Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

HØGSKOLEDIDAKTIKK

No description
by

Mattias Øhra

on 7 October 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of HØGSKOLEDIDAKTIKK

Høyskoledidaktikk
U&H - pedagogisk
basiskompetanse

ulike undervisningsformer og organiseringsformer
monologforelesning
dialogforelsning
seminar
gruppearbeid
kamerat/studentvurderinger
lesegrupper
framføringer
profesjonsverksted
digitale mapper
studieguide
litteraturseminar
tilbakemeldingskultur og rutiner
oppovermelding, tilbakemelding og framovermeldinger
hjemmeoppgave
praksisintegrasjon / profesjonsinretting
eksamen
profesjonsrettet didaktikk
veiledning
Forskningsbasert undervisning
Studieguide
Mattias Øhra
Ulike
metoder

Vi anbefaler UU selv å prioritere saker som systematisk bidrar til at UH-sektoren utvikler en bedre studiekvalitet som for det første er forskningsbasert og for det andre er mulig å realisere.
Vi anbefaler at fokuset rettes mot:

a)UH- pedagogisk basiskompetanse

b)Øke FOU-basert utdanningsforskning som konkret kan bidra til en status- og kulturendring i det å se utdanning og forskning som to likeverdige aktiviteter.

c)Stimulere til studentaktive -metoder/-undervisning i UH-sektoren for å utvikle studentenes læringsstrategi, dannelse og selvstendige tenkning og holdning.
Utdanningsutvalgets arbeidsgruppe
for UH-pedagogikk
UH-pedagogikk
Resultater fra den uformelle undersøkelsen fra HUT/Ped inst/HIVE sept.2012
:-)
Teori -praksis dikotomien
New Perspectives on Transfer and Boundary Crossing
This book opens up new theoretical perspectives and practical possibilities to analyze the learning opportunities emerging in the transitional zones between educational institutions and workplaces

Boundaries kan forklares som søken etter ulike måter å få til læring på tvers av to eller flere sosiale, kulturelle praksiser, profesjonelle kulturer eller kontekster, uten å søke homogenitet. Et sentralt poeng er at kjennskap til ulike perspektiver og konflikter skaper læring.
Profesjonsverksted?
Profesjonsveileder?
Pedagogiske kvalifikasjonene for undervisning ved norske universitet og høgskoler er beskrevet som:
Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning.
Hva er dokumentert relevant
praktisk-pedagogisk
kompetanse?
?
En studieguide er først og fremst et studentaktiviserende læringsverktøy som inneholder supplerende lærestoff som oftest er forfattet av foreleseren selv.

Den inneholder gjerne en kortversjon av det aller viktigste stoffet og de helt grunnleggende prinsippene i faget skrevet på en lettfattelig måte slik at det fremmer dybdeforståelse.

Guiden kan også inneholde supplerende illustrasjoner,diverse sentrale øvingsoppgaver,med og uten fasit, og annet som kan vinkle lærestoffet på en annen måte og stimulere til aktiv læring. Hovedhensikten er at underviser og student skal ha en felles kognitiv plattform
(Jan Helge Halleraker. Tidsskrift for Den norske legeforening nr. 2, 2012; 132: 172 – 4).
kontroll
Varme
Lite varme
Lav kontroll
Autoritativ
Ettergivende
Forsømmende
Autoritær
Lærerstil:
Voksenpedagogikk
?
?
Fungerer det ?
Hvis ikke skyld på andre!
:-)
a)UH- pedagogisk basiskompetanse

b)Øke FOU-basert utdanningsforskning som konkret kan bidra til en status- og kulturendring i det å se utdanning og forskning som to likeverdige aktiviteter.

c)Stimulere til studentaktive -metoder/-undervisning i UH-sektoren for å utvikle studentenes læringsstrategi, dannelse og selvstendige tenkning og holdning.
I forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger er kriterier for vurdering av kompetanse, også for de pedagogiske kvalifikasjonene for undervisning ved norske universitet og høgskoler beskrevet som:

Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning.
hovedutfordringen er hva som er dokumentert som relevant praktisk-pedagogisk kompetanse
?
Forskrift
ved ansettelse
Hva skal være U&H - pedagogiske basiskompetanse?
Mattias Øhra
Dilemma: Forskerkarriere versus undervisningskarriere (ja takk begge deler?)
Undervisning og forskning blir konkurrerende
Ikke nødvendigvis slik at stort forskningsvolum = høy utdanningskvalitet
HATTIE, JOHN, and MARSH, HERBERT W. 1996. "The Relationship Between Research and Teaching: A Meta-Analysis." Review of Educational Research 66:507–542.

Investigating the myth of the relationship between teaching and research in higher education: A review of empirical research. An Verburgh Æ Jan Elen Æ Sari Lindblom-Yla¨nne. Stud Philos Educ (2007) 26:449–465. Springer
Utdanning + FOU = Sant
Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av UHR juli 2010

.Mattias Øhra
Disiplinfag:
Hva vi utdanner til og hva som er relevant for arbeidslivet
Forskningsintroduksjon er ressurskrevende (forskningstiden oppleves allerede som truet)
Synligjøre relevans for studenter
Profesjonsfag
Kunnskap og kompetansebehov i spesifikke yrkesfelt
Løse praktiske oppgaver
Vitenskp. Kunnskapsgrunnlag
Teori&praksis?
Kunstfag
Utvikle sterkere miljøer for kunstnerisk utv.arb.
Flere kunstneriske FOU prosjekter
Skiller mellom tre kategorier av fag/utdanninger:
Mattias Øhra
Lærersentrert undervisning der innholdet er forskningsbasert.

Lærersentrert undervisning som fokuserer på forskningsprosess og vitenskapelig tenkemåte.

Undervisning der studenten aktivt deltar i en diskusjon av et forskningsbasert innhold.

Undervisning der studenten inngår i “undersøkende” læreprosesser.
Fire former for forskningsbasert
undervisning
Modellen kan være et nyttig verktøy for å diskutere og avklare hvorvidt og på hvilken måte
utdanningen er FoU-basert. Healey og Jenkins (2009) anbefaler at alle studieopplegg bør
inneholde en god miks av elementer fra alle de fire kategorier, hvor det også anvendes en
blanding av ulike undervisningsmetode/læringsteknikker.
Mattias Øhra
Forskerne må mer inn i undervisningen (i alle utd.kategorier)

Fare for at et økende forskningsfokus vil kunne føre til en uheldig akademisering av profesjonsutdanninger (profesjonsbasert FOU)

Kunstnere / kunstfeltet må trekkes mer inn i kunstutdanningene
Sentralt:
Mattias Øhra
Vi anbefaler at fokuset rettes mot:
stikkord 11/10.2012
Hva er FOU basert
undervisning
?
SØKNAD OM STRATEGIMIDLER 2012-13

Tiltak:
Utvikling av et studiepoenggivende kurs i universitets- og høyskolepedagogikk som tiltak for heving av utdanningskvaliteten ved HiVe/HiBV
Jmfr:
HiVe’s strategiplan for 2009-15 pkt 1 Profilere utdanningsporteføljen gjennom konsentrerte faglige satsingerprikkpunkt 2 Høg kvalitet på studiene, bedre gjennomføring og økt læringsutbytte-HiVe’s utviklingsplan pkt 1 Utdanning-Jf. S-sak 12-77 Strategiske prioriteringer 2013Utdanningstilbudene o Utdanningsledelse og utdanningskvalitet
Begrunnelse for tiltak:
HiVe får gjennom ulike kanaler tilbakemeldinger av kvalitativ og kvantitativ art når det gjelder institusjonens utdanningskvalitet. Gjennom lengre tid har det vært et behov for å utvikle et eget kurs i UH-pedagogikk.

En betydelig del av UH-sektoren har utviklet kurs, se tabell nedenfor. Ved HiVe har faglig tilsatte og nytilsatte uten pedagogisk og fagdidaktisk kompetanse vært henvist til studietilbud ved andre institusjoner, som ofte har en annen faglig profil enn HiVe.
Vi har innenfor sektor utdanning valgt å prioritere undervisning. Dette er et kjerneområde, som omfatter studentens faglige, sosiale og personlige møte med faglærer.

Utvikling av et obligatorisk kurs i universitets- og høyskolepedagogikk som skal heve utdanningskvaliteten, vil understreke institusjonens fokus på studentens trivsel og gjennomføringsevne.
-planlegge og gjennomføre undervisning og veiledning på en måte som fremmer studenters læring

– individuelt og i samarbeid med andre-anvende begreper, modeller og teori som har relevans for læring i høyere utdanning

-begrunne eget lærings- og kunnskapssyn relatert til pedagogisk teori

-velge og begrunne hensiktsmessige læringsaktiviteter, undervisnings

- og vurderingsmetoder i forhold faglige mål og utdanningsprogram-vurdere og dokumentere resultater fra egen undervisning og veiledning

-bruke tilbakemelding fra studenter og kolleger til å utvikle undervisning
-analysere og videreutvikle emne- og programplaner

-kjenne til aktuelle styringsdokumenter knyttet til undervisning i høyere utdanning
Universitets- og høgskolepedagogisk basiskompetanse er i UH-ped-nettverket
fra 2011 definert som:
3
deling av
kopmpetanseprogrammet
ved HVE
Delprosjekt/delmodul 1:
En universell delmodul for alle i det å undervise studenter på UH-nivået – anno vår tids virkelighetsnære horisont (10 sp.)
Delprosjekt/Delmodul 2: Profesjons-/disiplinspesifikke moduler (spesialmoduler knyttet til ulike studieprogrammer med fokus på studentenes konkrete ferdighetstrening). Profesjonsspesifikke verksteder vil utgjøre en vesentlig komponent. (10 sp.)
1
2
3
Delprosjekt/delmodul 3: eLærings-pedagogikk/blended learning/eCampus. For alle lærere. (10 sp.)
Full transcript