Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

hz. muhammed'in hayatı

No description
by

Aslı Ceren Yeniyurt

on 28 February 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of hz. muhammed'in hayatı

Hz. Muhammed
Muhammed Bin Abdullah 671 yılında
Mekke'de doğmuştur. Doğmadan önce babası Abdullah'ı, 6 yaşında da annesi Amina'yı kaybetmiştir. Annesinin ölümüden sonra amcası Ebu Talip onu velayetine almıştır.
Hz. Muhammed 8 Haziran 632'de Medine de ölmüştür
Islam inancına göre Kur'an Allah tarafından Cebrail isimli melek aracılığıyla Muhammed bin Abdullah'a peygamberliği boyunca (22 yıl) ayetler halinde indirilen kutsal kitaptır. Islamda inanç, ibadet, şeriat, ahlak, tasavvuf gibi uygulamaların dayandırıldığı ana kaynak Kur'an'dır.
Medine'ye göç
Müslümanlığa karşı olan Mekkelilerin, baskıyla, Muhammed'i vazgeçirememesi ve Medine'de Müslümanların giderek kuvvetlenmesi, durumun kendileri için tehlike yaratacağı düşüncesiyle Dâru'n-Nedve dedikleri meclislerinde toplanarak meseleyi görüşmelerine yol açtı.
Medine halkı, Mekke’den göç edenlerden (Muhacir) ve bunlara yardımcı olduklarından dolayı Ensar adını alan yerli halk (Yemen kökenli Evs ve Hazrec kabileleri ile Beni Kureyza, Beni Kaynuka, Beni Nadir adlı Yahudi kabilelerden oluşuyordu. Bunlar arasında birlik sağlamak oldukça güçtü. Medine sınırları yakınlarında Hayber vb. yerlerde yaşayan Yahudiler, varlıklı kişiler olduklarından, çevre üzerinde etkiliydiler. Evs ve Hazrec kabileleri arasındaki geleneksel düşmanlığın yeniden alevlenme olasılığı da vardı. Ayrıca Ensar ile Muhacirleri kaynaştırmak, çözülmesi gereken bir sorundu. Muhammed, bütün bu kesimleri birleştirip bağdaştırmak amacındaydı. Ancak her şeyden önce çok yoksul olan göçmenlerin durumlarının düzeltilmesi gerekiyordu. Bunun için farklı kesimlerin hak ve yükümlülüklerini saptayan 47 maddelik bir tür Medine Antlaşması benimsendi.
Islam'a çagrı
ilk Müslümanlar ve tepkiler
Muhammed, Mekkeli paganların yanı sıra, Yahudi ve Hristiyanları da dinlerinin aslının bozulduğu iddiaları ile Islam'a davet etmiştir.

Sünnilere göre Muhammed’in çağrısına ilk uyan, eşi Hatice olmuş, Onu amcası Talip’in oğlu Ali, azatlı kölelerden Zeyd bin Harise ve Ebu Bekir izlemiştir. Şia'ya göre ise ilk Müslüman amcasının oğlu Ali bin Ebu Talib'dir.


HAYATI
Süt anneye verilen Hz. Muhammed 6 yaşında annesi Amine ye teslim edildi. Kısa bir süre sonra annesini de kaybeden Hz. Muhammed dedesi ile yaşamaya başladı. 8 yaşında dedesini de kaybeden Hz. Muhammed Amcası ile yaşamaya başladı ilerleyen yıllarda çoban ve tüccar olarak çalıştı. Ilk kez 25 yaşında 40 yaşında zegin bir dul olan Hatice ile evlendi.

Bazı geceler etrafı dağlarla çevrili bir mağrada izdivaya çekilier ve duva ederdi.
hz. muhammed'in hayatı
40 yaşında izdivaya çekildiği bir mağrada kendisine ilk vahiyn geldiğini bildirdi.
Bundan üç yıl sonra insanları islamiyete davet etmeye başladı Allah tarafından kabul görmenin tek yolunun Allah'a teslim olmak olduğunu öğretti. Kendisinin Allah'ın peygamberi ve resulü olduğunu, diğer peygamberler ile aynı kandan geldiğini anlattı.
Hz. Muhammed islamiyeti yaymaya
başladıktan sonra az sayıda takpçi
edindi.bu sırada bazı kabilelerin
düşmanlığını edindi
Islamı yaymaya başlayan
Hz. Muhammed taraftarlarının şiddet içeren muameleler görmesi sebebiyle 622 yılındaki Medine'ye göçten önce bazı takipçilerini Habeşistan'a gönderdi.
Medine'ye Hicret olayı aynı zamanda Hicrî takvim olarak da bilinen islami takvim'in başlangıcı kabul edilir.
Mekke'nin kontrolün ele aldıktan sonra şehirdeki putları yıktı ve daha sonra takipçilerini Doğu Arabistan'da geriye kalan tüm putperest tapınakları yıkmaları için yolladı.
Muhammed'in peygamber oluşu
MEDINE
Mekke, Arap Yarımadası'nın batısında bulunan eski Hicaz bölgesinde ve Kızıldeniz'in
doğusunda yer alır. Islâm dinininde önemli
yeri olan kutsal bir şehirdir. Zira islâm dininin
peygamberi Muhammed burada doğmuştur. Islâm'ın
kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'in burada indirilmeye
başlandığına inanılır. Beytullah denilen Kâbe de yine
bu şehirde yer almaktadır. Kur'an'da "şehirlerin
anası" (ummu'l kur'a) sıfatıyla anılır.
https://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.elitegitim.com%2F&psig=AFQjCNE1NhM6XmdBamgm7Esaquq5fsF4og&ust=1453661297090982
Mekke
Kaynaklar
https://tr.wikipedia.org/wiki/Muhammed#Hayat.C4.B1
Mekke'den başlayarak Arap Yarımadası'nı, Islam hakimiyetinde tek bir yönetim altında birleştirmiştir. Müslümanlar tarafından, Muhammed'in Âdem, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa ve diğer peygamberlerin tahrif edilmiş tektanrılı dinlerini onardığına ve tamamladığına inanılır.
Islam'da son peygamber kabul edilen toplumsal, dini, siyasi, askeri önderdir.
Müslümanlar tarafından Allah'ın peygamberi ve resulü olduğuna ve insanlık için Allah tarafından gönderilen peygamberlerin sonuncusu olduğuna inanılır. Müslüman olmayanlar ise, Muhammed'i Islam'ın kurucusu olarak sayarlar.
Kelime-i şehadette Allah'ın birliği ve Muhammed'in onun elçisi olduğu tasdik edilir. (Topkapı Sarayı)
Cebrail ile gelen ilk vahiy, Câmi'ut-Tevârîh, Ilhanlılar devri betimlemesi.
Islam inancına göre Allah tarafından Islam peygamberine ilk vahiy gönderilen yer, Nur Dağı'ndaki Hira Mağarası
Ilk vahiy
Muhammed'e isnat edilen söz, fiil ve davranışlara hadis, bunlardan gelenekselleşen uygulamalara sünnet denir. Şiiler Muhammed'in sözleri yanında masum kabul edilen imamların sözlerini de hadis kabul etmektedirler. Sünnilerin tüm sahabeyi güvenilir bulmalarına karşılık Şiilerde, sahabe ve tabiin tek tek ele alınır ve tarihsel süreçte Ali veya Ehli Beyt tarafında yer almayan veya karşıtları arasında yer alanlar güvenilmez bulunarak onlardan gelen rivayetler reddedilir. Hadisler, Kuran'dan sonra Islam'da ikincil kaynaktır.
Halife Osman'a ait Kur'an'ın 9. yüzyıl kopyası, Taşkent
Muhammed'in 610 yılından başlayarak, vefat ettiği yıl olan 632'ye kadar aldığı vahiyler Kur'an'ı oluşturur.
Siyer rivayetlerine göre Muhammed 40 yaşına yaklaştığında toplumdan uzaklaşarak Mekke'nin kuzeyinde, Nur Dağı'ndaki Hira mağarasında inzivaya çekilmeyi ve burada vakit geçirmeyi adet edinmiş, bu durum 1-2 yıl devam etmiştir. 610 yılında bir Kadir gecesi hırkasına bürünüp Hira Mağarasında tefekküre daldığı bir
sırada ilk vahyi almıştır.

Muhammed, mağarada bir sesin kendisini ismi ile çağırmakta olduğunu duymuş, başını kaldırıp etrafına baktığında etrafında taş ve ağaçlardan başka bir şey görememiştir. Bu sırada çevreyi bir aydınlık kaplamış, Muhammed bayılmış, kendisine geldiğinde de karşısında melek Cebrail'i görmüştür. Aralarında geçen konuşmalar şöyledir:
Ilk vahiy şu şekilde anlatılır:
Varaka'nın, “Korkarım ki ona gelen, Cebrail’den başkasıdır. Çünkü bazı şeytanlar, bir kısım insanı saptırmak için Cebrail suretine girip ona benzerler. Amaçları akıl sahibi kişileri, deli ve mecnûn etmektir.” diye görüş bildirdiği ve bunun üzerine; “Nûn, kaleme ve yazdıklarına andolsun, Sen Rabbinin nimeti sayesinde mecnun değilsin. Kuşkusuz senin için tükenmez bir ecir var. Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin. Sen de göreceksin, onlar da görecek. Hanginizde imiş o fitne ve cinnet. Doğrusu Rabbin, yolundan sapanı en iyi bilendir. Hidayete ereni de en iyi bilen O'dur.” (Kalem 1-7) ayetlerinin indirildiği kaydedilir.
Bu konudaki bir başka rivayete göre :
Hatice daha sonra bu durumu Muhammed'i rahip olan kuzeni Varaka bin Nevfel'e götürür. Varaka Tevrat ve Incil'i okumuş, Ibrani dilini ve eski dinleri bilen bir ihtiyardı. Varaka Muhammed'i dinledikten sonra: "Müjde sana Ey Muhammed, Allah'a yemin ederim ki sen Isa'nın haber verdiği son peygambersin. Gördüğün melek, senden önce Yüce Allah'ın Musa ve Isa'ya göndermiş olduğu Ruhu'l-Kudüs'tür. Keşke genç olsaydım da, kavmin seni yurdundan çıkaracağı günlerde sana yardımcı olabilseydim. Hiçbir peygamber yoktur ki, kavmi tarafından düşmanlığa uğramasın, eziyet görmesin." der. Bu olayın ardından vahiy 40 gün süreyle kesintiye uğramıştır.
Yolda giderken gökyüzünden bir sesin: "Ey Muhammed! Sen Allah'ın elçisisin, Ben de Cebrail'im." dediğini duyar, başını kaldırdığı zaman, Cebrail'i görür. Eşi Hatice'ye: "Beni örtün, çabuk beni örtün." der. Bir müddet dinlenip heyecanı geçtikten sonra yaşadıklarını eşi Hatice'ye " Korkuyorum ey Hatice! Bana bir zararın gelmesinden korkuyorum", der. Hatice "Öyle deme. Allah'a yemin ederim ki, Yüce Allah, hiçbir zaman seni utandırmaz. Çünkü sen, akrabanı gözetirsin. işini görmekten aciz kimselerin işlerini yüklenirsin, fakire yardım eder, misafiri ağırlarsın" şeklinde karşılık verir.
Cebrail: "Oku!" Muhammed: "Ben okuma bilmem." Cebrail, Muhammed'i kucaklayıp güçsüz bırakıncaya kadar sıkar ve "Oku" emrini tekrarlar. Muhammed: "Ben okuma bilmem, söyle ne okuyayım." diye cevaplar. Bunun üzerine Cebrail, "Yaratan Rabb'inin adıyla oku! O, insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku! Rabb'in sonsuz kerem sahibidir. O Rab ki kalemle yazmayı öğretendir. insana bilmediği şeyleri öğretendir." (Alak 1-5) ayetlerini okur. Muhammed de bu ayetleri tekrarlar ve heyecan ve korku ile mağaradan çıkarak evine doğru gider.
Hz. Muhammed'in soyu
Muhammed, Medine'de Medine Sözleşmesi ile oradaki aşiretleri birleştirdi. Mekke kabileleri ile süren sekiz yıllık savaştan sonra, iman edenlerin sayısı 10.000'i bulmuştu. Mekke'nin kuşatılması sonrasında yapılan antlaşma ile kansız bir şekilde Mekke'nin kontrolünü eline aldı 632 yılında, Veda Haccı'ndan sonra Medine'ye döndü. Bundan birkaç ay sonra hastalandı ve öldü. Ölüm vaktine kadar Arap Yarımadasının çoğu Müslüman olmuş, Arabistan'ı tek devlet altında birleştirmişti.
Muhammed'in zamanında Arap Yarımadası'ndaki ana kabileler ve yerleşimleri.
Ibrahim peygamberin büyük oğlu Ismail peygamberin soyundan, Adnaniler kavminden, Kureyş kabilesinin Haşimoğulları sülalesinden gelir. Islam inancına göre Âdem'den Muhammed'e kadar yaşamış kişilerin alnında Muhammed'in nesilden nesile geçen nuru vardı.

Ayrıca Muhammed, kendi soyunun Ibrahim'den geldiğini ifade eder: "Allah, Ibrahimoğullarından Ismail'i, Ismailoğullarından Kinaneoğullarını, Kinaneoğullarından Kureyş'i, Kureyş'ten Beni Hâşim'i, Beni Hâşim'den de beni seçmiştir. ''Ben, Âdem’den beri hep nikahlı rahimlerden geliyorum. Benim geçmişimde hiçbir yüz karası yoktur.''
Medine hayatı


Islam Öncesi Arap Yarımadası
http://www.slideshare.net/selmanekici/peygamberimizin-hayati
SIYASI DURUM:
Kabilecilik düzeni dogrultusunda şehir devlet yönetimi ve feodal düzen hakimdi.
Idareciler seçimle belirlenir ve yaptıklarından sorguya çekilrdi bu düzen islam sonrası da devam etmiştir.

EKONOMIK HAYAT
Tarım, hayvancılık ve ticaretle ugraşılır.
Özellikle Mekke şehri, önemli ticaret yolları üzerinde bulunması ve Kabe'yi barındırması açısından ayrı bir önem taşır
SOSYAL HAYAT
Sosyal hayatın temelinde kabile vardır.
Kabilecilik anlayışı asabiyete dayanır.
Insan haklarının çignenmesi soylarla ayıplama ya da övme, kız çocuklarının topraga gömülmesi, kan davası, kadın haklarının hiçe saılması gibi durumlar sebebiyle islam öncesi döneme "Cahiliye Dönemi", araplara "Cahiliye Arapları" denir.
AHLAKI YAPI
EDEBIYAT
Şiir ve hitabet çok gelişmiştir.
Muhammed’in çağrısı, kendi mevkilerinin tehlikeye girebileceğini düşünen kişileri tedirgin eder. Kâbe’den putların kaldırılması, ticaretin engelleneceği ve birtakım alışkanlıklara son verileceği düşüncesiyle büyük tepki ile karşılanır. Bu dönemde Islam dinini kabul edenlerin büyük birçoğunluğu dinlerini gizlemek zorunda kaldılar. Bir süre sonra Muhammed önce akrabalarını, ardından Safâ tepesi ne çıkarak tüm Mekke halkını açıktan açığa Müslüman olmaya çağırır. Bu sebeple ilk Müslümanlar vahyi şüphe ile karşılayan Mekkelilerce ağır hakaret ve işkencelere katlanmak zorunda kalmışlardır.
Bu işkenceler artınca bazı inananlar Habeşistan'a göç etmek zorunda kaldı. Iki dalga halinde göç edenler, bir süre sonra Muhammed'in Mekkelilerin Müslüman oldukları ve Muhammed ile anlaştıkları yolunda aldıkları bir haber üzerine geri döndülerse de Mekke'ye geldiklerinde bunun doğru olmadığını öğrenince yeniden gittiler. Bu arada iki güçlü ve önemli mevki sahibi kişi olan Ömer ve Hamza'nın müslümanlığı kabul etmeleri Müslümanların moral ve cesaretlerini artırdı; Kâbe'de açıkça namaz kıldılar. Muhammed, eşi Hatice ve amcası Ebu Talib'in ölmeleri üzerine Mekkeliler’in müslüman olmaları konusunda ümitsizliğe kapılarak Taif'e yerleşmek istedi. Ancak burada tepki daha da büyük oldu ve Muhammed geri dönmek zorunda kaldı. Tüm bu olaylara karşın, peygamberliğine olan inancı, düşüncelerini sürekli yaymasını sağladı. Bu inancından cesaret alarak din alanındaki çalışmalarını Mekke dışına taşımaya yöneldi.

Görüşmelerde yerleşik düzeni tehdit eden İslam'ın hızla büyüdüğü ve Muhammed'in bu çalışmalarını durdurmak gerektiği merkezinde birleşildi. Mekke'nin ileri gelenleri bu kararı alınca, nasıl hareket edecekleri ve hangi yöntemleri uygulayacakları konusunda görüşmeye başladılar. Birçok fikir ortaya atıldı sonunda da Hz. Muhammedi öldürme kararı alındı.

Muhammed Mekkelilerin kendisinin muhtemelen Medine'ye gideceğini düşüneceklerini düşündüğü için Medine yoluna değil, tersi istikamette, Mekke'nin güneybatısına düşen Sevr Dağı'na doğru hareket eder ve burada bulunan mağarada Ebu Bekir ile birlikte üç gün bekler.

Mekkeliler, her tarafta Muhammed’i aramaya başlarlar. Becerikli bir iz sürücüsü, Mekkelileri Sevr mağarasına kadar getirir. Ancak inanca göre bu sırada bir mucize olmuş, bir örümcek mağaranın ağzına ağ örmüş ve bir güvercinde yuvasını mağara girişine kurmuştur. Arayıcılar mağaranın yanına gelince, Ebu Bekir endişelenir, Muhammed, "Tasalanma, Allah bizimle beraberdir" der.
https://tr.wikipedia.org/wiki/Muhammed#/media/File:Medina_Grab_des_Propheten.JPG
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3d/Muhammad2.png
Medine ya da Medine-i Münevvere , bugünkü Suudi Arabistan'ın Hicaz bölgesinde, Mekke kuzeyinde yer alan şehri. Eski adı Yesrib 'dir. Medine'ye, Medirra, Medirke, Meddiyne, Mezzine de denmiştir. İslam dini için özel bir şehirdir, ikinci en önemli yeri barındırır.
Full transcript