Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Module 2

No description
by

benedik oliino

on 6 December 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Module 2

MODYUL 2:

ANG MATAAS NA GAMIT AT TUNGUHIN NG ISIP AT KILOS-LOOB

Paunang pagtataya
(sagot)


ROLL OVER THE OCEAN

It’s me. It’s me. It’s me who makes the world go round.
It’s me. It’s me. It’s me who makes the world go round.
It’s me. It’s me. It’s me who makes the world go round.
It’s me who makes the world go round.
Chorus:
Roll over the ocean, roll over the sea,
Roll over the ocean in the deep blue sea. (Hey!)
Roll over the ocean, roll over the sea.
Roll over the ocean and the deep blue sea

It’s you. It’s you. It’s you who makes the world go round.
It’s you. It’s you. It’s you who makes the world go round.
It’s you. It’s you. It’s you who makes the world go round.
It’s you who makes the world go round.
(Repeat Chorus)X2

Quote
energizer
Gawain 1
(sagot)
Panuto: Tunghayan ang dalawang larawan at sagutan ang mga tanong at gawain sa ibaba nito. Gawin ito sa inyong kuwaderno
Batay sa iyong mga naging sagot sa gawaing ito, sagutin ang sumusunod:
1.Ano ang pagkakatulad ng hayop at tao?

Ang hayop at tao ay parehong may pandama na pumupukaw sa kaalaman, pagkagusto na pinagmumulan ng pakiramdam at emosyon, at ang pagkilos o paggalaw.
2. Ano ang pagkakaiba ng hayop at tao?
Ang tao ay naiiba sa hayop dahil ang tao ay may isip, hindi lamang upang makaalam kundi upang makaunawa at maghusga. Hindi katulad sa hayop, ang tao ay mayroon ding malayang kilos-loob bukod sa damdamin at emosyon upang magnais o umayaw. Bagamat parehong taglay ng tao at hayop ang mga kakayahan, nagkakaiba ang paraan kung paano nila ginagamit ang mga ito.
3. Paano kumilos ang hayop? Ang tao?
Ang hayop ay may kamalayan sa kaniyang kapaligiran dahil may matalas siyang pakultad. Mayroon din itong pakiramdam sa kung ano ang mabuti at masama para sa kaniyang kabutihan o kapakanan. Ang mga kakayang ito ng hayop ay ginagamit lamang upang kumilos para pangalagaan o protektahan ang kaniyang sarili. Ang tao naman ay may isip at kilos-loob na nagagawa niyang pigilan ang pandama at emosyon at mailagay ang paggamit sa tamang direksiyon.
4. Ano ang natuklasan mo tungkol sa hayop at sa tao batay sa pagsusuri ng mga larawan?
Ang aking natuklasan tungkol sa hayop at tao batay sa pagsusuri ng mga larawan ay ang mga pagkakapareho at pagkakaiba nila. Maaaring pareho silang may mga kakayahan na magkatulad, ngunit magkaiba naman ang kanilang paggamit dito. Magkaiba din ang mga inaasahang tugon nila sa mga bagay dahil sa mga kakayahan nila

Gawain 2a
(sagot)
Mga Tanong sa Sitwasyon 1
1. Ano ang gagawin mo sa sitwasyong ito?
Sa sitwasyong ito, pipigilan ko ang aking mga kaklase na pag-usapan si Liza lalo na’t wala siya doon at hindi niya maipaglalaban ang kaniyang sarili.
2. Ano ang magiging epekto ng gagawin mo sa mga kaklase mong nagkukuwentuhan tungkol kay Liza?
Kung gagawin ko ito, mahihinuha ng aking mga kakalaseng nagkukuwentuhan tungkol kay Liza na mali ang kanilang ginagawa at sila ay matututo mula sa kanilang maling gawi.
3. Ano ang magiging epekto kay Liza ng gagawin mo?
Kung gagawin ko ito, hindi masisira ang reputasyon ni Liza lalo na kung ang kwento ng aking mga kaklase ay mali.
4. Ano ang magiging epekto sa iyo ng gagawin mo?
Kung gagawin ko ito, hindi lang ang aking mga kaklase, kundi pati rin ako ang matututo.
5. Babaguhin mo ba ang naging pasiya mo? Bakit oo? Bakit hindi?
Hindi ko pag-iisipan na baguhin ang aking pasya dahil alam kong ito ang dapat at tamang gawin.

Mga Tanong sa Sitwasyon 3:

1. Ano ang mararamdaman mo sa pangyayaring ito?
Malulungkot at masasaktan lalo na’t ang nagsagawa nito ay isa sa aking pinakamatalk na kaibigan.
2. Ano ang gagawin mo sa kaibigan mo? May kaugnayan ba ito sa iyong nararamdaman o emosyon?

Kakausapin ko ang aking kaibigan ng mahinahon at masinsinan at hindi ako magpapadala sa aking emosyon.
3. Ano ang magiging epekto nito sa kaibigan mo?
Sa aking gagawing pakikiusap sa kanya, malalaman niya ang pagkakamali niyang ginawa.
4. Ano ang magiging epekto nito sa iyo?
Kung kakausapin ko ang aking kaibigan, malalaman ko ang dahilan kung bakit niya ginawa ito sa akin at maaaring maibalik pa ang aming naglahong pagkakaibigan.
5. Papalitan mo ba ang iyong piniling gagawin?
Hindi ko papalitan ang aking ginawa.

tayahin ang iyong pag-unawa
(sagot)
1.Ano ang ibig sabihin na ang tao ay hindi tapos? Ipaliwanag.
Ang tao ay nilikhang hindi tapos sapagkat walang sinuman ang nakaaalam kung ano ang kahihinatnan niya mula sa kaniyang kapanganakan o magiging sino siya sa kaniyang paglaki.

2.Ano ang taglay ng tao upang makaya niyang buuin ang kaniyang pagkatao? Ipaliwanag.

Ang tao ay may taglay na kakayahan na mag-isip, pumili at gumusto.
3.Batay sa iyong nabasa, ano ang kakayahan ng isip? ng kilos-loob?

Batay sa aming binasa, ang isip ay may kakayahang mag-sip, alamin ang diwa at buod ng isang bagay, Ito ay may kakayahang magnilay o magmuni-muni kaya’t nauunawaan nito ang kaniyang nauunawaan. May kakayahan din ang isip na kumuha ng buod o esensiya sa mga partikular na bagay na umiiral. Ang kilos-loob naman ay may kakayahang umaakit sa mabuti at malayo sa masama.
4.Anong bagong katuturan ng katotohanan ang iyong natuklasan mula sa babasahin?
Mula sa babasahin, natuklasan ko ang pahayag ni Father Roque Ferriols tungkol sa katotohanan. Ayon sa kaniya, ang katotohanan ay ang tahanan ng mga katoto. Ibig sabihin nito ay may kasama ako na nakakita sa katotohanan
5.Paano nagkakaugnay ang isip at kilos-loob sa katangian ng pagkatao ng tao?

Ang tao ay mayroong isip at kilos-loob upang tuklasin ang katotohanan at buoin ang kaniyang pagkatao sa pamamagitan ng pagmamahal at paglilingkod sa kaniyang kapuwa.
6.Ayon kay Scheler ang pagmamahal ay ang pinakapangunahing kilos ng tao. Ipaliwanag ang kahulugan nito.
Ayon kay Max Scheler, ang pagmamahal ang pinaka pangunahing kilos ng tao sapagkat dito nakabatay ang iba’t-ibang kilos ng tao

Hindi sapat na nabubuhay tayo sa araw-araw at nagagawa natin ang ating nais. Ang mahalagang tanong na kailangan nating sagutin sa ating sarili ay: nabubuhay ba ako nang may layunin at makabuluhan?
Gawin mong makabuluhan ang iyong buhay sa pamamagitan ng paggawa nito.
1.
Nasaan ka mang lugar araw-araw (sa bahay, sa paaralan, sa bus, o iba pa), mahalagang maging mapagmasid at maging sensitibo ka sa kapuwa at sa iyong paligid.
2.
Maghanap ka ng pagkakataong makatulong gaano man ito kasimple. Ituon mo ang iyong pansin at isip sa mga tao na sa tingin mo ay nangangailangan ng tulong, kilala mo man sila o hindi. O kaya naman maging mapagmasid sa mga sitwasyon na kailangan mong tumugon sa hinihingi ng pagkakataon.
3.

Gumawa ng paraan upang makatulong o tumugon sa hinihingi ng sitwasyon sa abot ng iyong makakaya.Module 2:
Ang mataas na gamit at tunguhin ng isip at kilos-loob
Gawain 4
(sagot)
Gawain 2b
(sagot)
Batay sa naging sagot mo sa tatlong sitwasyon, tukuyin kung ano ang pinaggamitan ng iyong isip at kilos-loob sa bawat sitwasyon. Punan ang tsart sa ibaba. Gawin ito sa iyong kuwaderno
Gawain 3
(sagot)
Panuto: Basahin ang usapan sa pagitan ng magkaibigang Buknoy at Tikboy.
Tunghayan mo kung paano sila nagbigay ng katuwiran kung tama bang mangopya sa pagsusulit o hindi. Pag-aralan ang argumento na kanilang ibinigay at ang salungat na argumento na nakasulat sa una at ikalawang hanay. Ibigay ang iyong reaksiyon. Isulat ito sa ikatlong hanay. Sagutan ang mga tanong pagkatapos nito.
Mga Tanong:
1.Ano ang natuklasan mo sa gawaing ito tungkol sa kakayahan ng iyong isip?
Sa gawaing ito, natuklasan ko ang kakayahan ng ating isip na magbigay ng katwiran sa kung ano ang tama at mali.
2.Ano ang pinagbatayan mo ng iyong pangangatuwirang ibinigay sa reaksiyon? Paano nito maapektuhan ang iyong kilos-loob?
Binatay ko ang aming reaksiyon sa kung ano sa tingin namin ang tama at mali. Ang isip ang nagiimpluwensiya sa kilos-loob kaya’t naging positibo ang aming reaksiyon sa hinuhusga ng isip na tama at negaibo sa mali.
3.Sang-ayon ka ba sa sinabi ni Tikboy na maling mangopya sa asignaturang Edukasyon sa Pagpapakatao lamang? Bakit?
Hindi ako sang-ayon sa sinabi ni Tikboy na sa asignaturang ESP lamang ang maling mangopya dahil mali din na mangopya sa kahit ano pang asignatura.
4.Totoo ba na walang taong naaapektuhan sa pangongopya ng iba? Ipaliwanag.
Hindi totoong walang taong naapektuhan sa pangongopya ng iba dahil ito ay isa sa mga gawi kung saan hindi lamang ang gumagawa ng masama ang naapektuhan kund pati ang mga nakapaligid sa kaniya. Siya ay nangongopya dahil wala siyang natututunan at ang kinokopyahan ang naagawan.
5.Makatarungan ba para sa iba ang pangongopya ng ilan? Pangatwiranan.
Hindi makatarungan para sa iba ang pangongopya ng ilan dahil nababalewala lamang ang pagsisikap at pagpupursige ng ibang nag-aaral ng mabuti.

Gawain 6
(sagot)
Panuto: Pagnilayan ang sumusunod. Isulat sa journal ang iyong reyalisasyon tungkol sa mga ito.
1. Nagagawa ko bang gamitin ang aking isip tungo sa pagtuklas ng katotohanan?
2. Nagagawa ko bang gamitin ang aking kilos-loob upang magmahal at maglingkod?
3. Ano ang plano kong gawin kaugnay nito?
Gawain 5
(sagot)
MGa Larawan
Video CLip
Ang "video clip" na inyong napanood ay hindi pagmamay-ari ng gumawa ng presentasyong ito
Nathalie Rose gaddi
Pauline Salazar

x-einstein
maraming
salamat po!

Mga Tanong sa Sitwasyon 2
1. Ano ang gagawin mo sa pagkakataong ito?
Sa pagkakataong ito, hindi ko ipagpapatuloy ang aking panonood at ititigil ko ang pelikula.
2. Ano ang magiging epekto sa iyo ng gagawin mo?
Sa gagawin kong ito, hindi madudumihan at mananatiling inosente ang aking pag-iisip.
3. May epekto rin ba sa ibang tao ang gagawin mo? Kanino? Pangatwiranan.
Mayroong epekto sa ibang tao ang aking gagawin. Ang mga taong gusto o rinerekomendahan din na manood ng pelikula ay maaari kong mapigilan dahil alam ko ang masamang maidudulot nito sa kanila.
4. Gagawin mo pa rin ba ang iyong piniling gawin? Bakit?
Isasagawa ko pa din ang aking piniling gawin dahil alam kong maganda ang maidudulot nito hindi lamang sa akin kundi pati sa mga taong nakapalaligid sa akin.


paghinuha ng batayang konsepto
Pinapayuhan na i-pause muna ang background music para sa video clip na ito at ibalik na lamang pagkatapos.
Full transcript