emosi menunjukkan tahap kognitif yang paling rendah berbanding kanak-kanak yang hanya mengalami pengabaian dan penderaan emosi. Namun begitu, kanak-kanak yang hanya menerima penderaan seksual mempunyai pencapaian kognitif yang tertinggi berbanding yang lain. Kajian seterusnya yg telah dijalankan oleh C. Ayoub et al (2006) yang melakukan perbandingan tingkahlaku dan tahap kognitif diantara kanak-kanak yang terlibat dengan penganiayaan dan yang sebaliknya. Perolehan daripada kajian ini menunjukkan bahawa kanak-kanak yang terlibat dengan penganiayaan terutama kanak-kanak yang berterusan diabaikan menpunyai tahap kognitif yang paling rendah berbanding kanak-kanak yang tidak mengalami penganiayaan. Mills et al (2009) juga menjalakan kajian keatas 7223 orang kanak-kanak yang mengalami penganiayaan berdasarkan kohort tahun lahir. Kajian ini mendapati kanak-kanak yang didera
dan juga diabaikan mengalami kesan terhadap perkembangan kognitif mereka dua kali ganda lebih teruk daripada kanak-kanak yang hanya mengalami 1 jenis penganiayaan sahaja. 1)Reka Bentuk Kajian
2)Lokasi Kajian
3)Subjek Kajian
4)Tatacara Kajian
5)Alat Kajian
6)Cara Pemarkatan
7)Analisis Data Kajian ini berbentuk kuantitatif dengan menjalankan ‘survey’ ke atas subjek. Kajian ini dijalankan di Rumah Kanak-kanak Kota Kinabalu (RKK) yang terletak di Beringgis, Sabah dan kawasan perumahan Rose Garden di Kinarut, Sabah. 60 orang kanak-kanak yang berumur diantara 7 hingga 12 tahun.
Dikategorikan kepada 2 kumpulan iaitu 30 orang yang dilaporkan mengalami penganiayaan dan 30 orang lagi yang tidak mengalami sebarang jenis penganiayaan.
30 orang lelaki dan 30 orang perempuan. Memohon kebenaran daripada Jabatan Kebajikan Am Negeri Sabah bagi menjalankan kajian di Rumah Kebajikan Kanak-kanak Beringis.
Mengemukakan permohonan menjalankan kajian di Rumah Kebajikan Kanak-kanak beringis beserta surat kebenaran daripada Jabatan Kebajikan Negeri Sabah.
Memohon kebenaran ibu bapa kanak-kanak yang terlibat untuk menjadikan anak mereka sebagai subjek.
Memilih 30 subjek yang berumur 7 hingga 12 tahun dalam kalangan kanak-kanak yang dilaporkan mengalami penderaan dan diabaikan oleh keluarga terdiri daripada 15 orang lelaki dan 15 orang perempuan di RKK.
Memilih 30 subjek yang berumur 7 hingga 12 tahun dalam kalangan penduduk perumahan Rose Garden.
Melakukan survey terhadap mereka dengan menggunakan alat kajian The Wechsler Scale for Children (WISC).
Data mentah dikutip dan dilakukan pemerkatan serta dianalisis. The Wechsler Scale for Children (WISC) Menggunakan pengiraan kecerdasan yang telah disediakan di dalam alat kajian dengan memberi markah kepada kanak-kanak mengikut prestasi mereka dalam melaksanakan sesuatu aktiviti berdasarkan alat kajian. Menggunakan ujian-t sampel bebas bagi mengenalpasti perbezaan tahap kognitif subjek berdasarkan latar belakang penganiayaan.
Menggunakan Ujian-t sampel bebas bagi mengenalpasti perbezaan tahap kognitif subjek antara lelaki dan perempuan.
Menggunakan ANOVA bagi mengenalpasti perbezaan tahap kognitif subjek antara jenis penganiayaan. Ditolak. Terdapat perbezaan yang signifikan di antara latar belakang penganiayaan dan kesannya terhadap perkembangan kognitif kanak-kanak Diterima. Tidak terdapat perbezaan yang signifikan diantara tahap kognitif kanak-kanak lelaki dan perempuan. Ditolak. Terdapat perbezaan yang signifikan di antara jenis penganiayaan dan kesannya terhadap kognitif kanak-kanak Rujukan C.Ayoub, C. ,O’connor, E. ,Rappolt-Schilichtmann, G. , Fisher, K. W. , Rogosch, F.A. , Toth, S.L. & Ciccheti, D. 2006. Cognitive and emotional differences in young maltreated children : A translational application of dynamic skill theory. Development and Psychopathology. 18. 679-706.

Mills, R. , Alati, R. , O’callagham, M. , Najman, J.M. , Williams, G.M. , Bor, W. & Strathearn, L. 2010. Child Abuse and Neglect and Cognitive function at 14 years of Age : Findings From a Birth Cohort. PEDIATRICS. 10.1542/peds.2009-3479.

Pears, K.C. , Kim, H.K. & Fisher, P.A. 2008. Psychosocial and cognitive functioning of children with specific profiles of maltreatment. National Institute of Health. 32(10). 958-971.

Santrock, J. W. 2011. Life Span Development. 13th edition. New York: McGraw-Hall TIDAK ADA
PENGANIAYAAN
Full transcript