Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Política

Unitat didàctica per alumnes de 4t d'ESO
by

Climent Picornell Munar

on 5 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Política

una qüestió de necessitat
La convivència política
Els éssers humans vivim necessàriament en comunitats polítiques, des de la més pròxima a nosaltres, que és el municipi on residim, fins a comunitats supranacionals com la Unió Europea. En tota comunitat política s'estableixen certes normes i hi ha certes autoritats que tracten de fer-les complir. Això és així perquè sabem per experiència històrica que cal que es respectin unes normes que serveixin com a regles de joc per viure en societat. D'altra banda, a la majoria de les societat hi ha d'haver persones que tinguin capacitat per exigir obediència a aquestes normes, fins i tot sota l'amenaça del càstig. Això vol dir que en les societats humanes es donen relacions basades en l'autoritat política, en el poder polític. Davant aquesta realitat, podem preguntar-nos si qualsevol forma d'exercir aquesta autoritat i poder és igualment vàlida. Ara reflexionarem per aclarir-los i descobrir com afecten a la nostra vida, tant individual com social.
Les normes
No som apolítics
El sistema juridicopolític
Legalitat i legitimitat
Condicions de legalitat de les lleis
Què significa autoritat?
Les normes regulen la nostra convivència
Bon dia
Quan deim...
...esperam
Una resposta
Algú pot pensar
Això no són normes
Però en realitat
Sí que ho són
Tipus de normes
Socials
Morals
Jurídiques
Les normes jurídiques
La seva peculiaritat consisteix en el fet que són normes escrites, elaborades per l'autoritat política i que, en cas d'incompliment, es pot denunciar l'infractor davant aquesta autoritat, i aquesta pot emprar la força per imposar-li alguna sanció i obligar-lo a reparar els danys que hagi ocasionat.
Escrites
Públiques
Autoritat
La política
està molt
desprestigiada
Per això molts diuen que són
Apolítics
Però en realitat volen dir que són
Apartidistes
.
Apolític
Seria aquella persona que s'aparta de la societat, de la polis on viu.
Dret


2 dret adjectiu Conjunt de normes destinades a regular la forma d'exercir o fer valer un dret determinat.

3 dret administratiu DR ADM Conjunt de normes jurídiques destinades a regular l'actuació de l'administració pública en l'àmbit de la societat, i la seva organització interna per aconseguir una millor eficàcia tècnica.

4 dret aeronàutic Conjunt de normes que regulen la navegació aèria.

5 dret agrari Conjunt de normes que regulen l'explotació i l'aprofitament agrícola, ramader i forestal.

6 dret canònic DR CAN Conjunt de normes jurídiques dictades per l'autoritat eclesiàstica amb potestat legislativa, que regulen l'organització de l'Església i les relacions dels fidels amb la jerarquia i determinen els drets i deures dels fidels i dels ministres del culte.

7 dret català Ordenament jurídic que estigué en vigor als Països Catalans fins als Decrets de Nova Planta (1707-16).

8 dret català DR CIV Ordenament jurídic del Principat de Catalunya en vigor fins el 1716, conservat i reduït al dret civil fins el 1960, que ha romàs relegat a un dret foral especialitzat en matèries successòries i familiars.

9 dret civil DR CIV Sistema de normes que regula les relacions jurídiques dels particulars entre ells, protegint la persona i els seus interessos d'ordre moral i patrimonial.

10 dret comú Conjunt de normes que constitueixen la base dels denominats drets especials.
[v. dret2]

m 1 DR 1 Sistema de normes que fixen i tutelen una determinada organització de les relacions socials i que tendeixen a evitar-ne la violació.
Autoritat
Es refereix al poder que acompanya les lleis, a la seva capacitat per dirigir la nostra conducta d'una manera eficaç. Si bé hi ha diferents tipus d'autoritat -la dels professors a classe, la dels directius a les empreses, etc.- ens centrarem en l'autoritat política, que és la relacionada amb les lleis de l'Estat.
està basat en lleis
relacions d'autoritat
Ni tot ordre social
Ni tota coacció
Mereixen ser anomenats legítims
Legal

[1391; del ll. legalis, íd.]

adj 1 Conforme a la llei.
Legítim
[1388; del ll. legitmus, -a, -um, íd.]

adj 1 DR 1 Conforme a les lleis o al dret.
Ètica
Max Weber
1864 - 1920
Considerava que l'estat suposa el monopoli de l'ús legítim de la violència.
La coacció, l'amenaça, el càstig són típics de les normes jurídiques
Un ús abusiu o impositiu provocarà sempre resitència i rebel·lia
Llei il·legal
Llei vigent
il·legítima
Llei vigent
legítima
Legalitat
Legitimitat
Eficàcia
No compleix els requisits jurídics
Compleix els requisits
Compleix els requisits
No legítima per ser il·legal
No legítima per ser injusta
Legítima
per ser legal i justa
Escassa
Variable
Alta
Les lleis han d'ajustar-se a l'anomenat principi de legalitat, que afirma que tota llei i tota activitat de l'Estat i els seus funcionaris han d'estar sotmesos a allò que estableixen les lleis anteriorment dictades. Però, a més, el sistema jurídic assenyala quin és el rang de cada llei, de manera que les lleis de rang inferior han d'ajustar-se al que estableixen les lleis de rang superior.
Principi de legalitat
La constitució és la llei de rang superior: tota la resta haurà de respectar el principis i normes que conté.
[s. XIV; del ll. auctortas, -tis, íd.]

f 1 1 Dret o poder de manar, de regir, de dirigir. L'autoritat del president. L'autoritat de les lleis. L'autoritat paterna.

3 FILOS Prestigi o ascendent d'una persona, una escola o una obra en tant que determina l'assentiment a una veritat independentment de l'evidència que hom en tingui per la proposició enunciada.
Autoritat
Poder
Prestigi
Dret i ètica
El dret té, evidentment, molt a veure amb la força, tant en el seu naixement com en la seva aplicació, però també molt a veure amb l'ètica. La força és, sí, força física, econòmica, material i fins armada i tot, però és també -i això influeix decisivament- força ètica, de convicció, de raó, d'autoritat moral, de legitimitat. I el dret no pot ni ha de prescindir de cap de les dues. Tanmateix, es fa necessari assenyalar que hi ha dues coses diferents, encara que intercomunicades, que no convé de cap de les maneres confondre: una, el Dret, que tracta de la legalitat, i l'altra, l'ètica, que tracta de la legitimitat o de la justícia. O, si es vol, el Dret que "és" i el Dret que "ha de ser".

Elías Díaz
Què significa l'expressió força ètica?

Creus que té cap relació amb l'autoritat de les lleis?
Comenta el text i
repon les preguntes
Sobre els altres
Oferit pels altres
El terme poder es sol fer servir per referi-se a la relació de domini d'uns esser humans sobre uns altres. Aquest domini pot ser de vegades necessari i positiu si es tenen en compte certes regles i no es traspassen certs límits, però és molt negatiu en molts altres casos, com per exemple en la dominació pròpia de l'esclavitud, el l'explotació laboral i en l'abús de poder dels governants sobre els governats.
"L'autoritat implica una obediència en què els homes conserven la seva llibertat"
Poder i domini
+
L'autoritat legítima
Aquesta es basa en dues condicions principals: un saber i un reconeixement púbilc basat en certes regles. Però, a més, la manera concreta d'exercir qualsevol autoritat pot comportar que la persona es guanyi més adhesió i obediència, una legitimació més gran o més petita.
Autoritarisme
En general, l'autoritarisme s'associa a l'exercici del poder d'una forma absoluta, és a dir, sense cap contrapès, sense possibilitat de reclamació o de control a qui exerceix el poder per part dels que hi estan sotmesos.
Aquesta forma d'exercir el poder impedeix que es conservi la llibertat dels qui obeeixen.
Pot passar que aquesta obediència s'obtingui amb mitjans poc ètics com la manipulació o la propaganda, si aquest és el cas la legitimació que s'aconsegueixi és un abús de poder.
La Constitució
1978
Proclama un Estat social i democràtic de Dret que estableix com a principis superiors de l'ordenament jurídic la llibertat, la justícia, la igualtat i el pluralisme polític.
La Carta Magna
Full transcript