Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of FRANSIZ İHTİLALİ

No description
by

selman keleş

on 22 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of FRANSIZ İHTİLALİ

FRANSIZ İHTİLALİ 1789
Fransız İhtilalini Hazırlayan Nedenler
Fransız Devrimi’nin Osmanlı’ya Etkileri
Osmanlı Devleti Fransız İhtilali’ni başlangıçta Avrupa’nın bir iç meselesi olarak kabul etti. Fakat Fransız İhtilali Osmanlı Devleti’ni etkilemekte gecikmedi. Özellikle milliyetçilik fikirleri Osmanlı topraklarında yayıldı.
Fransız ihtilali, Osmanlı devletini hem olumlu hem de olumsuz olarak etkiledi.

Sonuçları
Fransız Dervrimi Osmanlının yıkılma sürecini hızlandırdı.Milliyetçilik fikrinden etkilenen diğer uluslar Osmanlı yönetiminden çıkıp bağımsız olmak istedi.Bunun sonucu çıkan isyanlar Osmanlı’yı 19. yüzyıl boyunca uğraştırdı.Balkan milletleri sonunda bağımsızlaşıp istedikleri özgürlüğe kavuştular.
Fransız İhtilali’nin getirdiği düşünce ve prensipler Osmanlı devlet adamlarını ve aydınlarını da etkiledi. Bu etki, Tanzimat Fermanı’nın ve 1.Meşrutiyetin ilan edilmesinde rol oynadı.

Fransız Devrimi’nin Avrupa’ya Etkileri
İhtilal sonrası çok uluslu yapıya sahip olan Avusturya, Prusya, İngiltere ve İspanya gibi devletler, ihtilalin doğurdugu fikirleri kendileri için tehlikeli gördüler. Bu sebepten, 1793-1815 yılları arasında bu ülkelerle Fransa arasında İhtilal Savaşları denilen savaşlar yapıldı. Fransa, Napolyon döneminde milliyetçilik fikrini rakip gördüğü ülkeleri parçalamak için siyasi bir araç olarak gördü.
Halk, yönetim üzerindeki gücünü fark etti. Roma Katolik Kilisesini de ciddi reformlar yapmak zorunda bıraktı. Milliyetçik akımının yayılması, gücünü emperyalist rejimden alan imparatorlukların aleyhine oldu; imparatorluk çatısı altındaki farklı milletlere mensup halklar ayaklanmaya başladılar.

SELMAN KELEŞ
(SELMAN HOCA)
212 10/G

Kitleler 'Özgürlük, eşitlik, kardeşlik ya da ölüm!' diye bağırdı, dünya değişti.
Olumlu Etkileri
Osmanlı Devleti’nde Batılaşma hareketlerine yardımcı olması; bunun sonucu olarak Tanzimat Fermanı ve Kanun-ı Esasi ilan edilmesi, yönetim, askeri, eğitim ve ekonomik alanlarda bir çok yenilikler yapılmasıdır. Bu devirde az sayıda Osmanlı bilgini Avrupa’ya (özellikle Fransa, İngiltere ve Almanya’ya) gitmişlerdir. Burada bir kaç yıl kaldıktan sonra Osmanlı Devletine geri dönmüşlerdir. Bir çok bilgi öğrenmelerine rağmen Osmanlı Devletinde padişah ve sadrazamlar nedeniyle yeteri kadar reform yapamamışlardır. 1. Meşrutiyet ve 2. Meşrutiyet’in ilan edilmesinin ana nedeni Fransız İhtilalinin ortaya çıkardığı sonuçlardır.
Olumsuz Etkileri
Fransız Devriminin ortaya çıkardığı milliyetçilik (ulusçuluk) fikirleri Osmanlı Devletinin dağılmasına yol açtı. Osmanlı Devleti, çok uluslu bir devletti. Devletin içinde yer alan Rumlar, Bulgarlar, Arnavutlar, Sırplar, Romenler ve Hırvatlar arasında milliyetçilik akımı hızla yayıldı. Bunun sonucunda, Osmanlı Devletinden ayrılıp bağımsız devletler kurmak için ayaklandılar. Bu ayaklanmaları Rusya, Avusturya, İngiltere ve Fransa gibi devletlerde desteklediler. Osmanlılar, bu ayaklanmaları bastırmaya çalışırken, diğer yandan Avrupa devletleriyle de savaşmak zorunda kaldı. Böyle olunca, ayaklanmalar bastırılamadı ve bu milletler, bağımsızlıklarını elde ettiler. Böylece Osmanlı Devletinin yıkılma süresi kısaldı ve toprak bakımından geriledi.
Sonuçları
İhtilal Savaşları yüzünden bozulan Avrupa'nın siyasal durumunu düzenlemek ve Avrupa'nın gelecekte alacağı durumu belirlemek amacıyla tüm Avrupa Devletleri, Viyana'da büyük bir kongre topladılar. Kongre başkanlığını Avusturya Arşidükü Meternik yaptı. Kongrede alınan kararlar Meternik Sistemi adıyla duyuruldu. Buna göre Avrupa'nın herhangi bir yerinde ihtilal yanlısı bir ayaklanma çıkarsa, birlikte hareket edilecek ve ayaklanma bastırılacaktı. Ancak aldıkları bu kararı, Osmanlı Devleti'nde Yunanlıların başlattığı ayaklanma sırasında uygulamayıp, isyana destek verdiler.
Meternik Sistemi'ni uygulayan devletler yeni ayaklanmaların ortaya çıkışına engel olamadılar ve1830 ve 1848 yıllannda Avrupa devletlerinde ihtilaller yaşandı.

Fransa'da halk, birbirine eşit olmayan, ayrı hak ve imtiyazlara sahip soylular, rahipler burjuvalar ve köylüler olmak üzere sınıflara ayrılmıştı. Toplumda eşitliğin olmaması, soyluların ve rahiplerin geniş imtiyazlara sahip olması, zenginleşerek devlete vergi ödeyen burjuvaların siyasal haklar istemesi, hiçbir hakkı olmayan ve en ağır işlerde çalışan köylülerin burjuva sınıfını desteklemeleri, Fransız İhtilâli'nin çıkmasında etkili olmuştur.(SOSYAL NEDEN)
-16. yüzyıldan beri, katı bir mutlakiyetle yönetiliyordu. Kral, Tanrı'dan başka kimseye hesap vermek zorunda değildi. Adaletsiz ve güç kullanılarak toplanan vergiler, kralın zevk ve eğlencesine ayrılıyordu. 18. yüzyıl sonlarında halk, bu duruma isyan etmiştir.
(SIYASAL NEDEN)
Fransız İhtilâli'nin en önemli ve yakın nedeni, ekonomik durumun bozulmasıdır. Bunun başlıca nedeni, Fransa'nın özellikle 18. yüzyılda katıldığı savaşlar ve devletin gereksiz harcamalarıydı. Bu nedenle vergiler ağırlaştırılmış, halk geçim sıkıntısı çekmeye başlamıştır.(EKONOMİK NEDEN)
1215'ten beri İngiltere'de halkın istekleri, kral tarafından dikkate alınıyordu. 17. yüzyıldan itibaren de İngiltere'de Meşruti Krallık kesin olarak yerleşmişti. Böylece kral, anayasada belirlenen yetkilerin dışına çıkamıyor ve halkın temsilcilerinden oluşan bir meclis, ülke yönetimine katılıyordu. Ayrıca Amerika'da yayınlanan İnsan Hakları Bildirisi, Fransızları derinden etkilemiştir. Fransızlar, İngiltere ve Amerika'daki hakların kendilerine de tanınmasını istemişler, bu da Fransız İhtilâli'nin ortaya çıkmasında etkili olmuştur.(DIŞ NEDENLER)
İNGİLTERE
OTUZ SAVAŞLARI
SONUNDA MEŞRUTİYET
YÖNETİMİNE GEÇMİŞTİR.
BİLGİ NOTU
18. yüzyılda Fransa'da birçok aydın yetişti. Aydınlar, Fransız İhtilâli'nin fikir yapısını hazırladılar.BİR ÇOK AYDIN
yazdıkları eserlerde Fransa'nın rejimini eleştirdiler, yeni çözüm yolları ileri sürdüler. Aydınların bu çalışmaları, Fransa'da halkın krallık rejimine karşı kışkırtılmasını ve ihtilalin hazırlanmasını sağlamıştır.(YDINLARIN İHTİLALE ETKİSİ) BU AYDINLAR ŞUNLARIDIR:

JAN JACK ROSSO
VOLTAIRE
MONTESQUİE
İHTİLALİN GELİŞMESİ
14. Lui ekonomik durumu düzeltmek için Etejenero meclisini topladı.Bu meclisi kral, halktan yeni vergilerin toplanması için oluşturmuştu.Ancak toplantıda soylular, rahipler ve halk temsilcileri arasında anlaşmazlık çıktı.Ve kral meclisi kapattı.HALK'TA BU OLAY SONUCU 14 TEMMUZ 1789'DA BASTİL HAPİSHANESİNİ ELE GEÇRİDİ VE TUTSAKLARI SERBEST BIRAKTI.
BASTİL HAPİSHANESİ:İhtilalin simgesi olan ve ihtilali başlatan hapishanedir.İhtilalin en ateşli çatışmanın olduğu hapishanedir. 1370 yılında yapılmıştır.Kalenin kuşatıldığı gün yani 17 temmuz Fransızlar tarafından Bastille Günü diye kutlanır ve 1800 yılından sonra ulusal bir bayram olarak kulanılmaya başlandı
Bastil Hapishanesi
BASTİL BASKINI SONRASI:Kaleyi ele geçiern halk kurucu meclis kurdu. Bu meclisin amacı yeni anayasa yapmaktı.Ve kısa sürede tüm Fransa'ya yayıldı.Kurucu meclis özel kişilerin ayrıcalıklarına son vererek İNSAN VE VATANDAŞ HAKLARI BİLDİRİSİ'ni ilan etti.
SONUÇ:
KRALIN YETKİLERİ KISITLANDI VE MEŞRUTİYET YÖNETİMİNE GEÇİLDİ.
Kral 14. Lui bunu kabul etmeyince idam edildir(10 Ağustos 1792). İhtilal 1804'de kadar sürdü.Ve FRANSA'NIN BAŞINA:
NAPOLYON BONAPART GETİRİLDİ.Ve Fransa'da BİRİNCİ İMPARATORLUK DEVRİ başladı.
SONUÇLARI:
Fransa'da feodalite yıkıldı ve meşrutiyete geçildi.
Vatandaşlar arası eşitlik ilkesi kabul edildi.
Yeni çağ kapandı Yakın çağ başladı
İlk kez laiklik kelimesi ortaya çıktı.
Milliyetçilik akımı ortaya çıktı (en önemli sonuç)
Hürriyet eşitlik adalet…gibi kavramlar toplum yaşantısına girmiştir.

FRANSIZ İHTİLALİ SONUÇLARI PRATİK OLARAK HAFIZAMIZA ŞÖYLE KODLAYABİLİRİZ(HAMİDE)
H ÜRRİYET BAŞ HARFLERİ BİRLEŞTİRİRSEK 'HAMİDE' OLUŞUR
A DALET
M İLLİYETÇİLİK
İ NSAN HAKLARI
D EMOKRASİ
E ŞİTLİK
Fransız ihtilalinin nedenlerinden 3 tane söyleyiniz?
Fransız ihtilalini eleştiren aydınlar kimlerdir?
Fransa halkı niçin diğer ülkeleri kıskanmıştır ve ihtilal yapmıştır ?
Fransız ihtilalinin osmanlıya olumsuz etkileri ?
İhtilal sonrası toplanan kongrede ortaya çıkan sistamin adı nedir?
İhtilal'de yayınlanan bildiri sonucu neler oldu?
Osmanlıda ihtilal sonrası nasıl batılılaşma hareketleri oluştu bu hareketlerin adları nelerdir?
Full transcript