Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง

No description
by

Tanapon Saeung

on 6 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง

design by Dóri Sirály for Prezi
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 1
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 2
- ช่วงพ.ศ. 2510 - 2514

- มีการวางแผนพัฒนารายสาขาและขยายแผนครอบคลุมการพัฒนารัฐวิสาหกิจ
และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นรวมถึงมีการส่งเสริมการพัฒนาชนบทเพื่อสร้าง
ความมั่นคงและกระจายผลพัฒนา

- มีการส่งเสริมให้เอกชนเข้ามามีบทบาทในการร่วมพัฒนาประเทศ

- สภาวะทางเศรษฐกิจในช่วงนี้เริ่มเกิดปัญหาความแตกต่างด้านรายได้ระหว่าง
คนรวยและคนจนเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานไม่เท่าเทียมกันรวมถึงอยู่ในวงจำกัดแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 3
- ช่วง พ.ศ. 2515 - 2519 การพัฒนาสังคมควบคู่เศรษฐกิจ

- มีการวางแผนการพัฒนาและวัตถุประสงค์การพัฒนาที่หลากลหลายรวมถึง มีการกระจายการพัฒนาสู่ภูมิภาคและชนบทของประเทศ

- เน้นการเพิ่มผลผลิตการเกษตรและรายได้ของประชาชนในชนบทเพื่อลดความแตกต่าง
ทางรายได ้นอกจากนี้ยังมีการสร้างความเท่าเทียมในการใช้ประโยชน์จากบริการของ
รัฐบาลโดยเฉพาะด้านการศึกษาและสาธาณสุข

- ประสบปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำการว่างงานเพิ่มขึ้นการเมืองมีการเปลี่ยนรัฐบาล
บ่อยครั้ง เศรษฐกิจโลกตกต่ำ วิกฤตน้ำมันแพงครั้งแรก อัตราเงินเฟ้อสูง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 4
- ช่วง พ.ศ. 2520 - 2524 ยุคเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม

- เริ่มยึดถือความมั่นคงปลอดภัยของชาติเป็นพื้นฐานของการพัฒนารวมถึงการ
พัฒนาระหว่างสาขาร่วมกันและเร่งฟื้นฟูเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศให้มั่นคง
ไม่ว่าจะเป็นการผลิตสินค้าเพื่อทดแทนการนำเข้าปรับปรุงนโยบายการควบคุมราคา
สินค้า

- เน้นการเสริมสร้างสวัสดิภาพทางสังคมแก่คนในชาติมากกว่าเน้นการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ

- ประสบปัญหาการเมืองที่รุนแรงจากการขยายตัวจากพรรคคอมมิวนิสต์ รวมถึงประสิทธิภาพการผลิตภาคการเกษตรตกต่ำลง ขาดดุลการค้าทรัพยากร
ธรรมชาติเสื่อมโทรม การให้บริการทางสังคมไม่ทั่วถึง


แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 5
- ช่วง พ.ศ. 2504 - 2509 ยุคทองของการวางแผนเศรษฐกิจ

- มีการวางแผนจากส่วนกลางโดยใช้แนวคิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
เป็นหลักในการพัฒนาซึ่งรวมไปถึงการคมนาคมขนส่งการสร้างเขื่อนเพื่อผลิต
กระแสไฟฟ้าและสาธารณูปการ

- ,มุ่งยกมาตรฐานการครองชีพของประชาชนและปรับปรุงการบริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ

- เศรษฐกิจของประเทศขึ้นอยุ่กับภาคเกษตร ข้าว ยางพารา ไม้สัก ดีบุกรวมถึง มีการขยายตัวถึง 8 เปอร์เซนต์ และ มีอัตราเพิ่มขึ้นของประชากรประมาณ ร้อยละ 3 ต่อปี

ยุคทองของการพัฒนา
- ช่วง พ.ศ.2525 - 2529 ยุคการแก้ไขปัญหาและปรับสู่การพัฒนายุคใหม่

- เริ่มยึดหลักภูมิภาคและพื้นที่โดยมีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหา
ความยากจนเพื่อรองรับอุตสาหกรรม
- เน้นการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจมากกว่าการมุ่งขยาย
อัตราความเจริญทางเศรษฐกิจ รวมถึงมีการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมบนฐานของความสมดุล นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มบทบาทและ
ระดมความร่วมมือจากเอกชน
- มีแผนพัฒนาชนบท การพัฒนาเชิงรุก แผนพัฒนาเพื่อความมั่นคง
รวมถึงรัฐบาลสามารถกระจายการบริการทางสังคมได้กว้างมากขึ้น อาทิ โรงพยาบาลประจำอำเภอ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 6
- ช่วงพ.ศ. 2530 - 2534 ยุคการจัดทำแผนสู่ระดับกระทรวง

- เริ่มมีวิธีการใช้แผนที่ชัดเจนทั้งระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว
รวมถึงมีการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาประเทศทั้ง
ด้านทรัพยากรมนุษย์ วิทยาศาสตร์ และการบริหารจัดการ นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงระบบการผลิตและการตลาด
เพื่อยกระดับคุณภาพปัจจัยพื้นฐาน นำมาซึ่งการลดต้นทุนการผลิต

- ส่งผลให้ปัญหาหนี้สินต่างประเทศลดลง และมีทุนสำรองเพิ่มขึ้น
เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวสังเกตได้จากการจ้างงานภาคอุตสาหกรรม

- เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางรายได้ระหว่างชนบทกับเมืองที่
ฝเพิ่มมากขึ้น
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 7
- ช่วง พ.ศ. 2535 - 2539 ยุคการพัฒนาที่ยั่งยืน

- เริ่มมีแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมถึงการรักษาเสถียรภาพและการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

- การพัฒนาคุณภาพชีวิตสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติได้ยกระดับสู่
ระดับนานาชาติ

- สภาวะทางเศรษฐกิจมีรายได้ต่อหัวเพิ่มขึ้นถึง 28 เท่าจากแผนที่ 1 และมีทุนสำรองสูงถึง USD
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 8

ช่วง พ.ศ.2540-2544 ยุคคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
- มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดการพัฒนา จากเดิมที่เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นจุดมุ่งหมายหลักเพียงอย่างเดียวมาเน้นให้
คนเป็นศูนย์กลางและเป้าหมายสุดท้ายของการพัฒนา

-มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดทำแผนใหม่เป็นแบบ "จากล่างขึ้นบน" บูรณาการแบบองค์รวมไม่พัฒนาแยกส่วน

- ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา

- ในช่วงนี้มีการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 ส่งผลให้เกิดปัญหาสถาบันการเงิน หนี้สินต่างประเทศ และหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้น

-มีการปรับแผนการพัฒนาหลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจโดยปรับกรอบเศรษฐกิจมหภาค โครงสร้าง ระบบบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบต่อคนในสังคม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 9
- ช่วง พ.ศ. 2545-2549 ยุคอัญเชิญปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ยึดคนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาต่อจากแผนที่8 แต่จะมุ่งเน้นไปในเรื่องของการพัฒนาที่สมดุลกันของสังคมเศรษฐกิจและสิ่ง
แวดล้อม
- มีการเพิ่มขีดจำกัดความสามารถในการแข่งขันรวมถึงมีการบริหารจัด
การในทุกระดับ

- มีการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาใช้

- เริ่มมองเห็นคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้นทางด้านสุขภาพ ยาเสพติด และการกระจายรายได้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 10
- ช่วง พ.ศ. 2550 - 2554 ยุุคการปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างสมดุลและมีความอยู่เย็น
เป็นสุขร่วมกัน

-มีการยึดกระบวนทัศน์การพัฒนาต่อเนื่องจากแผนที่ 8 และ 9 ซึ่งประกอบด้วย ยุทธศาสตร์การพัฒนา
5 ประการ
ดังนี้
ประการที่ 1
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญา และการเรียนรู้
ประการที่ 2
ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมเป็นฐานที่มั่นคง
ของประเทศ
ประการที่ 3
ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืน
ประการที่ 4
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรและคุณภาพ สวล.
ประการที่ 5
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ

- การเมือง(มีการประท้วง)ทางการเมืองและเหตุการณ์วุ่นวายทางการเมืองในปี พ.ศ. 2551 ) เศรษฐกิจและสังคมผันผวนเกิดสภาวะถดถอยจากภายนอกและภาย

-มีการนำทุน 3 ด้านมาพิจารณาคือ ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม และทรัพยากรธรรมชาติประเด็นความคิดเห็นต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 11

- การประชุมประจำปีของ สศช. เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2552 การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อนำไปสู่การกำหนดกรอบพัฒนาประเทศ
- ด้านความท้าทายและโอกาสของเศรษฐกิจไทย

วิกฤติการเงินโลกได้ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ใหม่จึงจำต้องกำหนดแนวทางด้วยการ
กำหนดยุทธศาสตร์ในการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง

- ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ส่งเสริมการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการผลิตใ ห้มีการสร้างมูลค่าที่สูงขึ้น และแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศในขณะเดียวกันก็เป็นการสร้างธุรกิจใหม่ที่ใช้
ศักยภาพแฝงซึ่งมีอยู่ในสังคมไทย

- ด้านโอกาสบนวิกฤตภาวะโลกร้อน

รู้วิกฤต สร้างโอกาสการพัฒนาเพื่อป้้องกัน และบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เน้นในเรื่อง"เศรษฐกิจสีเขียว"

- ด้านสถาปัตยกรรมทางสังคม

เน้นการสร้างผลิตภาพและคุณภาพเชิงความรู้ ความคิด สร้างสรรค์ แบะคุณธรรม รวมถึงสร้างจิตสำนึกสาธารณะให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน

- ด้านสัญญาประชาคมใหม่

เป็นแนวปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุขมั่นคงเน้นสร้างความเข้มแข็งของโครงสร้าง กลไกและกระบวนการบริหารจัดการของทุกภาคส่วนของสังคม
ขอบคุณที่รับชมนะครัช !!!!
Full transcript