Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PLA D'ACCIÓ ORIENTACIÓ EDUCATIVA - INS LLANÇÀ

No description
by

Marta Icart

on 28 December 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PLA D'ACCIÓ ORIENTACIÓ EDUCATIVA - INS LLANÇÀ

B. Narracions, imatges i sons del Pla d’acció
LA PARTICIPACIÓ AL CURS DE FORMACIÓ
Funcionament des del setembre de 1996.
Únic centre d'ESO de la zona escolar obligatòria que comprèn les poblacions de Llançà, Colera, Portbou, Port de la Selva, La Selva de Mar, Vilajuïga i Garriguella.
Tenim uns 330 alumnes i uns 30 professors.
Algun any tripliquem alguns cursos, som un centre de 2 línies d’ESO, 1 de BAT i 1 de BATXIBAC.
Proper curs s’inicia el Cicle Formatiu de Grau Mitjà de l’oli d’oliva i el vi.

C. ENDRECEM: PUNT DE PARTIDA DEL PLA D'ORIENTACIÓ I ON VOLEM ANAR
D. CONCRECIÓ PLA D'ORIENTACIÓ DE CENTRE
M'ORIENTO DES DE L'AULA ...
ACCIÓ EDUCATIVA ORIENTADORA
Orientar les activitats de tutoria cap a un model competencial que parteixi de les directrius del PEC.
Els continguts de la tutoria, afavoridors del procés autonomitzador de l'alumne/a, esdevenen nucli de l'aprenentatge competencial.
INDICADORS
Els continguts que orienten queden identificats en el procés d'avaluació de l'alumnat.
Adequació de l'instrument de seguiment i avaluació qualitatiu de l'alumnat
CRITERI
Els continguts que orienten treballen, de forma oberta, les quatre capacitats generals
ESTRATÈGIA
EVIDÈNCIA
Revisar i ampliar el llistat d'ítems que conformen l'avaluació qualitativa de l'alumne fet per l'equip docent a les sessions de seguiment programades.
Revisió, selecció i redefinició de les activitats de tutoria en funció de les quatre capacitats generals.
La programació d'activitats que es penjarà al moodle contemplarà un quadre de doble entrada que reflectirà com les activitats seleccionades treballen les quatre capacitats generals.
OBJECTIU
Els continguts de la tutoria es planifiquen en seqüència d'activitats diferents i relacionades (espai i temps): PAT
CRITERI
INDICADORS
La selecció de continguts tutorials dóna resposta a un PEC viu i dinàmic.
La planificació de les activitats de tutoria s'avalua i es reconstrueix.
ESTRATÈGIA
Revisió dels continguts de la tutoria en funció de la seva relació amb els objectius del PEC.
Avaluació inicial de la planificació actual i recuperació de les reunions de tutors per a l'avaluació i recinstrucció.
Les activitats de tutoria s'orienten a enfortir les transicions educatives.
Transició Primària - Secundària: activitats compartides entre els alumnes de 6è i 1r d'ESO per a la resolució de dubtes i coneixement de la nova etapa.
Transió a postobligatòria: activitats d'informació - orientació: xerrades de professionals i exalumnes, assistència a jornades de portes obertes, entrevistes...
EVIDÈNCIA
Elaboració d'un quadre de doble entrada que reflecteixi la relació existent entre els continguts que es treballen a tutoria i els objectius del PEC.
Actes de les reunions de tutors + documents elaborats + enquestes inicials i finals a través de google docs a alumnes i professors.
Memòria de les activitats de tutoria.
Sistematitzar el procés de planificació, implementació i avaluació de les activitats de tutoria.
Planifica accions de manera coordinada per a la millora educativa.
INDICADORS
Els objectius de millora compartits són el punt de partença de la planificació.
Establiment d'un protocol: proposta de l'equip impulsor > ratificació de la CAD > traspàs a l'equip de tutors.
CRITERI
Les reunions més efectives s'identifiquen com a sessions de treball.
ESTRATÈGIA
EVIDÈNCIA
Inclusió del protocol a les NOFC.
Planificació de les sessions de treball en el calendari anual d'activitats del professorat del centre.
Calendari anual + actes de les sessions.
OBJECTIU
Els continguts de la tutoria es planifiquen en seqüència d'activitats diferents i relacionades (espai i temps): PAT
CRITERI
INDICADORS
La utilització d'un espai físic i de recursos disponibles endeguen el treball en equip.
Els resultats de la conversa es recullen en un document i indiquen progrés i enriquiment en relació al punt de partença de les sessions de treball.
ESTRATÈGIA
Es contempla un espai destinat a dur a terme les reunions on es disposa del material i dels recursos necessaris per a les sessions de treball.
Establiment d'un format d'acta que permeti el seguiment dels acords presos per comprovar-ne el grau d'acompliment.
La implementació de l'objectiu de millora compta amb la sistematització d'un calendari.
EVIDÈNCIA
Actes de les reunions de treball.
MARC TREBALL EN EQUIP
MARC TUTORIA ORIENTADORA
Les accions educatives es dissenyen i avaluen conjuntament.
El procés de planificació s'avalua i millora.
Reunions de tutors.
Establiment d'un calendari d'aplicació del Projecte d'Orientació de Centre.
Establiment d'un protocol de retorn de la informació: valoració dels resultats a les reunions de tutors > traspàs a la CAD > equip impulsor.
Actes de les reunions de tutors.
Calendari del POC.
Inclusió del protocol a les NOFC.
Horari d'espais disponibles del centre.
CREACIÓ
GRUP IMPULSOR
GRUP DE TREBALL:
- Estable
- Reunions periòdiques
- Perspectives de futur
ALTRES FIGURES ORIENTADORES:
- Tutors
- Professora atenció a la diversitat
- Psicopedagoga
- Coordinadora pedagògica (equip directiu)
PROJECTE DE DIRECCIÓ DE CENTRE
PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE
PROJECTE D'ORIENTACIÓ DE CENTRE
- Cotutories - sessions seguiment individualitzat
- Inici de treball sistematitzat del pas Primària - Secundària
- Intranet: eina de seguiment acadèmic per a les famílies.
- Orientació als Programes de Diversificació Curricular
- Orientació alumnat de 16 anys amb risc de no graduar-se
- Orientació pas de 3r a 4t d'ESO (tria optatives)
- Orientació a formació postobligatoria de cicles formatius i al finalitzar Batxillerat
NO HI HA UN MODEL VIU
PARTIM DE L'ÚLTIM DOCUMENT APROVAT
FORTALESES:
- TUTORIA ORIENTADORA
- TREBALL EN EQUIP
PER INCLOURE
M'ORIENTO DES DE LA TUTORIA ...
L'EQUIP QUE M'ORIENTA ...
MANTENIM
TREBALLEM
ELABORACIÓ I SISTEMATITZACIÓ DE:
DEMOCRATITZACIÓ DEL PROCÉS D'ORIENTACIÓ
Final del monopoli de l'orientació educativa per part de la psicopedagoga
PUNT DE PARTIDA PER REVISAR I ACTUALITZAR
EXPERIMENTACIÓ DEL PLA D'ORIENTACIÓ DE CENTRE
CURS 2012-2013
CURS 2013-2014
CURS 2014-2015
- EQUIP DIRECTIU + CAD traspàs dels objectius del POC al projecte de direcció i actualitza el PEC.
- Presentació DOCUMENT claustre.
- EQUIP IMPULSOR treballa el desenvolupament del POC.
EQUIP IMPULSOR + TUTORS

valoració del què s'ha fet.


PUNT DE PARTIDA DEL POC.
INICI APLICACIÓ POC:
- Sistematizació de reunions de tutors per al curs 2015-2016.
- Avaluació, revisió i propostes de millora.
E- El nostre centre i l’orientació ARA
JUNY 2013
PRIMER I SEGON TRIMESTRE
TERCER TRIMESTRE
EQUIP DIRECTIU contempla:
- Reunions de tutors al calendari escolar pel proper curs.
- Disponibilitat horaria de l'EQUIP IMPULSOR.
B- Narracions, imatges i sons del Pla d’acció
EXEMPLE DE LA NECESSITAT D'ÉSSER ORIENTAT....
...el punt de vista d'en Jordi...
... recuperant l'exemple anterior.....
....en Jordi ens explica la seva visió de l'Orientació al Programa de Diversificació Curricular, modalitat B (conveni singular)
A. EL NOSTRE CENTRE: L'INSTITUT DE LLANÇÀ
Full transcript