Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Гал түймэртэй тэмцэх арга ажиллагаа

No description
by

emer Hand sanaa

on 23 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Гал түймэртэй тэмцэх арга ажиллагаа

Гал түймрийн улмаас учирч
болох эрсдлүүд
Гал түймэр гарах шалтгаанууд
Гал түймрийн тухай ойлголт
ГАЛ ТҮЙМЭР
Утаатай орчноос
зайлсхийх
Аюулыг мэдээлэх дуут
дохиололтой байна.
Гал унтраагуурын байршил,
ажиллах зарчмыг мэддэг байна
Хүмүүс явах зам тэмдэг
тэмдэглээстэй байна
Гарах хаалга “гарц” гэсэн ослын
гэрэлтүүлэгтэй байна
ГАЛ ТҮЙМЭРТЭЙ ТЭМЦЭХ
АРГА АЖИЛЛАГАА
Боломжтой бол ам, хамраа
даавуугаар халхалвал
амьсгалахад амар болно.

Шалтай ойр байх тусам
агаар цэвэр байдаг тул
шаардлагатай бол мөлх
Утаа болон хорт хийнээс
сэргийлэхийн тулд аль
болох тонгойж доогуур яв.
Гал түймэр гарсан ямар ч
тохиолдолд цахилгаан шат
бүү хэрэглэ
Хамгийн ойрын
гарцаар гар
Өрөөнөөс гарч буй сүүлийн хүн хаалыг
түгжилгүй хаагаад л орхих хэрэгтэй.
Учир нь гал сөнөөгчид аврах ажиллагаа
хийхэд нь саад болж болзошгүй
Галын аюул гарсан үед аврах гарц,
хаалга хаана байдгийг сана
ГАЛЫН АЮУЛТАЙ
БҮСЭЭС ГАРАХ

Утаа болон хорт хийнээс сэргийлэхийн
тулд аль болох тонгойж доогуур яв.
Шалтай ойр байх тусам агаар цэвэр
байдаг тул боломжтой бол мөлх
Хаалттай байгаа хаалгыг гарын араараа
тэмтэрч мэдэр. Мэдрээгүй үед хаалгыг
бүү онгойлго.
Хаалга халуун бол өөр гарц хай.
Өөр гарц үгүй тохиолдолд хаалганы зай
завсрыг боломжтой зүйлээрээ халхал
Бүү сандар.
Саруул ухаанаар бодох нь
амиа аврахад чинь тус болно.
ХЭРЭВ ТА ГАЛД
ӨРТВӨЛ
Боломжтой бол ам, хамраа даавуу
/норгосон/- гаар халхалвал
амьсгалахад амар болно.

Таны хамтрагсдын нэг галд
өртвөл хүрэм, хөнжил, гудас
мэтийн зүйлээр түүнийг ороо
Хэрэв хувцас чинь галд өртвөл
зогс, хэвт, өнхөр, гүйж болохгүй
ГАЛЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ
ХАНГАХ ҮЛГЭРЧИЛСЭН ЖУРАМ /ДҮРЭМ/
Энэхүү журмыг нийт ажилтнууд батлагдсан өдрөөс нь эхлэн
дагаж мөрдөх үүрэгтэй.
Галын аюулгүй байдлыг хангах /ГАБХ/ үүргийг нийт ажилтан хүлээх бөгөөд бүх арга хэмжээг байгууллага, аж ахуйн нэгжийн дарга, захиралын тушаалаар батлагдсан бүлэг /комисс, ажлын хэсэг/ удирдан хангах, хэрэгжүүлэх, хяналт тавих үүргийг хүлээнэ.
Байгууллага, аж ахуйн нэгж нь галын аюулгүй байдлыг хангах менежментийн бичиг баримт /самбар/-тай байж сургалт сурталчилгаанд ашиглана.
Байгууллага нь аливаа гамшиг осолын үед ажилтан нарт мэдээлэх дохиолол гарц, тэмдэг тэмдэглээс, зураглал хийсэн байна.
Галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх, галын аюул тохиолдсон үед авах арга хэмжээнд ажилтнуудаа сургасан байх бөгөөд жилд нэгээс доошгүй удаа ГАУС мэдлэг дадлага эзэмшүүлэх сургалт зохион байгуулна.
Шинээр ажилд орж байгаа ажилтанд ГАУС тухай болон байгууллагын галын аюулгүй байдлыг хангах журмыг танилцуулсан байх үүргийг бүлгийн дарга хариуцна.
Бүх ажилтан гал унтраагуур ажиллуулах мэдлэг дадлага эзэмшсэн байх бөгөөд сар бүр гал унтраагуурын даралтын заалтыг ажиллагаатай эсэхийг шалгаж хэзээ хэн шалгасан тухай тэмдэглэл хийнэ.
Байгууллагын ГАБ-ыг хангах бүлэг нь улирал тутам энэ талаар хийсэн ажлаа байгууллагын удирдлагад танилцуулж байх үүрэг хүлээнэ.
МУ-ын "Галын аюулгүй байдлын
тухай" хууль болон энэхүү журамыг мөрдлөгө болгон ажиллана.
ГАБХ бүлэг нь жилийн ажлын төлөвлөгөөтэй байх бөгөөд сар тутам хийх ажлаа өөрийн болон нийт ажилтан нарын төлөвлөгөөнд тусгуулан хэрэгжүүлнэ.
ГАБХ бүлэг, тэдгээрийн гишүүдээс галын аюулгүй байдлын чиглэлээр тависан шаардлагыг байгууллагын бүх ажилтан заавал ханган биелүүлэх үүрэгтэй.
Гал түймэр гарсан үед
аюултай бүсэд нэвтрэх
замыг хаах магадлалтай
бүх саадыг арилгах.
Бүхий л шатамхай бодисыг
мэдээллийн тусгай хуудсаар
хангах.
Оч үүсэх боломж, эх үүсвэрийг арилгах (тамхи татахыг хориглох ... г.м)

Шатамхай болон галын
аюултай бодисыг тусад нь хадгалах.
Шатамхай бодис хадгалах
нөхцөлийг дагаж мөрдөх
(хадгалах зохих температур).
Ил галтай ажиллаж буй
тоног төхөөрөмжинд
тогтмол үйлчилгээ хийж,
хянах
Гал унтраах
тоноглолоо
зөв сонгох.
Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн
тогтмол шалгалтанд хяналт
тавих.

Гал унтраах хэрэгсэлээр хангах
(шатамхай бодисын төрөл, ажлын
байрны хэмжээнээс хамааран
сонгоно).
Ил галтай ажиллах тусгай
зөвшөөрөлтэй эсэхэд хяналт
тавих, тусгай зөвшөөрөл авах
УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ
АЖИЛЛАГАА
Түймрийн аюулын
дуут дохиололыг
суурилуулах
Нүүлгэн шилжүүлэх болон
авралтын зам гарцыг бий
болгож бэлэн байдалд байлгах.
Ажилтнуудаа тусгай
сургалтанд хамруулах
Онцгой байдлын үед авч хэрэгжүүлэх
арга хэмжээний дадлага сургалтийг явуулах.
Гал түймэр гэж:
Хүний амь нас,эрүүл мэнд,хувь хүн болон хуулийн этгээдийн эд хөрөнгө,байгалийн баялаг,нийгэмд хохирол учруулах шаталтыг
ОЙ ХЭЭРИЙН ТҮЙМЭР
Аянга цахилгаан,өөрөө шатах процесс,үрэлт,солир унах зэргээс галын аюул үүсэж болох бөгөөд нийт түймрийн 80-90% хүмүүсийн болгоомжгүй үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй
Манай орны хувьд ой мод газар нутгийн багахан хэсгийг \8% орчмыг\ эзэлдэг бөгөөд ой хээрийн түймэр түүнээс учрах хохирол харьцангуй их байдаг.Иймд ой хээрийн түймэрээс урьдчилан сэргийлэх,түүнтэй тэмцэх чухал ач холбогдолтой.
МУ-ын "Ойн тухай" хуулиар ой, хээрийн
түймэртэй тэмцэх асуудлыг зохицуулж байна.
Хүний хяналтаас гадуур байгальд тархан шатаж галыг ой хээрийн түймэр гэдэг.
Ойн хөрсний гадаргуу дээрхи өвслөг ургамал,хүлэр ба ялзмагт давхраа,хагд өвс,хөвд,хаг,мод сөөг,ой моддын иш, титэм галд их хэмжээгээр шатаж тархахыг ойн түймэр гэнэ.
Ойн түймрийг оройн, гадаргуун, хөрсний \гүн\ гэж ангилна.
-Ой, моддын иш, титэм хэсэг шатахыг оройн түймэр гэнэ. Тархалтын хурд 1 цагт 5-30 км\цаг, галын дөлийн шаталтын дулааны температур 900-1200оС
Ойн хөрсний гадаргуу дээрхи өвслөг ургамал, хагд өвс, хөвд, хаг, модлог сөөгөн ургамал шатахыг ойн гадаргуун түймэр гэнэ. Тархалтын хурд 1цагт 1км, зарим үед 3-5 км, шаталтын дулааны температур 700оС, түүнээс их болдог.
Ойн хөрсний хүлэрлэг ба ялзмаг давхраа галын дөл гаргахгүйгээр шатахыг ойн хөрсний \гүн\ түймэр гэнэ. Хурд нь маш бага, хоногт 1 км-ч хүрэхгүй.
Галын дөл хөрсний үе, давхраануудын дотуур тархах тул ил харагдахгүй.
Ой модгүй газрын өвс ургамал, хаг галд их хэмжээгээр тархахыг хээрийн түймэр гэнэ. Салхины хурдаас хамаарч хээрийн түймрийн хурд 20-30 км\цаг, зарим тохиолдолд 40-50 км\цаг хүрдэг.
Ой хээрийн түймэр
гарч буй шалтгаан

Хүний үйл ажиллагаатай холбоотой \галт сум, тамхи, шүдэнз, бүрэн бус техник гм\
Байгалийн гэнэтийн үзэгдэл бусад хүчин зүйлийн улмаас\аянга цахилгаан,хөрсөн доорхи хүлэр,ургамлын үндэс болон бусад органик нэгдэл,бодисын ялзрал,халалт зэрэг аажим исэлдэлтийн шаталтаас,мод,ургамлын харилцан үрэлтээс гм\
ТҮЙМЭР ГАРЧ ТАРХАХАД НӨЛӨӨЛДӨГ ХҮЧИН ЗҮЙЛҮҮД
Байгаль цаг уурын
хүчин зүйл
Зохион байгуулалт, менежментийн
хүчин зүйл
Эдийн засаг,
санхүүгийн хүчин зүйл
Түймэр унтраах үйл ажиллагаанд түймрийг илрүүлэхээс эхлээд түүнийг унтрааж дуусах хүртэл авсан бүх арга хэмжээ багтана.
Ой хээрийн түймрийг эхний үед нь илрүүлэн унтраах нь хялбар, хүн хүч, хөдөлмөр бага зарцуулдаг
Түймрийг унтраах хүч хэрэгслийг ажиллуулах чиглэлийг
хот суурин
байгаа хэсгээс
аль үнэ ихтэй ойн талаас,
хадлан тариалангийн
талаас гм-ээр сонгодог.
Түймэр унтраах
арга, ажиллагаа

бүслэж тал
бүрээс нь
урдаас
нь угтах
2 хажуу
жигүүрээс нь
ар талаас
нь унтраах
ХӨРСНИЙ ТҮЙМЭР
Ой хээрийн
түймрийг унтраахад

хязгаарлах бүс
зурвас татах
шаталтын хүрээ
хэсэгт ус цацах
цохих
угтуулан гал тавих
цуравдах
Түймэр унтраахад газар орны байдлыг ашиглан оновчтой тактик боловсруулах, хүн хүчээ шуурхай зөв зохион байгуулах, хүмүүсийнхээ аюулгүй байдалд анхаарах нь чухал.

Түймэр унтраах ажиллагаанд оролцож байгаа хүмүүсийн үйл ажиллагааг уялдуулах тэдгээрийн хооронд холбоо харилцааг хангах нь чухал.

Цурам тавих замаар түлш шатах материалаас тусгаарлана.
Дулаан болон хүчилтөрөгчийг бууруулахын тулд ус цацах аргыг хэрэглэнэ.
Шороо цацаж хүчилтөрөгчийг хязгаарлах замаар галыг унтраана.
үлээгч аппаратаар
үлээлгэж галын дөлийг
багасган унтраана.
Full transcript