Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Brudstykker af en Landsbydegns Dagbog

No description
by

Sara Brygger

on 16 August 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Brudstykker af en Landsbydegns Dagbog

Brudstykker af en Landsbydegns Dagbog
Introduktion til forløb
Værklæsning
Kanonforfatter
Litterær analyse
Genre
Fortælleren
Komposition
Fremstillingsform

Tekster I måske allerede kender
Hosekræmmeren (1829)
Introduktion til forløbsstarteren
Vi indleder alle moduler i forløbet med at I skal reagere på hinandens undrende spørgsmål. Læs alle spørgsmålene.
Tag udgangspunkt i det spørgsmål i gruppen, som tiltaler jer mest, men se hvor mange I kan nå i den tid, I har til rådighed: 20 minutter.

Følg denne struktur for feedback:
1. Anerkend spørgsmålets relevans (konkrete elementer i det)
2. Forsøg at besvare det med udgangspunkt i teksten læst hjemme (citater), litterære analyseredskaber og generel baggrundsviden.
3. Formuler et nyt undrende spørgsmål, der sætter en form for perspektiv på det indledende spørgsmål.
Basisviden 1: Genre
En lang novelle eller kort roman?
St. St. Blicher (1782-1848)
Præst og forfatter. Jyde!

Stor produktion af svingende kvalitet fra mesterværker til triviallitteratur.

"Sildig Opvaagnen"

"Hosekræmmeren"

"Præsten i Vejlbye"
Den blicherske novelle
Temaer og motiver
Ak! Hvor forandret!
- Tiden der ikke kan tilbagekaldes
Driftens fatalitet
! - Seksualitetens konsekvenser
Interesse for, hvordan menneskeskæbner udarter sig på baggrund af en
enkelt skæbnesvanger begivenhe
d. Point of no return!
"Romantistisk" interesse for "
det interessante
"
Præludium (1838)
Fagligt indhold
Metode


Fornemmelse for den hermeneutiske spiral.
Nykritisk analysemetodes begreber (fortæller, komposition mm.)
Forløbets arbejdsmetode
I skal læse værket hjemmefra
(ca. 10-12 sider til hver gang) plus evt. baggrundslitteratur.
Jeg har uploadet et
læseskema
til jer på lectio - dette er alene til jeres egen anvendelse (jeg skal ikke se det).
I klassen skal I sidde i
faste grupper
og sammen opbygge jeres analyse af værket. Som platform skal I bruge
slack
.
Til hvert modul skal I hver især formulere
et undrende spørgsmål
til teksten, som skal postes i jeres gruppes channel, f.eks. #gruppe3.
Som en fast bestanddel af timens begyndelse skal I
reagere på hinandens undrende spørgsmål
i gruppen.
Undervejs uddyber og udvikler I
jeres
analyse af værket, hvor det er
jeres
spørgsmål og ikke mine, der er i centrum.

Poetisk realisme
- vil skildre realiteternes verden, men tolker begivenhederne på en idealiseret måde. Stort skel mellem "det som skete" og "det som burde være sket".
Et sted mellem romantikken og det moderne gennembrud
Hvad skal der så ske?
Læreren holder hver gang et kort oplæg om et relevant fagligt emne (15 minutter).
I kan anvende denne nye viden eller I kan lade være. I kan også gemme den til senere.
Efter læreroplægget holder vi pause.

Efter pausen skal I sammen i gruppen udvælge de (nye) spørgsmål i gruppen, som I gerne vil arbejde videre med. Arbejd mundtligt, men lad en af jer tage notater til arbejdet (slack).
Ingen faste arbejdsspørgsmål -> Stort elevansvar.
De sidste 10 minutter er tilegnet klasseopsamling af forskellig art.
Søren Baggesen: Den blicherske novelle (1965):
1. En retrospektiv fortæller (med overblik)
2. En irrationel begivenhed (pind i myretuen), der griber ind i personernes tilværelse.
3. Et tolkningspunkt, hvor novellens tråde samles og bliver en tilværelsestolkning.

"Grundtrækket i den blicherske novelle er den
usædvanlige begivenhed
opfattet som
tolkningspunkt
for et
skæbnemønster
, der er bundet i en realistisk opfattet virkelighed…"
Dagbogsformen er kendt som en
intim og psykologisk
genre. Læseren kan "snage" i skribentens inderste tanker og dermed leve sig ind i dem. Triviallitteratur er ofte baseret på dette princip.
Mere om genren
Dagbogenformen er også en måde at skabe
autencitet
omkring fortællingen.
"Based on a true story" -> "Fundet og gennemset af S. S. Blicher"
Andre
autencitetsmarkører
: Breve, officielle erklæringer, virkelige hændelser.
Hvad skal man som læser være opmærksom på, når man læser fiktion med disse autencitetmarkører???
Basisviden 2:
Teori om den upålidelige fortæller
James Phelan (f. 1951): amerikansk professor i litteratur. Interessefelt narratologi (læren om fortællingen).
Den implicitte forfatter
(afsender)
Fortæller
implicit publikum
(modtager)
Den
pålidelige
fortæller "taler eller handler i overensstemmelse med værkets normer (det vil sige den implicitte forfatters normer)" -Wayne C.Booth.

Men hvad så hvis fortælleren ikke gør det? Hvordan beskriver man det?
Phelans upålidelighedsmodel
Begivenhedsakse
Videns- og perceptionsakse
Etisk akse
Vedrører fortællerens måde at rapportere hændelser på
Vedrører fortællerens forståelse af det sete
Vedrører fortællerens værdier og moral
Fejlrapportering Underrapportering
Fejlfortolkning Underfortolkning
Fejlbetragtning
Underbetragtning
Basisviden 2: Viden om novellens samtid
Tidsmæssigt strækker "Brudstykker..." sig fra 1708-1753. Dette vil vi i danskfaglig sammenhæng kalde
Oplysningstiden
. I historiefaglig kontekst er det "
Enevældens tidsalder
", Kendetegn: Statisk landbrugssamfund, 80% fæstebønder, jorden ejet af konge og adel.
Konkrete historiske begivenheder i novellen:
Pest
(stort udbrud i 1711, hvor Morten er i København)
Store Nordiske Krig
1709-1720 (som Morten kæmper i)
Marie Grubbe skandalen
(1643-1718 - lidt frit integreret)
Frederiksen m.fl (2012): Grundbog til Danmarkshistorien, Systime
Baggesen (1965): Den blicherske novelle, Gyldendalske boghandel

Sociologisk blik på den traditionelle samfundstype
(til og med 1700-tallet)
Deocentrisk
: Menneskets og verdens skæbne er bestemt af Gud
Hierarkisk opbygget
, klare sociale relationer
Statisk menneskesyn
Identitet baseret på slægt og stand
kilde: Storgaard Mikkelsen: Religion i det senmoderne samfund (2009)
Mere om tidsforhold...

Nok er oplysningstænkerne i fuld gang med at revolutionere måden at tænke verden på (rationalisme, oplysning liberalisme) i europæiske storbyer i novellens samtid. Men disse tanker er nok ikke helt kommet til Tjele i Jylland...
Noget andet er, at novellen jo ikke er skrevet i oplysningstiden.

Men hvad kan I så bruge alle disse informationer til?
Idéer til næste moduls faglige indspark modtages gerne!
Basisviden 3: Karakteren Sophie
.... Eller skulle vi kalde hende Marie Grubbe?
Hun gifter sig med adelsmanden Palle Dyre og flytter efter 12 år tilbage til Tjele.
Her møder hun Søren, en ladefoged, og forelsker sig i ham. De indleder et forhold, og det er den største skandale!
Både Palle Dyre og Maries far, Erik Grubbe, beder kongen om hjælp - hun er ude af kontrol og skal gøres arveløs!
Marie efter Gyldenløve
Marie Grubbe (1643-1718) adelsfrøken, opvokset på Tjele Gods omkring Viborg.
Gift væk til Frederik Gyldenløve (uægte søn af Frederik den 3). Frederik havde en anden familie (under sin stand) og var ofte væk fra Marie - i sin ensomhed tog hun sig også elskere. De blev skilt med kongens tilladelse.
Marie redder sig sin medgift tilbage. Hun bruger den hele på 2 år.
Marie efter Palle Dyre
Hun følger Søren til udlandet (uden penge) og dernæst lander de på Falster, hvor de driver færgefart og kro.
Søren ender med at få et barn med en anden og komme i fængsel for at dræbe en skipper. Han dør her.
Den sociale deroute er fuldstændig utrolig.

Derfor har den været inspiration for en del danske forfattere...
Ludvig Holberg
Møder Marie Grubbe omkring 1711 og oplysningsmanden skriver om det at vælge nogen under sin stand i sin epistel 89:
"Thi det er hermed bestillet, som med Mad og Drikke, hvorudi een finder Vellyst i det selv samme, som hos de fleste foraarsager Væmmelse. Derfoe siger man, at den foranderlige Smag forårsager, at hver Jomfrue bliver gift, hver Mad ædt og hver Bog læst"
H. C. Andersen
Skriver eventyret "Hønse-Gretes Familie" på baggrund af hendes historie i 1870.

Eventyret dømmer Søren og Maries forening som "naturstridigt".
J.P. Jacobsen
Skriver i 1876 romanen "Fru Marie Grubbe, Interieur fra det syttende Aarhundrede".

Et psykologisk portræt af Marie, der interesserer sig for hendes opvækst og miljømæssige påvirkninger, der kunne forklare hendes handlinger.
Lone Hørslev
Skriver i 2014 romanen "Dyrets år", netop baseret på Maries liv.


Citat fra bogen:

”Anna Orse strammer til, og Marie gisper og forbander den uro hun har i sin krop, og som intet korset kan holde styr på. En uro som er flyttet ind i hendes krop efter Blanquefort kom til Christiania i sommer. En uro som har vokset sig større dag for dag, som en myretue der kriblende krablende vokser.”
Full transcript