Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Jornada portes obertes 2012

No description
by

Francesc Giménez Fàbregas

on 7 February 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Jornada portes obertes 2012

Promoure el desenvolupament d’habilitats personals i de coneixement dels altres amb els quals forma un grup.

Preparar l’alumne per formar part d’una comunitat.

Ajudar a comprendre els drets i les obligacions que això suposa.

Establir paral·lelisme entre els blocs temàtics de tutoria amb els alumnes i amb els pares.

Els alumnes de secundària tenen 1 hora de tutoria setmanal amb el seu grup- classe. Formulació d'activitats Autoavaluació Coavaluació Rúbriques d'autoavaluació Projectes de centre Brigades Organitzatives Flexibilitat horaria. Poques assignatures dia Grups multinivell: Optatives Grups cooperatius Formació del professorat Noves tecnologies. Digitalització. Grups classe reduïts Equipaments L'objectiu d'un centre de secundària és aconseguir que els seus alumnes siguin competents. Ser competent significa ser capaç de resoldre problemes reals de manera autònoma i en col·laboració amb altres persones. Plantejar el currículum des de les competències bàsiques. Com ho fem? Comunicació oral i escrita en la propia llengua Coneixement d'una llengua extrangera Habilitat en l'ús elemental de les noves tecnologies i sistemes de comunicació Resolució de problemes Capacitat d'organitzar i planificar Comprensió de la diversitat i la multiculturalitat Treball en equip Capacitat d'aplicar el coneixement a la pràctica Iniciativa i esperit emprenedor Conseqüències Curriculars Metodològiques Aules equipades amb equips multimèdia Laboratori Taller Aula multimèdia Pavelló poliesportiu de Gurb Entorn natural Què és l'educació secundària? Últim bloc de l'ensenyament obligatori. 12-16 anys És finalista Coincideix amb l'inici de l'adolescència Canvis físics i psicològics necessaris per a la transició de la infància a l'edat adulta. Els alumnes necessiten guanyar en independència i autonomia. L'organització del centre ha de tenir en compte la necessitat dels alumnes de fer-se grans i acompanyar-los. Creació de Seccions d'Institut. Organitzar l'acció curricular adaptada a les necessitats dels alumnes. Potenciar la coordinació entre primària i secundària. Coordinar metodologies i sistemes d'avaluació Transició primària secundària. Donar especial atenció a l'autoconeixement i a la cohesió de grup. La tutoria Què entenem per tutoria? Entenem la tutoria com l’eina que disposa cada institut per ajudar, acompanyar, aconsellar... als alumnes pel que fa a la tasca de la seva educació i a la seva realització com a ésser autònom i lliure per desenvolupar-se i viure en la societat actual i de futur. Tipus de tutoria a la SES Gurb Tutoria de grup Tutoria individual Tutoria personalitzada Acompanyar l’alumne en el dia a dia, parlant i seguint el seu procés.

Facilitar els processos d’incorporació del nou alumnat a les dinàmiques pròpies del centre i de l’Educació Secundària.

Establir una relació més fluida i sistemàtica amb les famílies dels alumnes.

Tots els alumnes tenen un tutor assignat que és el seu referent i el de les famílies. Col·laborar amb els tutors a fer un seguiment més personalitzat del procés educatiu dels alumnes i de les alumnes: seguiment de lliurament de deures, seguiment del comportament dins l’aula...

Coordinar les respostes educatives aplicades a l’alumnat tutoritzat.

Prevenir i, si és el cas, actuar en situacions d’inadaptació escolar, absentisme i de risc d’exclusió.

Només tenen tutoria personalitzada aquells alumnes que per acord de l’equip docent necessiten un acompanyament més intensiu. El pla de convivència de centre Què és? És una eina que organitza i regula la convivència al centre. Per a què es necessita? Per tal que les relacions que s’estableixen en el si del centre siguin positives.

Per prevenir les conductes problemàtiques.

Per intervenir enfront dels conflictes. Està basat en el Suport Conductual Positiu, i consisteix en formular expectatives positives de conducta i ensenyar-les per aconseguir canvis de conducta socialment importants.

Parteix dels principis del centre, s’estableixen les conductes desitjades, tant per als professors com per als alumnes, i es defineixen les conductes problema amb les corresponents mesures correctores.

L’elaboració es fa entre alumnes i professorat, de manera que tots hi participen, se’l fan seu i el tenen clar. El nostre Pla de Convivència S'esdevé el canvi del pensament concret al pensament abstracte. Les operacions intel•lectuals deixen de fer referència a objectes que poden ser manipulats.
Full transcript