Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

bijeenkomst 7 maart 2013.

No description
by

sjoerd sijbesma

on 15 March 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of bijeenkomst 7 maart 2013.

Het schooljaarplan De plannen voor schooljaar 2012-2013 Wat waren de plannen eigenlijk? Leiding geven! Wat is er gerealiseerd? Het is heel belangrijk dat het gedeeld wordt!!!!!!!!!! Brede school ontwikkeling
Doelen 2012-2013
elke school heeft in 2015 een doorgaande lijn van 0-12 jaar. Bij voorkeur zitten de leerlingen in één gebouw, maar dit is afhankelijk van de lokale omstandigheden.
Hoe?
Elke school heeft vanaf augustus 2011 een brede scholencoördinator benoemd. In een functieprofiel staan de taken en verantwoordelijkheden omschreven.
Wat kost het?
Prestatieindicator?
- de doorgaande leerlijn van 0-12 jaar beschreven en geïmplementeerd
- een visiedocument waarin samenwerking tussen kinderopvang, vso,bso en onderwijs staat beschreven
- een pedagogische visie vanwaar uit de partners en bongenoten werken met kinderen Passend onderwijs
Doelen 2012-2013 c.b.s. it Lemieren wil in 2015 een smalle zorgschool zijn.
Deze school wil er in principe zijn voor alle leerlingen in het dorp of de wijk. Daartoe worden de nodige aanpassingen in de pedagogiek en de didactiek toegepast. Wanneer de onderwijsbehoeften van zorgleerlingen complexer worden, zijn ze echter beter af op een speciale school, waar meer specialistische hulp kan worden gegeven
Hoe?
We gaan voor het tweede traject “Onderwijs anders” volgen o.l.v. het KPC.
Hoe kunnen wij het ons onderwijs borgen en verder inrichten zodat alle kinderen kunnen werken vanuit hun hun leerbehoeftes? We hebben te maken met combinatiegroepen en hoe gaan wij hier mee om? Hoe kunnen wij ons klassenmanagement inrichten zodat het een flexibel en duidelijk instrument wordt. Team onderwijs op maat. Het onderwijs zo inrichten dat kinderen, ouders en leerkrachten zich er prettig bij voelen. Hierbij willen wij ook meer gebruik maken van de elektronische leeromgeving. Er is een mooie pilot geweest. Die gaan we uitbreiden naar andere groepen….

Wat kost het? € 8000,-
Prestatieindicator?
• Er is een nieuwe organisatie van het onderwijs gevonden waarbij meer onderwijs op maat gerealiseerd wordt.
• Er is een passend rooster; taken en rollen van de leerkrachten en de assistent zijn op elkaar afgestemd.
• Alle leerkrachten kennen hun sterke kanten en talenten; van iedere leerkracht wordt minimaal één talent ingezet.
• In de leeromgeving zijn meerdere soorten werkplekken zichtbaar en in gebruik.
• Er zijn meerdere soorten werkplekken en activiteiten voor kinderen met verschillende leerstijlen. (‘niet-leerders’)
• ELO. Ingezet ook in andere groepen Identiteit
Doelen 2012-2013 Vanuit de identiteitsontwikkeling zijn wij gekomen tot een aantal actiepunten. Deze staan beschreven in het beleidsdocument: it Lemieren, een school met uitstraling. Het komende schooljaar worden deze actiepunten doorgenomen met het team en hiervan uit wordt bekeken welke actiepunten uitgevoerd worden.
Hoe: Identiteit en godsdienstonderwijs 4 x per jaar op de agenda van de teamvergadering zetten. Informatie via nieuwsbrief/website o.m. het vertelrooster.
Schoolkerkdienst 1 per schooljaar houden.
Wat kost het?
Prestatieindicator? Het uitstralen en uitdragen van onze identiteit. Schoolprofiel
Alle scholen bieden de leerstof aan, zoals deze verwoord wordt in de kerndoelen. Dat is de basisstof. Daarnaast is het mogelijk extra leerstof aan te bieden. Dat kan zijn Engels (drietalige school), muziek of b.v. zwemmen. Dit past bij de vraag, die vanaf 2009 (n.a.v. het imago-onderzoek) aan de scholen is gesteld: wat voor school wil je in 2012 zijn?
Doel: onze school heeft uiterlijk in december 2012 het schoolprofiel vastgesteld.
De bedoeling is om ons te profileren als een digitale school waarbij de computer een deel van de instructie van de leerkracht overneemt zodat de leerkracht tijd heeft om zijn/haar instructie af te stemmen op de leerlingen die dat nodig hebben. Tevens willen we de zelfstandigheid van leerlingen en de verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces stimuleren, door flexibele werkplekken voor kinderen te creëren waar ze alleen of in groepjes met computertaken kunnen werken.

Hoe?
Doel voor het schooljaar 2012-2013 is om voor de groepen 5 t/m 8 een ELO te ontwikkelen voor taal, rekenen en wereldoriëntatie.
- De ELO is vanaf januari 2013 ontwikkeld.
- Implementatie vindt plaats van januari 2013 tot juni 2013.
- Vanaf augustus 2013 is de ELO geïmplementeerd. Andere scholen kunnen de ELO bekijken en gebruik maken van datgene, wat wij hebben ontwikkeld.

-Hendrik van der Heide en Jan Willem Feenstra worden vanaf september 2012 2 uur per week uit geroosterd om de ELO in te richten.
-Zij zoeken en maken lesmateriaal dat aansluit bij de methode Alles telt en Taal op Maat en bij de lesdoelen en leerlijnen van de groepen 6,7,8.
-Daarnaast gaan ze op zoek naar digitaal lesmateriaal voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek.
-Deze lesmaterialen worden geschikt gemaakt voor de ELO en voor de overige scholen binnen onze Vereniging ter beschikking gesteld. Reserveringsbeleid
De meeste scholen en de vereniging hebben op dit moment hun publieke reserves behoorlijk gevuld. Uit de meerjarenbegrotingen blijkt, dat de scholen de komende jaren gebruik maken van hun publieke reserves om hun baten aan te vullen. Op dit moment is het beleid, dat deze niet binnen 8 jaar mogen worden uitgeput. De vraag is hoe scholen hier in de toekomst verder mee om moeten gaan. Mede door de onzekere politieke situatie hebben we daar geen antwoord op; ook zijn er lokale verschillen. Wel dienen we er voor te zorgen, dat ook op langere termijn het christelijk onderwijs een goede kwaliteit levert. Het is nodig ons daarop te beraden.
Doel: onze school heeft uiterlijk in juni 2013 een meerjarenperspectief vastgesteld, zodat de komende decennia minimaal de huidige kwaliteit gecontinueerd wordt. Dit kan door vermindering van de uitgaven, of door het genereren van extra inkomsten.
Hoe? Discussies op schoolniveau met ondersteuning vanuit de Vereniging
Prestatieindicator? In elke begroting van 2014 wordt een extra hoofdstuk ‘meerjarenperspectief op schoolniveau’ opgenomen. Referentieniveaus
Doelen 2012-2013: het referentieniveau van rekenen is op 1 augustus 2013 omschreven

Hoe:
Voor rekenen zijn er 4 domeinen beschreven:
• getallen;
• verhoudingen;
• meten en meetkunde;
• verbanden.
Elk van deze domeinen is opgebouwd uit de onderdelen:
• notatie, taal en betekenis;
• met elkaar in verband brengen van getallen en dagelijks spraakgebruik;
• gebruiken van de kennis om problemen op te lossen.
Van elk onderdeel wordt beschreven:
• wat een leerling aan kennis paraat moet hebben. Een kind dat doorstroomt naar het voortgezet onderwijs moet bijvoorbeeld maten voor lengte, oppervlakte, inhoud, gewicht en temperatuur kennen;
• welke kennis functioneel gebruikt moet worden. Een kind moet bijvoorbeeld weten hoe je lengte meet;
• wat een leerling moet weten over de context van de kennis (het waarom). Het kind moet bijvoorbeeld weten dat een vierkante meter niet altijd een vierkant is.

Leerstofoverzicht per jaar maken van Rek. Wisk. m.b.v. de rekenmethode alles telt. Veilig Internetten
Doelen 2012-2013: de leerstof van de methode Veilig Leren internetten wordt in samenwerking met de bibliotheek dit jaar aangeboden
Hoe: in samenwerking met de bibliotheek wordt de leerstof aangeboden. Dit onder verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht, die er voor zorgt, dat de leerstof van Veilig Leren Internetten aan bod komt.
Wat kost het? ?
Prestatieindicator? De school ICT-er gaat na, of de leerstof daadwerkelijk is aangeboden. Na evaluatie wordt uierlijk 1 juli 2013 de leerstof voor de volgende jaren vastgesteld. http://www.youtube.com/watch?v=TnGuZvDnVKk http://www.youtube.com/watch?v=PmYviprOmCk Fia is de bredescholen coördinator.
- de doorgaande leerlijn van 0-12 jaar beschreven en geïmplementeerd
- een visiedocument waarin samenwerking tussen kinderopvang, vso,bso en onderwijs staat beschreven
- een pedagogische visie vanwaar uit de partners en bongenoten werken met kinderen • Er is een nieuwe organisatie van het onderwijs gevonden waarbij meer onderwijs op maat gerealiseerd wordt.
• Er is een passend rooster; taken en rollen van de leerkrachten en de assistent zijn op elkaar afgestemd.
• Alle leerkrachten kennen hun sterke kanten en talenten; van iedere leerkracht wordt minimaal één talent ingezet.
• In de leeromgeving zijn meerdere soorten werkplekken zichtbaar en in gebruik.
• Er zijn meerdere soorten werkplekken en activiteiten voor kinderen met verschillende leerstijlen. (‘niet-leerders’)
• ELO. Ingezet ook in andere groepen Het uitstralen en uitdragen van onze identiteit. -De ELO is vanaf januari 2013 ontwikkeld.
-Implementatie vindt plaats van januari 2013 tot juni 2013.
-Vanaf augustus 2013 is de ELO geïmplementeerd. Andere scholen kunnen de ELO bekijken en gebruik maken van datgene, wat wij hebben ontwikkeld. onze school heeft uiterlijk in juni 2013 een meerjarenperspectief vastgesteld, zodat de komende decennia minimaal de huidige kwaliteit gecontinueerd wordt. Dit kan door vermindering van de uitgaven, of door het genereren van extra inkomsten. Voor rekenen zijn er 4 domeinen beschreven:
• getallen;
• verhoudingen;
• meten en meetkunde;
• verbanden.
Elk van deze domeinen is opgebouwd uit de onderdelen:
• notatie, taal en betekenis;
• met elkaar in verband brengen van getallen en dagelijks spraakgebruik;
• gebruiken van de kennis om problemen op te lossen.
Van elk onderdeel wordt beschreven:
• wat een leerling aan kennis paraat moet hebben. Een kind dat doorstroomt naar het voortgezet onderwijs moet bijvoorbeeld maten voor lengte, oppervlakte, inhoud, gewicht en temperatuur kennen;
• welke kennis functioneel gebruikt moet worden. Een kind moet bijvoorbeeld weten hoe je lengte meet;
• wat een leerling moet weten over de context van de kennis (het waarom). Het kind moet bijvoorbeeld weten dat een vierkante meter niet altijd een vierkant is.

Leerstofoverzicht per jaar maken van Rek. Wisk. m.b.v. de rekenmethode alles telt. De school ICT-er gaat na, of de leerstof daadwerkelijk is aangeboden. Na evaluatie wordt uierlijk 1 juli 2013 de leerstof voor de volgende jaren vastgesteld. Het komend schooljaar.
Wat willen wij?
Brainstormen!
Full transcript