Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

שסעים בחברה הישראלית

No description
by

תומר שור

on 22 December 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of שסעים בחברה הישראלית

ימ?
ךיא
םיפתושמה םייחה רגתא
עסשה רואל

?המל
המ
.
.
עסשה תרמוח
תיטננימוד איה תימואלה תוהזה
ךוסכסל םידדצה ןיב םירשק טועימ
הקוסעתו תויורבח טועימ ,ןיאושינ ירשק ןיא
םישגפמ טעמ רמולכ - םיוושכ - תפתושמ
ביכרמ הווהמ תימואלה תוהזה םידדצה ינשב
.רחאה תרדגהו תימצעה םתרדגהב יזכרמ
ימואלה ךוישה ןיב םאתמ םייק
,יתד ,םירוגמה רוזא ,ילכלכה
דמעמה ,יגולואידיא
-'
תובשה קוח
' .א
-*ןוחטיבה תוריש קוח .ב
**'תידוהיה תונכוסה דמעמ קוח' .ג
  תובשייתהב הילפא (3

vii םירכומ אל םיבושי
ותוכשמתהלו
עסשל םימרוגה
Social
תיתלשממ תוינידמ
הלועפו ךוניח
תיחרזא
תטיש
תוריחבה
הקיקח
ןוילמ 8.2 לארשי תנידמב הייסולכואה
ימואל עסש
ףפוח עסש
הרבחה תא םיצוחה םייתרבח לובג יווק
תונחמ ןיב .םינוש תונחמל התוא םיקלחמו
םידוהי םה תונחמה .חתמ םייקתמ ולא
.לארשי יחרזא ,םיברעו

ףפוח עסש אוה ימואלה עסשה
תמחלמ רחאל לארשי תנידמ תולובגב וראשנש םיברעה
הנידמל םיביוחמ םהו ,
תילארשי תוחרזא ולביק
,תואמצעה
תילארשיה
תיחרזאה

םתוהז ןיב חתמ
םייק םלואו היקוחלו
תימואלו תיתד, תיתוברתה םתוהדזהו,
תימואלה
םתוהז ןיבל
.םיניטסלפה םהיחא לרוג םעו יברעה םואלה םע
תיחרזאה תוהזהו תימואלה תוהזה ןיב
קלח) ידוהיה םעה תנידמכ תרדגומ לארשי תנידמ
,(וז הרדגה םיאטבמ – היתודסומ ,הילמס ,היקוחמ
תנידמש םימעפל םישח לארשי ייברעש ךכל תמרוג
לכל קינעהל תביוחמ הנידמה .םתנידמ הניא לארשי
.ךכ הז ןיא לעופב ךא - הווש דמעמ היחרזא
תידוהי םואל תנידמ = לארשי תנידמ
תונושה תוצובקה תגצה
הנומ תידוהיה הייסולכואה
75%- םיחרזא ןוילימ 6.135-כ

םיזורד ףלא 135 כ םכותמ
םיברע-םירצונ לש המוד רפסמו
םירצונהו םיזורדה
םיפתושמה םייחה רגתא
תויורשפאה ,עסשה רואל
םוצמצו תורשפ ,תומכסהל
יכרד] תוקולחמה
[עסשה םע תודדומתה
-***לארשיב תידוהיה ךוניחה תכרעמ

ללכבו  ****החוורה םוחתב תינויווש אל םיביצקת תאצקה .ב

לארשי לש םינייפאמ םנשי לארשיב
.םיברעה ברקב הילפא תשגרה םירצויה ,תידוהי הנידמכ
םואלה תנידמב םיברעה לש םמוקמ והמ
הקיקח ,הליגמ
תוריחבה תטישו
עקר
יוטיב יכרד
תודדומתה
המל
םימרוג

ימ דגנ ימ
.
.
תקולחמה המ לע
ןויגהה
םינממס בוליש ביבס הבוסנ תקולחמה רקיע
םעל הסינכה
תוחתפמ
ו
ירוביצה בחרמ
ב םייתד
.ידוהיה
,שוביגו יוניש לש ךילהתב היוצמ לארשי תנידמ
לש התושקונ םע םיבשייתמ םניא הלאו
.הקוחה
תוהז המייקתה תורודה ךלהמב
תדה ןיבל ידוהיה םעל תוכייש ןיב
19 האמה זאמ םלוא .תידוהיה
םואלל תוכייש ןיב הנחבה הלחה
.תידוהיה תדל תוכייש ןיבו
הקיטילופב
תויקוח אל תולועפב הרטשמ תוחוכ םע תויושגנתה
;תבשב םישיבכב םיעסונה לע םינבא תקירז ןוגכ
םייתד דגנ תוסרתה
ידדצ דח ןפואב תואיצמה תא תונשל םיסנמה םימרוג
תושר דגנ הרזע תלבקל קדצל הובג ןיד תיבל היינפ
בייחל ץ"גבל הריתעה ,לשמל .יתד ןיינעב תינוטלש
תא םידוהיכ תוהזה תדועתב םושרל םינפה דרשמ תא
יביטברסנוק וא ימרופר רויג ורבעש םידוהיה
עסשל םימרוגה
Social
הימונוטוא
היצילאוק
תורשפ
ןטק טועימ ךא ב"הראב םיבושחה םימרזה דחא והז
ךורעל ןתינ םתסיפתל םאתהב ךא הכלהל םיביוחמ .לארשיב
תנידמ .תידוהיה הכלהה תא רותסל ילבמ ידוהיה ןחלופב םייוניש
.הנידמהמ םיביצקת םילבקמ םניא ןכלו םהב
הריכמ
הניא לארשי
יתדה עסשה
תיקלח ףפוח עסש
הרבחה תא םיצוחה םייתרבח לובג יווק
תונחמ ןיב .םינוש תונחמל התוא םיקלחמו
םינושה םימרזה ןיב .חתמ םייקתמ ולא
.ץראב םינוליחו םייתד ןיבו ,תידוהיה תדב

?םואל וא תד הז ידוהי
תדה המכ דע ביבס הנה תקולחמה
בחרמה תא בצעל הכירצ תידוהיה
ירוביצה
ךישמהל םאה , הלאשב תדקמתמ תקולחמה
לכ תורשהמ הבישיה ירוחב רורחש תא רשפאל
תא םיבייחמה ."םתנומא םתרות" םידמול םה דוע
ךירצ תויוכז ןויוושב תוכזל ידכש םינעוט סויגה
.תובוחב ןויווש תויהל
ל"הצל תובישי ירוחב סויג
םייתדה םימרזה ןיב עסשה
תינוליחה הרבחה
ווק סוטאטסה רדסה
לש תושירדב ,תוגלפמה ןיב םיחוכיוו םיקבאמב
,תויצילאוק םיביכרמשכ תוינוליחו תויתד תוגלפמ
.הלשממב ןומא יא תועבצהב
עסשה לש יוטיב יכרד
לארשיב םייח תובשה קוח לשב
תדה יפ לע אל ךא םואלב םידוהי
םיסייגתמ םילארשי םישיגרמ םבור
םיסקט םימייקמ ףא םקלחו אבצל
םידוהי
םואלב םידוהי
המיכסמ הניא תיסקודותרואה תודהיה
םיצלאנ םה ךכיפלו םרויג ךילהת לע לקהל
ןיבל ךשמתמו ךורא רויג ןיב רוחבל
'םידוהי םניאש םידוהי' דמעמב ראשהל
םניאש םידוהי ןוילמ יצחכ םימייק 90 ה תונש תיילע תובקעב
םיינוליחכ תויחלו רייגתהל םיצור ויה םבור .הכלהה יפ לע םידוהי
הקיטילופ
ירוביצ חוכיוו האחמ יכרדב
תוידדצ דח תולועפ
הכלהה יפ לע םייתד םייח השוריפ – היסקודותרוא
ץראב תיתדה הייסולכואה תיברמ .תרוסמב תוקבדו
.יסכודותרואה םרזל תכייתשמ
יסכודותרואה םרזה
םייביטברסנוק
.'הכלהכ' הלימה תא ףיסוהלו רימחהל םיצור ויה םידרחה
לקמ רויגב הרכה רשפאל םישרוד םילעוהו םיינוליחה דנגמ
ץראב םג
ירוביצה בחרמה בוציע - תיתד הקיקח
שגפמ ,ךוניח
תיחרזא הרבחו
.
.
לארשיב יתדהו ימואלה עסשה
םיפפוחו םיבלוצ םיעסש ,עסש
הרבחה תא םיצוחה םייתרבח לובג יווק
תונחמ ןיב .םינוש תונחמל התוא םיקלחמו
.חתמ םייקתמ ולא

:םייזכרמ םיעסש 5 תילארשיה הרסחב
,(יברע טועימל ידוהי בור)
ימואל
(םייתד אל םידוהיל םייתד םידוהי ןיב)
יתד
םייחרזמ ןיבל הקירמאו הפוריא יאצוי םיזנכשא ןיב)
יתדע

(,הקירפאו היסא יאצוי
,(יטילופה רושימב לאמשו ןימי ןיב)
יטילופ יגולואידיא

םיליכשמ ,םיינעל םירישע ןיב)
ילכלכ יתרבח
-
יבשות ןיבו ראשה לכל 'ביבא לת תנידמ' ןיב –
ירוזא

.חותיפ ירוזא יבשותל םיססובמ םיבושי
םיפפוח םיעסש
לשמל) םינוש םיעסש ןיב םאתמ שי רשאכ
.(ילכלכ יתרבחה םלוסב םוקימל אצומה ןיב
תרבוגו תכלוה ערקה תנכסו םצעתמ עסשה זא
םיבלוצ םיעסש
תונוש תוצובקל םיכייתשמ םינוש םישנא רשאכ
הצובק םע תונמהל לוכי םדא .םינושה םיעסשב
.רחא עסשב תרחא הצובקו םיוסמ עסשב תחא
תתחופו תכלוה ערקה תנכסו ןתמתמ עסשה זא
,דלוקושה תא הל ריבעת
?היברע איה ?המ
הילפא לש תוינידמ
עסשה לש יוטיבה יכרד ,תוקולחמה
רבע
הווה
דיתע
םישגנתמ םירופיס
לארשי ץרא יחטשב הטילשה לע קבאמה
המוקת לומ הבכנ
יניטסלפה רופיסה
עיגהל ולחהש דע ,דימתמו זאמ ןאכ ונייח
ךא הפי םתוא ונלביק הלחתהב .םידוהיה
ונל טלתשהל םינווכתמ םהש וניאר הגרדהב
ןשארבו ברעמה תומצעמ תוסחב - ץראה לע
ונממוקתה .ורזע אל תואחמה לכ .הינטירב
ם"ואה רשאכ .ונדספה ךא הינטירב דגנ
םידוהיל ץראהמ יצחמ רתוי ןתונ אוהש זירכה
הבכנב זאו .קדצה רסוח םע ונמכסה אל
ןאכ ומיקהו ונתיאמ םיבר ושריג םידוהיה
םוחת לכב ונתוא הלפמ רשא תינעזג הנידמ
םיעצמאב זאו יאבצ ןוטלש ךרד הליחת
םירחא
ינויצה רופיסה
לדגו ךלה תינויצה העונתה לש התמקה םע
הרטמב ץראל ועיגהש םידוהיה רפסמ
רפסמ לדגש לככ .תידוהי הנידמ הב םיקהל
תובשייתהה הקזחתהו ץראב םידוהיה
תיברע תוניועב הלקתנ תובשייתהה .תידוהיה
רורטה לע רבגתהל חילצמ ידוהיה בושיה ךא
םיבר לומ םיטעמ ,םניחה תאנש תא סיבמו
םיברעה יכ םימייואמ םידוהיה םויה דע
םינוציק/םיחצור/ונב םיריכמ אל
ונלשונו ץראה ינודא ונייה
ירקמ תא שיגדמ ינויצה רופיסה
יניטסלפה דצהמ גרההו חבטה
םיניטסלפה 'תחירב' תא שיגדמ
לש ינשה קלחב דקמתמו
ברע תואבצ דגנ - המחלמה
קדצה רסוחו לושינה תא שיגדמ יניטסלפה רופיסה
םיימוקמ םירופיסו 'ןיסאי ריד' ןוגכ חבטה ירקמ תא
הלמר שוריג תוברל חצרהו שוריגב דקמתמ
המחלמה לש ןושארה קלחב רקיעב קסוע
'םיננתסמה' גרה ,יאבצה לשממה :המחלמה רחאל
הרדהה ךשמהו םסאק רפכ חבט
לעפמ אוה תומצעמה תוסחב םידוהיה
שארמ ןנכותמ ,יטסילאינלוק
ןמזה לכ תטשפתמו תברוא לארשיו
'םימיה תשש' אמגודל
תמרוג םיחטשב םירגה םהיחאב לארשי ייברע לש וז הכימת
ייברעש בשוח לארשי תנידמב ידוהיה רוביצהמ קלחש ךכל
םיחטשב םהיחאל םתונמאנ יכו הנידמל םינמאנ םניא לארשי
הנידמל םתונמאנל תמדוק
תאכדמ ,תשבוכ םהלש הנידמה םתניחבמ ,ינשה דצהמ
םהיתוחפשמ ינבב תחבוטו
ךוסכסה תוכשמתה תעפשה
דמעמ תא רתוי דוע רדרדל םיצור ויה םידוהיהמ קלח
הצור היה םיברעהמ קלח .םשרגל ףאו לארשי ייברע
הכפהל ,לארשי תנידמ לש ידוהיה הנויבצ יונישב
האור תילארשיה הרבחה .היחרזא ללכ תנידמל
המויק לע םויא הלא תושירדב
הנומ תיברעה הייסולכואה
(20.7%) םיחרזא ןוילימ 1.7 - כ
אוה םג ןויוושה רסוחמ עבונה ךומנה ילכלכ יתרבחה םדמעמ
יפלכ םהלש רוכינה תשוחת תא ריבגמו חתמה תא ףירחמ
.םייוצמ םה וב לוכסתה תאו הנידמה
תליגמ
תואמצעה
םדאה דובכ :דוסי קוחב שפוח :דוסי קוח ,ותוריחו
ןויווש קוח ,קוסיעה
.הדובעב תויונמדזה
תרשפאמ לארשי תנידמב תגהונה תיסחיה תוריחבה תטיש
ךכ ,הייסולכואב יסחיה ןחוכ יפ לע ,תוגלפמל תויגוציי
תדימ יפ לע תסנכב גוציי שי תיברעה הייסולכואלש
.תסנכל תוריחבב םיברעה לש םתופתתשה
ימוחתב תוינכותה לש ןמושי
,הקוסעתה ,תויתשתה
תיעוצקמה הרשכהה ,ךוניחה
אל םא םג תולעופ ןוכישהו
ןאולמב
םיבאשמ תאצקה
הקוסעתו חותיפ תוינכותל
איה וז הפדעה לש התרטמ
חופיק לע תוצפל םג
הדובע תומוקמ תאצקהב
םיכיישה םיפוגב וא םינוגראב
טועימל רשפאל םגו הנידמל
ךילהת לע העפשהו גוציי
תודסומב תוטלחהה תלבק
.הנידמה
תנקתמ הפדעה לש תוינידמ
ירוביצה רזגמב םידבוע תקסעהב
לש החיתפו שדחמ ןוגרא
שדחמ ןוגרא ךות ,םוי תונועמ
תואכזל םינוירטירקה לש
דובעל ולכוי םישנ רתויש ךכ
הלעמו הרשמ יצח
םוי תונועמ - הנורחאל
םניא םה ךכ םושמו ל"הצב תורישמ םיברעה תא רטופ
.]ירוביצה תורשל הלבק/תוריד תשיכרב עויס[ אבצ יאצויל תוקנעומה תובטהל םיאכז
היילע תטילקב עויס םילבקמ םידוהי םיבושיי קר
.תובשייתהו
.תיברעה וזמ םילודג םיביצקת תלבקמ תידוהיה הייסולכואה
ידוהיה ךוניחה תבוטל לודג רעפ רצונ ךכ םושמו
םידימלת לש םיהובג הרישנ יזוחאב ךילהתה לש ופוסב אטבתמה
תואכזבו תורגבה תוניחבב רתוי תוכומנ תואצותו ,יברעה רזגמב
.תורגב תדועתל
לארשיב יברעה רזגמב ההובגה ינועה תמר תורמל
[ידוהיה ברקב וזמ 3 יפ ההובג]
םידוהיה לצא ולאמ תיתועמשמ םיכומנ החוורה לש םיביצקתה
םירחא תונורתפו םיילאיצוס םידבוע תוחפ
הלפמ לארשי יעקרקמ להנימ לש תועקרק תאצקה תוינידמ
תידוהיה תיאלקחה תובשייתהה תא הבוטל
תואלקחל תועקרקה ךסמ 19% קר םילבקמ םייברע םיבושיי
םיבושייה ללכמ 86% םיווהמ םייברעה םיבושייהש תורמל
םיירפכה
V תועקרק תאצקה תוינידמ
םיירוביצ םיכרצל םיחטש תעקפה
םירכומ אלה םיבושיה תייעב הנה דחוימב הרומח
,ךוניחמ לחה םיילמנימ םיתורישל םיכוז םניא ולא
למשחו םימ ,בויבב הלכו תואירבב ךשמה
תידוהיה הכלהל ביוחמ ומצע תא האור הז םרז •
.'ודכו "ךורע ןחלוש" ,ם"במרה : 'תיסאלקה'
,תידוהיה הכלהל םאתהב ידוהי והימ תרדגה לע הדפקה •
רימחמ) 'הכלהכ' רויג רבעש וא הידוהי םאל דלונש ימ רמולכ
.('דואמ

שדח" - תורשפ וא םיישודיחל תונויסינ לבקמ וניא הז םרז •
("הרותה ןמ רוסא
םינייפאמ
."הלואגד אתלחתא"כ ןוזחה תמשגה - תונויצ םע הכלה
:םינייפאמ
.תינויצה היגולואידיאה ןיבל הרימחמ תיתכלה םלוע תסיפת ןיב בוליש •
.תינוליחה תונויצה םע הרשפ םייתניב םלוא ,הכלה תנידמל דיתעב הפיאש •
. הקיקח ידי לע ירוביצה בחרמב יתד ידוהי ןויבצ םדקל ןויסינ •
.טפשמבו קוחב 'ירבע טפשמ' בלשל הפיאש ךות ךא ,תיטרקומדה הסיפתב הרכה •
.תידוהיה הכלהה תסיפת ןיבל הנידמה יקוח ןיב תדמתמ המליד •
תומר לכב יאבצ תורש ללוכ ,לארשי תנידמב היישעה ללכב האלמ תופתוש •
.(תבשב וליפא) דוקיפה
דומיל תוינכת תודמלנ וז תכרעמב .יתדה יתכלממה ךוניחה תכרעמל םיכייתשמ •
.ינוליחה ךוניחה תכרעמב םידמלנש םיללכ םידומילו תד ידומיל תללוכה
תנידמל ףאוש ידרחה הנחמה ימואל יתדה הנחמל דוגינב
תונויצל דגנתמ וקלחו דבלב הכלה
תידוהיה הכלהל םאתהב יסכודותרוא םייח חרוא לע הדפקה •
ץק תא החודה ,הרוקמב תינוליח העונת איהש ןוויכמ תונויצה תא ללוש ידרחה הנחמה •
.תולגה
תומרה לכב םייחה חרואו םייתד םיקוח ויהי הנידמה יקוח הב הנידמ :הכלה תנידמ •
הכלהל םאתהב ויחי םיירוביצה םייחל דעו טרפהמ
.תידוהיה הכלהה יפ לע תלעופה תיתד הגהנה תויהל הנידמה תגהנה לע •
ידומיל אלל) תיאמצע ךוניח תכרעמ ,תולדבומ םירוגמ תונוכש ,הנוש שובל :תולדביה •
.תיגולונכטה המדקה תעפשהמ קתנתהל תונויסינו תדרפנ תיתוברת תכרעמ ,(הביל
. תידרחה תוגיהנמל תויצ •
תורוקמ תועצמאב םיכמתנו תובישיב םידמול םיבר ןכל ןוילע ךרע הווהמ הרותה דומיל •
.םינוש ןומימ
:ל"הצב םיתרשמ םניא ,הדובעה לגעמב םיבלתשמ םניא םיבר •
.המויק םצעל םידגנתמ םהש תינויצ – תינוליח הנידמ לש אבצ אוה אבצה>
.יאבצ תורישב םנמז ולטבי אלו תובישיב ודמלי>
םתוריש ךלהמב םיינוליח וכפהי - 'ורקפתי' םיסייגתמהש ששח>
:לארשי תנידמ יפלכ תושיג
הנידמ לכ ומכ - ינויצ אל םרז
תינויצה הנידמב ריכמ הז םרז
הנידמה יקוח תא לבקמ -
תידוהיה הכלהל םידגונמ םניאש
םייטילופה םייחב ףתוש הז םרז -
םודיק התרטמש תופתוש ,לארשיב
: םמלוע תסיפת
סויג םיביצקת ,םיסובוטוא ,תועינצ
ינויצ יטנא םרז
טועימ םיווהמה םיינוציק םימרז -
ירוטנ" תמגוד תידרחה היסולכואב
.ודכו רמטאס ,"אתרק
תנידמ לש המויקב תטלחומ הריפכ -
. לארשי
תנידמ תמקה םמלוע תפקשה יפל -
תונוסאל הליבוהש הידגרט הניה לארשי
.האושה תמגוד ידוהיה םעב
םייחב םיפתתשמ םניא -קתונמב םייח-
תודסוממ םיבצקותמ םניא ,םייטילופה
שמתשהל אל םיפאושו הנידמה
.הנידמה תויתשתב
םימרופרה
לארשיב תיתרוסמה הרבחה
תידוהיה הרבחהמ תיצחמכ הווהמה הלודג הצובק
םתוגהנתהו םהיתוסיפתב םיווגמ דואמ .לארשיב
."תווצמ ג"ירת" לע םידיפקמ םניא ךא לאב םתנומא לע םיריהצמ •
םייתחפשמ םיסקטבו םיגחב ,םיגהנמב תורושקה תווצמב ודיפקי •
.(תמיוסמ הדימב תוחפל) תורשכ םג ךא הווצמ רב ,ןוגכ
.קלח לצא ןיליפת תחנה םג ךכו רידס ונניא תסנכה תיבב רוקיבה •
; תבשב םיעסונ וא לגרודכה ישרגמל םיכלוה םהמ םיבר
,הילמסו תודהיה םע רשק תרימש ךרוצל אוה תווצמה םויק •
.תשרומ חופיטו תרוסמ לע הרימשלו החפשמה תודחא ךרוצל
םיצור ויה ןכ םלוא תיתייפכ תיתד הקיקחב םיכמות םניא םבור
תיללכה םתפיאש .ירוביצה בחרמב יתד ןויבצ לש תמיוסמ הדימ
.דחאמ םרוג היהת תדהש
הנידמה
תרכהו
יתד םזילרולפ םישרוד ,לארשי תנידמב םיכמות • םהיתודסומב
,תבש תוכלה ,תווצמ לוע תלבקו ,הלימ ללוכה רויג ,הכלהכ רויגב םילגוד •
.תורשכ תוכלה
הכלהה י"פע ןישוריגו ןיאושינ ימוחתב הכלהה יניד תא םילבקמ •
,לשמל) ןותיח ילוספל ןיאושינ רתה ןתמ י"ע ולקי םיתיעל םלוא ,תידוהיה
.תבורעת יאושינל דגנתמ ךא (השורגו ןהכ יאושינ
תכמסה ללוכ הזו רבגל הווש דמעמ השיאל םיסחיימ םיביטברסנוקה •
ךותב .ףקות לכב ךכל םידגנתמ םיסקודותרואה .תונברל םישנ
ןיא) םישנלו םירבגל תברועמ הליפתב וליפא םיכמותה שי םיביטברסנוקה
.("םישנ תרזע"

תדגנתמ ,היתופקשהב תילרביל תבשחנ תיביטברסנוקה העונתה •
םויק תופכל ןיאש הנומא ךותמ הבחר המכסה המע ןיאש תיתד הקיקחל
תויתד תווצמ
םירחוב .לארשיב רתויב ןטקהו הקירמא ןופצב רתויב לודגה םרזה והז
םמצע םיאור םימרופרה ,רמולכ .תידוהיה הכלהב םימיוסמ םיביכרמ
ךותמ אובי תווצמה םויק .תיסקטה תודהיב אלו תוהמב םיקסועש ימכ
ברקב תווצמה םויקב תודיחא ןיא ךכ לשב .תיתימא תוהדזה
.תוליפתה להונו תבש ,תורשכ יניד לע הדפקהב אל ,םימרופרה
לכ ,לארשי םע לש תיזכרמה הריציה תא הווהמ ך"נתה•
.ולש וכרדב תוהולאה תא ןיבהל הסנמ רודו רוד
לכ םויק תא החוד הז םרז ןכל .הכלהה תא ןכדעל שי•
.ורבחל םדא תווצמ לע שגד םשו ןבתככ תוישעמה תווצמה
.תווצמו הרות לוע לבקל רייגתמה לע הבוח הלח אל -רויג•
יאושינל םיינלבוס וליפא םקלחו .ןותיח ילוספ םינתחמ•
.'םיאג' יאושינ לש וא םידוהי םניאשו םידוהי לש תבורעת
לוהינ ,תונברל םישנ תכמסה :םישנל ןיווישב םילגוד•
ורצי וליא םימרז ,תפתושמ הליפת םויקו םישנ י"ע הליפת
ןיאושינה סקטב השיאה י"ע רבגה שודיק תמגוד םיסקט
"הבותכ"ה דבלב םימרופרה לצא .תונבל הווצמ תב יסקטו
.ותשאו לעבה ןיב הווש םכסה איה

ןפואב הריכמ הניא הנידמה יכ םא לארשי תנידמב םיכמותו םיריכמ •
.הנידמהמ ןומימל םיאכז אל םהו םהלש תדה תודסומב ימשר
ןיבל םימרופרהו םיביטברסנוקה םימרזה ןיב םיסחיה םהמ
?םיסקודותרואה- שממ לש עסש
םייתד םידוהי לש טלחומ בור תגציימ לארשיב היסקודותרואה
איה תיזכרמה התנעט .םימרזה ינשב
הרכהל תדגנתמ
ו
םידחאמה םיאשונה לכ לכלו הכלהה יפ לע םילעופ םניאש
,ידוהיכ ידוהי םושיר ,ןישוריג ,ןיאושינ ,ןוגכ לארשיב םידוהי
תא גלפלו שבתשהל םילולע 'וכו םינבר תכמסה ,םינבה דמעמ
קר שי ,
תודהיל םייניב ךרד ןיא
ש תנעוט היסקודותרואה .םעה
.הכלהה – תחא ךרד
תעבונ התודגנתהש םינעוט הז אשונב היסקודותרואה ירקבמ
ובחרתי םה הרכה ולבקי םירחאה םימרזה םאש ששחהמ
הווהמ רבדהש ןבומכ .םיסקודותרואה לש הרוכבה לע ומייאיו
.
םזילרולפה
ןורקעמ הפירח הייטס
םויקב רפוכ םקלח ,תונווגמ םלוע תוסיפת תלעב הצובקה
תא רמשל ןוצר ךותמ םיגחו םיסקט ומייקי םקלח ,לאה
םיביטומה תטמשה ךות תימואלה תוברתהו תרוסמה
תורנ תקלדה ,ןוגכ םיגהנמו םיסקט רקיעב :םייתדה
.הלימו ןיאושינ ,תבשב
דעב םה ,תיתד הקיקחל םידגנתמ םיינוליחה ,בור יפ לע
תודהיה ימרזל םג הרכה דעב םהו הנידמהמ תד תדרפה
השיגדמה תיטרקומדה הסיפתהמ תעבונ םתסיפת .םירחאה
ןורקעו תדמ שפוחהו תדה שפוחל תוכזה ,העדה שפוח תא
םייחרזא םיאושינ .םזילרולפה
םהידליו ןתחתהל םילוכי םניאו תויה הלודג היעב
םירבקנ םהיתמ ףסונב .םידוהי םיבשחנ אל םג
רדגל ץוחמ
ןיב תונדשחבו תוניועב יוטיב ידיל אב הז עסש
ןיבו) תווצמ ירמוש םייתד םידוהיל םיינוליח םידוהי
וז תוניוע .(תידוהיה תדב םינושה םימרזה
תיזיפו תילולימ תומילאל םג םיתיעל תחתפתמ
דצ לכ .םיילילש םיפיטואירטסב שומיש תוברל
םרוג ודצמ רותיו לכש שחו םיואמ שיגרמ
.ותשלחהל
תודמע תגצה םניינעש םיזורכו תופיסא ,תונגפה
רכיכ"ב םידרחה תונגפה .םייתד םיאשונב
תיתד הייפכ דגנ תונגפה ,"תבשה
תילולימ תומילאו תומילאב
רחאל היצמיטיגל הד
םירחאה םימרזה ישנא לש םהיתויוכזב הרכה – יא
תורימא דגנמ .יטרקומדה ןורקיעל דוגינב תודהיב
.םידרחה לכ דגנכ תוטוטב
הרכהל תדגנתמ לארשיב היסקודותרואה
.םיידוהי םימרזכ הלאה םימרזב
תצרחנ תודגנתה שי
רויג ,ןישוריג ,ןיאושינ ןוגכ םיאשונב
לעופב .םייתד םידיקפתב הנוהכו
םניאו
לופונומ
ב םיסכודותרואה םיקיזחמ
.הרכה וא גוצי לכ םימרופרל םירשפאמ
יביטברסנוקהו ימרופרה םרזה דמעמ
רשאכ תמרגנ יתדה עסשה תרבגה
הקיטילופב םיברעתמ םיריכב םינבר
.הכלה יקספ תרזעב

רשאב הכלה יקספ םוסרפ םע היה ךכ
םיחטבומ רשאכ ךכו םיחטש יוניפל
העבצהל הרומתב םישחלו תועמק
הקיטילופב םינבר תוברעתה
תובשייתהב םיאור םייתהמ לודג קלח
תובשייתה .יתד יוויצו היגולואידיא
ךכב .י"א יחטש תשודק תא המישגמ
םגו תויה הקיטילופהמ ןויגהה דרפומ
םיחטשהמ תאצל ףידע תינוחטיב םא
רוסא הז םתעדל
תויולחנתהה
ידוהי והימ
אשונ והז התרימשו תבשה לש הנויבצ –
תבשה
שי .הנידמה ימיכ הכורא וביבס תקולחמהש
ןיא ,יעובש החונמ םויכ תבשה לע הבחר המכסה
.הנויבצ יבגל המכסה
תנידמ יחרזא םידוהי בייחמ קוחה :
םיינבר ןיד יתב קוח

ררועמ קוחה .םינבר ןיד תיבב שרגתהלו ןתחתהל לארשי
ןורתפ ןתונ וניא קוחה ןכ ומכ ,ינוליחה רוביצה ברקב תרוקיב
םילועה ברקמ םיברלו ,(ןהכו השורג ייאושינ) "ןותיח ילוספ"ל
אלל "ידוהי" גשומה עיפוה קוחה לש תירוקמה ותסרגב
לש ותונשרפל הראשוה תקיודמה ותועמשמ רמולכ ,הרדגה
לאומש" תשרפב ץ"גב תוקיספ תובקעב .טפשמה תיב
"טילש" תשרפבו ,1962 "(לאינד חאה) ןזייאפור דלאווסוא
- ידוהי" :הרדגהה ול הפסונו ,1970 תנשב קוחה ןקות ,1969
."תרחא תד ןב וניא אוהו ,רייגתנש וא הידוהי םאל דלונש ימ
?ידוהיה םעל הסינכל תוחתפמה תא קיזחמ ימ
ןוילע ךרעב עגופ ל"הצל סויגהש םינעוט םידרחה
םע לע ןגמש רבדה הזשו ,הרות דומיל – םהלש
לולע אבצב תורישה םתנעטל ףסונב .לארשי
.(תדה תא ובזעי) 'תורקפתה' ידיל םאיבהל
םוצע הדימ הנקב תויצ יאו תינומה תושגנתה איבהל הלולע סויגה תייפכ
עסשה ןיב תמיוסמ הפיפח שי וז היגוסב
.ימואלהו יטילופה םיעסשהו יתדה
שדחמ התיצה םילועה רויג תייגוס
תודהי םע םיסחיה ןכו הז חוכיו
ב"הרא
ןויסנה תא הווהמ רדסהה
עסשה לע רשגל יזכרמה
תורבדיהו הרשפ תועצמאב
תא ןכדעל תונויסנ דצל םויכ
םימייק - וביחרל ףאו רדסהה
רערעל םיידדצ דח תונויסנ
רימחמ עסשה ךכבו וילע
תובבל בוריק
תימוקמ הימונוטוא
תד :תיאשונ
רפס יתבו
תיתדסממ אל הילפא
תודובע תגשהב הילפא
תוריד תרכשהב הילפא
Full transcript