Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Pedagogika Gestalt

No description
by

Monka Z

on 3 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Pedagogika Gestalt

Pedagogika Gestalt
Pedagogika specjalna grupa IV
Sobstyl Jagoda
Stachnik Dominik
Wach Agata
Wolf Katarzyna
Zając Justyna
Zduńczuk Monika

Gestalt po niemiecku znaczy kształt, forma
Ruch ten rozwinął się w środowisku niemieckich emigrantów w USA w latach 40. XXwieku. Za jego założycieli uważa się małżeństwo dwóch psychoterapeutów Laury i Fritza Perlsa, które skupiło wokół siebie grono terapeutów i pacjentów, tworząc pierwszy Instytut Gestalt w Nowym Jorku.


Gestaltyzm to z kierunek  we współczesnej psychologii, określanym również mianem psychologii postaci. Jego głównym założeniem jest to, że życie psychiczne człowieka nie jest zbiorem poszczególnych dyspozycji czy komponentów osobowościowych, ale zintegrowaną całością (postacią– Gestalt) o swoistej formie, której nie można do nich redukować.


Pedagogika Gestalt powstała w latach siedemdziesiątych XX stulecia jako jeden z rodzajów pedagogiki alternatywnej. Wiedzę i doświadczenia pedagogika ta czerpie z kilku nurtów nauk humanistycznych:
-psychologia humanistyczna (F.Perls, P.Goodman, C.R. Rogers, A.Maslow),
-egzystencjonalizm i fenomenologia (M. Buber ),
-pedagogika holistyczna (J.J Rousseau, J.H.Pestalozzi),
-psycho- i socjoterapia (J.L. Moreno, F. Perls).
Pedagogika Gestalt opiera się na trzech fundamentach
1. ,, Confluent Education”, czyli edukacja przez ,,stapianie się” G.J.Browna, łącząca terapię Gestalt z procesem nauczania w szkole. Jej istotą jest rozwinięcie programu i metodologii edukacji, która koncentrowałaby się na emocjonalnej i poznawczej sferze uczenia się, dbając o ich integrację i współgranie.
Ruth Cohn
3. Pedagogika integracyjna – określana także jako ,,antropologia stosowana”zgodnie z którą: człowiek jest podmiotem ciała, psychiki i ducha, żyjącym w nierozerwalnym związku ze środowiskiem społecznym i ekologicznym. Wchodząc w interakcje z tym środowiskiem zdobywa swoją tożsamość.
Głównymi celami wychowania w pedagogice Gestalt są:
ˇ wprowadzenie jednostki do kształtowania własnych umiejętności,
ˇpoznanie własnych potrzeb i zainteresowań, ich dalsze rozwijanie,
ˇ kształcenie stale od nowakonstytuujących się efektywnych stosunków pomiędzy: dyscyplina aspontanicznością, zachowaniami wynikającymi z doraźnych potrzeb i hierarchicznychzachowań, swobodnym decydowaniem a odpowiedzialnością,
ˇ samostanowienie z jednoczesnąświadomością więzi społecznych,
ˇ przyczynianie się do autonomii osoby,
ˇdoskonalenie zdolności doznawania i postrzegania,
ˇ otwartość na „wymagania sytuacji”czyli zdolność i gotowość rozpoznawania oczekiwań i odpowiadających imzachowań.
Jaki jest nauczyciel?
Pedagodzy Gestalt w kontaktach z dziećmi powinni uwzględniać to, że dziecko musi się najpierwpoczuć bezpieczne i związane społecznie. Pedagog musi okazywać dziecku uczucia, musi mu pozwolić na nabieranie odwagi.
Nauczyciel powinien podchodzić do ucznia intersubiektywnie
Stosunki między nauczycielem a uczniem powinny być pełne zaufania.
Hasło przewodnie nauczyciela brzmi następująco: Ja zapraszam do uczenia się.
Nauczyciel nie mówi uczniom co powinni odkryć, ale stwarza im warunki, w których uczniowie sami doświadczają ważnych dla nich spraw oraz uświadamiają sobie własne możliwości i potrzeby.
 
Jak postrzegany jest uczeń?
Uczeń postrzegany jest jako integralną wewnętrznie i pełnowartościową istotę ludzką. To podejście daje mu poczucie bezpieczeństwa i wspomaga go w odkrywaniu swoich możliwości. Na ucznia patrzy się nie tylko jako ucznia który wykonuje obowiązki szkolne i pełni w szkole określone role, ale także jako np. rola dziecka,brata, przyjaciela, kolegi itp.
Pedagogika Gestalt akceptuje przeciwieństwa tzn. uznaje równoprawne ważności przeciwstawnych właściwości ucznia, buduje postawę do jego nieskrępowanego, indywidualnego i społecznego rozwoju, jest dla niego źródłem motywacji.
Uczniowie współdecydują o doborze treści zajęć
2. Zajęcia integracyjne skoncentrowane na temacie -metoda rozwinięta przez Ruth Cohn. Istotą tej metody jest zaangażowanie osobowości uczestników zajęć edukacyjnych i towarzyszących im trudności w proces przekazywania treści nauczania. . Zajęcia te prowadzą m.in. do uważnego postrzegania siebie i innych, do poprawienia komunikacji międzyludzkiej oraz do wzmocnienia samodzielności i auto odpowiedzialności w kontakcie z innymi.
Bogusław Śliwerski podaje, że wg Pedagogiki Gestalt nauczyciel powinien kierować się sześcioma zasadami:
Zasada pierwszeństwa relacji uczeń – nauczyciel.
Zasada tworzenia horyzontalnych sytuacji nauczaZasada Zajmowania się jednością ciała, psychiki i duszy.nia i uczenia się
Zasada uczynienia punktem wyjścia do zajęć tego, co w danym momencie angażuje uczniów, co „staje się”
Zasada zajmowania się jednością indywiduum – środowisko
Zasada uczenia się przez przeżywanie i działanie.
 Zasada pierwszeństwa relacji uczeń – nauczyciel. Polega ona nastawianiu relacji między wychowawcą a wychowankiem na pierwszym miejscu. Nawet ponad tematem lekcyjnym. Ważniejsze są poprawne stosunki w klasie oraz właściwa komunikacja wyrażająca nie tylko zasadnicze informacje typu „dzisiejszym tematem lekcji będzie”, „czy na zadanie domowe wykonacie” Istotne są układy między uczniami, ich stosunek do siebie nawzajem, do przedmiotu nauczania. Proces kształcenia polega na uświadomieniu sobie własnych możliwości i potrzeb przez uczniów – uczenie się przeżywanie /ważne jest”tu i teraz”/. 
- Zasada tworzenia horyzontalnych sytuacji nauczania i uczenia się. Uczenie/nauczanie odbywa się na dwóch poziomach: emocjonalno-społecznym, oraz merytorycznym. Najpierw należy zająć się pierwszym, aby stworzyć fundamenty dla prawidłowego procesu nauczania i właściwego jego przebiegu. Zasadnicze znaczenie ma w tym przypadku zaufanie pomiędzy uczestnikami tego procesu. 
- Zasada zajmowania się jednością ciała, psychiki i duszy. Należy pozostawić uczniom swobodę, aby mogli samodzielnie działać, wykorzystywać swoje zdolności do rozwiązywania danych problemów. Powinno się jednoczyć w sobie umysł, intelekt, emocje- duchowy i społeczny wymiar, co umożliwi całościowe doświadczenie. 
-Zasada uczynienia punktem wyjścia do zajęć tego, co w danym momencie angażuje uczniów, co „staje się”.Pedagog powinien brać pod uwagę aktualne i przyszłościowe znaczenie dla uczniów dobranej przez niego treści zajęć. Powinien uwzględnić także wiek uczniów, ich zainteresowania, poziom wartości dla nich istotne.
- Zasada zajmowania się jednością indywiduum – środowisko. Pokazuje jak uczniowie mogą zrozumieć, na czym polega ich odpowiedzialność w działaniach wobec lubianego bądź nie lubianego środowiska. Także istotna jest tu struktura więzi w klasie. 
- Zasada uczenia się przez przeżywanie i działanie. Uczniowie sami doświadczają ważnych dla nich spraw i treści, samodzielnie je rozumieją w aktywnym działaniu. Zajęcia muszą wzbudzać ciekawość, nauczyciel powinien wspierać własną aktywność uczniów.
Zalety pedagogiki Gestalt
-indywidualne podejście do ucznia
-poszerzenie potencjału dziecka
-doskonalenie zdolności
-uczenie się przez doświadczenie
-uczniowie w czasie zajęć są aktywni, twórczy
Wady pedagogiki Gestalt:
-założeń pedagogiki nie da się zrealizować w powszechnej szkole masowej z tradycyjnym  systemem klasowo-lekcyjnym
narzuca specyficzną rolę wychowawcy- nauczyciela w procesie kształcenia
Full transcript