Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Mësimdhënia dhe të menduarit kritik

No description
by

Arbnore Ratkoceri

on 16 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Mësimdhënia dhe të menduarit kritik

Mësimi mekanik
"Të pyeturit e Sokratit"
Të menduarit është :
Proces vëzhgues
Akt kompleks
Kombinim i dijeve,aftësive
Imagjinatë që përdoret për krahasime
Tipet e të menduarit janë:
Të menduarit kritik
Të menduarit problemor
Të menduarit krijues
UNIVERSITETI I PRISHTINES
"HASAN PRISHTINA"
Fakulteti i Shkencave Matematiko-Natyrore
Drejtimi-Matematikë Arsimore
Lënda: Teoria e mësimit
Metodat apo teknikat që zhvillojnë të menduarit kritik dhe krijues:
A. Metoda të zhvillimit të aftësive folëse(shprehëse).
1. Brainstorming
2. Parashikim me terma paraprake
3. Rrjeti i diskutimit
4. Dora e fshehtë
5. Gushëkuqi rrethor(Keigën 1990)
6. DLTA (Directed Listening and
Thinking Activity)
7. Mendo/Puno në dyshe/Shkëmbe
me të tjerët
B. Metoda të zhvillimit të
aftësive lexuese.
1. INSERT (Interactive Notice System
for Effective Reading and Thinking)
2. Tabela e koncepteve
3. DRTA (Directed Reading and
Thinking Activity)
Pavarësisht nga teknika, procesi i të menduarit në mënyrë kritike përfshin hapat e mëposhtëm:
1. Nxënësve u kërkohet ose ju jepet shansi për të shprehur qëndrimin e tyre për një çështje të caktuar.
2. Nxënësve u kërkohet të qartësojnë mendimin e shprehur. Kjo mund të bëhet duke zhvilluar pyetje si p.sh. ...
3. Kërkojuni nxënësve të shqyrtojnë arsyet që mbështesin mendimin e tyre. Për këtë mund të ndihmojnë pyetje të tilla si p.sh. ...
Mendimi pozitiv është çelës që i
hap të gjitha dyert e thesarit të jetës!
Mësimdhënia dhe të menduarit kritik
Studentet:Arbnore Ratkoceri
Venoza Berisha
Cfarë është të menduarit kritik?
Të menduarit kritik është ai lloj i të menduarit për cfarëdo subjekti,teme,përmbajtje apo problemi në të cilin njeriu përmirëson cilësinë e të menduarit duke analizuar,vlerësuar dhe riprodhuar.
"Të mendosh në mënyrë kritike"
do të thotë
"një reflektim i arsyetuar"
Cfarë e dallon të menduarit kritik?
Ajo cfarë e dallon të menduarit kritik është
gatishmëria për të sfiduar idetë e
të tjerëve
Karakteristikat e të menduarit kritik janë
:proces aktiv,njohës,
sistematik,vlerësues,
reflektues,gjykues,veprues,
ndërveprues,analizues.
Karakteristikat e të menduarit problemor jane:
analitik,empirik,sistematik,përdorë arsyetimin, përdorë algoritmin,konvergjent,linear.
Karakteristikat e të menduarit krijues janë:
me intuitë,spekulativ,pyetës,sintezon përvojen.
Strategjitë e të menduarit kritik kërkojnë që nxënësit:
të bëjnë gjykime të vlefshme,
të analizojnë situata,
të transferojnë të nxënit nga një fushë në një fushë tjetër,
të zgjidhin probleme,
të marrin vendime të arsyeshme,
të krijojnë ide ,etj.
Tri konceptet të mësimdhënies
për të menduarit :

Mësimdhënia për të menduarit:
Krijim dhe
ruajtje e mjedisit mësimor,nxitë logjikën,
mendimin krijues,krijon arsye dhe fakte.
Mësimdhënia të menduarit:
Identifikimi i aftësive
indivduale,demonstrim,aplikim,krijim i ndjenjës së
intuitës,integrim i aftësive,grup sjelljesh mësimore.

Mësimdhënia rreth të menduarit:
Sugjerim,koncept
,njohje me bazën biologjike,ndihmon kontrollimin
dhe vlerësimin,pasurim i dijeve.
Të menduarit kërkon:
Strategji mësimore,
Teknika,Qëndrim,Sjellje mësimore,Vëmendje
e përkushtim,Fakte,Koncepte,
Përgjithësime.
Strategjitë për zhvillim të
mendimit kritik të nxënësve
Evokim:
Rikujtim i njohurive të mëparshme,
Aktivizimi i nxënësve,Lidhmëri ndërmjet
njohurive qe kanë nxënësit .
Realizimi i kuptimit:
Nxit interesim dhe motivim
nxënësit,
Kontrollimi i të kuptuarit të nxënësve,
Përfshihet zbatimi i informacionit
Reflektimi:
Marrja e njohurive te reja,Të
nxënit e qëndrueshem,Gjenerimi i ideve
dhe zgjerimi i tyre.
Struktura E R R
C. Metoda të zhvillimit të aftësive shkruese.
1. Ditari dypjesësh
2. Kubimi
3. Diagrami i Venit
4. Tryeza e rrumbullakët (Gushëkuqi rrethor)
5. Kllaster
6. Pesëvargëshi
7. Esetë dhe shkrimet e lira
4. Kërkojuni nxënësve të marrin parasysh
pikëpamjet e kundërta. Kjo ka shumë rëndësi
dhe mund të realizohet me anë të pyetjeve si: ...
5. Nxënësit duhet të analizojnë qëndrimin e
tyre dhe këndvështrimet e të tjerëve. Kjo do të
thotë se nxënësit duhet të krahasojnë dhe të kundervënë pikëpamjet dhe pasojat e seciles
prej tyre.
6. Nxënësit duhet të marrin një vendim lidhur
me çështjen në diskutim. Ky është edhe
hapi i fundit në këtë proces.
Janë edhe disa kushte thelbësore për të
nxitur mendimin kritik:
1. Siguro kohë dhe mundësi për të shpalosur
përvojat e mendimit kritik.
2. Krijo mundësinë që nxënësit të mendojnë.
3. Merr parasysh ide dhe opinione të ndryshme.
4. Nxit përfshirjen aktive të nxënësve në
procesin e të nxënit.
5. Siguroju nxënësve një mjedis të lirë nga
"rreziku" se mund t'i vërë dikush në lojë.
6. Shpreh bindje për aftësinë e çdo nxënësi
për të bërë gjykime kritike.
7. Vlerëso mendimin kritik.
Ju falemnderit për vëmendje!
Full transcript