Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Del 1

No description
by

Malin Runering

on 3 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Del 1

Varför språk i alla ämnen?
Språ­ket spelar en central roll i arbetet med att ge alla elever förutsättningar att utvecklas så långt det är möjligt.


Vad kan man göra?
• Anlägga språkliga perspektiv på undervisningen genom att medvetet arbeta med språk och innehåll parallellt i planering och genomförande av undervisningen.
Läroplanens andra del
Det första målet i läroplanens andra del för de obligatoriska skolformerna är att:
"skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången skola ska kunna använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt".
Goda språkkunskaper underlättar elevernas lärande, utveckling och deltagande i olika situationer och sammanhang genom hela livet.
via diskussioner tillägna sig ett alltmer ämnesspecifikt språk och insikter i att man kan kommunicera på olika sätt i olika sammanhang.
• Ge barnen och eleverna mönster för hur ämnesspecifika samtal kan föras, vilka ord, begrepp och uttryck som är vanliga att använda i ämnesområdet och ge exempel på språkliga uttrycksformer som vanligtvis inte används inom ämnesområdet.
• Fundera över vilka språkliga utmaningar undervisningen innebär för barnen och eleverna och se till att stötta dem så att dessa utmaningar blir lagom stora
Ämnets syfte
Ämnesspråkliga aspekter finns i alla ämnens syftestexter
Samhällskunskap: eleverna ska stimuleras att engagera sig och delta i ett öppet meningsutbyte om samhällsfrågor.
Biologi: eleverna ska kunna använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.
Matematik: undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla förmåga att: • kommunicera matematiska tankegångar muntligt, skriftligt och i handling.
musik: undervisningen i ämnet ska få eleverna att utveckla förmågan att analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang
...och i det centrala innehållet
Historia: Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
(centralt innehåll)
använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt (del 2)
reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv (syfte)
Utifrån det centrala innehållet är det alltså lärarens uppgift att planera och genomföra en undervisning i historieämnet där eleverna får kunskaper om ett historiskt skeende samtidigt som de kan utgå från detta innehåll och diskutera och argumentera det med ett alltmer utvecklat ämnesspecifikt språk.
Läsa och skriva
läsa olika typer av texter eller att själva skriva texter
Lässtrategier?
Hjälp och stöttning i läsning och skrivande av olika texter, trots att de är till synes goda läsare.
Texter, ord och begrepp
lässtrategier
lärobok i geografi
instruktion
roman
recept
måste vävas in
mekaniskt
Svenskämnets ansvar
svenskämnena har ett stort ansvar för att ge eleven möjlighet att utveckla sina språkkunskaper.
...har inte ansvar för att behandla sådant ämnesspecifikt språk som kännetecknar andra ämnen eller sådana texter som har ett innehåll hämtat från till exempel kemi eller musik.
MEN....
Texttyper i skolan
Diskuterande/argumenterande
Återgivande
Berättande
Beskrivande
Instruerande
Syfte? Struktur? Sammanlänkande ord? Språkliga drag?
Sätt språket i fokus
- för att utveckla ämneskunskaper
Cirkelmodellen
Samla information
Lektionsgenomgångar
Filmer
Mindmaps
Texthäften
Läs textexempel
Titta på exempel på den texttyp ni ska skriva (t.ex. faktatext, instruerande text)
Använd gärna elevexempel på olika nivåer

Skriv tillsammans
Skriv ihop en modelltext tillsammans, tänk på de genrespecifika dragen
Skriv själv
Eleven skriver en egen text utifrån exemplet.
Begrepp
Vardagsord!
Genrefokus!
Full transcript