Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

HIDROKARBURET

No description
by

Egzon Musliu

on 4 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of HIDROKARBURET

HIDROKARBURET
Hidrokarburet
Alkinet
Alkinet janë hidrokarbure të pangopura, që kanë një lidhje trefishe karbon-karbon.Formula e përgjithshme e alkineve është CnH2n-2.Përfaqësuesi më i thjeshtë i tyre është etini i cili ka formulë molekulare C2H2.
Vetitë karakteristike të alkineve
Te alkinet paraqitet izomeria te anëtari i katërt dhe eksiztojnë dy izomerë strukturalë të butinit.
Te alkinet egziston edhe izomeria e vargut.
Hidrokarburet aromatike-Benzeni
Benzeni me formulë molekulare C6H6 është përfaqësuesi kryesor i hidrokarbureve aromatike. Benzenin e zbuloi Faradei nga një gaz ndriçues.

Molekula e benzenit është e përbërë prej 6 atomesh karboni që formojnë një unazë ku atomet e karbonit lidhen me atomet e hidrogjenit me lidhje njëfishe dhe dyfishe.

Emërtohet sipas IUPAC por edhe sipas sistemit te emërtimit te zakonshëm, nëse paraqiten me shumë zëvendësues merren derivatet e monozevendsuara p.sh Metilbenzeni, Klorbenzeni etj.

Benzeni përfitohet me distilimin fraksional te katranit te qymyrgurit.

Benzeni tregon reaksione të zëvendësimit dhe oksidimit.

Përdoret i tretës,për sintezën e ngjyrave,barnave,insekticideve.


Izomeria dhe emërtimi i alkeneve
Sipas mënyrës sistematike, alkenet emërtohen sikurse alkanet,por ku prapashtesa "an" zëvendësohet me prapashtesën "en".
Alkenet përmbajnë dy ose më shumë atome të karbonit.

IZOMERIA paraqitet te alkenet vetëm te buteni tek i cili paraqiten 3 izomerë.

CH2=CH-CH2-CH3 CH2=C-CH3 CH3-CH=CH-CH3
buten-1 | buten-2
CH3
metil-2-propen-1
Kemi edhe izomerinë gjeometrike me formën cis dhe trans.
Karakteristikat e alkeneve
Alkenet përfitohen me procesin e krekingut dhe me çhidratimin e alkooleve, me ndihmën e acidit sulfurik të përqendruar si mjet çhidratues dhe është me formulën:
CH3-CH2-OH----H2SO4---> CH2=CH2 + H20

Për hidrokarbure më të ndërlikuara me varg të degëzuar ndiqet kjo ecuri e punës:
1.Zgjidhet vargu karbonik më i gjatë ekzistues.
2.Numërimi bëhet duke filluar nga skaji që e ka më afër degëzimin.
3.Radikalet ose grupet që lidhen për vargun kryesor marrin mbaresën "il".
4.Kur te një atom karboni të vargut normal gjenden dy zëvendësues të njëjtë,atëherë numri i atij karboni përsëritet dy herë.
5.Kur te alkani figurojnë dy a më shumë zëvendësues të ndryshëm emërtimi i tyre ndjek rendin alfabetik.
IZOMERIA
Izomerët janë substanca me formulë të njejtë molekulare, por me formulë të ndryshme të strukturës
Hidrokarburet e ngopura - alkanet
Alkanet janë komponime organike të përbëra prej atomit të karbonit dhe të hidrogjenit.Te alkanet raporti ndërmjet atomit të karbonit dhe të hidrogjenit është maksimal.Te alkanet secili atom i karbonit lidhet me lidhje njëfishe kovalente me katër atome(karbon ose hidrogjen) dhe nuk mund të lidhet me atome të tjera .
Nga të gjitha elementet kimike,vetëm atomi i karbonit ka aftësi të formojë komponime,duke filluar nga metani,me një atom të karbonit,e deri te acidet dezoksiribonukleike(ADN),me dhjetëra miliona atome të karbonit.Për t'i studiuar më lehtë hidrokarburet janë ndarë në klasa dhe nën klasa duke u bazuar në strukturen dhe vetitë e tyre.
Hidrokarburet dhe klasifikimi i tyre
Hidrokarburet janë klasa më e thjeshtë e komponimeve organike të karbonit dhe bazë e të gjitha grupeve të tjera organike.Quhen kështu sepse përbehen vetëm nga karboni(C) dhe hidrogjeni(H).
Hidrokarburet ndahen në:
1.Hidrokarbure alifatike aciklike(greqisht a-jo,cyklos-unazë) ku bëjnë pjesë:alkanet,alkenet,alkinet.
2.Hidrokarburet ciklike(unazore) ndahen në: hidrokarburet aliciklike(cikloalkanet,cikloalkenet) dhe hidrokarburet aromatike(benzeni dhe derivatet e tij.
Përfaqësuesi më i thjeshtë i alkaneve që përmban një atom të karbonit dhe katër atome të hidrogjenit është metani.
Në serinë e alkaneve shihet se dy përfaqësues të njëpasnjëshëm ndyshojnë nga një grup (CH2) që quhet grup metilenik.
Sipas sistemit IUPAC alkanet emërtohen duke i shtuar rrënjës së emrit grek i cili tregon numrin e atomeve të karbonit që përmban vargu më i gjatë i molekules dhe prapashtesën "an".
Nëse prej alkaneve largohet një hidrogjen atëherë përfitohen grupet ose radikalet alkilike.
Radikalet alkilike janë grupe atomike që përfitohen kur nga molekulat e alkaneve largohet një atom hidrogjeni.
Karakteristikat e alkaneve
Ato përfitohen nga lëndët fosile (qymyri,nafta,gazi natyror) si dhe me metoda sintetike me formulën:
CH3COONa + NaOH ------- CH4 + Na2CO3
Ato kanë edhe veti fizike dhe kimike të ndryshme nga hidrokarburet e tjera dhe tregojnë:
Reaksione të zëvendësimit,krekingut,oksidimit.

Përfaqësuesi më i thjeshtë i alkaneve është metani i cili përbëhet nga një atom i karbonit i cili është i lidhur me 4 atome të hidrogjenit me lidhje njëfishe kovalente.
ALKENET
Alkenet janë hidrokarbure të pangopura
të cilat në strukturën e molekulave të tyre
përmbajnë një lidhje dyfishe ndërmjet dy
atomeve të karbonit fqinjë (C=C).Formula
e përgjithshme e alkeneve është CnH2n dhe eteni është përfaqësuesi më i thjeshtë i alkeneve,me formulë molekulare C2H4, me formulë racionale CH2=CH2.
Model molekular i etenit
Alkenet janë më reaktive se alkanet dhe reagojnë me halogjene,me acide të forta,me ujë në prani të H2SO4.
Alkenet karakterizohen me reaksione të adicionimet:
Adicionimi i hidrogjenimit ( H2C=CH2 + H2 -----> H3C--CH3)
Adicionimi i halogjeneve ( H2C=CH2 + Br2----Pt---> CH2--CH2)
| |
Br Br
Adicionimi i acidit klorhidrik (H2C=CH2 + HCl ---> CH3--CH2--Cl)
Adicionimi i ujit ( H2C = CH2 + H-OH--->CH3--CH2--OH

Si dhe ka edhe reaksione të OKSIDIMIT dhe POLIMERIZIMIT

Eteni përdoret si lënd djegëse për makina,tretës organik,për përfitimin e lëndëve plastike,etanolit etj.
Etini
Emri i alkinit ka bazë rrënjën e emrit të alkanit
përkatës duke i shtuar prapashtesën "in".

Ethin: C2H2
Propin: C3H4
Butin: C4H6
Pentin: C5H8
Hexin: C6H10
Heptin: C7H12
Octin: C8H14
Nonin: C9H16
Decin: C10H18
Alkinet tregojnë reaksione të: adicionimit,oksidimit dhe polimerizimit.
Etini është përfaqësuesi më i thjeshtë i alkineve,i cili përfitohet me formulën:

Reaksionet karakteristike të tij janë:


Oksidimi:
Adicionimi i hidrogjenit:
Adicionimi i bromit:
Adicionimi i acidit klorhidrik dhe
adicionimi i ujit:
Kekule
Full transcript