Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

1.3 FD2016

No description
by

G1000 @Prezi

on 5 November 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 1.3 FD2016

Tafel: 1.3
Naam: Jan Willem Keuning
Gearwurking
Doarp moat mei inoar weze om leefberens te stypjen!
De maatskippy moat kantelje
troch mear gearwurking

We moatte
Sels ynisjatyf nimme!

Gearwurking smyt mear op,
om't tsjinstellingen oerbrêge wurden

Tsjinstellingen
oerbrêgje!

Doarpsbelangen
hawwe it moeilik

Hoe kinne wy
de jeugd ek meinimme?

Hoe kinne wy dingen
foar inoar ferbetterje?
Tsjin individualisering!
Mear mienskip!
Sels dingen dwaan
We moatte sels saken regelje sûnder extra jild
Begjint mei
mienskiplik belang
Nije beweging: 'Wat bynt us?"
Talinten brûke!!
Inoar oansprekke op wat jo kinne,
net wat jo net kinne
Jeugd net oerslaan
Sykje ek minsken
dy't wat boppe
de partijen stean
Hoecht net yn
grutte projekten
begjin lyts
Doarpsbelang
stiet ek boppe
de partijen
Alde struktueren
moatte we trochbrekke troch .....
Minsken binne fry om mei
te dwaan, mar se moatte
wol utnoegje wurde om
mei te dwaan
Dream: Negatyfe wrok
omdraaie nei posityfe gearwurking
mei doarpsmienskippen
Minsken wurde
wer part fan de mienskip
Mar dêr moat
jo wol wat foar dwaan
Oerheid moat dit faciliteare,
gjin machtstinken mear!
Bestjoerders
moatte' 'omdenken''
leare
Wy dreame net allinnich,
mar tegearre!
It kin wol! Minsken wurkje posityf gear yn de mienskip en de oerheid faciliteart dit sûnder machtstinken.
Durf te dromen!!!
Word eens wakker!
It kin wol;
minsken wurkje posityf
gear yn de mienskip
en de oerheid faciliteart
dit; kortom: durf te dromen,
word eens wakker!
Wat kinne wy dwaan om us dream te realisearjen?
Talentenschouw per dorp
Ideeenboek per dorp
Netwerkoverzicht
Begin met
wat geen geld kost
persoonlijke benadering
Maak mogelijkheden zichtbaar en
zet het in de dorps facebook, krant, website
Meitsje gebrûk fan besteande
mooglikheden (afval recyclen,
groentetuin, 17.00 uur app, ..)
lytsskalige en
concrete
ynitsjatieven
Project
'It kin
wol
!'
Inventariseer talenten van jeugd en jongeren en combineer die met wat het dorp nodig heeft.
Waar willen we uitkomen?
Vrijwilligers
in het zonnetje
Geef jeugd de ruimte
in bijv. sub-commissies
Jeugd-Ouder
gearwurking
Bevraag Dorpsbelang
om advies voor je eigen
nieuwe ideeen
Jongerein belûke
by Tafeltje Dekje?
Nodig iemand uit
om samen te eten
Mienskip en gemeente heeft overzicht van te benutten talenten en gebruiken die ook
Full transcript