Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Маркетингийн төлөвлөгөө ба стратегийн төлөвлөгөө

No description
by

Bayarbaatar Enkhtulga

on 16 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Маркетингийн төлөвлөгөө ба стратегийн төлөвлөгөө

Маркетингийн төлөвлөгөө ба стратегийн төлөвлөгөө
Стратегийн төлөвлөлт гэдэг нь байгууллагын зорилго,хүчин чадал өөрчлөгдөж байгаа боломжуудын хоорондын зохицлыг олох,түвшинд нь байлгах удирдлагын үйл явц юм.
Стратегийн төлөвлөлтийн гол зорилго нь хангалттай ашиг болон өсөлтийг хангахийн тулд пүүсийн бүтээгдэхүүн үйл ажиллагааг зохицуулах,өөрчлөхөд оршино
Пүүсийн үйл ажиллагаанд шууд ба шууд бус замаар нөлөөлөх хүчин зүйлсийг маркетингийн орчин гэдэг.

Маркетингийн орчин нь:
Макро орчин
Микро орчин
Нийлүүлэгч
гэж тодорхой таваарыг үйлдвэрлэх болон үйлчилгээг явуулахад зайлшгүй шаардлагатай материалын нөөцөөр нэгдэл, түүний өрсөлдөгчдийг хангагч ажил төрлийн пүүс, хувь хүмүүсийг хэлнэ.
Маркетингийн судалгааны ба маркетингийн мэдээллийн систем
Маркетингийн мэдээллийн систем гэдэг нь
төлөвлөлтийг боловсронгуй болгох маркетингийн арга хэмжээг амьдралд хэрэгжүүлэх,түүний биелэлтэнд хяналт тавих зорилготойгоор маркетингийн удирдлагад шаардлагатай,цаг үеийн,үнэн зөв,чухал мэдээллийг цуглуулах,ангилах,үнэлэх,шинжлэх,түгээхэд ашиглагддаг тоног төхөөрөмж,арга,аргачлал,хүмүүсийн харилцан уялдаатай байнга үйлчлэх систем юм.
Маркетингийн судалгаа хийх үндсэн үе шат
Асуудлыг гаргаж тавих ба судалгааны зорилгыг тодорхойлох
Мэдээллийн эх үүсвэрт сонголт хийх
Мэдээлэл цуглуулах
Цуглуулсан мэдээллийн судалгаа хийх
Гарсан үр дүнг танилцуулах

Пүүсийн микро орчинд үйлчлэх үндсэн хүчин зүйлүүд
Маркетингийн судалгааны систем
Маркетингийн судалгаа
гэж пүүсийн өмнө тавигдаж байгаа маркетингийн нөхцлийг шийдвэрлэхэд зайлшгүй холбогдсон тоо,баримтын хүрээг системтэй байнга тодорхойлох,тэдгээрийг цуглуулах,дүн шинжилгээ хийх,үр дүнг тайлагнах үйл ажиллагааг хэлнэ.
Стратеги төлөвлөлтийг ойлгоход байгууллагуудын бүтцийг анхаарах хэрэгтэй.Ихэнх пүүсүүд зохион байгуулалтын 3 түвшинтэй байдаг.
Үүнд:
Кропрацийн \нэгдсэн\ түвшин
Бизнесийн түвшин
Бүтээгдэхүүний түвшин

1.
Кропрацын түвшин
-д хэд хэдэн салбар үйлдвэрлэлтэй бизнесийн байгууллагуудын дээд удирдлага бүхий л үйлдвэрлэлээ ашигтай ирээдүйд чиглүүлэх пүүсийн стратеги төлөвлөгөөг боловсруулах бөгөөд үүгээрээ бизнесийн нэгж бүрт хэдий хэмжээний нөөц хувиарлахаа шийдвэрлэнэ.

2.
Бизнесийн түвшин
–Бизнесийн нэгж бүр нь тус нэгжээ ашигтай ирээдүйд хүргэх бизнесийн төлөвлөгөө боловсруулж ,дээд удирдлагаасаа өгсөн нөөцийн хүрээнд ажиллана.

3.
Бүтээгдэхүүний түвшин
-Бүтээгдэхүүний түвшинд бизнесийн нэгж нь бүтээгдэхүүн бүрийнхээ зах зээл дэхь зорилтондоо хүрэх маркетингийн төлөвлөгөөг боловсруулах хэрэгтэй болно

Гадаад дотоод орчны шинжилгээ
Эрхэм зорилго,зорилго зорилтуудыг тодорхойлох
Стратегийн хувилбаруудыг тодорхойлох
Стратегийн шилжилгээ
Стратегийг үнэлэх,шилж сонгох
Стратеги хэрэгжүүлэх хөтөлбөр боловсруулах
Санхүүгийн шинжилгээ хийх
Стратегийн хэрэгжүүлэлтйиг үнэлэх,хянах
Маркетингийн төлөвлөлт
Маркетингийн төлөвлөлт гэдэг нь маркетингийн үйл ажиллагааны янз бүрийн зорилго,стратеги, тэдгээрийг тодорхой хугацаанд хэрэгжүүлэх арга хэмжээнүүдийн цогц юм.Маркетингийн төлөвлөлт нь бизнесийн стратеги төлөвлөгөөнөөс бараа зах зээлд нилээд явцуугаар төвлөрдөг, тухайн зах зээл дээр барааныхаа зориулалтад хүрэх маркетингийн нарийвчилсан стратеги, хөтөлбөр боловсруулдгаараа ялгаатай.Маркетингийн төлөвлөлт нь маркетингийн хүчин чармайлтуудыг нэг түвшинд нэгтгэн удирдах хэрэгсэл болно.
Маркетингийн төлөвлөлтийн мөн чанар, агуулга

Маркетнгийн төлөвлөгөөг бараа тус бүр дээр тодорхой хугацаагаар боловсруулна.Ихэнх маркетингийн төлөвлөгөө нь
товч утга
одоогийн маркетингийн нөхцөл байдал боломжийн шинжилгээ
зорилтууд
маркетингийн стратеги
үйл ажиллагааны хөтөлбөр
төсөвлөсөн ашиг алдагдлын тайлан
хяналт гэсэн хэсгүүдээс бүрддэг.

Маркетингийн удирдлагын үйл явцын үе шатууд
Маркетингийн боломжуудыг шинжлэх
Зорилтот зах зээлийг судлах
Маркетингийн стратегийг боловсруулах
Маркетингийн
хөтөлбөр боловсруулах
Зохион байгуулах
хэрэгжүүлэх
болон хянах
Пүүсийн маркетингийн стратегид нөлөөлөх хүчин зүйлс
Маркетингийн орчин
Микро орчин:
Нийлүүлэгч
Маркетингийн зууч
Түнш
Өрсөлдөгч
Ажил хэргийн харилцагч, түншүүдийн үйлчилгээний боломж
зэрэг пүүстэй шууд холбоо бүхий хүчнүүдийг хамардаг.


Макро орчин:

Хүн ам зүй
Эдийн засаг
Байгалийн
Техникийн
Улс төрийн
Соёлын шинж чанартай
нийгмийн өргөн хүрээнд нөлөө үзүүлэгч хүчин зүйлүүд багтдаг.
Нийлүүлэгч
Пүүс
Өрсөлдөгч
Маркетингийн
зуучид
Түнш
Пүүсийн уялдаа холбоо бүхий хэсгүүд
Санхүүгийн
алба
Маркетингийн
алба
Үйлдвэрлэл
Дээд
удирдлага
ЭША-ын
алба
Ня-бо
МТХ-ын
алба
Маркетингийн зууч
гэж түншүүдийн дотор бараа таваарыг гаргах,борлуулах,сурталчилах,компанд туслах пүүсүүд юм.
Түншлэлийн зах зээлийн үндсэн хэлбэр
Хэрэглэгчийн
зах зээл
Үйлдвэрлэгчдийн
зах зээл
Завсрын
худалдаачдын
зах зээл
Улсын
байгууллагын
зах зээл
Олон улсын зах зээл
Пүүс
Маркетингийн орчин
Зорилтот зах зээл
Маркетингийн сувагууд
Өрсөлдөгчид
Харилцагчид
Макро орчны хүчин
зүйлс
Маркетингийн мэдээллийн систем
Дотоот
тайлангийн
систем
Маркетингийн
гадаад
мэдээллийг
цуглуулах
Маркетингийн
судалгааны
систем
Маркетингийн
мэдээллийн
судалгааны
систем
Маркетингийн сүлжээ ба шийдвэр
Маркетингийн
удирдлага
судалгаа
Төлөвлөлт
Хэрэгжүүлэх арга
Гүйцэтгэлийн хяналт
Маркетингийн мэдээллэл
Маркетингийн мэдээллэл
Маркетингийн мэдээллийн судалгааны систем
Маркетингийн мэдээллийн судалгааны систем
нь маркетингийн мэдээ баримт болон маркетингийн тулгамдсан асуудлуудыг шинжлэн судлахад хэрэглэгддэг аргуудын нийлбэр цогц юм.
Статистик сан
Регрессийн шинжилгээ
Коррляцийн шинжилгээ
Хүчин зүйлсийн шинжилгээ
Ялгаварлах шинжилгээ
Эх сурвалжийн шинжилгээ

Загварын сан
Үнэ бүрдүүлэх системийн загвар
Үнэ тооцох загвар
Байрлалыг сонгох аргачлалын загьар
Зарлал чимэглэлийн иж бүрдлийг бий болгох загвар
Зарлал мэдээллийн төсөв боловсруулах загвар
Баримт сэлтийг шилж сонгох,хоорондын хамаарлыг нь илүү нарийн тодруулах,тэдгээрийн статистик магадлалын түвшинг тогтооход хэрэглэгддэг мэдээллүүдэд статистик боловсруулалт хийх орчин үеийн аргачлалуудын нийлбэр цогцыг
статистик сан
гэдэг
Загваруудын сан
нь зах зээлийн ажилтанд маркетингийн хамгийн оновчтой шийдвэр гаргахад тусалдаг математик загварын нийлбэр.
Загвар бүр нь харилцан уядаатай хувьсагчдаас бүрдэх ба тэдгээр нь бодит үйл явдал,үр дүнг илэрхийлдэг системийг агуулдаг.
Эдгээр нь "юу? хэрэв" "юу нь илүү" гэсэн харилтанд хариулдаг.
Судалгааны аргууд
Ажиглалт
Анкет
Сонголтын нэгж
Утас

Туршилт
Механик
байгууламж
Сонголтын
хэмжээ
Шуудан

Асуулга

Сонголт хийх дэс дараалал
Хувийн хэлхээ холбоо

Судалгааны хэрэгсэл
Анкетын
Нээлттэй
Хаалттай
Механик байгууламж
Тусгай тоног төхөөрөмжүүд

Сонголт хийх төлөвлөгөө боловсруулах
Хэнийг асуух вэ?
Хэдий тооны хүн асуултанд хариулах вэ?
Сонголтын бүрэлдэхүүнийг ямар аргаар сонгох вэ?
Харилцагчтай холбоо тогтоох арга:
Утсаар
Шуудангаар
Ярилцлага
Хэсэг бүлэг ба ганцаарчилсан ярилцлага
Мэдээлэл цуглуулах үйл ажиллагаа
Цуглуулсан мэдээллийн судалгаа
Гарсан үр дүнг танилцуулах
Full transcript