Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Aprendizaia Zailtasunen Diagnosirako Irizpideak

No description
by

Olaia Gerrikabeitia

on 9 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Aprendizaia Zailtasunen Diagnosirako Irizpideak

IKASLEA FAMILIA Kultura Garapen ekonomikoa Politika Momentu historikoa KURRIKULUMA ORIENTAZIO ZERBITZUA IRAKASLEGOA Komunikabideak DIAGNOSIA Irizpide Orokorrak

Barne erregimen araudia
Ildo eta uste sendoak; zentruko elkarbizitzaren islada

Hezkuntza Proiektua


Plan estrategikoa
Urteroko Planak (edukien priorizazioa)

Tutoretza ekintza Plana

Berrikuntza Planak
Heziketa erantzun anitza
Koherentzia Kurrikularra EZAUGARRIAK Testuinguruaren azterketa (araudia, testuinguru sozioekonomiko eta kulturala, tipologia eta zentruaren ezaugarriak)
Nortasun printzipioak
Helburuak (Bardintasuna, koheziketa, tolerantzia, errespetua)
Demokratizazioa; parte hartzea bultzatu
Organu egokiak eta beharrezkoak
Antolakuntzaren estruktura Antolakuntza estruktura Zentrua identifikatzen al du
Ondo ulertzen da koherentzia
testuingurura egokitua
ikasleen beharrizanak asetzen ditu
Proposamen erreala
Ebaluagarria Komunitate osoak parte hartu
Ikaslegoak parte hartu
Planifikazio kolaboratzailea Arlo formala Edukiak Elaborazioa Komunitate osoari zabaldua
Erabakiak hartzerakoan kontsultatzen da
Azterketa sistematikoa Ebaluazioa
Parte hartze kanalak
Lan partekatua
Jarraipena
Flexibilitatea eta dinamismoa
Gaitasun kritikoa
Erantzunkizuna, kompromezua
Hizkuntzen balioan inzidentzia Heziketa modeloa
Heziketa ohiturak
Espektatibak
Eskolarekiko kolaborazioa; parte hartze maila eta modua
Denbora librea, ekintzak Eskola - Familia harremana Irakasle-guraso harremana
Elkarrekiko konfidantza
Orientazio positiboa; aspektu positiboak bermatu
Helburuekiko adostasuna
Aniztasunarekiko errespetua
Balorazioa
Feed-back positiboa Tutoretza ekintza Plana Garapen afektibo eta soziala (Emozioen erregulazioa, gizarte trebetasunak, autoezagutza)
Garapen fisikoa (ohitura osasungarriak)
Garapen kognitiboa (egoera zailei aurre egin, erabaki hartzea, ikasten ikasi) Helburuen zehaztasuna
Testuingurura egokitua
Bideragarritasuna
Teorikoki oinarritua
Adostua
Globala
Kurrikulumean barneratua
Flexiblea
Dinamikoa
Integrala Zuzendaritza taldea (irakaskuntza-ikaskuntza prozesua aztertu)
Taldea, klasea (kohesioa eta inklusioa sustatu)
Ikaslea (Aprendizaia prozesuan segimentua, ikuspegi globala bakoitzaren nortasunean, autoezagutza sustatu, erabakiak hartzen lagundu)
Familia (Informatu, argitu, jaso, proposamenak luzatu) Edukien orientazioa Ezaugarriak Jarduera esparruak Baldintzak
Baldintza objektiboak
Ordutegia, ikasle kopurua, baliabideak.
Baldintza subjetktiboak
Jarrera
Pertzepzioa
Asebetetzea
Baldintza funtzionalak
Planifikaziora zuzenduriko ordutegia
Espazio komunak
Ebaluazio estrategiak
Testuinguru baldintzak Gaitasunak
Kognitiboak,
lingusitikoak
Metakognitiboak
Entzuteko gaitasuna
Laguntza eskatzeko gaitasuna
Taldean lanean aritzeko
Berrikuntza gaitasuna / Aldaketarako prestutasuna
Autokritika
TICs trebetasuna Ideologia
Motibazioa, interesa
Inplikazioa
Autokontzeptua
Nortasuna
Ikasle bakoitzarekiko espektatibak
Pazientzia
Enpatia
Komunikazio afektiboa
Besteekiko harremana
Koordinazioa
Emozioen kudeaketa Irakaskuntza metodoak
Erabilitako material didaktikoak
Oinarri eta ezagutza pedagogikoak
Hizkuntzaren erabilera egokia
Hizkuntza ez berbala
Diskurtsoaren dibertsitatea
Klase sesioen planifikazioa eta programazioa
Ikaslegoaren eredu denaren kontzientzia
Parte hartze eta kolaborazio maila erabaki kurrikularretan
Denboraren antolaketa Metodologia Filtro afektiboa kontutan hartu (giro atsegina, segurua ziurtatu)
Interpretazio eta adostasun anitz barne hartu
Antolaketa Ikuspegi sistemikotik
Aprendizaia = Jabetzea
Irakaskuntza integratua; edukiak eta hizkuntzak
Aprendizai holistikoa (Gradner, Perkins, Wigins)
Aprendizai apreziatiboa; Miresmen eta onarpen gaitasunak sustatu
Hizkuntzaren garrantzia
Praktika soziala
Baloreen trasmisioa, ezagutza globalak
Metodologia aktiboen aplikazioa
Aniztasun metodologikoa
Diskurtsoen dibertsitatea
Akatsaren balorea; Akatsen tipologia; zuzenketa estrategiak
Ikaslegoaren maila ezberdienen kudeaketa
Adostutako balore eta jarrerak sustatzeko egokiak Helburuak Ezagutu:

Irakaslegoaren beharrizan eta espektatibak

Ikaslegoaren beharrizanak

Zentruaren egoera; irakaslegoaren, zuzendaritzaren espektatibak Edukiak Kurrikulum ofizialeko edukiak zabaldu, zehaztu eta priorizatu Ebaluazioa Autonomia kurrikularra
Heziketa beharrizanen diagnosia; ikaslegoaren gaitasunen ezagutza
Aniztasunaren trataera oinarritzat hartuta
Aplikazio malgua; etengabeko moldaketa
Gogoeta eta azterketa bateratua eta iraunkorra
Errealitatera egokitua; testuingurua kontutan hartu
Ulerkorra
Koherentzia
Sustatu nahi diren baloreak
Honen analisirako eskainitako denbora, ordutegia, espazioa, baliabideak
Diseinu, garapen eta berrikuntzan koherentzia

Sustatu beharreko gaitasunak zehaztuta


Hauetan eman beharreko enfasia eta balorea zehaztuta
Kurrikulum orokorreko helburuak zentruaren beharrizanetara moldatuak Etapa bakoitzeko Kognitiboak
Motoreak
Oreka
Autonomia pertsonala
Harreman interpertsonala
Gizarteratzea Arlo bakoitzeko

Diziplina edo materialak eta arlo transbertsalak
Helburu orokorretan oinarritua Ezaugarri ebolutibo eta beharrizan zehatzetara egokituak Arlo bakoitzeko helburuak, zikloka Eduki garrantzitsuenen priorizazioa
Edukien sekuentzia
Ikasle guztien erritmoa eta ikasteko modua errespetatzeko, ikasle bakoitzak eman beharreko pausuak ziklo bakoitzeko zehaztu (sekuentzia progresiboa)
Zehaztapen orientatibo bat
Transnbertsalak (Baloreak eta jarrerak) Edukietan oinarrituta
Ikaskuntza esanguratsua sustatzen dituen ekintzak
Klasearen antolaketa-taldekatzea eta justifikazioa (talde haundia, talde egonkorrak, aldakorrak, lan indibidualak, etab)
Ikaslegoaren (lan kooperatiboa, indibiduala) eta ikaslego eta irakaslegoaren (zuzendaritza berdintasuna, parte-hartzea) arteko harremanen ezaugarriak
Denboraren antolaketa
Espazioaren antolaketa
Edukien antolaketa (diziplinarra, globalizatzailea)
Aniztasunaren trataera bermatzeko kurrikulumaren egokitzapenerako irizpideak Irakaslearen azalpena
Dossierrak
Testu iruzkina
Praktikak
Klasez kanpoko ekintzak
Ariketak Lan eta ikerketa proiektuak
Talde lana
Audiobisualak
Mapa kontzeptualak
Ikaskuntza kooperatiboa
Autoikaskuntza
.... Helburuekiko koherentzia
Zertan oinarritzen da; emaitzetan, prozesuetan (eduki kontzeptualak, prozedimentalak eta jokaerazkoak)
Zeri lotua; taldeko helburuei, ikasle bakoitzaren helburu zehatzei
Informazioa igorri ikasleari, klaseari, irakaslegoari, familiari, etab.
Baliabideak; elkarrizketak, batzarrak, informeak
Zein momentutan burutzen da
Oinarrizko ezagutzei dagozkien ebaluazio irizpideak Ebaluazio tresna anitzak Probak
Behaketa
Elkarrizketak
Ekintza eskalak
Eztabaida taldeak,
Dokumentuak,
Sonogramak
... Material kurrikularrak; mota eta erabilera. Material didaktiko anitza eta plurala Hezkuntza prozesuaz jabetzeko tresna Aprendizaia zailtasunen
Diagnosirako irizpideak
Ikasle bakoitzaren aurre ezagutza eta sorkuntzan oinarrituz garapen eta eraikuntzan datzan prozesu pertsonal eta singularra Aprendizaia Proiektu kurrikularra Metodologia interaktiboa; autoerregulazioan eta erregulazio kolektiboan oinarrituta Debatea
Batzarrak
Lan talde kooperatiboak
Dilemen eztabaidak
Role-playing
... Formakuntza
Esperientzia
Etengabeko prestakuntza
Hizkuntzen ezagutza Jarrera
Malgutasuna
Liderazgo mota Funtzioak
Hezkuntzaren helburuen hobekuntza
Aniztasunaren onarpenaren markoan, ikaslego osoaren ahalmena eta garapena lortzeko irakaskuntza prozesua egokitu; inklusioa sustatu Eskuhartzea barne hartzen duen ikerketa prozesua
Eskolarizazio funtzioa, irakaskuntza-ikaskuntza prozesua eta eskolako funtzionamendua-dinamika
osatzen duten harremanen testuinguruan kokatu behar da Helburuak
Egoera baten izaera eta aldaketarako ahalmena identifikatu eta ezagutu
Baloratu
Ekintza prebentibo, indartzaile edota ororen hezkuntzan hobekuntzak ahalbidetu
Egoera horien sortzaile diren baldintzak modifikatu, heziketa globalaren normalizazio eta prebentzioaren bidez
Subjektuak edo taldeak bere ahalmenak garatu ditzan erraztasunak eman 1- Informazioaren bilketa
2. Informazioaren analisia
3- Informazioaren balorazioa
4- Eskuhartzea
5- Prozesuaren ebaluazioa eta metaebaluazioa Funtzioak:
Laguntzazkoa
(Aholkularitza eta Kontsulta)
Informatu
Prestatu
Bitartekaritza eta arazoen konponketa
Ebaluazioa
Beharrak, lehentasuna eta programa hezigarriak zehaztu, prebentzio moduanKoordinazioa 3 printzipiotan oinarritu

Prebentzioa

Garapena

Aktibazioa Helburua:
Eskola inklusiboan denontzako hezkuntza egokia emango dela ziurtatzea
Ikaslego osoaren gaitasun, motibazio, interes anitzari erantzuna emateko hezkuntza koordinazioa Psikopedagogoaren prestakuntza:

Laguntza eta prestakuntzari buruzko ezagutza teknikoa, trebetasun soziopertsonala
(komunikazioa, gatazken konponekta, etab)
Orientabidearen ikuspegi eta teorietan,
gizakiaren garapen ebolutiboan eta talde prozesuetan.
Ebaluazioari buruz;
hautaketa eta erabilera, proba estandarizatu eta ez estandarizatuetan (behaketa, elkarrizketa, idazlana, role-playing) Lan esparruak

Eskola sistema
Ikaslea, irakaslegoa, zuzendaritza, komisioa, familia

Eskola sistematik kanpo
Beste profesionalak, Talde sozialak, Zerbitzuak, etab BIBLIOGRAFIA Helburuak Baliabideak Estruktura Teknologia Testuingurua Zentruaren oinarrizko
osagarriak Kultura Eskolako izaera osatzen dute eta ekintza orientatzen dute
Eguneraketa konstantean dauden proposamenak, demokratikoki eta partehartze prozesuen bidez
Ildo instituzionalek barnehartzen duten tresnetan islatu
Hezkuntza proiektuan
Proiektu Kurrikularrean
Ikasgela planetan
Plan espezifikoetan Giza baliabideak
irakaslegoa,
ikaslegoa,
gurasoak,
administrazio eta zerbitzu arloko pertsonala,
zuzendaritza,
aholkulariak,
espezialistak,
etab.
Baliabide materiala
Eraikina, altzaria eta material didaktikoa
Baliabide funtzionalak
Denbora, dirua eta formakuntza Funtzio eta errol jakin batzuk atxekita dituzten unitate dispositiboa
Gobernu organoak
Irakasle taldeak (ziklo, departamentu, seminario, komisio, etab)
Zerbitzuak
Pertsona bakarreko karguak
Etab.
Unitate, elementu eta norbanako hauen artean arau eta prozedura jakin batzuen bidez gobernatzen den harreman sistema ezartzen da Ekintzak bideratzeko eta antolatzeko modua
Bileretan akordioak eratzeko, garatzeko eta jarraipena egiteko erabiltzen den sistema
Proposamen kurrikularrak sortzeko edo aztertzeko erabilitako diseinu plana
Estrukturaren elementuen arteko harreman eta disposizioa
Etab Antolakuntza kideen artean sortutako esanahi, printzipio, balore eta ideien multzoa
(tolerantzia, solidaritatea, autonomia, kontzientzia demokratikoa...)
Identitate propioa osatzen dute
Instituzioaren eta bertako subjektuen jokabidea azaldu
Tradizio, zeremonia, ohitura, arau, aprendizaia eta irakaskuntzari buruzko marko edo teoria psikopedagogikoen etab. bidez adierazten da
Izebergaren alde izkutua
Antolaketa prozesuan influentzia erabakigarria
Taldean lan egiteko ohitura eta gaitasuna
Helburu adostuak
Arazoeri aurre egiteko joera
hezkuntza ulertzeko modua
etab Kokapen geografikoa
Maila sozioekonomiko eta kulturala
Legezko araudia
Talde sozialak
Sare sozialak
Etab Psikopedagogoaren jarrera ebaluazio prozesuan
Kolaborazioaren bidez talde lana
hierarkia eza
barne ebaluazio formatiboa
Helburuen (orientazio zerbitzu eta zentruaren) eta ikaslegoaren beharrizanen arabera ebaluazio indikatzaileak bereizi
Ebaluazio Iturri eta tresna anitz erabili
Ahozkoa, idatzizkoa
Modu formal/informalean eratorria
ikaslego, guraso, irakaslego, ...tik eratorria
Informazio esplizitu eta inplizituak Prozedura 1- Aldagai garrantzitsuenak aukeratu
2- Aukeratutako elementuekin harremandutako ebidentziak identifikatu (beste profesionalekin batera)
3- Zentruko osagai bakoitzarekin (helburuak, baliabideak, estruktura, teknologia, kultura, testuingurua) ebidentziak lotu
4- Lotura hauek item bilakatu jarraibideak lantzeko (behaketa, elkarrizketa, erregistro, eskala, kontrol zerrenda, galdeketa, talde eztabaida, etab) Irizpide espezifikoak Denboraren erabilpena
Ordutegien eraketa
Denboraren distribuzioa
Ikaslegoaren taldekatze modalitateak
Espazioaren erabilera
Estimulu fisiko, sentsorial, psikologikoak
Diziplina, metodologia didaktiko nagusiak
Profesionalen arteko talde lana
Metodologia, prozedura, errolak, botere banaketa
Klima insituzionala
Laneko asebetetze maila eta harreman interpertsonalak
Zuzendaritza estilo nagusia
Zuzendaritza taldeko estatus eta boterea
Erabaki hartze prozesua
Parte hartze prozesua, mekanismo eraginkorrak
Komunikazio sistemak eta informazioaren kudeaketa
Bakoitzaren lana eta erakundearen zeregin orokorren ezagutza
Irakaslegoaren esleipenetarako irizpideak
Zentrua eta testuinguruaren harremana Baliabideak

Ohizkoak
Metodologian aldaketak, ekintzen eta material kurrikularen adaptazioak, errefortsu orduak, etab.

Ez ohizkoak
Teknologia espezializatuak, logopedia, fisioterapia sesioak, etab. Balorazio multidiziplinarra;
Irakasleekin kolaboratu, tresenen erabilpena, baliabideak eskaini
Familiarekin batzartu
Ikaslea behatu, klasearen dinamika behatu; ikaslearen beharrizanak identifikatu Harremanak

Harreman laboral eta profesionala
kontratuzko egoera, dependentzia eta hurbiltasun maila asesoratuarekin; testuinguru eskolarretik kanpo edo barne

Beste harreman batzuk
Gurasoekin, ikaslegoarekin, irakaslegoarekin, eskola sistematik kanpokoak; beste profesional batzuk

Beste profesionalekin kongruentzia maila
Helburu amankomunak, lan kolaboratiboa, koordinazioa, lan banaketa, estruktura, etab. Jarrera neutrala eta kompromezuzkoa
Aspektu positiboak baloratu
Sistemen parte hartze aktiboa bermatu
Sistemeri dagokien errolaren ideia
Komunikazio ildo positiboak sortu (hezkuntza proiektua azaltzeko bilerak, eskolako arauak azaldu, entrebistak, ekintzak konpartitu, etab.)
Aniztasunarekiko errespetua Ezaugarriak
Ubikazioa
Espazioa
Helburuak
Errola Aniztasunaren
tratera Ohizko neurriak Ez ohizko neurriak Urte bete mantendu edo murriztu
Kurrikulumaren egokitzapen indibidualak (ACI)
Esanguratsuak
Ez esanguratsuak
Kurrikulumaren dibertsifikazioa (DBH)
Zereginen ikaskuntzarako gela
Heziketa eskuhartze espezifikoen proiektua
Eskolaratze programa osagarriak
Garantia sozialerako programak Taldekatze malgua
Gelan talde bakarra
Bi irakasle gela berean
Lankidetza eta elkarbizitzarako ekintzak
Material anitza
Ekintza anitz eta pluralak
Metodologia aktiboa; etengabeko interakzioa bermatu
Ebaluazio teknika eta tresna anitza
Ikasketa teknikak
Etab. Indartze jarduera
Tutorizatutako lan pertsonala
Errefortzu taldeak eskola orduez kanpo Ohizko neurriak eraginkorrak ez direnean, soilik

Zenbat eta arinago eta gehiago egokitu ohizko neurriak, beharrizan gutxiago ez ohizkoak aplikatzeko

Ikaslegoaren heziketa baldintzak modifikatu ondoren, eraginik ez dagoenean (Hezkuntza proiektua eta Proiektu kurrikularra, programazioa, irakaskuntza-ikaskuntza ekintza) Antolaketa eta kurrikulumaren aspektuen arteko erlazioan oinarritu eguneroko heziketa Ikasketa prozesuan Egilea:

Olaia Gerrikabeitia
Barinagaerrementeria Hezkuntza Antolaketa

Helburuak
Edukiak
Ebaluazio irizpideak
Ildo pedagogikoak
Proiektu eta Antolaketa ereduak Hezkuntza Proiektuan, Proiektu kurrikularrean, Urteroko planean Hezkuntza Eskuhartzea


Tutoretza
Errefortsu ekintzak Irakaskuntza programazioan Orokorrak Zehatzak Errefortzua (LH, DBH) Taldekoak Indibidualak Hautazkotasuna
(DBH) OHARRA Gizarte Zerbitzuak Osasun Zerbitzuak Gizarte Elkarteak Testuinguru soziala Gurasoekiko harreman afektiboak
Neba-arreben arteko harremanak
Berdinekiko harremanak
Irakasleekiko harremanak
Eskolaz kanpoko harremanak Garapen Aroa Garapen kognitiboa
Heltze prozesua
Psikoneurologikoki
Garapen psikomotorea
Dislexia arazoak Garapen fisiko eta sentsoriala Inteligentzia mota ezberdinak
Trebetasunak
Ikaskuntza potentziala
Prozesu kognitiboen garapena
Ikasgai bakoitzeko errendimendua
Baliabide kognitiboak
Pentsamendu kontzeptuala
Sormena
Hizkuntzaren garapena
Memoria
Imaginazioa
Gatazkak konpontzeko estrategiak Gizarte Trebetasunak
Harreman interpertsonalak
Komunikazio estrategiak
Laguntza eskatzeko modua
Satatus soziala Garapen Soziala Garapen Emozionala Emozioen ezagutza
Norbere emozioen jabetzea
Emozioen kudeaketa
Frustrazioarekiko tolerantzia
Egoera animikoa
... Nortasuna
Motibazioa, Interesak
Jarrera
Espektatibak
Autonomia
Autoestima Ikasteko ohiturak
Ikasteko modua
Aprendizaia estiloa
Lan erritmoak, denboraren erabilera
Planifikazio modua
Eskolako tresnen erabilera
Lanaren aurrean jarrera
Kontzentrazioa; baliabideak
Konstantzia
Konpromezua
Zuzenketa estrategiak
Potentziala
Laguntza eskatzeko modua Taldearen ezaugarriak Ohiturak
Berdintasunak, Ezberdintasunak
Klima
Kooperazioa, konpetentzia
Parte hartze soziala
Motibazioa
Konpromezua
Nortasuna
Autoestimua
Egoera animikoa
Harreman trebetasunak
Emozioen kudeaketa
Generoa
Espektatibak Aprendizaia estiloak
Hezkuntza beharrizanak
Erritmoak
Gaitasun kognitiboa; semantikoa, sintaktikoa, linguistikoa eta ez berbala
Kontzentrazioa
Hausnarketa
Ikasten ikasteko ahalmena
Aurretiko ezagutzak Nutrizioa, Alimentazioa
Higienea
Afektibitatea
Generoa
Ama hizkuntza
Etxean ikasteko toki aproposa Interes akademikoak
Gurasoen profesioa
Hizkuntzaren erabilera
Ikasketa maila
Estimulu kulturalak Baita ere... Gobernu organoak Koordinazio pedagogiko organuak ZENTRUA Kontseilu eskolarra

Zuzendaritza

Iraskasleen klaustroa Departamentu didaktikoak

Komisio pedagogikoa

Ziklo taldeak

Hezitzaile taldea

Tutorea

Orientazio zerbitzua Estruktura Apoyo a la escuela: Un proceso de colaboración. Ángeles Parrilla, 1996

Estrategias de enseñanza y aprendizaje. Formación del profesorado y aplicación en la escuela. C. Monereo, M. Castelló, (coord) 1994

El asesoramiento psicopedagógico: Una perspectiva profesional y constructivista.
C. Monereo, I.Solé, 1996

Diagnóstico pedagógico. Un modelo para la Intervención psicopedagógica. R.M.Mollá, 2001, 2006

Las medidas de respuesta a la diversidad: Posibilidades y límites para la inclusión escolar y social. B. Martinez. Profesorado, Revista de curriculum y formación del profesorado 1, (1), 2005.

Fracaso escolar, exclusión educativa: ¿De qué se excluye y cómo?. J.M. Escudero. Profesorado, Revista de curriculum y formación del profesorado, 1, (1), 2005 Harremanak Kultura
Ohiturak
Baloreak
Testuinguru soziala
Egoera ekonomikoa
Osasuna
Maila kulturala
Sare soziala
Habitat Estruktura eta osaketa (monoparentala, guraso gazteak, etab)
Klima familiarra (zorroztasuna, arduragabekeria, ulerkorra, etab)
Kohesio maila
Komunikazio estiloak
Historia familiarra
Harreman afektiboak
Trebetasun sozioemozionalak Zerbitzu espezifikoak Hezkuntza sistema Araudia http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=iSXWZPQZFcU Oinarrizkoak Inklusioa = Integrazioa
Rafa Mendia Eskola inklusiboa Irakaskuntza Holistikoa
Full transcript