Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

YÖNETİM ETİĞİ

No description
by

Enes BODUROĞLU

on 26 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of YÖNETİM ETİĞİ


ÖRGÜT ACISINDAN

Adalet:
Örgüt açısından adalet, iş görenlere, örgüte katkıları vekurallara uymaları oranında haklarının; kurallara aykırı davranmalarıoranında da ceza verilmesi gibi, davranışların uygun karşılık ile buluşmasınayönelik denge sağlayıcı bir anlam ifade etmektedir.
Eşitlik:
Eşitbireylerden oluşan sınıfa eşit davranılması anlamına gelir.
Dürüstlük ve Doğruluk:
Doğruluk, tüm yaşamın ve eylemleringerçekler üzerine kurulmasını gerektirir. Dürüstlük ise doğruluğu içerirancak farklı bir kavramdır. Doğruluk gerçeği söylemek, dürüstlük söze bağlıkalmak ve beklentileri gerçekleştirmek anlamına gelmektedir.
Tarafsızlık:
İnsanın bireyleri ya da nesneleri oldukları gibi görebilmesive bu görüntüyü kendi oluşturduğu görüntülerden ayırabilmesidir.Sorumluluk: Belirli bir görevin istenilen nitelik ve nicelikte yerinegetirilmesidir.
Bağlılık:
Örgütsel bağlılık, işgörenlerin örgüt üyeliklerini sürdürmelerive örgütte kalmak istemeleridir.
Tutumluluk:
Örgütü amaçlarına uygun olarak yaşatmak, örgüttekiinsan ve madde kaynaklarını en verimli şekilde kullanmaktır.
Açıklık:
Karşılıklı iletişim, bilgi üretme, aktarma ve anlamlandırmasürecidir. Açıklığın bir başka unsuru da yapılan işlerde açık olmaktır.
Emeğin Hakkını Verme:
İş görenin üretim veya hizmet için örgüteharcadığı emekle yarattığı değer artışından hak ettiği değerin kendisine ücretolarak döndürülmesidir.
1.2 Yönetsel Etiğin Temel Unsurları
Yönetsel alandaki çalışanlar ve yöneticilerin
faaliyetlerindeki tüm ahlaki boyutları incelemektedir.
Değerler:
Bireysel, örgütsel veya sosyal olarak düşünce ve
davranışların bağımsızlık, adalet, dürüstlük, bağlılık, tarafsızlık, sorumluluk gibi kavramlar dahilinde gerçekleşmesidir.
Standartlar ve Normlar
:Çalışanların faaliyetlerine
rehberlik eden, davranışlarına yön veren ve onları kontrol eden
prensiplerdir.
Davranışlar:
Sosyal değerlere uygun, mevcut normlar ve standartlarla sınırlandırılmış farklı kişisel faaliyetlerdir.

1.3 Yönetimde Etik İlkeler:
Adalet, eşitlik, dürüstlük ve doğruluk, tarafsızlık,sorumluluk, insan haklarına saygı, bağlılık,sevgi, hoşgörü, saygı, tutumluluk, demokrasi, açıklık, emeğin hakkını vermek, çalışanlara örnek olmak, nazik olmak, sır saklamak, mütevazı olmak şeklinde sıralanmaktadır.

1.4 Yönetimde Etik Dışı Davranışlar
Yönetim sürecinde kararlarda, uygulamalarda, eylem ve işlemlerdekaçınılması gereken davranışlar etik dışı davranışlar olarakdeğerlendirilmektedir .
Bu davranışlar;
ayrımcılık, kayırma, rüşvet, yıldırmakorkutma,ihmal, istismar, bencillik, yolsuzluk, işkence, yaranmadalkavukluk,şiddet-baskı-saldırganlık, iş ilişkilerine politika karıştırma,hakaret ve küfür, bedensel ve cinsel taciz, kötü alışkanlıklar, görev veyetkinin kötüye kullanımı, zimmet, bağnazlık olarak sıralanır. Budavranışların bir kısmı aşağıda incelenecektir:
2. ÖRGÜTLERDE YÖNETSEL ETİK VE BİREYSELETİK UYUMU
1.Bireysel ve Örgütsel Etik Kavramı
Bireylerin sahip oldukları etik anlayış, onların algılama biçimlerini etkilemekte, örgütsel karar ve eylemlerini büyük ölçüde yönlendirmektedir.
Bu nedenle, bireylerin etik anlayışları ile örgütte yerleşik etik anlayışın bir birini destekler nitelikte olması gerekir. Aksi taktirde amaçlar elde etme konusunda tercih edilen yöntem ve davranışlar arasında önemli farklılık ve çatışmalar görülebilir
2.2 Bireysel ve Örgütsel Etiğin Uyumu
Yüksek etik standartlara sahip örgütlerde çalışanlar, etik standartlara bağlı olarak özgüven geliştirirler, bu özgüven örgüte bağlılığa sebep olur,dolayısıyla örgütün verimliliği artar. Bu durum iş sonuçlarının gelişmesine etki eder. Aynı zamanda örgütün; daha vizyoner ve güçlü yapısı, yüksek etik değerlere sahip donanımlı çalışanlarıyla daha büyük hedefleri gerçekleştirme eğilimlerini güçlendirmektedir.

Girişimci Davranışlar:
Girişimciler farklı kişilik özelliklerine sahiptirler. Girişimciler yaratıcı çözümleri ve kuralları esnetici çabaları nedeniyle çoğu kez takdir edilseler de girişimci davranışlar bazen kendi etik ikilemlerini oluşturabilir, uzun dönemde veya seri girişimlerde girişimci hangi davranışın etik olup olmadığı konusunda çatışma yaşayabilir

Kişisel Faktörler
Gelişim İhtiyacı
: Gelişim ihtiyacı iş önceliklerinin etkisiyle etiğe
negatif etki edebilir. Bireyler gelişime odaklanarak, bireysel etik değerleri dahil olmak üzere diğer konuları gözardı etme eğilimi gösterebilir..
Sosyal Maliyetler:
Küçük girişimler daha farklı şartlara ve ihtiyaçlara sahiptirler. Dolayısıyla bazı etik konular küçük girişimler için büyük girişimlerde olduğu kadar önem teşkil etmeyebilir. Küçük girişimlerin daha farklı sosyal çevreden etkilenmesi ve sahiplerinin aynı zamanda yönetici olması nedeniyle, bazı durumlarda yöneticilerin sahip oldukları etik değerler daha etkili olabilir


Çevresel Güçler:
Küçük girişimlerin çevrede oluşacak değişiklikler,
zaman kısıtı, nakit sıkıntısı gibi tehlikelerden kurtulması veya girişimin
başarısızlığa mahkum olması arasındaki farklılık; yapılacak aksiyonların etik
olarak kabul edilebilir veya kabul edilemez olmasına bağlıdır.
Kuruluşa Ait Faktörler:
Girişim büyüdükçe etik standartlar gelişecek
ve girişim bünyesindeki formal ve informal sistemler de bu etik standartlara
olumlu ya da olumsuz etki edecektir.
Aracı-Vekalet İlişkisi:
Küçük girişimlerde genellikle sahip ve yönetici
ayrımı yoktur. Ancak girişim büyüdükçe vekalet ilişkisi gerekli olacak,
girişim sahibi yönetici bir vekil atayacaktır.Bu durumda etik standartlar
kolay bir şekilde belirlenemeyecektir. Çünkü girişimcinin değerleri ile,
profesyonellerin değerleri arasındaki farklılıkların görülmesi normaldir. Bu
farklılıklar, zaman zaman değerler arasında çatışmaya da neden olabi
DURUMSAL FAKTÖRLER
Kontrol Odağı:
Kontrol odağı kuvvetli kişiler dış faktörlere bağlı kalmaksızın kararlarını kendi etik değerleri doğrultusunda vermektedir.Bu durum etik davranışların çeşitlenmesine sebep olacaktır.
YÖNETİM ETİĞİ
Yönetsel eylemlerde uyulması gereken kuralları olarak tanımlanır.
Bu yönü ile örgütlerdeki bireylerin ahlaki karar almalarını sağlamaktadır.
Dolayısıyla etik, doğru ve yanlışı ayırt etme, karar süreçlerinde doğru olanı yönlendirme görevini üstlenmektedir.
YÖNETSEL ETİK
Full transcript