Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Panumbu Catur-Kelompok 4

No description
by

Bagja Abdullah

on 24 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Panumbu Catur-Kelompok 4

HAL ANU KEDAH
DIPERHATOSKEUN
Aya sawatara hal anu kudu diperhatikeun lamun urang jadi panumbu catur.
1) Panumbu catur perlu merhatikeun tatacara sopan santun protokoler di hiji daerah.
2) Omongan panganteur kana kagiatan sawala alusna mah singget tapi jentre.
3) Perlu miboga sikep objektif tur tumarima (terbuka) kasakur pamilon.
4) Kudu bisa meper pamilon nu patorong-torong ku cara nu alus tur gede pangaruhna (persuasif).
5) Omongan panumbu catur bisa ditarima ku para pamilon.
DEFINISI

Panumbu catur (ind: moderator, penambat) kaasup kana mingpin sidang atawa diskusi, nya eta jalama anu dipercaya nyekel kadali pikeun ngatur lalu lintas di antara pamilon diskusi. Panumbu catur boga tugas pikeun ngatur, ngalelempeng, ngapingsarta miara lumangsungna diskusi.
TUGAS PANUMBU
CATUR
Tanggung jawab sareng tugas panumbu catur teh kaitung beurat lantaran hasil heunteuna diskusi gumantung ka dirina, di antarana :
a. Ngajaga atawa miara lancarna sawala.
b. Ngalelempeng jalana sawala sangkan ngahontal tujuan nu diharep.
c. Nampung jeung ngamalirkeun kahayang katut pamadegan pamilon sawala
d. Nyieun kacindekan saheulaanan tina hasil sawala.
e. Ngarumuskeun hasil nu bisa ditarima ku sakumna pamilon.
ANU KEDAH DIPERSIAPKEUN
Pikeun jadi panumbu catur anu alus, aya sawatara cara nu kudu disiapkeun. Sakurang-kurangna aya 2 persiapan, nyaeta persiapan pribadi jeung persiapan nyanghareupan pamilo
Pikeun jadi panumbu catur anu alus, aya sawatara cara nu kudu disiapkeun. Sakurang-kurangna aya 2 persiapan, nyaeta persiapan pribadi jeung persiapan nyanghareupan pamilo.
Persiapan pribadi pikeun jadi panumbu catur, diantarana bae :
1. Siapkeun bahan-bahan anu dipake keur ngatur sawala.
2. Miboga gambaran nu jelas ngeunaan sasaran atawa hasil tina sawala.
3. Siap nyanghareupan sagala hal nu bakal kajadian, upamana ayana beda pendapat, kamungkinan jawabanana.
PERSIAPAN NYANGHAREUPAN PAMILON
Persiapan keur nyanghareupan pamilon (audien), diantarana bae :
1. Komunikasi anu alus jeung pamilon.
2. Mikawanoh watek (karakteristik) umum para pamilon samemehna.
3. Alusna mah aya hubungan nu loma samemeh sawala lumangsung.
Panumbu Catur-Kelompok 4
Bagja Abdullah G.J.
Brahmana Kusumajati
Dani Yusuf Raharjo
Ghassani Muzakki S.H.
Rizky Pratama
Titus Jully Nanto
PERSIAPAN PRIBADI

Panumbu catur nyaeta jalmi nu mawakeun narasi atawa informasi dina hiji acara atawa kagiatan, tiasa oge dina acara televisi, radio jeung film. Panumbu catur biasana maca naskah anu tos disiapkeun sateuacana, tapi sering oge aranjeuna kedah masihan komentar atawa informasi tanpa naskah.
Panumbu Catur televise oge dilibatkeun dina penulisan naskah upami diperyogikeun. Tugas sanesna anu sering dilakukeun ku panumbu catur diantawisna nyeta ngawawancara tokoh, janteun moderator diskusi, jeun masihan komentar dina acara olahraga, parade, jsb.
Sabadana hidep tatahar pikeun jadi panumbu catur, satuluyna kumaha carana nalika hidep keur jadi panumbu catur atawa nalika numbu catur. Cara-carana nyaéta hidep kudu niténan sawatara hal ieu di handap:
1. Merhatikeun tata cara sopan santun protokolér di hiji wewengkon atawa daérah.
2. Omongan panganteur atawa pangjajap kana kagiatan diskusi/sawala alusna singget tapi jelas (jéntré).
3. Miboga sikep objéktif tur narima atawa ngahargaan (terbuka) ka sakur pamilon.
4. Kudu bisa meper pamilon nu patorong-torong ku cara nu alus tur gedé pangaruhna (pérsuasif).
5. Omongan panumbu catur bisa ditarima ku para pamilon.
CARA JADI PANUMBU CATUR
6. Usahakeun diskusi dibuka saluyu jeung waktu nu geus ditangtukeun.
7. Tepikeun jejer jeung bahan diskusi ka hadirin.
8. Wanohkeun parapangjejer; ngaranna (lengkep jeung gelarna), profésina, kaahlianana, jeung data pribadi séjénna nu aya patalina jeung jejer katut bahan diskusi.
9. Tepikeun tata-tertib diskusi sajelas-jelasna.
10. Ngahaturanan pangjejer keur nepikeun bahasanana, disusul nampung jeung ngatur parapamilon nu rék milu mairan atawa nanyakeun.
11. Tutup diskusi panceg dina waktuna.
“Hadirin sadaya, sateuacan diskusi dikawitan, langkung ti payun sim kuring seja ngawanohkeun heula parapangjejer dina ieu diskusi. Nu kahiji sadérék Jénitra Nitisara Sastrawiguna, siswi kelas 12 IPA 1. Pituin urang Jampang, putrina Bapa Gusniawan Sastrawiguna sareng Ibu Ridhayanthi, sarta ageung perhatianana kana hal-hal kasundaan. Resep kana sastra ogé pangarang moyan, cita-citana lian ti palay janten dokter téh, ogé palay janten sastrawan. Wilujeng énjing sadérék Jénitra. Hatur nuhun kana kasumpinganana.
Nu kadua .... jst.”
Conto pok-pokanana ngawanohkeun pangjejer:
Rupina supados henteu nyangkolong kana waktos, diskusi anu jejerna “Sunda urang, Sunda Gaul”, saé urang dikawitan. Kaleresan parapangjejer duanana parantos aya di payuneun urang, sarta siap ngajejeran ieu diskusi. Ku margi kitu ka pangjejer nu kahiji, nyaéta sadérék Jénitra Nitisara Sastrawiguna dihaturanan kanggo ngadugikeun kamandangna”
Conto pok-pokan ngahaturanan pangjejer:

“Dua pangjejer parantos ngadugikeun kamandangna. Naon nu didugikeun ku aranjeunna, kacida matak narikna. Hadirin sadaya tangtos seueur nu teu sabar, palay énggal-énggal mairan, naros, atanapi ngadugikeun pamendakna. Namung, langkung ti payun neda hapunten, jalaran waktos diskusi mung badé dugi ka tabuh dua welas, janten moal sadayana kénging kasempetan kanggo sasauran.
Salajengna ku sim kuring badé diwatesanan, mung kanggo genep urangeun. Tina nu genep urang téa, urang bagi dua, janten tiluan-tiluan. Saha-sahana nu kagiliran sasauran, engkéna paling lami lima menit.
Mangga nu badé sasauran, tiasa ngacungkeun panangan!”
Conto pok-pokan ngatur jalanna diskusi:
“Diskusi nu jejerna “Sunda urang, Sunda Gaul”, parantos réngsé. Ngawakilan panata calagara sim kuring ngahaturkeun rébu-rébu nuhun, kana kasumpingan sareng perhatosanana. Utamina ka parapangjejer, sarta henteu ka kantun ka hadirin sadayana.
Dina ieu diskusi sim kuring ngahaja henteu ngadamel kacindekan, sadayana nyanggakeun ka masing-masing nu sarumping. Ku margi kawatesanan ku waktos, tangtos masih kénéh seueur nu ngaraos panasaran. Ku éta hal, pihak panata calagara parantos ngararancang, bakal ngayakeun deui diskusi, tangtos dina jejer bahasan nu sanés, namung raket patalina sareng kasundaan.
Salajengna diskusi ku sim kuring resmi ditutup. Sakali deui hatur nuhun kana kasumpingan sareng perhatosanana. Bobo sapanon carang sapakan, hapunten kana samudaya kalepatan.
Wassalamu’alaikum warohmatullohi wabarokatuh
Conto pok-pokan nutup diskusi:
Full transcript