Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Thema 2

No description
by

inleiding sbr

on 21 November 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Thema 2

Thema 2
Uitvoering II
Sturing en beperkingen door het EU-recht
21 november 2017
Anoeska Buijze
Hoofdstuk 1: Inleidende opmerkingen

Hoofdstuk 2: Richtlijnconforme interpretatie

Hoofdstuk 3: Rechtstreekse werking

Hoofdstuk 4: Uitleidende opmerkingen
1.1: het beginsel van loyale samenwerking
Artikel 4 lid 3 VEU: Krachtens het beginsel van loyale samenwerking respecteren de Unie en de lidstaten elkaar en steunen zij elkaar bij de vervulling van de taken die uit de Verdragen voortvloeien.
De lidstaten treffen alle algemene en bijzondere maatregelen die geschikt zijn om de nakoming van de uit de Verdragen of uit de handelingen van de instellingen van de Unie voortvloeiende verplichtingen te verzekeren.
De lidstaten vergemakkelijken de vervulling van de taak van de Unie en onthouden zich van alle maatregelen die de verwezenlijking van de doelstellingen van de Unie in gevaar kunnen brengen.
1.2: Instrumenten
Artikel 288 VWEU:
Teneinde de bevoegdheden van de Unie te kunnen uitoefenen, stellen de instellingen verordeningen, richtlijnen, besluiten, aanbevelingen en adviezen vast.
Een verordening heeft een algemene strekking. Zij is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.
Een richtlijn is verbindend ten aanzien van het te bereiken resultaat voor elke lidstaat waarvoor zij bestemd is, doch aan de nationale instanties wordt de bevoegdheid gelaten vorm en middelen te kiezen.
Een besluit is verbindend in al haar onderdelen. Indien de adressaten worden vermeld, is zij alleen voor hen verbindend.
Aanbevelingen en adviezen zijn niet verbindend.
1.3: Richtlijnen als uitvoeringsinstrument
Voordelen
Inpasssen in nationaal rechtssysteem
Lidstaten kunnen keuzes maken
Subsidiariteit en effectiviteit


Nadelen
28 verschillende systemen
Risico van fouten bij implementatie
Wat als een lidstaat weigert te implementeren?

1.4: Oplossingen
(verdragsschendingsprocedure, art. 258-260 VWEU)

Richtlijnconforme interpretatie

Rechtstreekse werking
2.1: Richtlijnconforme interpretatie
Wat is richtlijnconforme interpretatie?
Niet beperkt tot richtlijnen (verdragsconform interpreteren)
Kan ook bij bepalingen die geen rechtstreekse werking hebben
Inspanningsverplichting
Alle naar nationaal recht toegestane interpretatiemethoden inzetten, bij tegengestelde resultaten bepaalt het EU-recht welke methode voorrang heeft (Wandelvierdaagse)
Zowel bij correcte omzetting als bij incorrecte omzetting
2.2: Binnen welke relaties?
Verticaal: uiteraard, want dit is een middel dat ertoe bijdraagt dat overheden in lidstaten niet onder de verplichtingen in een richtlijn uit kunnen door die niet te implementeren.
Omgekeerd verticaal: ja, maar niet in het strafrecht, en binnen de grenzen van de algemene rechtsbeginselen, met name het rechtszekerheidsbeginsel
Horizontaal: ja, in beginsel, maar valt buiten dit vak (zaak C-106/89, Marleasing)
Diagonaal: ja, analoog aan rechtstreekse werking (zie later). De Nl rechter staat dit toe. Ook hier geldt dat algemene rechtsbeginselen en met name het rechtszekerheidsbeginsel niet in het gedrang mogen komen.
2.3: Grenzen aan richtlijnconforme interpretatie
Bevoegdheid rechter
Legaliteitsbeginsel
geen vestiging of verzwaring nationale strafbaarstelling of beboetbaarheid
geen contra legem conforme uitleg
geen uitbreiding verbodsbepaling plus vergunningplicht
2.4: Facultatieve bepalingen
Richtlijnconforme interpretatie bij facultatieve bepalingen is niet verplicht.
Richtlijnconforme interpretatie bij facultatieve bepalingen mág wel.
Maar: facultatieve bepalingen die bij implementatie niet door de wetgever zijn geïmplementeerd kunnen niet aan particulieren worden tegengeworpen, wanneer het rechtszekerheidsbeginsel daaraan in de weg staat. (ProRail).
2.5: Problemen met richtlijnconforme interpretatie
De rechter als wetgever-plaatsvervanger.

Consequentie: richtlijnconforme interpretatie lost in principe de strijd tussen EU recht en nationaal recht op. Toch betekent succesvolle richtlijnconforme interpretatie niet altijd dat de nationale wetgeving niet meer aan hoeft te worden gepast. CRvB 30 juli 2008 (afkicken in Schotland)
3.1: Wat is rechtstreekse werking?
Van Gend & Loos, Becker: particulieren kunnen zich voor de nationale rechter beroepen op een bepaling van EU-recht die
onvoorwaardelijk
is en
voldoende nauwkeurig
.
Bij richtlijnen: wanneer de Staat heeft nagelaten de richtlijn tijdig in nationaal recht uit te voeren, of de richtlijn onjuist heeft uitgevoerd.
Kan ook wanneer correct is geïmplementeerd. (Zaak C-62/00, Marks & Spencer)
Vaststellen per bepaling, niet voor de richtlijn als geheel.
Kan dit wel bij een richtlijn?
Niet nodig dat lidstaten geen enkele beoordelingsmarge wordt gegeven (Dominguez, r.o. 35)
3.2: Onvoorwaardelijk en voldoende nauwkeurig?
3.3: Zelfs bij ruime beleidsmarges rechtstreekse werking
3.4: Facultatieve bepalingen
CBB 10 januari 1990 (Machielse): particulieren kunnen geen rechten ontlenen aan facultatieve bepalingen.

Hoofdregel + facultatieve uitzondering: het feit dat er uitzonderingen mogelijk zijn verhindert niet de directe werking van de primaire norm.
Verticaal: ja. Maakt niet uit of er een publiekrechtelijke bevoegdheid wordt uitgeoefend, ook wanneer de staat bijv. werkgever is.
Omgekeerd verticaal: nee, tenzij (Portgás)
Horizontaal: nee, want richtlijnen richten zich uitdrukkelijk tot de lidstaten en leggen uitsluitend aan de lidstaten verplichtingen op.
Diagonaal: ja, mits sprake is van 'louter negatieve gevolgen voor de rechten van derden.' (Wells, Salzburger Flughafen) Dit impliceert dat geen verplichtingen kunnen worden opgelegd aan derden, maar dat wel verplichtingen op het b.o. zelf kunnen rusten.
3.5: Wie tegen wie?
4.1: Verhouding rechtstreekse werking/richtlijnconforme interpretatie
Stappenplan? (Dominguez)
Hof is niet consistent (Faccini Dori)
Afdeling (Buitengebied Texel): eerst richtlijnconforme interpretatie, als dat niet lukt pas rechtstreekse werking.
4.2: Voor wie zijn er verplichtingen?
Rechter – controleert wetgever

Opties:
Toetsing via zorgvuldigheidsbeginsel
Concrete toetsing
Abstracte toetsing
4.3: Verplichtingen voor het bestuur?
Costanzo – het bestuur mag zich niet achter de wetgever verschuilen
Zowel rechtstreeks toepassen als richtlijnconform handelen

De Boxtelproblematiek
4.4: De grijze zone
1.richtlijn wordt gepubliceerd
2.richtlijn treedt in werking
3.omzettingtermijn eindigt

Tussen 2 en 3:
Geen rechtstreekse werking (Ratti; Inter-Environment)
Geen plicht tot richtlijnconforme uitleg (Adeneler)

Wat dan wel?
Stichting Zuidhollandse Milieufederatie: onthouden van maatregelen die verwezenlijking van het doel van de richtlijn ernstig in gevaar kunnen brengen (art. 4(3) VEU jo. 288 VWEU).
Full transcript