Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

M9 UF4 - EL PLA DE MARKETING

CFGS MARKETING I PUBLICITAT - Centre López Vicuña
by

Xavi Garcia

on 28 October 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of M9 UF4 - EL PLA DE MARKETING

LA PLANIFICACIÓ A L'EMPRESA
Les empreses actuen en un mercat que es caracteritza per ser
dinàmic i canviant
(sorgeixen competidors nous, augmenten els preus de les matèries primeres, la competència treu una promoció nova, etc.). Això fa necessària una
planificació
contínua per poder adaptar-se als canvis de l’entorn.
Així doncs, tota empresa necessita una planificació que estableixi els objectius generals de l’empresa i orienti les accions que cal que porti a terme cada departament. D’aquesta manera, les accions de tots els departaments seran coherents

Procés de direcció
Nivells de la planificació
MISSIÓ
EL PLA DE MARKETING
És l'eina de planificació del departament de marketing.
Té una doble funció:
1. Definir els
objectius
del departament durant un període determinat.
2. Marcar les
estratègies
i les
accions
de màrqueting previstes. Les accions poden ser: modificar el producte, variar-ne la presentació, crear una campanya de publicitat, buscar nous mercats exteriors, contactar amb nous distribuïdors,...

MIP (M9 UF4) - EL PLA DE MARKETING
“El pessimista es queixa del vent;
l’optimista espera que canviï;
el realista ajusta les veles”
William George Ward

1 - Planificació:


Anàlisi de la situació "on som"
Definició d'objectius "on volem arribar"
Selecció d’estratègies i tàctiques "què farem
2 - Acció
Organització dels recursos materials i humans
Definició d'operacions

3 - Control
Crear mecanismes que valorin la consecució dels objectius

ESTRATÈGIES
TÀCTIQUES
Són els principis que ha de perseguir tota l’activitat que porti a terme l’empresa. És la raó de ser de l’empresa. Generalment la missió indica quins són els valors principals i la cultura de l’empresa.
Són planificacions a llarg termini (més d’un any). Són plans generals d'acció, mitjançant el quals l'empresa busca realitzar els seus objectius
És la planificació d’accions a curt termini, són els mitjans pels quals s’aconsegueixen finalment les estratègies planificades
EL PLA DE MARKETING
Cal que el pla de màrqueting tingui una periodicitat determinada (
generalment anual
) per poder visualitzar el calendari de les accions i la seva avaluació.
CONTINGUT
3. Definició de les estratègies
- Estratègies generals
- Accions del Marketing mix
El pla de marketing té tres etapes:
P
lanificació,
E
xecució i
C
ontrol.
P
E
C
El pla de màrqueting ha de ser coherent amb el pla general de l’empresa.
El pla de marketing pot fer referència a
un producte
, a
una línia de productes
o pot dissenyar-se per a tots els productes de l’empresa. De la mateixa forma pot limitar-se a
un únic país
on tingui presència l’empresa,
a un grup de mercats
o a la totalitat d’ells
4. Control i avaluació
0. Introducció (presentació)
1. Anàlisi de la situació inicial (DAFO)
2. Objectius generals i específics
Quan planifiquem decidim els objectius que cal assolir. L’execució és l’aplicació de les accions de màrqueting on és clau definir qui fa què. Finalment, el control permet una avaluació dels resultats en funció dels quals es proposaran accions correctores
CONTINGUT
La introducció d’un pla de màrqueting és un
resum executiu
de tot el pla de màrqueting que ha de permetre donar una visió general a la persona que el llegeixi.
Està destinat a totes aquelles persones que no estan directament afectades pel pla de marketing però que poden tenir interès en el seu contingut

CONTINGUT
L’objectiu de l’anàlisi interna i externa de l’empresa és donar a conèixer les circumstàncies que poden afectar el desenvolupament del projecte.

Es tracta de fer una anàlisi de les capacitats de la pròpia empresa (
anàlisi interna de punts forts i punts feble
s) i una anàlisi del mercat fent especial incidència en la competència
(anàlisi externa de les amenaces i oportunitats del mercat
). Això s’anomena fer una anàlisi DAFO (debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats).

1. ANÀLISI SITUACIÓ INICIAL
ANÀLISI DAFO
Aspectes negatius
Aspectes positius
Anàlisi intern
Anàlisi extern
DEBILITATS
AMENACES
FORTALESES
OPORTUNITATS
CONTINGUT
L’anàlisi interna:
Estudia les característiques que són
pròpies de l’empresa
, com ara: la seva cartera de productes, la distribució, els recursos interns (personal, finances, capacitat de producció, etc.).
D’aquest estudi es desprenen les fortaleses i debilitats de l’empresa.

1. ANÀLISI SITUACIÓ INICIAL
Exemples d’anàlisi interna
:

Disposar de personal especialitzat o oferir serveis addicionals que la competència no ofereix ens poden proporcionar un avantatge competitiu en el mercat. En aquest cas parlaríem d’una fortalesa.

D’altra banda, deficiències en la qualitat del producte, problemes en la distribució o la percepció equivocada de la imatge del producte per part dels clients serien punts febles de l’empresa.
CONTINGUT
1. ANÀLISI SITUACIÓ INICIAL
L’anàlisi externa:
Comporta un estudi dels factors del mercat més immediat o
microentorn
(consumidors, distribuïdors i competidors) així com d’aquells condicionants més generals que afecten de forma més indirecte al comportament empresarial o
macroentorn
(aspectes legals, socials, econòmics,...).
D’aquest anàlisi diferenciarem les amenaces i les oportunitats. Tots els aspectes negatius de l’entorn poden convertir-se en oportunitats si es detecten a temps i es prenen les mesures adequades per a tractar-los.
Exemples d’anàlisi externa
:

La tendència del culte al cos i l’estil de vida sana és una oportunitat per a aquelles empreses que comercialitzen productes ecològics, baixos en greixos i per a serveis com gimnasos, massatges o centres d’estètica.

El canvi climàtic i els efectes devastadors, com la sequera, poden ser una amenaça greu per a empreses agrícoles. La manca de neu pot afectar la demanda dels serveis de les pistes d’esquí.

CONTINGUT
1. ANÀLISI SITUACIÓ INICIAL
0. INTRODUCCIÓ
CONTINGUT
A partir de les conclusions de l’anàlisi interna (com es troba l’empresa) i de l’anàlisi externa (quins són els factors de l’entorn que afecten els nostres propòsits), procedirem a concretar els objectius del pla de màrqueting (
on volem arribar?
).
2. OBJECTIUS
“-Em podria indicar, si us plau, cap a on he de dirigir-me des d’aquí?- va preguntar Alícia.
- Això depèn en gran part d’on vols arribar - va dir el gat.
- No m’importa massa on -va respondre Alícia.
- Llavors, és igual cap a on et dirigeixis - digué el gat”

“Alícia al país de les meravelles”
Lewis Carroll

CONTINGUT
Els
qualitatius
són aquells que no es poden mesurar numèricament. Fan referència a variables no numèriques. Uns objectius qualitatius poden ser, per exemple, posicionar-se en el mercat amb una imatge de marca que transmeti qualitat i disseny; potenciar el valor afegit dels nostres productes; millorar la facilitat d’ús del producte o donar-li un ús nou; renovar un producte, o millorar la formació de l’equip de vendes.
2. OBJECTIUS
Els objectius poden ser qualitatius o quantitatius:
Els
quantitatius
són aquells objectius que es fixen utilitzant variables que sí es poden quantificar. Per exemple: augmentar la xifra de vendes en un 10% els propers sis mesos; augmentar el nombre de clients; potenciar els productes amb més marge; augmentar la rotació dels productes; augmentar les vendes mitjanes que fem a cada client, o augmentar en un 5% el nombre de punts de distribució. És a dir, tots
CONTINGUT

Han de ser clars i específics
. No han de ser susceptibles d’interpretació per cada individu. Per exemple, no és un objectiu clar dir: “S’ha de millorar el producte”.

Han de ser ambiciosos però realistes
. Els objectius que són impossibles (no realistes) es converteixen en aspectes desmotivadors. De totes maneres l’empresa ha d’intentar promoure l’esforç i l’entusiasme del personal, per tant s’imposaran objectius que necessitin d’aquest esforç comú (ambiciosos).

Han de ser congruents (lògics)
. Han de seguir les línies marcades per la planificació general de l’empresa. També han de ser lògics en el sentit de que la consecució de cada un dels objectius no ha d’estar renyida amb la consecució d’un altre. Per exemple: no és lògic posar un objectiu d’aconseguir una imatge de producte de luxe i un altre objectiu que sigui arribar a tots els segments de població.

Han de ser susceptibles de quantificar
. Més que quantificar-los, els objectius han de ser susceptibles d’avaluar. La tasca del departament de marketing es jutjarà en funció de si s’han aconseguit els objectius marcats o no. Per exemple: el primer objectiu que apareix com a exemple “S’ha de millorar el producte”, no és susceptible d’avaluació.

Han de concretar-se a un període de temps determinat
. La raó és que es marqui el moment en el que es podrà avaluar la seva consecució o no. Per exemple: “S’ha d’augmentar la quota de mercat en un 10%” no és un objectiu periodificat.

Un objectiu per a que a sigui eficaç, ha de complir les següents característiques:
2. Objectius
CONTINGUT
A partir de la fixació dels objectius s'han de decidir quines accions concretes s'han de prendre. És a dir, s'ha de respondre a la pregunta:

COM FAREM PER ARRIBAR ON VOLEM SER?
3. ESTRATÈGIES
CONTINGUT
S'han de fixar les accions de:

MARKETING ESTRATÈGIC (llarg termini)
- Posicionament
- Segmentació
- Estratègies de diferenciació
- Estratègies segons posició competitiva
3. ESTRATÈGIES
MARKETING OPERATIU (curt termini)
- Producte (packaging, marca, serveis,...)
- Preu
- Comunicació (publicitat, social media,...)
- Distribució
Full transcript