Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

2.3 Global ulikhet

haraldr.no
by

haraldr no

on 22 March 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 2.3 Global ulikhet

Bærekraftig utvikling er en utvikling som kan tilfredsstille de behovene vi har i dag, men som samtidig ikke griper så kraftig inn i naturen at senere generasjoner hindres i å få tilfredsstilt sine behov. Her er det to viktige punkter som kan sette problemet i perspektiv:


Menneskene i den rike verden bruker ti ganger så mye ressurser som folk i den fattige verden. Hvis u-landene skal trappe opp sitt forbruk til det tidobbelte, vil forurensingen øke over alle grenser.

Befolkningen i verden er i dag på over seks milliarder, og den øker med 77 millioner hvert år. Den kan komme til å nærme seg ni milliarder når dagens elever blir pensjonister. Flere mennesker betyr naturligvis enda mer forurensing. Den norske bistanden skjer gjennom to hovedkanaler:
Flersidig (multilateral) bistand. Dette er bistand som gis gjennom internasjonale organisasjoner, spesielt FN, som så fordeler pengene på prosjekter.

Tosidig (bilateral) bistand. Dette er hjelp som går fra Norge til bestemte land. Denne hjelpen går gjennom Utenriksdepartementet og NORAD. For ikke å spre pengene for mye har Norge plukket ut noen områder som kalles «prioriterte samarbeidsland». Det ersærlig de fattigste landene, blant annet i Afrika. Hva slags bistand gir Norge? FN har bedt medlemslandene å gi 0,7 % av bruttonasjonalproduktet (BNP) i bistand til fattige land. Industrilandene gir i gjennomsnitt bare litt over 0,2 %. Norge gir nå nesten én prosent. Hjelp og selvhjelp De minst utviklede land
Dette er de landene som virkelig står helt på bunnen, materielt sett. De fleste av dem er i Afrika.

Nylig industrialiserte land.
Dette er land som de siste årene har gjennomført en rask industrialisering, ofte ved hjelp av store

Oljeproduserende land
En tredje spesiell gruppe er de landene som baserer seg på utvikling og salg av olje. De har gjerne et mye høyere BNP enn andre fattige land, og store eksportinntekter. Land ”i sør” forts. Bærekraftig utvikling Innen 2015 skal
andelen av jordas befolkning som tjener mindre enn én dollar om dagen, halveres i forhold til 1990. I samme periode skal andelen av jordas befolkning som lider av sult, halveres.
alle barn være i stand til å gjennomføre grunnskolen.
likestilling fremmes og kvinners posisjon styrkes. Kjønnsforskjeller i grunn- og videregående utdanning elimineres.
dødeligheten for barn under fem år reduseres med tre firedeler i forhold til 1990.
mødredødelighet i forbindelse med fødsler reduseres med tre firedeler i forhold til 1990. spredningen av hiv/aids, malaria og andre dødelige sykdommer stanses og reverseres.
miljømessig bærekraft sikres.
globalt partnerskap for utvikling videreutvikles. Tusenårsmålene Det finnes ingen enkle svar og ingen enkle forklaringer. U-landene står overfor så mange problemer, og tragisk nok henger problemene sammen, slik at det er vanskelig å løse ett om gangen.

Noen forhold som kan vær med å forklare: Kolonitidens arv
Politisk selvstendighet, men ikke økonomisk
Mangel på demokrati og menneskerettigheter Hvorfor er noen land fattige? Land ”i sør” Vi deler ofte verden opp i rike og fattige land, eller industriland og utviklingsland. Oppdelingen kan skje etter hvor stort bruttonasjonalproduktet er, eller vi finner andre økonomiske målestokker.

Noen ganger deler vi inn verden i nord og sør, fordi de fleste rike landene finnes på den nordlige halvkule og de fleste fattige på den sørlige. Fortsatt omtales de fattige land av og til som den tredje verden. Rike og fattige land Global ulikhet industrialisering og urbanisering hører med til de viktigste årsakene til den økende forurensingen. To stikkord her er trafikk og kloakk. Kloden er opprinnelig innrettet slik at avfall går inn i et kretsløp og vender tilbake til naturen. Uorganisk materiale blir omdannet til organisk i det vi kaller et økologisk system. Med industrialisering og urbanisering har menneskene grepet inn i dette systemet og forstyrret det. Det er blitt mer avfall enn naturen greier å omdanne. Forurensingen truer dermed det naturlige miljøet som finnes på jorda. Utvikling og miljø – på kollisjonskurs? FN vedtok i 2000 de såkalte tusenårsmålene. Det internasjonale samfunnet forplikter seg til å oppnå 8 viktige mål
Full transcript