Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Deniz İspirli Yüksek lisans tez savunması-Master's Thesis Defense

Celal Bayar University Master's Thesis Defense' 2014
by

deniz dirik

on 4 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Deniz İspirli Yüksek lisans tez savunması-Master's Thesis Defense

Knowledge as an Object of Psychological Ownership and Knowledge Hiding via Territoriality among Knowledge Workers (Psikolojik Sahiplenmenin Nesnesi Olarak Bilgi ve Bilgi Isçilerinin Bölgecilik Aracılıgıyla Bilgi Saklama Davranısında Bulunmaları)


Deniz Ispirli
Danısman: Sevinç KöseYorum ve Öneriler
Sonuç
Çalısmanın Amacı ve Önemi

Teorik Çerçeve (2)
GIRIS
Hipotezler
Arastırma Modeli ve Prosedür
Teorik Çerçeve (1)
Ölçekler
Analizler
Sosyal Bilimler Enstitüsü Isletme Anabilim Dalı
Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı

Soyut ya da gizil bir nesne olan bilginin saklanıp saklanmadıgının kavramsallastırılması ve islemsellestirilmesi

Psikolojik sahiplenme ölçüm aracının kavramsallastırılması ve islemsellestirilmesi
(Türk örgüt yapısı için)


Giris
- Çalısmanın Amacı ve Önemi
- Teorik Çerçeve
- Psikolojik Sahiplenme ve Bilgi Saklama
Davranısı Arasında Öngörülen BagıntılarMetod
- Arastırma Modeli ve Prosedür
- Hipotezler
- Ölçekler
- Analizler

Hipotezler 1-1a
Hipotezler 2-2a
Hypotheses 3-3d
Hipotezler 4-4a
Hipotezler 5-6
Bilgi Saklama ve Bilgi-temelli PS Ölçekleri Faktör Analizi
Bilgi Saklama Dogrulayıcı Faktör Analizi
Psikolojik sahiplenmenin çalısanların bilgi saklama davranısı üzerindeki etkisini belirlemek,
Bilgi saklama davranısının, istenmeyen bir örgütsel davranıs örüntüsü olarak örgüt-temelli psikolojik sahiplenme duygusunun tesviki yoluyla önlenebilecegini tespit etmek,
Psikolojik sahiplenmenin tesvik edici ve önleyici alt boyutları arasındaki ters bagıntının bilgi saklama davranısı üzerindeki farklılasan etkisine kanıt bulmak,
Psikolojik sahiplenme teorisinin, öncül ve ardıllarıyla Türk örgüt yazınına tanıtılması
Sonuç
Yorum ve öneriler
- Iliski ve EtkilerYetkinlik, bireysel kimlik, bireysel alan
Kontrol, yakından tanıma, kendini mal etme
Bilgi saklama: Kasıtlı ve bilinçli olarak belli bir bilgiyi talep eden bir kimseye bilgi vermekten imtina etme durumudur. Kaçınma, bilmezlikten gelme veya mantıga büründürme olmak üzere üç tür bilgi saklama davranısından söz edilmektedir. Kaçınma türü bilgi saklamada kisi ya yanlıs bilgi verir, ya da böyle bir niyeti olmamasına karsın gelecekte bilgi saglama sözü verir. Bilmezlikten gelme, kisinin talep edilen bilgiden bihaber oldugunu iddia etmesidir. Bu iki tür bilgi saklama davranısı "aldatmaca" içerir. Mantıga büründürmede, talep edilen bilginin saglanmaması için bir gerekçe ya da sorumlu vardır.

Elestirilme korkusu, rekabet, güven, karsılıklılık (mübadele), zaman ve emek tasarrufu...
Metod
H5: Knowledge workers with knowledge-based psychological ownership are more likely to report knowledge hiding.

H5a: Knowledge workers with knowledge-based psychological ownership are more likely to report knowledge hiding and this is enhanced further by territorial feelings upon one’s knowledge.

H6: Knowledge workers with organization-based psychological ownership are less likely to report knowledge hiding.
Psikolojik Sahiplenme
Bilgi Saklama
Bilgi-temelli Psikolojik Sahiplenme
İlişkisel araştırma deseni (correlational research design)
-Çapraz kesitsel veri
-Yarı-deneysel alan araştırması
-İkincil kaynaklar, yapılandırılmış soru formu
-Pilot çalışma ile dilsel geçerliğin sağlanması
-Nitel veri ile desteklenen saha çalışması
“Bilgiyi psikolojik olarak sahiplenen bilgi isçileri bilgi saklama davranısında bulunurlar mı?”

“Bilgiyi psikolojik olarak sahiplenen bilgi isçileri arasında bölgecilik egilimi yüksek olanların bilgi saklama davranısında bulunma oranları daha yüksek midir?”

?????
NIÇIN?
NE?
NASIL?
Psikolojik sahiplenme: Resmi ve hukuki sahiplikten tenzih bir bilinç hali. Psikolojik sahiplik nesnesi somut veya soyut herhangi bir yapıda olabilir. Sahiplenme motifinin teorik temelleri iyelik (possession) ve tasarruf duygularına dayanır. Örgüt yazını açısından ele alındıgında psikolojik sahiplenme, örgüt içerisinde yer alan herhangi bir nesneye karsı gelistirilmesi mümkün olan genel bir mülkiyet hissi ve algısıdır.
roots
routes
Bireysel yetkinlik, Hesap verebilirlik, Aidiyet, Bireysel kimlik
Bölgecilik Engelleyici PS
Teşvik Edici PS
Teorik Çerçeve (3)
Psikolojik sahiplenme ve bilgi saklama davranısı arasında öngörülen bagıntılar:
Bilgi saklama davranısı, iki skalalı (promotion-prevention) psikolojik sahiplenme algısının alt boyutları ile açıklanabilecek bir davranıstır. Bu alt boyutlardan tesvik edici (promotion) temelli olan 4 faktörün bilgi saklama davranısı ile negatif, önleyici (prevention) temelli bölgecilik faktörünün ise pozitif iliski içerisinde olacagı öngörülmektedir.
H1: There is a negative and causal relationship between psychological ownership and knowledge hiding.

H1a: Psychological ownership is a predictor of knowledge hiding.
H2: There is a positive and causal relationship between knowledge hiding and knowledge-based psychological ownership.

H2a: Knowledge-based psychological ownership is a predictor of knowledge hiding.
H3: Knowledge workers with promotion psychological ownership are less likely to report knowledge hiding.
H3a: Knowledge workers with self-efficacy psychological ownership are less likely to report knowledge hiding.
H3b: Knowledge workers with accountability psychological ownership are less likely to report knowledge hiding.
H3c: Knowledge workers with sense of belongingness psychological ownership are less likely to report knowledge hiding.
H3d: Knowledge workers with self-identity psychological ownership are less likely to report knowledge hiding.
H4: Knowledge workers with prevention psychological ownership are more likely to report knowledge hiding.

H4a: Knowledge workers with territoriality psychological ownership are more likely to report knowledge hiding.
Psikolojik Sahiplenme Ölçegi Faktör Analizi
Psikolojik Sahiplenme Dogrulayıcı Faktör Analizi
Tesvik Edici Psikolojik Sahiplenmenin Bilgi Saklama Boyutları Üzerindeki Etkisi
Psikolojik Sahiplenmenin Bilgi Saklama Üzerindeki Etkisi
Bölgecilik ve Bilgi-temelli Psikolojik Sahiplenmenin Bilgi Saklama Üzerindeki Etkisi
İKorelasyonlar
Ölçek Ortalamaları
TanımlayıcıİİIstatistikler
Katılımcılar, bölgecilik ortalamaları yüksek olmasına karsın bilgi saklama alt boyutları açısından orta seviyelerdedir. En fazla "mantıga büründürme" türü bilgi saklama taraftarı oldukları tespit edilmistir.
Yüksek bölgecilik tutumlarının bilgi saklama davranısına dönüsmedigi görülmektedir.
Örgüt-temelli psikolojik sahiplenme, bilgi saklama davranısının tüm alt boyutlarıyla negatif iliski göstermektedir.
Bilgi-temelli psikolojik sahiplenme, bilgi saklama davranısının tüm alt boyutlarıyla pozitif iliski göstermektedir.
Nitel Veri
“confidentiality” (12) ordu mensupları (n=34),
“knowledge” (12) yazılımcılar (n=53),
“share” (10) danışmanlar (n=19),
“help” (8) tıp doktorları (n=23),
En çok kullanılan 10 sözcük;
“knowledge” (28), “share” (27), “help” (25), “my organization” (24), “hide” (20), “colleague” (18), “do not share” (16), “do not hide” (15), “appropriate” (12), and “confidentiality” (12).

Çalışmada tespit edilen psikolojik sahiplenmenin, toplulukçu tip psikolojik sahiplenme olduğu düşünülmektedir. Yüksek bölgecilik algıları, batı tipi bireyci kültürlerde beklenilenin aksine bilgi saklama sonucuna evrilmemiştir.

Örgüt-temelli psikolojik sahiplenme duyguları da bireyselden ziyade toplulukçu temellidir. Paylaşılan bir psikolojik sahiplenme durumu mevcuttur.

Öğrenme odaklılık
X
Performans odaklılık
psikolojik sahiplenme ve bilgi saklama davranışı
Bireysel motivasyonlar ve sosyal sermaye
bilgi paylaşma ve bilgi saklama
Karmaşık iş dizaynı
X
Basit iş dizaynı
psikolojik sahiplenme
Full transcript