Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Transport per carretera Prezi

No description
by

Iván Crespo

on 25 January 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Transport per carretera Prezi

TRANSPORT PER CARRETERA
SITUACIÓ ACTUAL

205.738 empreses de Transport (184.738 pertanyen al transport terrestre (dades de l'any 2012)
El transport públic de mercaderies per carretera està compost per 102.330 empreses i de transport i 6.967 operadors del transport que compten amb 214.838 vehicles pesats i 89.910 lleugers
El transport nacional de mercaderies a Espanya es fa en la seva immensa majoria a través de camions per carretera (segons dades del Ministeri de Foment, el 85% de les Tm transportades es realitzen a una distància inferior als 150 km)
PROBLEMES DEL SECTOR
Durant els últims temps, el transport per carretera és objecte d'una pressió tributària creixent
Sector atomitzat, hi ha un excés de mitjanes i petites empreses, a més d'una xarxa de treballadors autònoms no sempre prou professionalitzada i amb poca capacitat d'incorporar tecnologia
La complexitat creixent del sector demanda professionals en tots els nivells cada vegada més qualificats
Les empreses de transport tenen enormes dificultats per assumir les variacions de costos importants com per exemple, el preu del gasoil
Forta morositat en el cobrament de les operacions realitzades
COMPETIVITAT
Les empreses, de totes les mides, han de poder competir eficientment en condicions de transparència i això té una forta exigència de canvis culturals profunds, incorporant professionals formats
SOSTENIBILITAT
El transport per carretera és cada vegada menys contaminant, ús de vehicles amb menor emissió de CO2 (Vehicles amb motor EURO)
Mesura de la petjada de carboni
SINISTRALITAT
Tenint en compte que les causes de la immensa majoria dels accidents de trànsit estan relacionades amb decisions del conductor, es necessita un control urgent sobre el temps de treball, la jornada laboral, els descansos, el treball nocturn, terminis de lliurament, examen de tacògraf, control de pesos i pes/eix, manteniment del vehicle
INTERNACIONALITZACIÓ
Poca diversificació de les empreses espanyoles de transport per carretera. Les empreses que han apostat per la internacionalització van aprofitar l'impuls exportador que l'economia va exmperimentar a l'any 2011
Cal una promoció per a la internacionalització
IMATGE SOCIAL
El sector del transport per carretera no està ben considerat per l'entorn social, l'entorn econòmic i per les administracions.
La imatge del sector cara a la societat es veu erosionada també per la constant pressió sobre el transport per carretera
Apostar pels principis SER
RESPONSABILITAT SOCIAL
La responsabilitat social de les empreses és un aspecte bàsic de cara a assegurar la sostenibilitat del sector
Certes organitzacions del sector han elaborat una declaració de sostenibilitat, ètica i responsabilitat en la cadena del transport i logística d'Espanya bada en el principis SER
Des del compliment d'aquests principis, serà el sector el demostrador i garant del seu veritable compromís amb el respecte a les persones, al medi ambient i al propi sector
El segell e, d'excel•lència empresarial en logística i transport, impulsa i certifica l'aposta empresarial per valors com la qualitat, el respecte mediambiental, el compromís social, la transparència en la forma d'actuar, l'aposta per la innovació i el respecte a la lliure competència.
Carlos Cano
Elias Moreno
Iván Crespo
INFRAESTRUCTURES
Estacions de transport per carretera (estacions de transport de viatgers i estacions de transport de mercaderia
Centres de transport (generals i centres de transport de categoria especÍfica
Plataformes Logístiques
Distriparks
City-logistics
Carreteres
En aquest apartat agruparem els costos en directes i indirectes, els desenvoluparem i esmentarem quins son
COSTOS DIRECTES
Els costos directes poden ser fixes o variables i són els que afecten directament al preu del servei de transport ja que guarden una relació directa amb el servei, com poden ser el combustible, assegurances, salari del conductor...etc.

Aquests costos anuals es calculen amb els costos unitaris sense IVA ja que es considera que l'IVA resultarà neutre.

Costos Directes Fixes
Personal de conducció
Són els costos que l’empresa té es realitzi el servei o no, es mantenen constants:
Costos de finançament
Amortització
Costos fiscals
Assegurançes del vehicles
COSTOS DIRECTES VARIABLES
Són aquells que van en funció del número de serveis que realitzi l’empresa:
Combustible
Pneumàtics
Dietes del conductor
Reparacions
Lubricants
Altres costos variables (despeses del ferry, peatges, etc.
COSTOS INDIRECTES
Son aquells costos que són comuns a diversos serveis de l’empresa i resulten difícils d’assignar. No estan relacionats amb el servei de transport, estan relacionats amb l’empresa, son comuns a l’activitat, com poden ser:
Costos comercials
Costos d'Administració
Costos d'espai
Costos de manipulació
Historia i evolució


Historia i evolució
Durant segles els mitjans tradicionals de transport estaven restringits a muntar sobre animals, carros i trineus tirats per animals.A la revolució industrial el transport aconsegueix una
evolució
espectacular, fonamentalment per dos motius:
La creació d'una via segura i adequada per al transport; i una màquina potent i regular.


Al començament del segle XX s'aconsegueixen els primers derivats del petroli de manera industrial. Comença llavors l'asfaltat de les carreteres i s'obté, amb el motor d'explosió i la roda de cautxú, un vehicle ràpid, segur i molt versàtil.

Normativa
Normativa nacional
- Llei 16/1987 , de 30 de juliol , d'ordenació dels transports terrestres.

- Real decret 1211/1990 , de 28 de setembre, pel qual s'aprova el reglament de la llei d'ordenació dels transports terrestres.Normativa internacional
- Normativa CMR.
- Llibre blanc.
- Tractat de Roma.

Normativa especial
- ATP.
- Animals vius.
- ADR.

Altres normatives
- Normativa de viatgers.
- Masses i dimensions.
- Temps de descans i conducció.
Normativa

Restriccions per al transport per carretera


Flota
Restriccions al transport per carretera
- Vehicles de transport de mercaderies en general.
- Transports especials.
- Vehicles especials.
- Vehicles de mercaderia perillosa.
- Restriccions per causes meteorològiques.

Flota
Es denomina Flota de Transport al conjunt de vehicles destinats a transportar persones o mercaderies. Hi ha els següents tipus:
Flota Pròpia
: L'empresa realitza la gestió directa i completa sobre els vehicles que utilitza.
Flota Aliena
: Els serveis de transport es contracten, a través d'empreses de transports o contractant autònoms amb vehicle propi.
Flota Mixta
: Es fa ús dels dos casos anteriors.

Els equips de transport són maquinària autopropulsada sobre pneumàtics, en què es carrega el material per al transportin i descarreguin en el lloc de l'obra que correspongui o en un abocador. Els equips de transport poden ser intravials o extravials, depenent de si, pel seu pes o dimensions, estan autoritzats per circular per la via pública. L'elecció d'equips extravials està subjecta a la possibilitat de circulació per l'obra i accés als talls corresponents. Els principals vehicles utilitzats són els camions-bolquet, els remolcs basculants, els dumpers, i els tractovagones.
OPERADORS DEL TRANSPORT PER CARRETERA
Normativa vigent

Les seves formes són:

• AGÈNCIA DE TRANSPORT.
• TRANSITARI.
• EMMAGATZEMISTA - DISTRIBUÏDOR.

Anàlisi DAFO
Equips de transport
Clasificacció de transport i vehicles
Vehicle lleuger
Vehicle pesant
Transport públic
Transport privat
Transport de mercaderies
Transport de passatgers
Els requisits imprescindibles com a normativa per a complir la realització de transports de mercaderies o viatgers per carretera, tant públic com privat, son:

- Competència professional: ( art.47 de la LOTT).

- Honorabilitat: (art.45 de la LOTT).

- Capacitació Financera: (art.46 de la LOTT).

- Establiment: (art. 44 de la LOTT).

Les normatives del transport per carrtera els agruparem en aquestos 4 apartats:


La taula següent ens mostra l’evolució del volum transportat i el creixement que hi ha hagut a Espanya, en l’àmbit del transport per carretera
XIFRES ESTADÍSTIQUES
AGÈNCIES DEL TRANSPORT


Article 91 Definició i regulació
 1. 1. Tindran la consideració d'agències de transports les persones físiques o jurídiques que es dediquin a les funcions de mediació entre els usuaris del transport públic de mercaderies i els transportistes per carretera per qualsevol mitjà de transport, incloent-hi tota activitat d'intervenció en la contractació d'aquests transports públics com organitzacions interposades entre usuaris i transportistes, i les funcions de gestió, informació, oferta, organització de càrregues i serveis necessàries per a la contractació dels transports.

TRANSITARIS

Els transitaris, en l'exercici d'intermediació i organització dels transports internacionals, podran realitzar activitats com:

• Complir formalitats administratives lligades al transport internacional o en règim de trànsit duaner.

• Dipositar o emmagatzemar mercaderies procedents o destinades al transport internacional o en règim de trànsit duaner.

• Contartar la realització dels ports, amb les empreses de transport

EMMAGATZEMISTES –DISTRIBUÏDORS

Els emmagatzemistes -distribuïdors podràn dur a terme la distribució de les mercaderies amb vehicles propis, sempre que disposin detargeta de servei públic.

Reben la mercaderia en un dipòsit, en els seus magatzems o locals per posteriorment distribuir-los.


Respecte a la distribució:
 • Porten a terme la distribució amb vehicles propis, proveïts d'autorització de transports.
 • Contracten a transportistes autoritzats
 • Contracten el transport a una agència de transport

xifres estadístiques
GRAFICA DE VOLUMS DEL TRANSPORTE INTERMODAL
PROJECTE TRANSPORT
PER CARRETERA

ESTRATEGIES I PERSPECTIVES DE FUTUR
¿Quina es la situació actual del transport per carretera?
¿Hi ha una evolució tendencial de la demanda de transport terrestre?
El nostre entorn socioeconòmic està canviant.

Hem d'adaptar-nos a aquesta nova realitat de forma urgent.


Enfocament global basat en dos principis:

- Definir una estratègia a llarg termini.

- El segon principi es basa en que els objectius de les empreses han d'adaptar-se.

1. Proveir diverses alternatives eficaces
2. Prioritzar els trajectes amb un elevat valor per sobre dels trajectes amb un valor reduït
3. Establir un preu eficient
4. Neutralitat a l'hora de prendre les decisions

CONSUM ENERGETIC: Un dels principals problemes de cara a futur

- SOLUCIÓ?

Millora de l'eficienciaa) Preus mes competitiu

b) Oferir millors condicions del transport

c) Complir amb les exigències del client

Green Corridors, ¿en hi haurà en el futur?


¿Hi haurà alguna possibilitat d’introduir el megacamió?
Projecte SARTRE ¿Què és i en que consisteix?
Oscar Otero
Sergi Güell
Full transcript