Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Stosunki międzynarodowe w wymiarze globalnym

No description
by

Beata Anna

on 18 November 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Stosunki międzynarodowe w wymiarze globalnym

Stosunki międzynarodowe
w wymiarze globalnym


Stosunki międzynarodowe
Stosunki międzynarodowe

relacje kształtujące się ponad granicami państw.
uczestnicy:

Specyficzne podmioty prawa międzynarodowego
Nowe osie podziału świata
Międzynarodowe prawo publiczne
Ład międzynarodowy
układ sił politycznych i gospodarczych w skali globalnej, wyznaczany przez relacje panujące pomiędzy podmiotami stosunków międzynarodowych.
Społeczność międzynarodowa
ogół suwerennych państw
utrzymujących ze sobą równoprawne stosunki regulowane przez prawo międzynarodowe.
Podmioty stosunków międzynarodowych
Źródła
zwyczaje
umowy międzynarodowe
ogólne zasady prawa
uchwały organów organizacji międzynarodowych
akty jednostronne państw

Zasady prawa międzynarodowego:

1.zasada Pacta sunt servanda-umów należy dotrzymywać

2.zasada suwerenna równość państw-
równośc wobec prawa oraz między sobą

3.zasada wzajemności-
we wzajemnych relacjach państwa powinny przyznawać sobie i obywatelom takie sama prawa

Ład westfalski
1648 – zawarcie pokoju kończącego wojnę 30-letnią
Ład wersalski
1919 - Traktat Wersalski
zakończenie I Wojny Światowej
Ład jałtański
(zimnowojenny)
1945 - jedna z trzech konferencji Wielkiej Trójki kończących II Wojnę Światową
Pierwszy świat
E
UROPA ZACHODNIA
EUROPA PÓŁNOCNA
USA, KANADA
IZRAEL
JAPONIA
AUSTRALIA
NOWA ZELANDIA
RPA
Drugi świat
ZSRR
EUROPA ŚRODKOWO-WSCHODNIA
MONGOLIA
CHINY
KOREA PŁN.
WIETNAM
KUBA
Cechy społeczności międzynarodowej:
niski stopień zorganizowania
brak nadrzędności
niewielka liczba norm prawnych obowiązujących bezwzględnie
brak obowiązkowej jurysdykcji sądowej
słabo zorganizowany aparat przymusu

BĘDĄCE Podmiotami prawa międzynarodowego:
Państwa
Międzynarodowe organizacje rządowe
Powstańcy i strony walczące
Narody

NIE BĘDĄCE Podmiotami prawa międzynarodowego:
Organizacje transnarodowe
Międzynarodowe organizacje pozarządowe
Korporacje międzynarodowe
Ruchy międzynarodowe

Stolica Apostolska
Zakon Maltański
Międzynarodowy Komitet
Czerwonego Krzyża
Unia Europejska

Ład wiedeński
1815 - kongres wiedeński
skutek wojen napoleńskich
Ład postzimnowojenny
1991 - Upadek Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich
Zerobiegunowy/Niebiegunowy
koncert mocarstw
Liga Narodów
Dwubiegunowy
wielobiegunowy
Czwarty świat

1-polityczne,
2-gospodarcze
3-społeczne


RODZAJE
ZE WZGLĘDU NA TREŚĆ
bezpieczeństwa,
przetrwania i rozwoju
kwestii wojskowych
Polityczne
dotyczą
najważniejszych interesów państwa:

Gospodarcze
dotyczą:
handlu zagranicznego
międzynarodowego przepływu siły roboczej
kapitału
technologii
usług
integracji gospodarczej
Społeczne obejmują:
kulturę
oświate
sport
turystykę
naukę
problemy ekologiczne
Podręcznik str.89-tabela
Podmioty stosunków międzynarodowych

Po przeanalizowaniu tabeli wykonaj zadanie 2/100.
podręcznik str.91
Wypisz do zeszytu w/w cechy
XVII-XIX wiek
Świete Przymierze
ONZ
NATO
Układ warszawski
wielobiegunowość w erze współzależności
XIX-p.XX wieku
20-lecie międzywojenne XX wieku
1945-1989/91
Trzeci świat
ZACHÓD
,,WOLNY ŚWIAT"
WSCHÓD
,,KRAJE
DEMOKRACJI LUDOWEJ"
,,KRAJE SŁABO ROZWINIETE"
,,KRAJE ROZWIJAJĄCE SIĘ"
AFRYKA
AMERYKA ŁACIŃSKA
BLISKI WSCHÓD
AZJA PŁD.
30 NAJUBOŻSZYCH
PAŃSTW AFRYKI
PÓŁNOC-POŁUDNIE
Podręcznik str. 96/97
Wypisz kryteria/ wskaźniki podziału świata na Bogatą Północ i Biedne Południe
PKB
IEF-
Wskaźnik wolności gospodarczej
HDI-
Wskaźnik rozwoju społecznego
CPI-Indeks percepcji korupcji
Wskaźnik wolnosci na świecie
Podr. str.90
Na czym polega specyfika w/w podmiotów?
normy regulujące zachowanie uczestników stosunków międzynarodowych
Podr. str.94
Wypisz cechy współczesnego ładu międzynarodowego
EKONOMICZNO-SPOŁECZNE
II POŁOWA XX WIEKU
KONIEC XX/XXI WIEK
BOGATA PÓŁNOC
demokracja
rozwinięte technologie
silne gospodarki
wysoki poziom życia
niski przyrost naturalny
BIEDNE POŁUDNIE
państwa rozwijajace się
brak dostępu do technologii
słabo rozwiniete gospodarki
niski poziom zycia
wysoka dzietność
geneza podziału
liberalna teoria rozwoju ekonomicznego-
sytuacja wewnetrzna
brak umiejętności i predyspozycji w gospodarowaniu zasobami
stan gospodarki naturalnej
tradycyjna struktura społeczna
warunki naturalne-klimat
przekształcenie w gospodarkę wolnorynkową przy wsarciu kapitałowym i technologicznym zachodu
strukturalna koncpcja ładu międzynarodowego-uwarunkowania zewnętrzne
ogromne różnice w rozwoju ekonomiczno-społecznych tych krajów
konieczność znalezienia własnej drogi do rozwoju
teoria zależności-nierównomierny rozwój kapitalizmu na świecie
państwa wcześniej rozwinięte eksportowały towary wysoko przetworzone a importowały nisko przetworzone surowce naturalne i produkty rolne
powstała przepaść rozwojowa
kolonializm
uzależnienie biedniejszych
teoria systemu międzynarodowego-wyzysk Południa przez Północ
duże znaczenie przewagi technologicznej
pojęcie ,,centrum", które uzależnia handlowo ,,peryferie"i ,,półperyferie"
brak kapitału na rozwój
cykle koniunkturalne co 150 lat-możliwość zamiany centrum...
koncepcja
Nowego Miedzynarodowego Ładu Ekonomicznego-
żadania krajów Trzeciego Świata:
mozliwość kontroli korporacji
nacjonalizacja zagranicznych przedsiebiorstw
zwiekszenie importu z krajów Trzeciego Świata wyrobów przemysłowych, co zapewni postęp technologiczny
1974-ONZ
podręcznik str.100,
ćwiczenie 1
Współczynnik HDI w 2015
oczekiwana długość życia
średnia liczba lat edukacji otrzymanej przez mieszkańców w wieku 25 lat i starszych
oczekiwana liczba lat edukacji dla dzieci rozpoczynających proces kształcenia
dochód narodowy per capita w USD, liczony według parytetu nabywczego waluty (PPP $).
HDI-kryteria
Full transcript